ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ПОЛИРЕЗИСТЕНТНИ ЩАМОВЕ НА ГРАМ-ОТРИЦАТЕЛНИ МИКРООРГАНИЗМИ, ПРОДУЦИРАЩИ ESBL