Студенти

Медицински колеж
Медицински колеж

Учебни процедури и срокове

Записване за нова учебна година
Годишни такси за учебната 2013/2014 година
Заплащане на студентска такса
Записване за нов семестър
Продължаване на обучението
Повишителен изпит
Приравнителен изпит
Прехвърляне от друго висше училище или друга специалност
Признаване на изпити
Обучение по индивидуален план при сливане на два курса
Прекъсване на обучението
Възстановяване на студентски права
Обучение по втора или нова специалност
График на учебните занятия
Разписание на учебните занятия
График на изпитната сесия
Избор на свободноизбираеми и факултативни дисциплини
Дипломиране
Изготвяне на диплома – срокове и процедура. Изготвяне на дубликат
Получаване на дипломи
Издаване на уверение
Издаване на академична справка

Седмични графици за учебната 2022-2023 година

Изпитни сесии

Нормативна база

Документи, ползващи се от студенти:

 1. Уверение
 2. Заявление

Обучението на студентите от Медицински колеж Пловдив е съобразен със Закона за висше образование, публикуван в ДВ, брой 112 от декември 1995 година и с всички последващи допълнения и изменения към него, Постановления на Министерски съвет, Правилник за устройството и дейността на Медицински университет Пловдив и Решения на Академическия съвет.

Отговарящи за цялостното административно обслужване на студентите са служителите от Учебен отдел към Медицински колеж Пловдив.

С помощта на служителите от Учебен отдел можете:

 1. Да се запишете за новата учебна година;
 2. Да получете уверение за студентското си положение;
 3. Да получите декларацията си за здравно осигуряване – след попълване на предоставената бланка я депозирате в отдела;
 4. Да заверите личната си карта;
 5. Да получите академична справка;
 6. Да подадете молба за случаите, които засягат вашето студентско положение:
 7. прекъсване на обучението в съответствие с Правилника на университета, повишаване на оценката по конкретен изпит, обучение по индивидуален план, допускане до държавен изпит и/или защита на дипломна работа, възстановяване на студентски права, получаване на стипендия и т.н.

От инспекторите на Учебен отдел можете да получите информация за:

 1. Всичко, което е свързано с учебния план на специалността;
 2. Учебния график;
 3. Предлаганите за избор дисциплини и сроковете, в които можете да се запишете за тях;
 4. Датите на изпитите;
 5. Конспектите на изпитите;
 6. Информация за изискванията за допускане до изпит;
 7. Информация за резултатите от изпитите;
 8. Информация за учебните практики.

Здравно осигуряване

Информация Здравно осигуряване
Всички пълнолетни учащи се студенти до 26 годишна възраст във висшите училища следва да подават декларация за здравно осигуряване независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал.1, т.2 от ЗЗО.Съгласно чл. 67 от Закона за висшето образование статут на студент или докторант се придобива при записване във висшето училище и се загубва при отписване, поради което здравноосигурителните вноски за учащите се се дължат от момента на записването им във висшите учебни заведения до момента на отписването.

За учащи се във висше учебно заведение се считат и прекъсналите по болест, прекъсналите поради бременност и раждане, прекъсналите поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентски права.

Български студенти, учащи се в чужбина по двустранни спогодби или договори, по които страна е България, подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.
Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.

Ако студентът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху студента – той следва да се самоосигурява.

Студентите не следва да бъдат осигурявани след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит.

Студент, който има доходи, не следва да бъде осигуряван.

Библиотека – нови книги