Катедри

В упражнение по Педиатрия, Медицински университет - Пловдив
В упражнение по Педиатрия, Медицински университет – Пловдив
 • Катедра по Медицинска биология
 • Катедра по Анатомия, хистология и ембриология
  • Секция по Анатомия
  • Секция по Хистология
 • Катедра по Физиология
 • Катедра по Фармакология и клинична фармакология
 • Катедра по Патологична физиология
 • Катедра по Обща и клинична патология
 • Катедра по Съдебна медицина и деонтология
 • Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести
 • Първа катедра по Вътрешни болести
 • Втора катедра по Вътрешни болести
 • Катедра по Ендокринология и болести на обмяната
 • Катедра по Пропедевтика на хирургичните болести
 • Катедра по Професионални болести, клинична алергология и токсикология
 • Катедра по Сърдечно-съдова хирургия
 • Катедра по Специална хирургия
 • Катедра по Неврохирургия
 • Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина
 • Катедра по Урология и обща медицина
 • Катедра по Ортопедия и травматология
 • Катедра по Медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“
 • Катедра по Психиатрия и медицинска психология
 • Катедра по Очни болести
 • Катедра по Неврология
 • Катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
 • Катедра по Образна диагностика
 • Катедра по Акушерство и гинекология
 • Катедра по Педиатрия „проф. д-р Иван Андреев“
 • Катедра по Медицинска генетика
 • Катедра по Физикална и рехабилитационна медицина
 • Катедра по Ушни носни и гърлени болести
 • Катедра по Клинична онкология
 • Катедра по Клинична лаборатория