Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина

Колектив на катедра по анестезиология и реанимация, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по анестезиология и реанимация, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]

Телефон : 032 602 965


Учебна дейност

Конспекти

Конспект за семестриален изпит по Реамимация и интензивно лечение за студенти от специалност Лекарски асистент

Конспект за семестриален изпит по анестезиология и интензивно лечение за студенти по Медицина

конспект за семестриален изпит по анестезиология и реанимация за акушерки

конспект за семестиален изпит по анестезиология и реанимация за мед.сестри


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”
Програми

Лекции

Учебната натовареност на Катедрата включва преподаването на специалността „Анестезиология и интензивно лечение” на студенти-медици, студенти-стоматолози, медицински сестри и акушерки. Дисциплината се преподава на студенти-медици един семестър в IV-ти и V-ти курс, за студенти-стоматолози -лекции и упражнения към учебната програма на дисциплината „Пропедевтика на хирургичните болести” в III-ти и IV-ти курс, за медицински сестри и акушерки – един семестър в II-ри курс.

За студентите-медици учебната програма включва и факултативен курс по дисциплината „Спешна медицина” – два семестъра в VI-ти курс.

Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивна терапия участва и в следдипломното обучение и продължителна квалификация, организирано от отдел „СДО“ на Медицински университет – гр. Пловдив.

Академичен състав

проф. д-р Чавдар Стефанов, д.м.н – ръководител катедра

Тел: 032 602 965
e-mail: [email protected]
[email protected];
[email protected]

доц. Георги Павлов, дм

Тел:
e-mail: [email protected]
[email protected]; [email protected]

д-р Костадин Чифлигаров, дм – главен административен асистент, отговорник по качеството

Тел: 032 602 965
e-mail: [email protected]
[email protected]

д-р Ивайло Минев, дм – главен асистент

Тел:
e-mail: [email protected]
[email protected]

д-р Катерина Ангелова – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]
[email protected]

д-р Ангел Проданов – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]
[email protected]

д-р Димитър Казаков – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]
[email protected]

д-р Емил Митковски – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]
[email protected]

д-р Емрал Кьосебекиров – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]
[email protected]

Д-р Сияна Николова – Камбурова – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]
[email protected]

Димка Христова – технически секретар

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Главните направления на научно-изследователската дейност са:

 • нови методи на диагностика в областта на интензивното лечение,
 • съвременни подходи в лечението на тежки животозастрашаващи състояния (сепсис и септичен шок, ARDS, полиорганна недостатъчност, тежка черепно-мозъчна травма и др.)

Традиция за Катедрата е регулярното участие в национални конгреси и конференции, организирани от Научното дружество на анестезиолозите в България с висока оценка на научните постижения, докладвани на сесиите.

Проф. Ч. Стефанов е избран в управителният съвет на Научното дружество.

Катедрата има представени и внедрени рационализации в областта на „Анестезиологията”.

Учебници

 • Ръководство за практически упражнения по анестезиология и реанимация – под ред. Й. Йорданов, 1978.
 • Наръчник по анестезиология и интензивно лечение. Практическо ръководство – под ред. И. Смилов, 2000.
 • Анестезиология – под ред. Й. Йорданов, С. Саев, Е. Стоянов, 1990.
 • Основи на реанимацията и интензивната терапия- под ред. Й. Йорданов, С. Саев, Е. Стоянов, 1987.
 • Анестезиология и интензивно лечение – под ред. И. Смилов, 1998.
 • Спешна медицина – A. Restelini, P.G. Male, P.F. Kuger. Издателство Актуална медицина, 1994.
 • Emergency medicine – Scott H. Phantz, Jonathan N. Adler. Williams & Wilkins, 1998.
 • Интензивни грижи – проф. Й. Йорданов, София 1983.
 • Ръководство по анестезиология и реанимация – Е. Стоянов 1990.
 • Ръководство за практически упражнения по анестезиология и реанимация – проф. Й. Йорданов, София 1993.
 • Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния – д-р Апостолов, Пловдив 1994.
 • Наръчник по анестезиология и интензивни грижи за медицински сестри – под редакцията на доц. д-р Н. Кръстева, дм – Пловдив, 2002.

Публикации

Монографии

Дисертации

 • доц. д-р Б. Воденичаров (1971 г.) – „Върху някои проблеми на системата без обратно вдишване с клапни устройства при обща инхалационна анестезия при деца в условия на общоболнична работа”.
 • доц. д-р П. Николов (1972 г.) – „Върху общата анестезия и дихателният режим при ендоскопски и контрастни рентгенови изследвания на белия дроб”.
 • доц. д-р С. Попова (1980 г.) – „Влияние на субанестетични дози халотан върху здравето на персонала в операционната зала”.
 • доц. д-р М. Кадийска (1988 г.) – „Сравнителна оценка на някои съвременни методи за обезболяване на раждането”.
 • доц. д-р Ч. Стефанов (2003 г.) – „Тежък сепсис – клинично и прогностично значение на показателите на имунитета и възпалителния отговор”.
 • проф. д-р Ч. Стефанов (2003 г.) – „Тежък сепсис – клинично и прогностично значение на показателите на имунитета и възпалителния отговор”.
 • доц. д-р Г. Павлов (2014 г.) – „Сепсис-хранителна и метаболитна поддръжка“
 • д-р К. Чифлигаров (2014 г.) – „Извънтелесни методи на очистване на организма при пациенти с автоимунни заболявания в интензивното отделение “
 • Д-р И. Минев (2016 г.) – „Синхронизация между пациент и респиратор по време на асистирана механична вентилация“
 • Д-р В. Стоилов (2020г.) – „Диагностика, мониториране и оценка на терапевтичното поведение при белодробна патология в интензивното отделение чрез образни методи“

Понастоящем в Катедрата има зачислени трима докторанти.