Катедра по ендокринология

Колектив на катедра Ендокринология, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : endocrinology@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/602395

Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната е създадена като специализирана клиника към Катедрата по Вътрешни болести през 1993 г. Тя наследява Втора Вътрешна Клиника, основана през 1946 г. и ръководена до 1957 г. от проф. д-р М. Рашев.

Ръководител от 1957 г. до 1968 г. е проф. д-р Богоя Юруков, а след него проф. д-р Константин Цонев (до 1985 г.) През 1968 г. се обособява специализиран сектор по Ендокринология към Катедрата по Факултетска терапия, чийто ръководител става д-р Иван Динков. През 1994 г. проф. д-р Кръстьо Павлов поставя основите на сегашната Секция по Ендокринология и болести на обмяната към Втора Катедра по Вътрешни болести.

От 1994 г. до 2003 г. Клиниката/ Секцията се оглавява от доц. д-р Симеон Симеонов. В клиниката са работили известни специалисти като д-р М. Мордохай, д-р А. Натов, д-р Н. Антов, д-р М. Райкова, д-р Ст. Стойков, д-р Х. Овагимов, д-р З. Черногорска, д-р А. Карич, д-р Н. Миронович, доц. М. Карталева, д-р Ив. Нончев.От 2005 г. ръководител на звеното е проф. д-р Мария Орбецова.


Ръководители на Клиниката:

проф. д-р Михаил Рашев (1946 – 1957 г.)
проф. д-р Богоя Юруков (1957 – 1968 г.)
проф. д-р Константин Цонев (1968 – 1985 г.)
проф. д-р Кръстю Павлов – Секция по ендокринология (1993 г.)
доц. д-р Симеон Симеонов (1994 – 2003 г.)
проф. д-р Мария Орбецова (от 2005 г.)


Академичен състав

проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – Ръководител на катедра

Тел.: 032/602-486
e-mail: maria.orbetzova@mu-plovdiv.bg

доц. д-р Митко Димитров Митков, дм

Тел:
e-mail: mitko.mitkov@mu-plovdiv.bg

доц. д-р Боян Иванов Нончев, дм

Тел.: 032/602-233
e-mail: boyan.nonchev@mu-plovdiv.bg

д-р Николай Петров Ботушанов, дм – гл. асистент

Тел:
e-mail: nikolay.botushanov@mu-plovdiv.bg

д-р Антоанета Валентинова Аргатска, дм – гл. асистент

Тел:
e-mail: antoaneta.argatska@mu-plovdiv.bg

д-р Пресияна Ванева Няголова, дм – гл. асистент

Тел:
e-mail: presiyana.nyagolova@mu-plovdiv.bg

д-р Петя Спасова Консулова, дм – гл. асистент, отговорник КА

Тел:
e-mail: petya.konsulova@mu-plovdiv.bg

д-р Сава Валентинов Петров, дм – гл. асистент IT отговорник

Тел:
e-mail: sava.petrov@mu-plovdiv.bg

д-р Даниела Иванова Колева-Тютюнджиева, дм – гл. асистент, отговорник НИД

Тел:
e-mail: daniela.koleva@mu-plovdiv.bg

д-р Павел Енчев Станчев, дм – главен асистент

Тел.: 032/602-356
e-mail: pavel.stanchev@mu-plovdiv.bg

д-р Димитър Манолов Троев – админастритавен асистент, отговорник ЗБУТ, ПБ

Тел.: 032/602-512
e-mail: dimitar.troev@mu-plovdiv.bg

д-р Димитър Александров Илиев – асистент, отговорник УД

Тел.: 032/602-356
e-mail: dimitar.iliev@mu-plovdiv.bg

Редовни докторанти:

д-р Мария Илкова Илиева-Герова

Тел:
e-mail: maria.ilieva@mu-plovdiv.bg

д-р Мария Живкова Митева

Тел:
e-mail: maria.miteva@mu-plovdiv.bg

д-р Стефанка Запрянова Кисова

Тел:
e-mail: stefanka.kisova@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Основните научноизследователски направления през последните години са в областта на:

• захарния диабет;

• метаболитния синдром и затлъстяването;

• синдромите на инсулинова резистентност;

• репродуктивните нарушения;

• туморите на хипофизата и надбъбречните жлези;

• ендокринните хипертонии;

• заболяванията на щитовидната жлеза и калциево-фосфорния метаболизъм.

Публикационната активност на академичния състав в периодичния медицински печат за периода 2015 – 2020 г. включва 84 пълнотекстови публикации, от които 15 са в реферирани чуждестранни издания, а 69 в българска научна периодика. Научните трудове само за този период са цитирани над 300 пъти (предимно от чуждестранни автори).

За периода са реализирани 122 участия в научни конгреси и конференции, от които 32 на форуми в чужбина и 90 в България.

За периода 2015-2020 г. успешно са реализирани 13 научни проекта – 8 вътреуниверситетски, на 5 от които ръководители или главни изследовател са членове на академичния състав на катедрата, 4 международни и 1 проект към МОН. Понастоящем в катедрата продължава работата по 3 вътреуниверситетски проекта.

Преподавателите от катедрата редовно участват в национални и международни научни конгреси и форуми, както и курсове за продължаващо обучение и повишаване на квалификацията в страната и чужбина.

Със съдействието на ръководителя на катедрата в Пловдив са провеждани ежегодните тематични ендокринологични симпозиуми „Акад. Ив. Пенчев”, а през 2015 г. и 2018 г. X и XI Национални конгреси по Ендокринология с международно участие, на които много активно е представена научно-изследователската дейност на академичния състав на звеното.

Катедрата е организатор на първите Пловдивски зимни ендокринологични дни (14-15 февруари 2020 г.) в рамките на честванията на 75-годишнината на МУ-Пловдив. Академичният състав на катедрата участва в рецензиране на материали в национални и международни научни списания.

Учебници

• Раздел Ендокринология в „Клиника и терапия на вътрешните болести. Нефрология; гастроентерология; ендокринология” (2006 г);
• Тестове по нефрология, гастроентерология, ендокринология за студенти по медицина. (2008 г.).

Публикации

Публикационната активност на академичния състав в периодичния медицински печат за периода 2015 – 2020 г. включва 84 пълнотекстови публикации, от които 15 са в реферирани чуждестранни издания, а 69 в българска научна периодика. Научните трудове само за този период са цитирани над 300 пъти (предимно от чуждестранни автори).

Монографии

• „Синдром на поликистозни яйчници“ и „Симптоматичен захарен диабет“ (М. Орбецова). В „Профилактика, диагностика, терапия – актуални проблеми” 2012 Издател „Хавитис“ ООД, Ред. М. Власковска, Ц. Танкова, Д. Попова, Б. Георгиев; София 2012; ISBN: 978-954-92936-1-6; стр. 407-434; стр. 545-564.

• З. Каменов, М. Орбецова, А. Гатева. Синдром на поликистозните яйчници. Издател ИК “ЗИП” ЕООД. София, 2010; ISBN 978-954-9369-17-5; 258 стр.

• M.Orbetzova. Appetite Regulatory Peptides and Insulin Resistance In “Insulin Resistance” ed. S.Arora, InTech, 2012; ISBN 978-953-51-0890-0: рр 89-136.

Дисертации

  • Доц. д-р Ст. Владева – „Захарен диабет и микроелементи експериментални и клинични проучвания” 2004 г.

  • Д-р Б. Нончев – „Значение на някои предоперативни клинични, имунологични, хистологични и терапевтични фактори за развитие на хипотиреоидизъм след субтотална резекция на щитовидна жлеза при болни от Базедова болест”, 2006 г.

  • Д-р М. Митков – „Ендокринно-обменни нарушения и ефективност на медикаментозното лечение при синдрома на поликистозни яйчници”, 2008 г.

  • Д-р Е. Енчев – „Остеопороза при мъже. Рискови фактори тютюнопушене и консумация на алкохол”, 2009 г.

  • д-р Н. Ботушанов – „Характеристика на костните промени при пациенти със захарен диабет тип 1“, 2014 г.

  • д-р А. Аргатска – “Характеристика на тиреоидната дисфункция в постпарталния период”, 2016 г.

  • д-р П. Няголова – “Невроендокринен контрол на репродуктивните нарушения при жени със синдром на поликистозни яйчници и метаболитен синдром”, 2016 г.

  • д-р С. Петров – “Ендокринни нарушения при хронично лечение с опиеви агонисти”, 2017 г.

  • д-р П. Консулова – “Характеристика на затлъстяването и метаболитния синдром във възрастта 16-19 години”, 2017 г.

  • д-р Д. Колева-Тютюнджиева – „Хормони на мастната тъкан, регулатори на апетита и телесното тегло и ендотелна дисфункция при жени с инсулинова резистентност“, 2017 г.

  • д-р П. Станчев – „Инкретинов ефект при захарен диабет”, 2020 г.