Секция по гериатрия

Учебна дейност

Академичен състав

д-р Николай Ботушанов – ръководител Секция

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации