Катедра по фармакология и клинична фармакология

Колектив на катедра по Фармакология и клинична фармакология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по Фармакология и клинична фармакология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : pharmacology@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон : +359 888 713 731


Учебна дейност

Академични стандарти

Учебни програми :

Графици за лекции :

Графици за упражнения :

Конспекти :

Тестове :

В Катедрата по фармакология и клинична фармакология се обучават студенти медици по фармакология, дентални медици (на български и английски език), медицински сестри и акушерки.

Преподаватели от Катедрата провеждат курсове по фитотерапия и хомеопатия като факултативно обучение за студенти медици и дентални медици, работят със студенти кръжочници. Те са съавтори на всички български учебници по фармакология за медици и дентални медици (на български и английски език), на учебници по токсикология и на 10 издания на учебни ръководства за практически упражнения.

Академичен състав

Ръководители на катедрата:
проф. д-р Петър Николов (1946 г.)
проф. д-р Богоя Юруков
проф. д-р Петър Миронов (1954 – 1957 г.) – временен ръководител
проф. д-р Пейчо Пейчев (1958 – 1981 г.)
проф. д-р Димитра Торева (1981 – 1993 г.)
доц. д-р Николай Кантарев (1993 – 1995 г.)
доц. д-р Георги Георгиев (1995 – 1999 г.)
проф. д-р Иванка Костадинова (от 1999 г.)


Преподаватели:

Доц. д-р Делян Делев, дм, мзм – Ръководител катедра

Тел:
e-mail: delyan.delev@mu-plovdiv.bg

Проф. д-р Иванка Костадинова, дм – Ръководител отдел СДО

Тел:
e-mail: ivanka.kostadinova@mu-plovdiv.bg

Доц. д-р Илия Костадинов, дм – Главен административен асистент, отговорник Учебна дейност за студенти по Медицина и Дентална медицина на английски език

Тел:
e-mail: iliya.kostadinov@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Даринка Димитрова, дм -Отговорник по НИД

Тел:
e-mail: darinka.dimitrova@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Мария Георгиева-Котетарова, дм – отговорник Учебна дейност за студенти по Дентална медицина

Тел:
e-mail: mariya.georgieva@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христина Златанова, дм – отговорник Учебна дейност за студенти по Медицина, отговорник по КА-Отговорник Web страница

Тел:
e-mail: hristina.zlatanova@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. маг. фарм. Илин Кандиларов, дм отговорник Учебна дейност за студенти от Медицински колеж, отговорник МСПД, зам.-отговорник РНИ

Тел:
e-mail: ilin.kandilarov@mu-plovdiv.bg

д-р Наталия Вилмош- Отговорник Електронно обучение

Тел:
e-mail: nataliya.vilmosh@mu-plovdiv.bg

маг. фарм. Николай Янчев – редовен докторант

Тел:
e-mail: nikolay.yanchev@mu-plovdiv.bg

Павел Тодоров– химик

Тел:
e-mail: pavel.todorov@mu-plovdiv.bg

Таня Минчева – биолог

Тел:
e-mail:

Боряна Пашова – Санитар

Севдалина Андонова – Животногледач

Научна дейност

Научната дейност на преподавателите в катедрата се оформя в две направления:
А. Експериментални проучвания:

 • проучване ефектите на редица психотропни средства върху ЦНС инхибитори на холинестеразата за лечение на Алцхаймерова болест;
 • проучване ГАМК-ергичните механизми в процесите на епилептогенезата, обучението и паметта на барбитурати, бензодиазепини и ГАМК-ергични агонисти и антагонисти и други антиконвулсанти;
 • изучаване механизмите на действие на общи анестетици;
 • проучване ефектите на някои невропептиди;
 • Изследване на различни фармакологични ефекти на прополис върху опитни животни;
 • Експериментално изследване на андропауза при опитни животни;
 • Изследване на влиянието на антиоксиданти върху функциите на гастроинтестинален тракт на опитни животни;
  Антиноцицептивно действие на антидепресанти;
 • Изследване на плейотропни ефекти на статините.

Б. Клинични проучвания:

 • Проучвания върху ефективност и лекарствена безопасност при лечение на болни с Множествена склероза;
 • Епидемиологично проучване на употребата на сънотворни и анксиолитици сред населението на град Пловдив;
 • Изследване на противовъзпалително действие на прополис на пациентки с гинекологични проблеми.

При разработването на научните теми преподаватели от катедрата са в сътрудничество с катедрите по неврология, психиатрия, биофизика, рентгенология, патоанатомия, социална медицина, химия и биохимия, микробиология.

За 65-годишната история на катедрата са постигнати значителни резултати в научната област: авторските свидетелства на сътрудниците на катедрата за патенти и изобретения са 7, рационализации 16, търговски марки 6, публикуваните научни статии 720, от които 30 в чуждестранни списания, а изнесените научни доклади 890, от които 42 в чужбина.

Учебници

Учебници и ръководства, издадени от катедрата и/или с участието на членове на катедрата

Ръководства

1. Сборник с тестове и рецептурни задачи по фармакология за студенти по фармация, 2017, ред. Проф. д-р Л. Пейчев;
2. Сборник с рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология за студенти по дентална медицина, 2017, ред. Проф. д-р И. Костадинова;
3. Сборник класификации на лекарствените групи и тестови въпроси по Фармакология за студенти от специалностите „Медицински лаборант“, Рентгенов лаборант“ и „Рехабилитатор“, 2016, ред. Проф. д-р Л. Пейчев;
4. Сборник с тестове и рецептурни задaчи по фармакология за студенти по медицина, 2015, ред. Проф. д-р Д. Гетова;
5. Manual of Pharmacology, English courses, Second Edition, 2013, Edited by Prof. D. Getova.

Учебници

1. Фармакология за помощник-фармацевти, медицински сестри и акушерки, 2017, ред. Проф. д-р И. Костадинова и проф. д-р Л. Пейчев;
2. Фармакология и Токсикология, второ издание, 2017, ред. Проф. д-р Н. Бояджиева и Проф. д-р К. Якимова;
3. Short course of Clinical Pharmacology for medical students, English courses, Second Edition, 2017, Edited by Prof. D. Getova-Spassova.
4. Клинична фармакология за студенти по медицина, 2015, ред. Проф. д-р Иванка Костадинова;
5. Фармакология за студенти по дентална медицина, 2015, ред. Проф. Н. Бояджиева;
6. Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация, Първа част, 2014, ред. Проф. д-р М. Караиванова и Проф. д-р С. Константинов;
7. Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация, Втора част, 2014, ред. Проф. д-р М. Караиванова и Проф. д-р С. Константинов;
8. Basic and Clinical Pharmacology with Toxicology, 2012, Edited by Prof. N. Boyadjieva;

Публикации

Монографии

„Андрогени и хемопоеза“ – 2015, доц. д-р Д. Делев, доц. д-р И. Костадинов

„Избрани нежелани лекарствени реакции и взаимодействия“ – 2014, доц. д-р Д. Делев

Дисертации

До момента в катедрата са защитени шест дисертации за научна степен „Доктор” и две дисертации за научна степен „Доктор на медицинските науки”. Под ръководството на проф. д-р Д. Гетова са защитени два дисертационни труда на преподаватели от други катедри на МУ-Пловдив или други Университети за образователната и научна степен „Доктор”.

До 2009 година преподавателите от катедрата са съавтори в четири учебника, две учебни помагала, две монографии.
В катедрата на съвременно ниво може да се изследва обучение и памет, аналгетично и противовъзпалително действие на лекарствата.

Дисертационни трудове за придобиване на ОНС „Доктор“ и „Доктор на науките“, защитени в катедрата

„Експериментална оценка на ефикасност и безопасност на биологично-активни вещества с адаптогенни свойства“ – 2018, маг. фарм. Илин Кандиларов

„Експериментално фармакологично проучване на аналгетична и противовъзпалителна активност на новосинтезирани пиролови съединения“ – 2018, д-р Христина Златанова

„Нива на въздействие върху ГАМК-ергичната медиация и възможности за повлияването й с фармакологични средства при контрола на гърчовите прояви и когнитивните функции“ – 2002, за “Доктор на науките”, проф. д-р Д. Гетова
„In vivo и in vitro проучване ефектите на триптани второ поколение върху поведенчески функции и a. carotis communis“ – 2017, маг. фарм. Кремена Сарачева
„Проучване ефектите на екстракти от Rhodiola rosea L. и Curcuma longa L. и техните активни компоненти салидрозид и куркумин върху модел на хроничен стрес“ – 2017, маг. фарм. Лилия Василева
„Експериментално изследване на невропротективно и противовъзпалително действие на atorvastatin и rosuvastatin“ – 2014, д-р Мария Георгиева-Котетарова
„Кломипрамин и флуоксетин – аналгетично и противовъзпалително действие в експеримент“ – 2014, доц. д-р Илия Костадинов
„Сравнително експериментално изследване на ефектите на холинестеразни инхибитори върху модели на увредени паметови функции“ – 2013, д-р Даринка Димитрова
„Повлияване на андропауза в експеримент“- 2013, доц. д-р Делян Делев

„Газово-хроматографски методи за лекарствен мониторинг на антиконвулсанти“ – 2002, “Доктор” по научна специалност Клинична лаборатория, Галя Минкова

„Прояви на толерантност и физическа зависимост при противоепилептични свойства (експериментална характеристика с фармакологичен анализ)“ – 1989, проф. д-р Торева

„Фармакологична характеристика на проявите на отнемане след многократно третиране с дифенилхидантоин“ – 1987, доц. д-р Кантарев

„Експериментална характеристика на толерантност към някои противоепилептични средства “ – 1982, проф. д-р Костадинова

„Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета“ – 1978, доц. д-р Георгиев

„Експериментални проучвания за действията на Меричлерската вода“ – 1973, доц. д-р Никифоров