Катедра по фармакология и клинична фармакология

Колектив на катедра по Фармакология и клинична фармакология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по Фармакология и клинична фармакология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : +359 888 713 731


Учебна дейност

Поправителна сесия

Академични стандарти

Учебни програми :

Графици за лекции :

Графици за упражнения :

Конспекти :

В Катедрата по фармакология и клинична фармакология се обучават студенти медици по фармакология, дентални медици (на български и английски език), медицински сестри и акушерки.

Преподаватели от Катедрата провеждат курсове по фитотерапия и хомеопатия като факултативно обучение за студенти медици и дентални медици, работят със студенти кръжочници. Те са съавтори на всички български учебници по фармакология за медици и дентални медици (на български и английски език), на учебници по токсикология и на 10 издания на учебни ръководства за практически упражнения.

Академичен състав

Ръководители на катедрата:
проф. д-р Петър Николов (1946 г.)
проф. д-р Богоя Юруков
проф. д-р Петър Миронов (1954 – 1957 г.) – временен ръководител
проф. д-р Пейчо Пейчев (1958 – 1981 г.)
проф. д-р Димитра Торева (1981 – 1993 г.)
доц. д-р Николай Кантарев (1993 – 1995 г.)
доц. д-р Георги Георгиев (1995 – 1999 г.)
проф. д-р Иванка Костадинова (1999 – 2020г.)


Преподаватели:

Доц. д-р Делян Делев, дм, мзм – Ръководител катедра

Тел: 0888 713 731
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Илия Костадинов, дм – главен административен асистент; отговорник РНИ

Тел:
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Христина Златанова-Тенишева, дм – отговорник Учебна дейност; отговорник Качество и акредитация

Тел:
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Даринка Димитрова, дм -Отговорник по НИД

Тел:
e-mail: [email protected]

Гл. ас. д-р Мария Георгиева-Котетарова, дм – отговорник УД за студенти Дентална медицина

Тел:
e-mail: [email protected]

Гл. ас. маг. фарм. Илин Кандиларов, дм отговорник Учебна дейност за студенти от Медицински колеж, отговорник МСПД

Тел:
e-mail: [email protected]

Гл. ас. д-р Наталия Вилмош, дм – Отговорник Електронно обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Павел Тодоров– химик

Тел:
e-mail: [email protected]

Таня Минчева – биолог

Тел:
e-mail:

Боряна Пашова – Санитар

Иван Мърваков – Животногледач

Научна дейност

Научната дейност на преподавателите в катедрата се оформя в две направления:
А. Експериментални проучвания:

 • проучване ефектите на редица психотропни средства върху ЦНС инхибитори на холинестеразата за лечение на Алцхаймерова болест;
 • проучване ГАМК-ергичните механизми в процесите на епилептогенезата, обучението и паметта на барбитурати, бензодиазепини и ГАМК-ергични агонисти и антагонисти и други антиконвулсанти;
 • изучаване механизмите на действие на общи анестетици;
 • проучване ефектите на някои невропептиди;
 • Изследване на различни фармакологични ефекти на прополис върху опитни животни;
 • Експериментално изследване на андропауза при опитни животни;
 • Изследване на влиянието на антиоксиданти върху функциите на гастроинтестинален тракт на опитни животни;
  Антиноцицептивно действие на антидепресанти;
 • Изследване на плейотропни ефекти на статините.

Б. Клинични проучвания:

 • Проучвания върху ефективност и лекарствена безопасност при лечение на болни с Множествена склероза;
 • Епидемиологично проучване на употребата на сънотворни и анксиолитици сред населението на град Пловдив;
 • Изследване на противовъзпалително действие на прополис на пациентки с гинекологични проблеми.

При разработването на научните теми преподаватели от катедрата са в сътрудничество с катедрите по неврология, психиатрия, биофизика, рентгенология, патоанатомия, социална медицина, химия и биохимия, микробиология.

За 65-годишната история на катедрата са постигнати значителни резултати в научната област: авторските свидетелства на сътрудниците на катедрата за патенти и изобретения са 7, рационализации 16, търговски марки 6, публикуваните научни статии 720, от които 30 в чуждестранни списания, а изнесените научни доклади 890, от които 42 в чужбина.

Учебници

Учебници и ръководства, издадени от катедрата и/или с участието на членове на катедрата

Ръководства

1. Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология за студенти по медицина под редакцията на доц. д-р Делян Делев, дм и доц. д-р Илия Костадинов, дм. Пловдив, 2022. Второ издание.
2. Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология за студенти по дентална медицина под редакцията на доц. д-р Делян Делев, дм и доц. д-р Илия Костадинов, дм. Пловдив, 2022. Второ издание.
3. Pharmacology handbook for medical and dental students, Eds. Assoc. Prof. I. Kostadinov, MD, PhD and Assoc. Prof. D. Delev, MD, PhD, MHM. Plovdiv, 2022. 2nd edition.
4. Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология за студенти магистър фармацевти под редакцията на проф. д-р Людмил Пейчев, дм. Пловдив, 2020. Четвърто допълнено издание.
5. Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология за студенти по медицина под редакцията на доц. д-р Делян Делев, дм и доц. д-р Илия Костадинов, дм. Пловдив, 2018. Първо издание.
6. Сборник с тестове и рецептурни задачи по фармакология за студенти по фармация, 2017, ред. Проф. д-р Л. Пейчев;
7. Сборник с рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология за студенти по дентална медицина, 2017, ред. Проф. д-р И. Костадинова;
8. Сборник класификации на лекарствените групи и тестови въпроси по Фармакология за студенти от специалностите „Медицински лаборант“, Рентгенов лаборант“ и „Рехабилитатор“, 2016, ред. Проф. д-р Л. Пейчев;
9. Сборник с тестове и рецептурни задaчи по фармакология за студенти по медицина, 2015, ред. Проф. д-р Д. Гетова;
10. Manual of Pharmacology, English courses, Second Edition, 2013, Edited by Prof. D. Getova.

Учебници

1. Фармакология и лекарствена токсикология, Учебник за Студенти по Медицина ТОМ 1 и 2 под ред. на проф. д-р Румен Николов и проф. д-р Славина Сурчева. 2022. Първо издание.
2. Basic and Clinical Pharmacology with Toxicology под ред. на проф. д-р Н. Бояджиева. 2021. Второ издание.
3. Фармакология, Учебник за студенти по дентална медицина под ред. на Румен Николов, 2020. Първо издание.
4. Фармакология и токсикология под ред. на проф. д-р Н. Бояджиева, проф. д-р Кр. Якимова, доц. д-р Р. Николов. 2019. Трето издание.
5. Фармакология за помощник-фармацевти, медицински сестри и акушерки, 2017, ред. Проф. д-р И. Костадинова и проф. д-р Л. Пейчев;
6. Фармакология и Токсикология, второ издание, 2017, ред. Проф. д-р Н. Бояджиева и Проф. д-р К. Якимова;
7. Short course of Clinical Pharmacology for medical students, English courses, Second Edition, 2017, Edited by Prof. D. Getova-Spassova.
8. Клинична фармакология за студенти по медицина, 2015, ред. Проф. д-р Иванка Костадинова;
9. Фармакология за студенти по дентална медицина, 2015, ред. Проф. Н. Бояджиева;
10. Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация, Първа част, 2014, ред. Проф. д-р М. Караиванова и Проф. д-р С. Константинов;
11. Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация, Втора част, 2014, ред. Проф. д-р М. Караиванова и Проф. д-р С. Константинов;
12. Basic and Clinical Pharmacology with Toxicology, 2012, Edited by Prof. N. Boyadjieva;

Публикации

Монографии

„Лекарствени взаимодействия“ – 2023, д-р Христина Златанова, дм.

„Обучение и памет“ – 2023, д-р Даринка Димитрова, дм.

„Избрани нежелани лекарствени реакции и взаимодействия“ – 2023, второ основно преработено издание, доц. д-р Делян Делев, дм.

„Лекарствени взаимодействия“ – 2018, Маргарита Караиванова, Людмил Пейчев, Делян Делев, Станислав Георгиев.

„Андрогени и хемопоеза“ – 2015, доц. д-р Д. Делев, доц. д-р И. Костадинов

„Избрани нежелани лекарствени реакции и взаимодействия“ – 2014, доц. д-р Д. Делев

Дисертации

До момента в катедрата са защитени шест дисертации за научна степен „Доктор” и две дисертации за научна степен „Доктор на медицинските науки”. Под ръководството на проф. д-р Д. Гетова са защитени два дисертационни труда на преподаватели от други катедри на МУ-Пловдив или други Университети за образователната и научна степен „Доктор”.

До 2009 година преподавателите от катедрата са съавтори в четири учебника, две учебни помагала, две монографии.
В катедрата на съвременно ниво може да се изследва обучение и памет, аналгетично и противовъзпалително действие на лекарствата.

Дисертационни трудове за придобиване на ОНС „Доктор“ и „Доктор на науките“, защитени в катедрата

„Експериментално фармакологично проучване на екстракт от SIDERITIS SCARDICA, LAMIACEAE“ – 2023, маг. фарм. Николай Янчев

„Изследване на фармакологични ефекти на SATUREJA MONTANA” – 2022, д-р Наталия Вилмош

„Експериментална оценка на ефикасност и безопасност на биологично-активни вещества с адаптогенни свойства“ – 2018, маг. фарм. Илин Кандиларов

„Експериментално фармакологично проучване на аналгетична и противовъзпалителна активност на новосинтезирани пиролови съединения“ – 2018, д-р Христина Златанова

„Нива на въздействие върху ГАМК-ергичната медиация и възможности за повлияването й с фармакологични средства при контрола на гърчовите прояви и когнитивните функции“ – 2002, за “Доктор на науките”, проф. д-р Д. Гетова
„In vivo и in vitro проучване ефектите на триптани второ поколение върху поведенчески функции и a. carotis communis“ – 2017, маг. фарм. Кремена Сарачева
„Проучване ефектите на екстракти от Rhodiola rosea L. и Curcuma longa L. и техните активни компоненти салидрозид и куркумин върху модел на хроничен стрес“ – 2017, маг. фарм. Лилия Василева
„Експериментално изследване на невропротективно и противовъзпалително действие на atorvastatin и rosuvastatin“ – 2014, д-р Мария Георгиева-Котетарова
„Кломипрамин и флуоксетин – аналгетично и противовъзпалително действие в експеримент“ – 2014, доц. д-р Илия Костадинов
„Сравнително експериментално изследване на ефектите на холинестеразни инхибитори върху модели на увредени паметови функции“ – 2013, д-р Даринка Димитрова
„Повлияване на андропауза в експеримент“- 2013, доц. д-р Делян Делев

„Газово-хроматографски методи за лекарствен мониторинг на антиконвулсанти“ – 2002, “Доктор” по научна специалност Клинична лаборатория, Галя Минкова

„Прояви на толерантност и физическа зависимост при противоепилептични свойства (експериментална характеристика с фармакологичен анализ)“ – 1989, проф. д-р Торева

„Фармакологична характеристика на проявите на отнемане след многократно третиране с дифенилхидантоин“ – 1987, доц. д-р Кантарев

„Експериментална характеристика на толерантност към някои противоепилептични средства “ – 1982, проф. д-р Костадинова

„Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета“ – 1978, доц. д-р Георгиев

„Експериментални проучвания за действията на Меричлерската вода“ – 1973, доц. д-р Никифоров