Катедра по Физикална и рехабилитационна медицина

Академичен състав на катедра по физикална терапия, МУ - Пловдив
Академичен състав на катедра по физикална терапия, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : physiotherapy@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/602784


Учебна дейност

Конспект по „Физикална и рехабилитационна медицина”за студенти-медици, V-ти курс
Програма по “Физиотерапия и рехабилитация”
Академичен стандарт за учебна дисциплина „Физикална и рехабилитационна медицина”

Секцията по физикална терапия и рехабилитация е създадена през 1952 г. от проф. Светлана Бойкикева, дмн. През годините в Катедрата работят като преподаватели д-р В. Караиванов, д-р А. Попова, д-р В. Байкушева, гл. ас. М. Василева, д-р Ст. Кемеров, дм, д-р Е. Добролицка.

Настоящият є ръководител, проф. Е. Илиева, е генерален секретар на Европейското научно дружество по физикална и рехабилитационна медицина, национален мениджър за сертифициране по ФРМ на Съюза на медицинските специалисти в Европа и член на комитета по образование към Международното дружество по ФРМ (ISPRM).

Катедрата осъществява учебно-преподавателска дейност на:
• студенти-медици (от 2012 год. с преподаване и на английски език);
• специализанти по ФРМ;
• специализанти по Обща медицина;
• рехабилитатори, медицински сестри, акушерки,медицински козметици.
Провеждат се курсове за следдипломна квалификация на лекари и рехабилитатори, както и индивидуално обучение вкл. за високоспециализирани дейности.
Програмите за обучение са актуализирани в съответствие с Европейските изисквания.
Програмите по Физикална и рехабилитационна медицина са съобразени с Академичния стандарт на МУ Пловдив утвърден с Решение на АС – Протокол № 9/26.11.2015 г.
Контролът на знанията на студентите се осъществява чрез семестриални тестове и устно изпитване. При отлично представяне на семестриалните тестове студентите се освобождават от входящ тест на заключителния изпит.
Крайният изпит протича в две части:
• теоретична част,включваща тест и писмено препитване;
• устно събеседване.
Членове на Катедрата имат участие като съавтори в издаването на три учебника (Проф. Илиева, д-р Ангелова), вкл. един за англоезично обучение, 1 учебно помагало (д-р Кацарска), две монографии, вкл. 1 в чужбина (Проф. Илиева, д-р Гонкова, дм).
От 2010 г. в Секцията се обучават 13 специализиращи лекари, от които шестима успешно придобиват специалност по ФРМ. В момента се обучават 6 специализанти, вкл. един чужд гражданин. През периода четирима от специализиращите лекари допълнително участват в Европейското училище по анализ на движението (Марсилия – Международни обучителни програми, Средиземноморско училище по ФРМ – Сиракуза).
В Катедрата по физикална и рехабилитационна медицина се обучават редовни докторанти и такива на самостоятелна подготовка, вкл. от други медицински университети. През последното десетилетие успешно защитили дисертационен труд и придобили образователна и научна степен „доктор“ са 8 докторанти (д-р Симеонова, д-р Грозева, д-р Папатанасиу, д-р Гонкова, д-р Елкова, д-р Кръстанова, д-р Милушев, д-р Ангелова).

Академичен състав

Катедрата по физикална и рехабилитационна медицина е създадена през 1952 г. от проф. Светлана Бойкикева, дмн. През годините в Катедрата работят като преподаватели д-р В. Караиванов, д-р А. Попова, д-р В. Байкушева, гл. ас. М. Василева, д-р Ст. Кемеров, дм, д-р Е. Добролицка, д-р Папатанасиу.

Ръководители на Катедрата и Секцията през годините са:
•проф. д-р Светлана Бойкикева, дмн
•проф. д-р Стоян Йонков, дмн
•доц. д-р Ивайло Пашев, дм
•доц. д-р Маринкев, дм
•проф. д-р Елена Илиева, дм (от 2006 г.)


проф. д-р Елена Илиева, дм, – ръководител Катедра

Тел:
e-mail: elena.ilieva@mu-plovdiv.bg

д-р Мариана Горанова, асистент

Тел:
e-mail: mariana.goranova@mu-plovdiv.bg

д-р Борис Джурджев, асистент

Тел:
e-mail: boris.dzhurdzhev@mu-plovdiv.bg

д-р Анна Ангелова, главен асистент

Тел:
e-mail: anna.angelova@mu-plovdiv.bg

д-р Радослава Кацарска, асистент

Тел:
e-mail: radoslava.katsarska@mu-plovdiv.bg

д-р Деница Славова, асистент

Тел:
e-mail: denitsa.slavova@mu-plovdiv.bg

д-р Мария Гонкова, главен асистент

Тел:
e-mail: mariya.gonkova@mu-plovdiv.bg

д-р Александра Илиева, асистент

Тел:
e-mail: aleksandra.ilieva@mu-plovdiv.bg

Настоящият ръководител, проф. Е. Илиева, е два мандата генерален секретар на Европейското научно дружество по физикална и рехабилитационна медицина (ESPRM), национален мениджър за сертифициране по ФРМ на Съюза на медицинските специалисти в Европа, член на комитета по образование към Международното дружество по ФРМ (ISPRM) и съпредседател на Комитета по образование на Кохрейн рехабилитейшън филд (Cochrane Rehabilitation Field). Член на комитета по Роботизирана рехабилитация и преседател на комитета по Ударно-вълнова терапия към Европейското научно дружество.

Научна дейност

Научноизследователската дейност на Катедрата е насочена в следните основни направления:
• проучвания върху механизмите на въздействие на физикалните фактори (лазерно лъчение, лечебна кал);
• проучване на нови физикални фактори (екстракорпорална ударновълнова терапия, високоинтензивно лазерно лъчение, високоинтензивно магнитно поле);
• проучване ефектите на новите технологии в рехабилитацията – роботизирани системи за рехабилитация
• нови методи за обективизиране на състоянието на пациентите и отчитане на ефекта от рехабилитационните програми (кранио-корпография, педобарографска статична и динамична оценка),
• разработване на рехабилитационни програми при пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат (дегенеративни ставни заболявания и ендопротезиране на стави);
• неврологични заболявания (слединсултни състояния, детска церебрална парализа);
• сърдечносъдови заболявания (хронична сърдечна недостатъчност).
База за провеждане на научните изследвания е Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина – най-голямата университетска клиника по ФРМ в страната, която разполага с 35 легла. Обособен е и сектор за рехабилитация на деца с неврологични заболявания, добре оборудван със съвременна апаратура за диагностика и рехабилитация, вкл. апарат за роботизирана локомоторна терапия и педобарографска платформа.
Резултатите от научните проучвания са представени на научни форуми у нас и в чужбина и са публикувани във водещи научни списания в областта на ФРМ.
Ръководителят на Катедрата участва като гост-лектор с пленарни доклади в 17-ти, 18-ти, 19-ти и 20-ти Европейски конгреси по ФРМ и в 8-ви, 9-ти и 10-ти Средиземноморски конгреси по ФРМ, вкл. и като член на научния комитет (XII конгрес на Европейския форум за научни изследвания в областта на рехабилитацията, Истанбул, 2013 г.
Катедрата участва в организирането на национални форуми по ФРМ с международно участие. Проф. Илиева е председател на Научния комитет на проведените през периода VII национален конгрес по ФРМ с международно участие (2013) и Национална конференция по балнеология с международно участие (2014), Национална конференция по ФРМ, гр. Хисар 2015, Национална конференция по ФРМ 2016 г., гр. Трявна, Национална конференция по ФРМ, с международно участие 2017 год., гр. Правец.

Учебници

Катедрата участва в съавторство в издаването на учебник:
• Essentials of Physical and rehabilitation medicine for undergraduale medical students ed. –Troycho D.Troev,Jannis V.Papathanasiou
• Актуални аспекти на общата медицинска практика, том 3 под редакцията на Л. Деспотова-Толева

Публикации

Членове на катедрата са участвали в редица наши и международни научни прояви. За периода 2006-2016 год. са публикувани 80 научни статии в международни издания, 20 пълнотекстови публикации с импакт фактор, изнесени са 29 научни съобщения в наши и 30 в международни форуми; участие в 22 международни и в 15 национални конгреса. Научните трудове са цитирани над 140 пъти, основно от чуждестранни учени. Катедрата участва в 4 научни проекта и в издаването на 3 монографии.

Монографии

През периода е издадена една монография – „Съвременен подход в рехабилитацията при остеоатроза. Екстракорпорална ударновълнова терапия“ (проф. Илиева).
Членове на секцията (проф. Илиева, д-р Гонкова) участват в монография на международен колектив от учени – „Handbook on Cerebral Palsy: Risk factors, Therapeutic management and long-term prognosis“ (2014).

Дисертации

През последното десетилетие са защитени 7 дисертации за придобиване на научна и образователна степен „доктор“:
Д-р Радостина Симеонова – „Клинично проучване върху биостимулиращия ефект на нисконтензивното лазерно лъчение при трудно заздравяващи ранни”.
Д-р Антоанета Грозева – „Проучване на физико-химичните свойства на Поморийската лиманна кал и приложението й при някои заболявания”). Д-р Грозева се хабилитира като доцент през 2014 г. в Бургаски Университет „Асен Златаров“.
Д-р Йоанис Папатанасиу – „Сравнително проучване на ефектите на групово базиран високо интензивен интервално тренировъчен модел и умерено интензивен непрекъснат модел върху функционалния капацитет и качеството на живот на пациенти с ХСН”. Д-р Папатанасиу се хабилитира като доцент през 2014 г. в МУ-София; през 2015 г. в МУ- Пловдив.
Д-р Хариета Елкова – „ Организационно-управленчески проблеми на етапната болнична и извънболнична рехабилитация и отражението им върху качеството на живот на болни с мозъчен инсулт“
Д-р Мария Гонкова – „Ефект на радиалната ударно-вълнова терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална парализа“
Д-р Емил Милушев – „Мониториране на промените в обема на движение при пациенти с болка в гърба чрез ултразвукова кранио-корпо-графия“
Д-р Мая Кръстанова – „Проучване ефекта на комплексна рехабилитационна програма при пациенти след ендопротезиране на тазобедрената става“. Д-р Кръстанова се хабилитира като доцент към МУ-Плевен през 2016 г.

д-р Анна Стефанова Ангелова – „Терапевтична ефективност на високоинтензивното лазерно лъчение при остеоартроза на колянната става“.