Академичен стандарт за учебна дисциплина „Физикална и рехабилитационна медицина” специалност „акушерка“