Катедра по физиология

Колектив на катедра физиология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра физиология, Медицински университет – Пловдив
САЙТ НА КАТЕДРА „ФИЗИОЛОГИЯ“

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : (032) 200 640
Мария Димова, техн. изпълнител
[email protected]
032 200 640


Учебна дейност

Академични стандарти

Учебният процес в катедрата е насочен към клиничната практика и е обезпечен със съвременни средства за обучение.

В катедрата се обучават студенти по специалностите:

 • „Медицина“, „Дентална медицина“ (паралелно на български и на английски език) и „Фармация“ за получаване на образователната степен „магистър“
 • „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • „Рехабилитатор“, „Клиничен лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“ и „Инспектор обществено здраве“.

Oт 2006 г. като свободноизбираема дисциплина се провежда курс „Спортна физиология и спортна медицина“ със студенти от IV курс по медицина.

Катедрата разполага с илюстративен филмов материал и мултимедийни програми за обучение на студентите, използвани както в лекционния курс, така и при провеждане на практическите упражнения.

Преподавателите от Катедрата са участвали в написването на общо 6 академични учебни помагала по физиология за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, включително и на английски език. Катедрата получи програмна акредитация за научната и образователна степен „Доктор“ по специалността „Физиология на животните и човека“. През 2013 г. успешно завърши една специализация по „Физиология на животните и човека“, а двама от асистентите продължават специализацията си.

Академичен състав

Ръководители на Катедрата:
доц. Всеволод Завялов (1947 – 1951 г.)
проф. Любен Телчаров, времен ръководител (1952 – 1955 г.)
проф. д-р Никола Бошев (1955 – 1980 г.)
доц. Ана Николова-Бонева, кмн (1980 – 1985 г.)
доц. Иван Попов, кмн (1985 – 1998 г.)
доц. Христо Христов (1998 – 2004 г.)
проф. Николай Бояджиев (от 2004 г.)


Проф. д-р Катерина Георгиева, ДМ – Ръководител катедра

Тел: 0898 774 527
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Николай Бояджиев, ДМ

Тел: 032 200 638
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Юлия Николова, ДМ – отговорник по качеството

Тел: 032 200 642
e-mail: [email protected]

Гл. ас. д-р Пенка Ангелова, ДМ – отговорник учебна дейност

Тел:
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Петър Хрисчев, ДМ – отговорник по НИД, отговорник Дистанционно обучение, отговорник Web страница на звено

Тел: 032 200 639
e-mail: [email protected]

Гл. ас. д-р Марияна Бацелова, ДМ

Тел:
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Добрин Попов – административен асистент, отговорник по ЗБУТ, отговорник по ПБ, зам. отговорник по РНИ

Тел:
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Веселин Василев – отговорник Международно сътрудничество

Тел: 032 200 640
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Георги Хаджипетров

Тел:
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Николай Мандаджиев

N-Mandadzhiev
Тел:
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Независимо от голямата учебна натовареност, в Катедрата се осъществява активна научноизследователска дейност. През последните години научната и приложната дейност на Катедрата е съсредоточена в следните основни направления:

 • Разработване и изследване на ефекта на различни диетични програми и хранителни суплементи при спортисти от различни видове спорт и пациенти с различни заболявания.
 • Изследване на адаптационните промени в организма при физически натоварвания за сила и издръжливост.
 • Проучване на ефектите на субмаксималната тренировка катонемедикаментозен подход при третиране на различни синдроми и заболявания.
 • Биомедицински странични ефекти на употребата на различни допинг субстанции в спорта.
 • Съдовопротективни ефекти в макрои микроциркулацията в условия на физиологични и фармакологични въздействия.

За периода 2010 – 2015 г. сътрудниците на Катедрата са публикували общо над 50 оригинални научни статии, от които 10 са в чуждестранни списания. Някои от публикуваните статии носят висок импакт фактор, например в списания като Blood (IF, 10.896), Eur. Respir. J (IF, 5.349), Eur. Neuropsychopharmacol. (IF, 5.395), Compt. rend. Acad. Bulg. Sci. (IF, 0.204) и др.

През същия период научната продукция на Катедрата е получила над 60 цитирания, 55 от които са от чуждестранни учени, предимно в престижни списания с импакт фактор. На различни научни форуми преподаватели от Катедрата са изнесли общо над 40 научни съобщения, от които 20 са на международни конгреси.

Членове на Катедрата са водещи изследователи или участници в 7 научноизследователски проекта, от които един международен и един междууниверситетски (в сътрудничество с Институт по невробиология на БАН) и 5 вътрешноуниверситетски проекта.

Асистентката д-р П. Ангелова успешно защити дисертационен труд на тема „Характеристика и немедикаментозно повлияване на метаболитен синдром при плъхове“. Разработват се още 4 дисертации на преподаватели от други катедри на МУ – Пловдив.

Хабилитирани преподаватели на Катедрата по физиология са членове на редколегии на научни списания и рецензенти на научно-образователни проекти и на статии в наши и чуждестранни научни списания.

В резултат на научните интереси на проф. Н. Бояджиев и доц. И. Попов за ролята на хранителното суплементиране върху адаптационните промени при различни видове тренировка са създадени редица хранителни формули за натрупване на мускулна маса (серия Nutridyn), за ензимна адаптация при субмаксимални физически натоварвания (Proforce) и е защитена една дисертация (на Н. Бояджиев през 1996 г.).

В катедрата, съвместно с Медицинския център по рехабилитация и спортна медицина Пловдив (бившия Диспансер по спортна медицина), се провеждат комплексни изследвания на спортисти от различни спортове, вкл. на национални състезатели и олимпийски надежди.

В катедрата са осъществени изследвания за оценка на въздействието на АCЕ инхибиторите върху съдовите промени в условия на холестеролмедиирано увреждане и върху процесите на обучение и памет. Защитена е дисертация на тази тема (д-р Ю. Николова).

Правят се проучвания на промените в микроциркулацията в процеса на съдово ремоделиране при физиологични и патологични условия чрез нативна капиляроскопия. Провеждат се проучвания на влиянието на тютюнопушенето върху вентилаторните показатели и газовата обмяна (д-р И. Дамянов, д-р Д. Попов, д-р К. Георгиева, доц. Н. Бояджиев), както и функционална оценка на възстановяването на дъвкателната мускулатура след терапия на фрактури на долната челюст (д-р М. Бацелова).

Учебници

Първият катедрен учебник Физиология на човека от Н. Бошев и Б. Полнарев (1961 г.) е последван от нови издания с участието на А. Николова-Бонева и И. Попов.

Монографичният справочник Нормални биоконстанти на човека (Н. Бошев и Б. Полнарев), предназначен за студенти, лекари и научни работници претърпява редакция и под заглавието Биоконстанти на човека и техните патологични отклонения има три издания. Последната версия Биоконстанти на човека (под ред. на Н. Бошев) включва преподаватели от катедрата и специалисти от редица области на медицината.

Опитът на целия преподавателски колектив през годините намира израз в разработването на редица ръководства за практически упражнения, които са осъвременявани и съобразявани с промените в съдържанието на програмата за обучение и специалностите, по които катедрата е провеждала обучение, както и с материалното осигуряване на практическите занимания.

С участието на целия колектив на катедрата, през 2007 г. беше издаден Сборник от въпроси за тестове по физиология (под ред. на доц. Н. Бояджиев), включващ 820 MCQ въпроса, който обобщава дългогодишния опит на катедрата в програмираното изпитване и подпомага студентите в подготовката им за тестовата форма за оценяване на знанията им.

Сериозен успех в преподавателската работа е разработената в катедрата система за текущо и годишно тестово изпитване. Непрекъснато се осъвременява лекционния курс чрез ежегодно въвеждане на нови мултимедийни и интерактивни форми на преподаване.

Публикации

Развитието на ергономичната наука в България се е осъществявало със значимото участие на специалисти от катедрата, израз на което са многобройните публикации в тази област.

С участието на всички преподаватели, самостоятелно или в съавторство, са издадени книгите:

 • Проблеми на ергономията и промишлената естетика (под ред. на Н. Бошев, 1969 г. с участието на И. Попов, А. НиколоваБонева, Хр. Гайдаджиев, В. Костов и Г. Костов)
 • Основи на ергономията под ред. на В. Константинов (1972 г. Н. Бошев и И. Попов)
 • Медицински проблеми на ергономията (под ред. на Н. Бошев и И. Попов, 1974 г.)
 • Активният отдих (1977 г., И. Попов)
 • Умората и борбата с нея (1980 г., И. Попов)
 • Човешкият фактор в ергономичните системи (под. редакцията на Н. Бошев и И. Попов, 1981 г.)
 • Съвременният труд функционални и психологични проблеми (под ред. на Н. Бошев и Ив. Попов, 1983 г.)
 • Ергономика принципы и рекомендации (международна редакционна колегия, 1981 г.)

Проф. Н. Бошев е първият и дългогодишен председател на Националния съвет по ергономия (заедно с доц. И. Попов) и главен редактор на списание Ергономия.

От 1978 г. към катедрата по физиология се създава сектор по спортна медицина. През първите пет години той е функционално обединен с Клиничния диспансер по спортна медицина. Ръководител на сектора е проф. Сл. Савов, а асистенти: д-р Илиев, д-р Томов, д-р Караджов, д-р Батинов, доц. Бояджиев и д-р.

От 1985 г. до 1995 г. секторът е единственото място в страната, където се провежда следдипломна квалификация на лекарите по спортна медицина. Организирани са 7 курса и са преминали индивидуално обучение 139 лекари от цялата страна. Наред с това секторът организира и специализирани двугодишни курсове със студенти в различни направления: спортна медицина, медицина на нетрадиционните спортове, кинезитерапия, водно спасяване и д-р., през които са преминали 89 студенти. Издадени са 4 учебни помагала: Сл. Савов Спортна медицина 1978 г. и А. Радев, Сл. Савов, П. Минков, Д. Шойлев три издания (1980, 1982 и 1983 г.).

Научната работа на сектора е била насочена към нуждите на българския спорт и организацията на спортната медицина.
Научните направления в катедрата са разнопосочни и отразяват разнообразието на направленията във физиологичната наука.

В катедрата са провеждани проучвания на интестинални пептиди с морфогенен ефект (д-р Б. Трифонов). Създадена е методика за изолиране и пречистване. Получен е пептид, стимулиращ растежа на животни и е патентован препаратът Ентерогенин.

От 1984 г. започват проучвания и по тематика, свързана с рационалното профилактично и лечебно хранене, които за следващите повече от 20 години до голяма степен определят научния облик на катедрата. Резултатите, извън многобройните публикации, са две кандидатски дисертации (Хр. Христов, Бл. Йорданов), три въведени в клиничната практика у нас и в чужбина и оценени като много ефективни специализирани хранителни продукта: за сондово хранене (Nutrical), за хранене при чернодробни заболява ния (Nutrical Нepaticum) и за пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (Nutridal). Препаратите (създадени с участието на доц. И. Попов, доц. Хр. Христов и доц. Н. Бояджиев) намират приложение в някои от най-големите болници в страната.

Монографии

Дисертации

До момента в катедрата по физиология са защитени една дисертация за „доктор на науките” Лонгитудинални проучвания върху динамиката и надеждността на медикобиологичните критерии за оценка на развитието на подрастващите от доц. д-р Славчо Савов (1989 г.) и 9 дисертации за присъждане на образователна и научна степен „доктор”:

 • Някои ензими и метаболити в денервиран и тенотомиран мускул от д-р Христо Гайдаджиев (1972 г.);
 • Някои методични и методологични въпроси на физиологията на труда от д-р Иван Попов (1976 г.);
 • Ролята на жлъчната секреция в патогенезата и протичането на острата лъчева болест от д-р Борислав Трифонов (1978 г.);
 • Биологична ефективност на лактопротеина в диетотерапията на белтъчноенергийната недостатъчност от д-р Благой Гусарски (1985 г.);
 • Балансиран по аминокиселинен състав хранителен продукт за лечебно хранене при бъбречна недостатъчност от д-р Христо Христов (1986 г.);
 • Изследвания върху характера на вазомоторните рефлекси, предизвикани от електростимулацията на n. ischiadicus при различни състояния на централната нервна система от д-р Васил Костов (1987 г.);
 • Повишаване на аеробния капацитет на организма при субмаксимално физическо натоварване чрез диетично въздействие от д-р Николай Бояджиев (1996 г.);
 • Ефекти от инхибиране на ангиотензин конвертиращия ензим при експериментална атерогенеза от д-р Юлия Николова (2003 г.);
 • Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условия на системно натоварване на плъхове от д-р Катерина Георгиева (2004 г.).

С участието на членове на катедрата са публикувани 19 монографии, над 30 учебника и практически ръководства и над 600 публикации и научни съобщения в наши и чужди списания и конгреси.