Секция Физкултура

Колектив на катедра физическо възпитание и спорт, МУ - Пловдив
Колектив на катедра физическо възпитание и спорт, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : sports@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност


Академичен стандарт за учебна дисциплина „Физическо възпитание и спорт”


Учебната дейност със студентите се провежда в зависимост от техните спортни интереси и наличната материална база. Учебните групи се занимават с аеробика, баскетбол, плуване, футбол, тенис, тенис на маса. Изградени са представителни отбори по същите дисциплини и по лека атлетика. През 2011 г. преподавателката Албена Иванова успешно защити дисертация за научна и образователна степен „доктор“ в Националната спортна академия, на тема „Влияние на заниманията с аеробика върху някои морфофункционални и психо-физически показатели при 21 – 25-годишни студентки“.

Отпечатано е „Ръководство по тенис на маса за студенти“ и са публикувани 18 научни публикации, 7 от които от международни конференции и 4 в чуждестранни специализирани издания.

Формите на занимания по физическо възпитание са:

 • задължително обучение за студентите от I курс, като учебните групи се оформят в зависимост от спортните интереси на студентите;
 • факултативно обучение за студентите от I до V курс, в зависимост от техните желания;
 • спортно усъвършенстване.

Студентите, които имат по-големи възможности в определен вид спорт, са организирани в представителните отбори на университета. В момента преподавателите ръководят 10 отбора по 8 вида спорт.

През зимната ваканция на базата на Цигов чарк за студентите се организира и провежда учебно-спортен лагер за обучение по ски.


Програма по „Физическо възпитание и спорт”, специалност “Медицина”


Академичен състав

1. Доц. Албена Иванова, доктор
2. Ст. Пр. Кирил Каблешков
3. Ст. Пр. Георги Дименчев
4. Ст. Пр. Костадин Каналев, доктор
5. Преп. Любомир Цеков
6. Преп. Красимир Стойков
7. Треньор Нели Павлова

Научна дейност

Основните научни направления са:

 • социална значимост и спортни интереси на студентите начално обучение и усъвършенстване на двигателните навици с помощта на тренажорни устройства за подпомагане на учебнотренировъчния процес;
 • проучване на физическото и функционалното състояние на студентите и експериментиране на методи за развитие на физическите качества.

Създадена е и система за контрол и оценка на физическите качества, двигателните умения и теоретичните знания за студентите, занимаващи се с различни видове спорт.

Учебници

Публикации

  Публикации на преподавателите от секция „Физическо възпитание и спорт“

  1. Иванова, А., Влияние на заниманията с аеробика върху някои морфофункционални и психофизически характеристики на 21-25-годишни студентки, дисертация, София, 2011
  2. Каблешков, К., Тенис на маса. Начално обучение. Методическо ръководство за студенти, Медицински университет – Пловдив, 2013
  3. Иванова, А., Теория и методика на заниманията с аеробика, Медицински университет – Пловдив, 2016
  4. Каналев, К., Комплекс от промени в организма при активна физическа дейност и хиподинамия, дисертация, НСА Пресс, София, 2017
  5. Иванова, А., Цеков, Л., Стойков, Кр. Цеков, Св., Начало на организираните занимания с крикет в МУ – Пловдив, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, София, 2017
  6. Стойков, Кр., Дименчев, Г., Цеков, Л., Усъвършенстване на форхенда в тениса с помощта на подпрагови възприятия, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, София, 2017

Монографии

Дисертации

Защитени са две дисертации:

 • „Възможности за професионалноприложна насоченост на обучението по физическо Възпитание във ВМИ “Ив. П. Павлов”, Пловдив доц. Ив. Сарафова 1981 г.
 • „Изследване ролята на тренажорните устройства за повишаване ефективността на обучителния процес по плуване“ доц. Ив. Симов, 1990 г.

През 1992 г. е издадено и „Ръководство за обучение по плуване с помощта на тренажори“.