Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина

Колектив на катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : infectious.diseases@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/ 60 27 48


Учебна дейност

Лекциите провеждани в катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропичекса медицина са качени в SharePoint, и са достъпни за студентите и преподавателите на МУ-Пловдив през вътреуниверситетската платформа на Office365.

Инструкции за провеждане на изпит по инфекциозни болести
MsQ test 1
MsQ test 2

Академични стандарти

 • Академичен стандарт за учебна дисциплина „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина”
 • УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА
 • УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ДЕТСКИ и ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ”(инфекциозни болести), за ОКС „Магистър”, специалност „Дентална медицина”
 • УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ”ОКС „Професионален бакалавър”, специалност „АКУШЕРКИ”
 • УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ” ”ОКС „Професионален бакалавър”, специалност „ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ”
 • УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ” ”ОКС „Професионален бакалавър”, специалност „ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
 • УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ” ”ОКС „Професионален бакалавър”, специалност „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”
 • Учебна програма по Инфекциозни болести за специалността „Инспектор по здравни грижи”
 • Програма по „ МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ”
 • Конспекти

 • Конспект по Инфекциозни болести за студенти по Медицина
 • Конспект по Тропически инфекциозни болести за студенти по Медицина
 • Конспект по Инфекциозни болести за студенти по Дентална медицина
 • Конспект по Инфекциозни болести – акушерки, мед сестри, лаборанти
 • Конспект по Инфекциозни болести – Инспектор здравни грижи
 • Конспект по паразитология – Инструктор диетично хранене
 • Конспект по паразитология – Инспектор по обществени здраве
 • Конспект по паразитология – Медицински лаборант
 • Конспект по Медицинска паразитология за студенти по Медицина V – курс
 • Учебни програми

 • Учебна програма по Инфекциозни болести
 • Учебна програма по Медицинска паразитология
 • Седмични графици

 • Седмичен график на лекции по инфекциозни болести за студенти медицина V курс, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Седмичен график на упражнения по инфекциозни болести за студенти медицина V курс, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Седмичен график на лекции по инфекциозни болести за студенти дентална медицина, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Седмичен график на упражнения по инфекциозни болести за студенти дентална медицина, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Седмичен график по инфекциозни болести за студенти инспектор здравни грижи, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Препоръчителна литература за подготовка за изпит

  Медицина
  Учебници
  Основни
  Инфекциозни болести за медици, Р.Комитова и колектив / 2014/
  Допълнителни
  Клинични казуси и тестове от областта на инфектологията. И.Балтаджиев /2019/
  Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, Г.Генев и колектив/ 2007/
  Ръководства
  Практическо ръководство по инфекциозни болести, М.Стойчева и колектив / 2017/

  Дентална медицина
  Учебници
  Основни
  Инфекциозни болести и епидемиология – за студенти по стоматология- Н.Попиванова, Й.Стоилова
  Допълнителни
  Симптоми и синдроми при инфекциозните болести , Г.Генев и колектив /2007/
  Лекционен курс по Инфекциозни болести и Педиатрия. –М. Стойчвеа. Т.Шмилев/2014/
  Ръководства
  Практическо ръководство по инфекциозни болести. М.Стойчева и кол./ 2017/

  Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант
  Учебници
  Основни
  .„Учебник по инфекциозни болести за медицински специалисти“ М/Стойчева и колектив (2017);
  Допълнителни
  Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, , Г.Генев и колектив /2007/
  Ръководства
  Практическо ръководство по инфекциозни болести. М.Стойчева и колектив/2017/

  Инспектори здравни грижи
  Учебници
  Основни
  „Учебник по инфекциозни болести за медицински специалисти“ М/Стойчева и колектив (2017);
  Допълнителни
  Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, , Г.Генев и колектив /2007/
  Ръководства
  Практическо ръководство по инфекциозни болести. М.Стойчева и колектив/2017/

  Преподавателската дейност е основният компонент от работата на Катедрата, която е признат и с традиции учебен център по инфекциозни болести и паразитология за Южна България.

  Обучават се студенти по медицина – V курс, стажант-лекари – VІ курс, студенти по дентална медицина – ІV курс.

  Обучението на част от медиците се провежда на английски език. Катедрата е база за СДО и специализация по инфекциозни болести, паразитология, обща медицина, едномесечни курсове в състава на специализациите по детски болести, неврология, епидемиология.

  Ежегодно се предлагат курсове по актуални и значими въпроси на инфекциозните болести (новопоявили се и възвръщащи се инфекциозни болести, остри вирусни хепатити, интензивна терапия на чревни инфекции с диариен синдром, ХИВ/СПИН и коинфекции).

  Обучават се и студенти от Медицинския колеж – медицински лаборанти, санитарни инспектори, както и бакалаври „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Преподаватели от Катедрата активно участват в международни програми за мобилност Erasmus и ежегодно изнасят лекции в европейски клиники по инфекциозни болести. В Катедрата се подготвят трима редовни докторанти и един на самостоятелна форма на обучение.

  Академичен състав

  Академичният състав на Катедрата е представен от 7 хабилитирани и 7 нехабилитирани преподаватели.
  От тях, професори 2, доценти 5, асистенти 6 , редовен докторант-1, 7 преподаватели имат ОНС “Доктор”, 1 – научна степен ДМН.

  Секция Инфекциозни болести

  Доц. д-р Олиана Бойкинова, дм – Ръководител Катедра

  Тел:
  e-mail: oliana.Boykinova@mu-plovdiv.bg

  Доц. д-р Иван Балтаджиев дм – Отговорник по учебната дейност

  Тел:
  e-mail: ivan.Baltadzhiev@mu-plovdiv.bg

  Проф. д-р Радка Комитова, дм – Отговорник по научно-изследователската дейност

  Тел:
  e-mail: Radka.Komitova@mu-plovdiv.bg

  Доц. д-р Андрей Петров, дм

  Тел:
  e-mail: Andrey.Petrov@mu-plovdiv.bg

  Проф. д-р Марияна Стойчева-Въртигова дм, дмн

  Тел:
  e-mail: Mariyana.Stoicheva@mu-plovdiv.bg

  Д-р Иван Боев – асистент

  Тел:
  e-mail: Ivan.Boev@mu-plovdiv.bg

  Д-р Таня Велянова – асистент. Административен асистент. Отговорник по качеството и акредитацията

  Тел:
  e-mail: Tanya.Veliyanova@mu-plovdiv.bg

  Д-р Петър Василев-асистент

  Тел:
  e-mail: petar.vasilev@phd.mu-plovdiv.bg

  Д-р Петя Аргирова –аситент, Отговорник по безпостност на труда

  Тел:
  e-mail: Petya.Argirova@mu-plovdiv.bg

  Д-р Симона Златанова – Редовен докторант

  Тел:
  e-mail: Simona.Zlatanova@phd.mu-plovdiv.bg

  Секция Паразитология

  Доц. д-р Красимира Енева, дм – Отговорник по научно-изследователската дейност

  Тел:
  e-mail: Krasimira.Eneva@mu-plovdiv.bg

  Доц. д-р Димитър Вучев, дм

  Тел:
  e-mail: Dimitar.Vuchev@mu-plovdiv.bg

  Д-р Албена Масарлиева-Манолова – Аситент Отговорник по учебната дейност

  Тел:
  e-mail: Albena.Masarlieva@mu-plovdiv.bg

  Д-р Галя Попова д.м, асистент

  Тел:
  e-mail: Galiya.Popova@mu-plovdiv.bg

  Научна дейност

  Катедрата работи по следните основни научни направления:вирусни хепатити, чревни инфекции с диариен синдром, рикетсиози, невроинфекции, борелиози, СПИН, контактни паразитози, геохелминтози, зоопаразитози и внасяни тропически паразитози.

  Тя участва активно във всички научни форуми, посветени и/или свързани с епидемиологията, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза, терапията и профилактиката на инфекциозните и паразитните болести.

  Сътрудниците на Катедрата вземат активно участие в европейски и световни научни конгреси и конференции с научни съобщения и доклади.

  Под егидата на Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология Катедрата ежегодно организира национални конференции по актуалните проблеми в инфектологията: остри инфекции на ЦНС, вирусен хепатит А, екзотични инфекциозни и паразитни болести, ХИВ/СПИН и коинфекции, и е съорганизатор на конгресите по инфекциозни болести.

  На негово място се поставя :

  Професори в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропичаска медицина (хронологичен ред):

  проф. С. Йочев, дмн (1988),
  проф. Г. Генев, дмн (1988)
  проф. Н. Попиванова, дм (2005),
  проф. Марияна Стойчева, дмн (2006)
  проф. Р. Комитова, дм (2016)

  Учебници

  Учебници
  • Ст. Йочев, Н.Попиванова, М. Стойчева. „Инфекциозни болести“ /2000/
  • Ст. Йочев, Н.Попиванова, М. Стойчева. „Инфекциозни болести“ /2007/ Преработено и допълнено издание
  • В. Боева, К. Вутова, А. Масарлиева и др. „Местни и тропически паразитози“ (2010);
  • Г. Генев, „Терапия на инфекциозните болести“ (2011);
  • Н.Попиванова. И. Балтаджиев Основни аспекти на инфекциозните заболявания в помощ на общопрактикуващите лекари. Попиванова. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА,. Редактор Л. Деспотова-Толева,/ 2011/
  • С. Мартинов, Р. Комитова, А. Масарлиева, К. Енева „Зоонози при човека и животните“ (2012 г).;
  • Г. Генев, М. Стойчева, Р. Комитова, Л. Лазаров, М. Мурджева, М. Генева-Попова и др. „Инфекциозни болести“ (2012);
  • М. Стойчева-Въртигова, Ц. Дойчинова, Л. Пекова, А. Петров, О. Бойкинова, Ч. Венчев, Л. Андонова. „Учебник по инфекциозни болести за медицински специалисти“ (2012;2017);
  • М. Стойчева, А. Петров, И. Боев, О. Бойкинова, Р. Комитова, И. Балтаджиев, Ч. Венчев. „Практическо ръководство по инфекциозни болести“ (2014; 2017).
  • Р. Комитова, И. Боев, И. Балтаджиев, К. Чудомирова, Т. Червенякова М.Ненова, М. Господинова, П. Манолов. „Инфекциозни болести за медици“ ./2014/
  • Н.Попиванова, Й.Стоилова. „ Инфекциозни болести и епидемиология“ – за студенти по стоматология.
  • Stoycheva M, Boykinova O, Petrov A, Baltadjiev I, Venchev Ch, Yancheva N. „Infectious diseases – short course „ „Textbook for medical students and students of dentistry. Pbl. Medical University – Plovdiv 2019,
  • И.Балтаджиев .“Клиниични казуси и тестове от областта на инфектологията“. /2019/

  Публикации

  Монографии

  От основаването на Катедрата са издадени 30 учебника по инфекциозни болести и Епидемиология, 9 монографии, 5 наръчника и справочници. Последните издадени монографии са:

  • Й. Стоилова в: „Летопис на българската епидемиология на ХХ век” (2000);
  • Л. Ангелов, Г. Генев, Х. Бояджиян, Р. Комитова и съавт. „Актуални природно-огнищни инфекции в България” (2002);
  • Н. Попиванова „Средиземноморска петниста треска” (2006);
  • М. Стойчева „Салмонелози” (2005);
  • В. Боева, К. Вутова, А. Масарлиева и др. „Паразитология” (2000, 2008);
  • Д. Вучев „Наръчник по паразитни болести” (2001);
  • О. Бойкинова „Клинични и епидемиологични проучвания на острата хепатит С вирусна инфекция сред рискови групи” (2009);
  • А. Петров „Върху някои съвременни аспекти в клиничното протичане и диагностика на вирусен хепатит А” (2009).
  • И. Балтаджиев „ИМУНОПАТОГЕНЕЗА НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА ПЕТНИСТА ТРЕСКА – МАРСИЛСКА ТРЕСКА“ /2014/
  • И. Балтаджиев, Н. Попиванова „ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ПЕТНИСТА ТРЕСКА (МАРСИЛСКА ТРЕСКА) В ПЛОВДИВСКИЯ ЕНДЕМИЧЕН РЕГИОН“ /2015/

  Дисертации

  Дисертации за образователно-научна степен „доктор”:

  • М. Данчева „Клинико-морфологични промени в лигавицата на тънкото черво на болните от вирусен хепатит” (1981);
  • Г. Генев „Проучвания върху функционалното състояние на надбъбреците при ви-русен хепатит” (1981);
  • Х. Бояджиян „Проучвания върху плазминогена и антитромбин ІІІ при вирусния хепатит” (1980);
  • Н. Попиванова „Върху промените на лимфоцитите при болни от вирусен хепатит: клинико-имунологични, цитогенетични и цитохимични проучвания” (1985);
  • Д. Алагьозян „Проучвания върху някои промени в бъбреците у болни от остър вирусен хепатит” (1986);
  • М. Генева „Остър вирусен хепатит „В” клинично проучване, цитокини и лимфоцитни субпопулации” (1998);
  • Олиана Бойкинова „Клинични и епидемиологични проучвания на острата хепатит С вирусна инфекция сред рискови групи” (2008);
  • Андрей Петров „Върху някои съвременни аспекти в клиничното проучване и диагностика на вирусен хепатит А” (2008);
  • И. Танев „Сравнителни проучвания на тонуса и морфологичните промени в ректосигмоида при болни от остра шигелоза и някои други чревни инфекции” (1980);
  • М. Стойчева „Клини-ко-имунологични и терапевтични проучвания при салмонелозите”(1990);
  • Е. Иванова „Клинико-епидемиологични и имунологични проучвания на салмо-нелозите при деца до 3 годишна възраст” (1995);
  • Р. Комитова „Клинично протичане, имунологични промени и лечение на лаймската болест” (1999);
  • Н. Андреева „Диагностични и клинични проучвания при урогенитална трихомоноза у мъже” (1987);
  • Л. Ангелов „Организация и управление на профилактиката и борбата с ВБИ” (1982);
  • Й. Стоилова „Проучване епидемиологията на някои остри респираторни инфекции и свързаните с тях небактериални пневмонии при деца от пловдивския регион” (1994).
  • И. Балтаджиев „Клинични, епидемиологични и патогенетични аспекти на кърлежопреносимата рикетсиоза Средиземноморска петниста треска (Марсилска треска“ (2012г)
  • В.Георгиева „ Увреждания на нервната система при пациенти с ХИВ/СПИН“ (2016г)

  Дисертации за научната степен „дмн”:

  • Г. Генев „Проучвания върху функционалното състояние на някои ендокринни жлези и глюкокортикоидното лече-ние на вирусния хепатит” (1988);
  • Ст. Йочев „Проучване на последиците у преболедували от вирусни и бактериални невроинфекции” ( 1988); М. Стойчева „Салмонелози съвременни, етиологични, патогенетични и лабораторни аспекти” (2004).

  Хабилитационнни трудове:

  • Н. Попиванова „Средиземноморска петниста треска съвременни клинични, патогенетични и имунологични аспекти” (2005).