Катедра Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина

Колектив на катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : infectious.diseases@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/ 60 27 48


Учебна дейност

Академични стандарти

 • Академичен стандарт за учебна дисциплина „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина”
 • УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА
 • УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ДЕТСКИ и ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ”(инфекциозни болести), за ОКС „Магистър”, специалност „Дентална медицина”
 • УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ”ОКС „Професионален бакалавър”, специалност „АКУШЕРКИ”
 • Учебна програма по Инфекциозни болести за специалността „Инспектор по здравни грижи”
 • Конспекти

 • Конспект по инфекциозни болести за студенти по Медицина – V курс
 • Конспект по инфекциозни болести за студенти по Дентална медицина
 • Конспект по инфекциозни болести – акушерки, мед сестри, лаборанти
 • Конспект по инфекциозни болести – санитарни инспектори
 • Учебни програми

 • Учебна програма по Епидемиология
 • Учебна програма по Инфекциозни болести
 • Учебна програма по Медицинска паразитология
 • Седмични графици

 • Седмичен график на лекции по инфекциозни болести за студенти медицина V курс, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Седмичен график на упражнения по инфекциозни болести за студенти медицина V курс, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Седмичен график на лекции по инфекциозни болести за студенти дентална медицина, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Седмичен график на упражнения по инфекциозни болести за студенти дентална медицина, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Седмичен график по инфекциозни болести за студенти инспектор здравни грижи, летен семестър на уч.2020/2021 г.
 • Учебници

  Медицина
  Основни
  Инфекциозни болести за медици, Р.Комитова и колектив / 2014/
  Допълнителни
  Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, Г.Генев и колектив/ 2007/
  Ръководства
  Практическо ръководство по инфекциозни болести, М.Стойчева и колектив / 2017/

  Дентална медицина
  Основни
  Инфекциозни болести и епидемиология – за студенти по стоматология- Н.Попиванова, Й.Стоилова
  Допълнителни
  Симптоми и синдроми при инфекциозните болести , Г.Генев и колектив /2007/
  Лекционен курс по Инфекциозни болести и по детски болести. –М. Стойчвеа. Т.Шмилев
  Ръководства
  Практическо ръководство по инфекциозни болести. М.Стойчева и кол./ 2017/

  Инспектори здравни грижи
  Основни
  „Учебник по инфекциозни болести за медицински специалисти“ М/Стойчева и колектив (2012);
  Допълнителни
  Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, , Г.Генев и колектив /2007/
  Ръководства
  Практическо ръководство по инфекциозни болести. М.Стойчева и колектив/2017/

  Преподавателската дейност е основният компонент от работата на Катедрата, която е признат и с традиции учебен център по инфекциозни болести и паразитология за Южна България.

  Обучават се студенти по медицина – V курс, стажант-лекари – VІ курс, студенти по дентална медицина – ІV курс.

  Обучението на част от медиците се провежда на английски език. Катедрата е база за СДО и специализация по инфекциозни болести, паразитология, обща медицина, едномесечни курсове в състава на специализациите по детски болести, неврология, епидемиология.

  Ежегодно се предлагат курсове по актуални и значими въпроси на инфекциозните болести (новопоявили се и възвръщащи се инфекциозни болести, остри вирусни хепатити, интензивна терапия на чревни инфекции с диариен синдром, ХИВ/СПИН и коинфекции).

  Обучават се и студенти от Медицинския колеж – медицински лаборанти, санитарни инспектори, както и бакалаври „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Преподаватели от Катедрата активно участват в международни програми за мобилност Erasmus и ежегодно изнасят лекции в европейски клиники по инфекциозни болести. В Катедрата се подготвят трима редовни докторанти и един на самостоятелна форма на обучение.

  Академичен състав

  Академичният състав на Катедрата е представен от 7 хабилитирани и 7 нехабилитирани преподаватели.
  От тях, професори 2, доценти 5, асистенти 6 , редовен докторант-1, 7 преподаватели имат ОНС “Доктор”, 1 – научна степен ДМН.

  Секция Инфекциозни болести

  Доц. д-р Олиана Бойкинова, дм – Ръководител Катедра

  Тел:
  e-mail: oliana.Boykinova@mu-plovdiv.bg

  Доц. Иван Балтаджиев, дм – Отговорник по учебната дейност

  Тел:
  e-mail: ivan.Baltadzhiev@mu-plovdiv.bg

  Проф. д-р Радка Комитова, дм – Отговорник по научно-изследователската дейност

  Тел:
  e-mail: Radka.Komitova@mu-plovdiv.bg

  Доц. д-р Андрей Петров, дм

  Тел:
  e-mail: Andrey.Petrov@mu-plovdiv.bg

  Проф. д-р Марияна Стойчева-Въртигова дм, дмн

  Тел:
  e-mail: Mariyana.Stoicheva@mu-plovdiv.bg

  Д-р Иван Боев – асистент

  Тел:
  e-mail: Ivan.Boev@mu-plovdiv.bg

  Д-р Таня Велянова – асистент. Административен асистент. Отговорник по качеството и акредитацията

  Тел:
  e-mail: Tanya.Veliyanova@mu-plovdiv.bg

  Д-р Петър Василев-асистент

  Тел:
  e-mail: petur.vasilev@mu-plovdiv.bg

  Д-р Петя Аргирова –аситент, Отговорник по безпостност на труда

  Тел:
  e-mail: Petya.Argirova@mu-plovdiv.bg

  Д-р Симона Залатанов – Редовен докторант

  Тел:
  e-mail: Simona.Zlatanova@phd.mu-plovdiv.bg

  Секция Паразитология

  Доц. д-р Красимира Енева – Отговорник по научно-изследователската дейност

  Тел:
  e-mail: Krasimira.Eneva@mu-plovdiv.bg

  Доц. д-р Димитър Вучев, дм

  Тел:
  e-mail: Dimitar.Vuchev@mu-plovdiv.bg

  Д-р Албена Масарлиева-Манолова – Аситент Отговорник по учебната дейност

  Тел:
  e-mail: Albena.Masarlieva@mu-plovdiv.bg

  Д-р Галя Попова д.м

  Тел:
  e-mail: Galiya.Popova@mu-plovdiv.bg

  Научна дейност

  Катедрата работи по следните основни научни направления:вирусни хепатити, чревни инфекции с диариен синдром, рикетсиози, невроинфекции, борелиози, СПИН, контактни паразитози, геохелминтози, зоопаразитози и внасяни тропически паразитози.

  Тя участва активно във всички научни форуми, посветени и/или свързани с епидемиологията, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза, терапията и профилактиката на инфекциозните и паразитните болести.

  Сътрудниците на Катедрата вземат активно участие в европейски и световни научни конгреси и конференции с научни съобщения и доклади.

  Под егидата на Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология Катедрата ежегодно организира национални конференции по актуалните проблеми в инфектологията: остри инфекции на ЦНС, вирусен хепатит А, екзотични инфекциозни и паразитни болести, ХИВ/СПИН и коинфекции, и е съорганизатор на конгресите по инфекциозни болести.

  На негово място се поставя :

  Професори в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропичаска медицина (хронологичен ред):

  проф. С. Йочев, дмн (1988),
  проф. Г. Генев, дмн (1988)
  проф. Н. Попиванова, дм (2005),
  проф. Марияна Стойчева, дмн (2006)
  проф. Р. Комитова, дм (2016)

  Учебници

  От основаването на Катедрата са издадени 39 учебника по инфекциозни болести и епидемиология, 15 монографии, 5 наръчника и справочника. Последните издания са:

  • Ст. Йочев, Н.Попиванова, М. Стойчева. „Инфекциозни болести“ /2000/
  • Ст. Йочев, Н.Попиванова, М. Стойчева. „Инфекциозни болести“ /2007/ Преработено и допълнено издание
  • В. Боева, К. Вутова, А. Масарлиева и др. „Местни и тропически паразитози“ (2010);
  • Г. Генев, „Терапия на инфекциозните болести“ (2011);
  • Н.Попиванова. И. Балтаджиев Основни аспекти на инфекциозните заболявания в помощ на общопрактикуващите лекари. Попиванова. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА,. Редактор Л. Деспотова-Толева,/ 2011/
  • С. Мартинов, Р. Комитова, А. Масарлиева, К. Енева „Зоонози при човека и животните“ (2012 г).;
  • Г. Генев, М. Стойчева, Р. Комитова, Л. Лазаров, М. Мурджева, М. Генева-Попова и др. „Инфекциозни болести“ (2012);
  • М. Стойчева-Въртигова, Ц. Дойчинова, Л. Пекова, А. Петров, О. Бойкинова, Ч. Венчев, Л. Андонова. „Учебник по инфекциозни болести за медицински специалисти“ (2012);
  • М. Стойчева, А. Петров, И. Боев, О. Бойкинова, Р. Комитова, И. Балтаджиев, Ч. Венчев. „Практическо ръководство по инфекциозни болести“ (2014).
  • Р. Комитова, И. Боев, И. Балтаджиев, К. Чудомирова, Т. Червенякова М.Ненова, М. Господинова, П. Манолов. „Инфекциозни болести за медици“ ./2014/
  • Н.Попиванова, Й.Стоилова. „ Инфекциозни болести и епидемиология“ – за студенти по стоматология.
  • Stoycheva M, Boykinova O, Petrov A, Baltadjiev I, Venchev Ch, Yancheva N. „Infectious diseases – short course „ „Textbook for medical students and students of dentistry. Pbl. Medical University – Plovdiv 2019,

  Публикации

  Монографии

  От основаването на Катедрата са издадени 30 учебника по инфекциозни болести и Епидемиология, 9 монографии, 5 наръчника и справочници. Последните издадени монографии са:

  • Й. Стоилова в: „Летопис на българската епидемиология на ХХ век” (2000);
  • Л. Ангелов, Г. Генев, Х. Бояджиян, Р. Комитова и съавт. „Актуални природно-огнищни инфекции в България” (2002);
  • Н. Попиванова „Средиземноморска петниста треска” (2006);
  • М. Стойчева „Салмонелози” (2005);
  • В. Боева, К. Вутова, А. Масарлиева и др. „Паразитология” (2000, 2008);
  • Д. Вучев „Наръчник по паразитни болести” (2001);
  • О. Бойкинова „Клинични и епидемиологични проучвания на острата хепатит С вирусна инфекция сред рискови групи” (2009);
  • А. Петров „Върху някои съвременни аспекти в клиничното протичане и диагностика на вирусен хепатит А” (2009).
  • И. Балтаджиев „ИМУНОПАТОГЕНЕЗА НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА ПЕТНИСТА ТРЕСКА – МАРСИЛСКА ТРЕСКА“ /2014/
  • И. Балтаджиев, Н. Попиванова „ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ПЕТНИСТА ТРЕСКА (МАРСИЛСКА ТРЕСКА) В ПЛОВДИВСКИЯ ЕНДЕМИЧЕН РЕГИОН“ /2015/

  Дисертации

  Дисертации за образователно-научна степен „доктор”:

  • М. Данчева „Клинико-морфологични промени в лигавицата на тънкото черво на болните от вирусен хепатит” (1981);
  • Г. Генев „Проучвания върху функционалното състояние на надбъбреците при ви-русен хепатит” (1981);
  • Х. Бояджиян „Проучвания върху плазминогена и антитромбин ІІІ при вирусния хепатит” (1980);
  • Н. Попиванова „Върху промените на лимфоцитите при болни от вирусен хепатит: клинико-имунологични, цитогенетични и цитохимични проучвания” (1985);
  • Д. Алагьозян „Проучвания върху някои промени в бъбреците у болни от остър вирусен хепатит” (1986);
  • М. Генева „Остър вирусен хепатит „В” клинично проучване, цитокини и лимфоцитни субпопулации” (1998);
  • Олиана Бойкинова „Клинични и епидемиологични проучвания на острата хепатит С вирусна инфекция сред рискови групи” (2008);
  • Андрей Петров „Върху някои съвременни аспекти в клиничното проучване и диагностика на вирусен хепатит А” (2008);
  • И. Танев „Сравнителни проучвания на тонуса и морфологичните промени в ректосигмоида при болни от остра шигелоза и някои други чревни инфекции” (1980);
  • М. Стойчева „Клини-ко-имунологични и терапевтични проучвания при салмонелозите”(1990);
  • Е. Иванова „Клинико-епидемиологични и имунологични проучвания на салмо-нелозите при деца до 3 годишна възраст” (1995);
  • Р. Комитова „Клинично протичане, имунологични промени и лечение на лаймската болест” (1999);
  • Н. Андреева „Диагностични и клинични проучвания при урогенитална трихомоноза у мъже” (1987);
  • Л. Ангелов „Организация и управление на профилактиката и борбата с ВБИ” (1982);
  • Й. Стоилова „Проучване епидемиологията на някои остри респираторни инфекции и свързаните с тях небактериални пневмонии при деца от пловдивския регион” (1994).
  • И. Балтаджиев „Клинични, епидемиологични и патогенетични аспекти на кърлежопреносимата рикетсиоза Средиземноморска петниста треска (Марсилска треска“ (2012г)
  • В.Георгиева „ Увреждания на нервната система при пациенти с ХИВ/СПИН“ (2016г)

  Дисертации за научната степен „дмн”:

  • Г. Генев „Проучвания върху функционалното състояние на някои ендокринни жлези и глюкокортикоидното лече-ние на вирусния хепатит” (1988);
  • Ст. Йочев „Проучване на последиците у преболедували от вирусни и бактериални невроинфекции” ( 1988); М. Стойчева „Салмонелози съвременни, етиологични, патогенетични и лабораторни аспекти” (2004).

  Хабилитационнни трудове:

  • Н. Попиванова „Средиземноморска петниста треска съвременни клинични, патогенетични и имунологични аспекти” (2005).