Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина

Колектив на катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/ 60 27 48


Учебна дейност

Академични стандарти

Конспекти

Учебни програми

Седмични графици

Летен семестър 2023-2024г.

Препоръчителна литература за подготовка за изпит

Медицина
Учебници
Основни
Инфекциозни болести. Учебник за студенти по медицина. Р.Комитова. и колектив
Издателство „ Лакс бук „ 2022г ISBN 978—619-189-194-8
Инфекциозни болести за медици, Р.Комитова и колектив / 2014/
Инфекциозни болести. Учебник за студенти по медицина . Ст.Йочев. Н.Попиванова.М. Стойчева
Издания 2000г и 2007 г

Допълнителни
Клинични казуси и тестове от областта на инфектологията. И.Балтаджиев /2019/
Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, Г.Генев и колектив/ 2007/
Ръководства
Практическо ръководство по инфекциозни болести, М.Стойчева и колектив / 2017/

Дентална медицина
Учебници
Основни
Инфекциозни болести и епидемиология – за студенти по стоматология- Н.Попиванова, Й.Стоилова
Инфекциозни Болести. Учебник за студенти по дентална медицина и медицикси специалисти
М.Стойчева, И.Балтаджиев, О.Бойкинова и кол. Издателство Лакс бук 2023г

Допълнителни
Симптоми и синдроми при инфекциозните болести , Г.Генев и колектив /2007/
Лекционен курс по Инфекциозни болести и Педиатрия. –М. Стойчвеа. Т.Шмилев/2014/
Ръководства
Практическо ръководство по инфекциозни болести. М.Стойчева и кол./ 2017/

Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант
Учебници
Основни
Учебник по инфекциозни болести за медицински специалисти. М/Стойчева и колектив (2017);
Инфекциозни Болести. Учебник за студенти по дентална медицина и медицикси специалисти
М.Стойчева, И.Балтаджиев, О.Бойкинова и кол. Издателство Лакс бук 2023г

Допълнителни
Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, , Г.Генев и колектив /2007/
Ръководства
Практическо ръководство по инфекциозни болести. М.Стойчева и колектив/2017/

Лекарски аситент
Учебници
Основни
Учебник по инфекциозни болести за медицински специалисти. М/Стойчева и колектив (2017);
Инфекциозни Болести. Учебник за студенти по дентална медицина и медицикси специалисти
М.Стойчева, И.Балтаджиев, О.Бойкинова и кол. Издателство Лакс бук 2023г

Допълнителни
Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, , Г.Генев и колектив /2007/
Ръководства
Практическо ръководство по инфекциозни болести. М.Стойчева и колектив/2017/

Инспектори здравни грижи
Учебници
Основни
„Учебник по инфекциозни болести за медицински специалисти“ М/Стойчева и колектив (2017);
Допълнителни
Симптоми и синдроми при инфекциозните болести, , Г.Генев и колектив /2007/
Ръководства
Практическо ръководство по инфекциозни болести. М.Стойчева и колектив/2017/

Преподавателската дейност е основният компонент от работата на Катедрата, която е признат и с традиции учебен център по инфекциозни болести и паразитология за Южна България.

Обучават се студенти по медицина – V курс, стажант-лекари – VІ курс, студенти по дентална медицина – ІV курс.

Обучението на част от медиците се провежда на английски език. Катедрата е база за СДО и специализация по инфекциозни болести, паразитология, обща медицина, едномесечни курсове в състава на специализациите по детски болести, неврология, епидемиология.

Ежегодно се предлагат курсове по актуални и значими въпроси на инфекциозните болести (новопоявили се и възвръщащи се инфекциозни болести, остри вирусни хепатити, интензивна терапия на чревни инфекции с диариен синдром, ХИВ/СПИН и коинфекции).

Обучават се и студенти от Медицинския колеж – медицински лаборанти, санитарни инспектори, както и бакалаври „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Преподаватели от Катедрата активно участват в международни програми за мобилност Erasmus и ежегодно изнасят лекции в европейски клиники по инфекциозни болести. В Катедрата се подготвят трима редовни докторанти и един на самостоятелна форма на обучение.

Академичен състав

Академичният състав на Катедрата е представен от 7 хабилитирани и 7 нехабилитирани преподаватели.
От тях, професори 2, доценти 5, асистенти 6 , редовен докторант-1, 7 преподаватели имат ОНС “Доктор”, 1 – научна степен ДМН.

Секция Инфекциозни болести

Доц. д-р Иван Балтаджиев дм – Ръководител Катедра

Тел:
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Олиана Бойкинова, дм

Тел: 0899069747
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Радка Комитова, дм – Отговорник по научно-изследователската дейност

Тел:
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Андрей Петров, дм

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Таня Велянова – Административен асистент.

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Петър Василев, дм – главен асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Петя Аргирова, дм – главен асистент , Отговорник по качеството и акредитацията

Тел: 0895708405
e-mail: [email protected]

Д-р Симона Златанова – асистент, редовен докторант

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Виктория Трендафилова , асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Ангел Тодев, асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Секция Паразитология

Доц. д-р Красимира Енева, дм – Отговорник по научно-изследователската дейност

Тел:
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Димитър Вучев, дм

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Албена Масарлиева-Манолова – Аситент Отговорник по учебната дейност

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Галя Попова д.м, асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Катедрата работи по следните основни научни направления:вирусни хепатити, чревни инфекции с диариен синдром, рикетсиози, невроинфекции, борелиози, СПИН, контактни паразитози, геохелминтози, зоопаразитози и внасяни тропически паразитози.

Тя участва активно във всички научни форуми, посветени и/или свързани с епидемиологията, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза, терапията и профилактиката на инфекциозните и паразитните болести.

Сътрудниците на Катедрата вземат активно участие в европейски и световни научни конгреси и конференции с научни съобщения и доклади.

Под егидата на Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология Катедрата ежегодно организира национални конференции по актуалните проблеми в инфектологията: остри инфекции на ЦНС, вирусен хепатит А, екзотични инфекциозни и паразитни болести, ХИВ/СПИН и коинфекции, и е съорганизатор на конгресите по инфекциозни болести.

На негово място се поставя :

Професори в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропичаска медицина (хронологичен ред):

проф. С. Йочев, дмн (1988),
проф. Г. Генев, дмн (1988)
проф. Н. Попиванова, дм (2005),
проф. Марияна Стойчева, дмн (2006)
проф. Р. Комитова, дм (2016)

Учебници

Учебници

• Ст. Йочев, Н.Попиванова, М. Стойчева. „Инфекциозни болести“ /2000/
• Ст. Йочев, Н.Попиванова, М. Стойчева. „Инфекциозни болести“ /2007/ Преработено и допълнено издание
• В. Боева, К. Вутова, А. Масарлиева и др. „Местни и тропически паразитози“ (2010);
• Г. Генев, „Терапия на инфекциозните болести“ (2011);
• Н.Попиванова. И. Балтаджиев Основни аспекти на инфекциозните заболявания в помощ на общопрактикуващите лекари. Попиванова. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА,. Редактор Л. Деспотова-Толева,/ 2011/
• С. Мартинов, Р. Комитова, А. Масарлиева, К. Енева „Зоонози при човека и животните“ (2012 г).;
• Г. Генев, М. Стойчева, Р. Комитова, Л. Лазаров, М. Мурджева, М. Генева-Попова и др. „Инфекциозни болести“ (2012);
• М. Стойчева-Въртигова, Ц. Дойчинова, Л. Пекова, А. Петров, О. Бойкинова, Ч. Венчев, Л. Андонова. „Учебник по инфекциозни болести за медицински специалисти“ (2012;2017);
• М. Стойчева, А. Петров, И. Боев, О. Бойкинова, Р. Комитова, И. Балтаджиев, Ч. Венчев. „Практическо ръководство по инфекциозни болести“ (2014; 2017).
• Р. Комитова, И. Боев, И. Балтаджиев, К. Чудомирова, Т. Червенякова М.Ненова, М. Господинова, П. Манолов. „Инфекциозни болести за медици“ ./2014/
• Н.Попиванова, Й.Стоилова. „ Инфекциозни болести и епидемиология“ – за студенти по стоматология.
• Stoycheva M, Boykinova O, Petrov A, Baltadjiev I, Venchev Ch, Yancheva N. „Infectious diseases – short course „ „Textbook for medical students and students of dentistry. Pbl. Medical University – Plovdiv 2019,
• И.Балтаджиев .“Клиниични казуси и тестове от областта на инфектологията“. /2019/
• Р.Комитова. И.Балтаджиев и колектив, Инфекциозни болести. Учебник за студенти по медицина. Издателство „ Лакс бук „ 2022г ISBN 978—619-189-194-8
• Инфекциозни Болести. Учебник за студенти по дентална медицина и медициски специалисти М.Стойчева, И.Балтаджиев, О.Бойкинова и кол. Издателство Лакс бук 2023г

Публикации

Монографии

От основаването на Катедрата са издадени 30 учебника по инфекциозни болести и Епидемиология, 9 монографии, 5 наръчника и справочници. Последните издадени монографии са:

 • Й. Стоилова в: „Летопис на българската епидемиология на ХХ век” (2000);
 • Л. Ангелов, Г. Генев, Х. Бояджиян, Р. Комитова и съавт. „Актуални природно-огнищни инфекции в България” (2002);
 • Н. Попиванова „Средиземноморска петниста треска” (2006);
 • М. Стойчева „Салмонелози” (2005);
 • В. Боева, К. Вутова, А. Масарлиева и др. „Паразитология” (2000, 2008);
 • Д. Вучев „Наръчник по паразитни болести” (2001);
 • О. Бойкинова „Клинични и епидемиологични проучвания на острата хепатит С вирусна инфекция сред рискови групи” (2009);
 • А. Петров „Върху някои съвременни аспекти в клиничното протичане и диагностика на вирусен хепатит А” (2009).
 • И. Балтаджиев „ИМУНОПАТОГЕНЕЗА НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА ПЕТНИСТА ТРЕСКА – МАРСИЛСКА ТРЕСКА“ /2014/
 • И. Балтаджиев, Н. Попиванова „ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ПЕТНИСТА ТРЕСКА (МАРСИЛСКА ТРЕСКА) В ПЛОВДИВСКИЯ ЕНДЕМИЧЕН РЕГИОН“ /2015/

Дисертации

Дисертации за образователно-научна степен „доктор”:

 • М. Данчева „Клинико-морфологични промени в лигавицата на тънкото черво на болните от вирусен хепатит” (1981);
 • Г. Генев „Проучвания върху функционалното състояние на надбъбреците при ви-русен хепатит” (1981);
 • Х. Бояджиян „Проучвания върху плазминогена и антитромбин ІІІ при вирусния хепатит” (1980);
 • Н. Попиванова „Върху промените на лимфоцитите при болни от вирусен хепатит: клинико-имунологични, цитогенетични и цитохимични проучвания” (1985);
 • Д. Алагьозян „Проучвания върху някои промени в бъбреците у болни от остър вирусен хепатит” (1986);
 • М. Генева „Остър вирусен хепатит „В” клинично проучване, цитокини и лимфоцитни субпопулации” (1998);
 • Олиана Бойкинова „Клинични и епидемиологични проучвания на острата хепатит С вирусна инфекция сред рискови групи” (2008);
 • Андрей Петров „Върху някои съвременни аспекти в клиничното проучване и диагностика на вирусен хепатит А” (2008);
 • И. Танев „Сравнителни проучвания на тонуса и морфологичните промени в ректосигмоида при болни от остра шигелоза и някои други чревни инфекции” (1980);
 • М. Стойчева „Клини-ко-имунологични и терапевтични проучвания при салмонелозите”(1990);
 • Е. Иванова „Клинико-епидемиологични и имунологични проучвания на салмо-нелозите при деца до 3 годишна възраст” (1995);
 • Р. Комитова „Клинично протичане, имунологични промени и лечение на лаймската болест” (1999);
 • Н. Андреева „Диагностични и клинични проучвания при урогенитална трихомоноза у мъже” (1987);
 • Л. Ангелов „Организация и управление на профилактиката и борбата с ВБИ” (1982);
 • Й. Стоилова „Проучване епидемиологията на някои остри респираторни инфекции и свързаните с тях небактериални пневмонии при деца от пловдивския регион” (1994).
 • И. Балтаджиев „Клинични, епидемиологични и патогенетични аспекти на кърлежопреносимата рикетсиоза Средиземноморска петниста треска (Марсилска треска“ (2012г)
 • В.Георгиева „ Увреждания на нервната система при пациенти с ХИВ/СПИН“ (2016г)

Дисертации за научната степен „дмн”:

 • Г. Генев „Проучвания върху функционалното състояние на някои ендокринни жлези и глюкокортикоидното лече-ние на вирусния хепатит” (1988);
 • Ст. Йочев „Проучване на последиците у преболедували от вирусни и бактериални невроинфекции” ( 1988); М. Стойчева „Салмонелози съвременни, етиологични, патогенетични и лабораторни аспекти” (2004).

Хабилитационнни трудове:

 • Н. Попиванова „Средиземноморска петниста треска съвременни клинични, патогенетични и имунологични аспекти” (2005).