Катедра по клинична онкология

Колектив на катедра Клинична онкология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра Клинична онкология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail:
Секция по медицинска онкология
Телефон :032/602879
Секция по лъчелечение и нуклеарна медицина
Телефон :032/602330


Учебна дейност

АКАДЕМИЧНИ СТАНДАРТИ


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ”


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „РАДИОЛОГИЯ”

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА ПО КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ


ПРОГРАМА ПО „РАДИОЛОГИЯ”


Кратка история:
Катедрата е най-новото звено в структурата на Медицинския университет (2012 г.) Нейни основатели са проф. д-р Марианна Янева, дмн и проф. д-р Жанет Грудева- Попова, дм. В Катедрата има две секции: Секция по медицинска онкология и Секция по лъчелечение с нуклеарна медицина.

  В структурата на Катедрата има две секции:

 • 1. Секция по медицинска онкология (ръководител проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм)
 • 2. Секция по лъчелечение с нуклеарна медицина (ръководител д-р Мария Влайкова)

Преподавателите провеждат обучение на български и английски език по следните дисциплини:
• клинична онкология за студенти по медицина (5-ти курс);
• лъчелечение и нуклеарна медицина за студенти по медицина (3-ти курс);
• радиобиология, нуклеарна медицина и лъчелечение за специалност „рентгенов лаборант“ в Медицински колеж;
• съучастие в преподаване по клинична хематология за студенти по медицина (4-ти курс) и ФОЗ.
• ново направление – клинична онкология за специалност „лекарски асистент“
(ФОЗ).

  Преподавателите, които водят лекционния курс по клинична онкология за студентите от специалност „Медицина” са:

 • Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – вътрешни болести, клинична хематология, медицинска онкология
 • Доц. д-р Иванка Ненова-Чилова, дм – вътрешни болести, клинична хематология, медицинска онкология
 • Проф. д-р Елена Пиперкова, дмн – нуклеарна медицина, онкология
 • Доц. д-р Иглика Михайлова, дм – лъчелечение, онкология

Преподавателите по онкология участват и при обучението по клинична хематология за студенти от специалност „Медицина”; модули по клинична хематология за лекари-специализанти; лекции на студенти от специалност „Фармация” и лекции на медицински специалисти (сестри и акушерки).
Преподавателите от секцията „Лъчелечение и нуклеарна медицина” са ангажирани по съответната тематика с лекционен курс и упражнения на трети медицински курс (българско и англоезично обучение), лекционен курс и упражнения с рентгенови лаборанти от Медицинския колеж.
Новата лъчетерапевтична апаратура предоставя възможности за по­ голяма заинтересованост на студентите и практическа насоченост на провежданото обучение.
Катедрата един докторант по лъчелечение. Хабилитираните лица на Катедрата са били научни ръководители на още трима успешно защитили докторанти.

Академичен състав

Секция „Медицинска онкология”

 • проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – ръководител на Катедрата
 • доц. д-р Иванка Ненова-Чилова, дм
 • гл. ас. д-р Елина Белева, дм
 • д-р Габриела Райчева

Секция „Лъчелечение и нуклеарна медицина”

 • д-р Мария Влайкова – ръководител на Секция
 • д-р Васил Станчев, дм
 • д-р Мариана Маровска
 • д-р Любка Михова
 • д-р Атанас Михов
 • д-р Веселин Попов

Научна дейност

За периода 2016 – 2019 г. сътрудници на катедрата са публикували 35 статии, от които 18 в международни (вкл. с импакт фактор) и реферирани списания, сред които: Annals of Oncology. The Breast, JBUON, Exper Hematology & Oncology, J of Scientific & Technical Resaearch, Haematologica. Int Medical J of Hematology, Clin Chemistry & Laboratory Medicine, др. Изнесени са общо 68 научни съобщения, от които 13 в чужбина.

Приоритетните научни направления са свързани със:
• съвременната диагностика и проследяване на терапевтичния отговор при онкологични заболявания;
• втори първични малигнени заболявания (синхронни и метахронни тумори);
• оценка на тромбофилен риск при високорискови пациенти със солидни
тумори;
• течна биопсия – възможност за неивазивен мониторинг при НДКБД и гърда;
• маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана радиохирургия;
• ПЕТ-СТ – съвременна диагностика и оценка на терапевтичния отговор при малигнени заболявания.

Защитени дисертации: за ОНС „ доктор” – д-р Елина Белева. д-р Албена
Ботушанова

Участия в научни проекти: Катедреният колектив работи по десет научни проекта, от които два международни.

Допълнителни дейности:
Катедрата е организатор на ежегодните научни събития „Онкология и хематология – постижения и предизвикателства, както и на традиционен крос „Спри рака”. Тя се явява основен съорганизатор на национални конференции и конгреси по специалността.

Учебници

Публикации

1. Sapunarova К. Goranova-Marinova V, Georgiev Р, Deneva Т. Tsvetkova S, Grudeva-Popova Zh. Association of serum sclerostin with bone mineral density, markers of bone metabolism and thalassaemia characteristics in adult patients with transfusion-depend beta-thalassaemia. Annals of medicine 2020; (online) ISSN 0785- 3890
IF 3.049 https:/ /wwvv.tandfonline.com/loi/iann20
2. Popov V, Mihaylova I. Robotic stereotactic radiosurgery with cyberknife in Bulgaria – initial results. Bulgarian medicine 2019; 9 (l):64-68 ISSN 1314-3387
3. Grudeva-Popova Zh. Graklanov V, Sotirova K, Popov V, Baladzenko G. Are successful pregnancies an achievable goal in patients with chronic myeloid leukemia? International Medical Jumal Hematology 2019;7(l):80-84 ISSN 0902 – 4441 IF – 5.1
4. Stoencheva S, Deneva T. Grudeva-PopovaZh, Beleva E, Popov V. Determination of plasma tissue factor antigen and tissue factor-bearing microparticles activity in healthy subjects. Journal of Scientific & Technical Research 2019.19.003292:14281- 14287 ISSN2574-1241 ‘ IF-0,548
5. Xenodochidis Ch. Ardasheva R, Popov V, Prissadova N. Turiyski V. Krustev A, Vlaikova M. Grudeva-Popova Zh. Sopadzhieva M. Changes in the contractile activity and reactivity to 5-HT of smooth muscles of rats following total body irradiation withaccelerated electons. Folia Medica 2019, 61 (3):411-418 ISSN 0204- 8043
6. Ненова И, Грудева-Попова Ж. Гръкланов В, Спасов Е, Белева Е„ Попов В,
Сотирова К. Тумбева Д. Проучване честотата на свързани с противотуморно лечение миелоидни неоплазии. Хематология, 54. 2018, 52-57 ISSN2367-7864
7. Горанова-Маринова В. Иванова Хр, Попов В,Грудева-Попова Ж.
Радиосиновектомия при пациенти с хемофилна артропатия. Хематология20\8: том LIV, 1-2:29-31 ISSN2367-7864
8. Nenova I, Grudeva-PopovaZh. Carcinogenic potential of antitumor therapy – is the risk predictable? J BUON 2017, 22(6):1378-1384IF 1,766
9. Botushanova A .Botushanov N . Yaneva M. Nuclear Medicine Methods for Evaluation of Abnormal Parathyroid Glands in Patients with Primary and Secondary Hyperparathyroidism. Folia Medica,2017; 59 (4):396-403
10. Raycheva G, Grudeva-Popova Zh, Popov V, Vlajkova M, Valcheva M. Multiple primary malignant neoplasms. Bulgarian medicine 2017; 4 (1):9-16 ISSN 1314- 3387
11. Nenova I., Valcheva M, Beleva E, Tumbeva D,Yaneva M,Grudeva-Popova
Z.Autoimmune Phenomena in Patients with Solid Tumors. Folia medica 2017; 58 (3): 195-199
12. Popov V, Mihaylova I, Grudeva-Popova Zh. Personalized Radiation Oncology – concepts, real clinical possibilities. Bulgarian medicine 2017; 4 (l):30-35 ISSN 1314-3387

Монографии

1. A. Botushanova, N. Botushanov. In: Parathyroid Scintigraphy. Parathyroid Scintigraphy [Online First], IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen. 90341. 2019 Available from: https://wwvv.intechopen.com/online-first/parathvroid-seintigraphv
2. Грудева-Попова Ж. 8.5. Поведение при остра миелоидна левкемия или МДС след карцином на гърдата. В: Национален консенсус за поведение при карцином на гърдата. 2018
3. Beleva Е, Popov V, Grudeva-Popova J. In: Tumor Metastasis (Ed. by Ke Xu). Hemostatic system malignancy: providing the“soil” in metastatic niche formation. InTech 2016* ISBN 978-953-51-2631-7 Print ISBN 978-953-51-2630-0, 264 pp. Under CC BY 3.0 license DOI: 10.5772/61798, open access
4. И. Ненова, Ж. Грудева-Попова. Анемия при злокачествени заболявания. Пловдив 2016 ISBN 978-619-7085-62-4
5. Ръководство за диагностика и лечение на хематологични заболявания под редакцията на Ж. Грудева-Попова и колектив 2018

Дисертации