Катедра по клинична онкология

Колектив на катедра Клинична онкология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра Клинична онкология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail: [email protected]
Секция по медицинска онкология
Телефон :032/602879
Секция по лъчелечение и нуклеарна медицина
Телефон :032/602330


Учебна дейност

 • Програма за лекции по Клинична онкология
 • Конспект за изпит по „Клинична онкология“ за студенти по Медицина
 • Конспект за изпит по „Радиология“ за студенти по Медицина
 • АКАДЕМИЧНИ СТАНДАРТИ

  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

  КРАТКА ИСТОРИЯ
  Катедрата е най-новото звено в структурата на Медицинския университет (2012 г.) Нейни основатели са проф. д-р Марианна Янева, дмн и проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм. Със създаване на Катедрата ръководството на Медицинския университет реализира концепцията си за осъвременяване на обучението по медицина с насоченост социално-значимата патология. Дисциплината клинична онкология е включена за първи път в учебната програма за студенти по медицина в България. Обучението има за цел да обобщи познанията в комплексното лечение на най-често срещаните онкологични заболявания, да запознае студентите с най-новите терапевтични тенденции.

  В структурата на Катедрата има две секции: Секция по медицинска онкология и Секция по лъчелечение и нуклеарна медицина. До създаването на новата Катедра преподавателите на секция медицинска онкология бяха част от екипа на Първа катедра по вътрешни болести (секция „клинична хематология“). Съставът на секция лъчелечение и нуклеарна медицина беше част от структурата на Катедрата по рентгенология с предишни ръководители на секцията: проф. Г. Господинов; ст.н.с. II ст. д-р Т. Маровски, проф. д-р Л. Григоров и проф. д-р Ив. Узунов.

  Основен принцип в учебно-преподавателската работа е непрекъснато обновяване на преподавания материал чрез информираност за новите постижения в областта на клиничната онкология; въвеждане на нови форми на обучение и поддържане на обучението в съответствие с динамичното развитие на съвременната клинична онкология, радиационна онкология ( лъчелечение), нуклеарна медицина и сродните интердисциплинарни взаимодействия.
  Преподавателите провеждат обучение за БЕО и АЕО по следните дисциплини:

  • лекционен курс и упражнения по клинична онкология за студенти от специалност „медицина“ – пети курс
  • лекционен курс и упражнения по клинична онкология за студенти от специалност „лекарски асистент“ – предстои от учебна 2022-2023
  • лекционен курс и упражнения по лъчелечение за студенти от специалност „медицина“ – трети курс
  • лекционен курс и упражнения по нуклеарна медицина за студенти от специалност „медицина“ – трети курс
  • лекционен курс и упражнения по лъчелечение за студенти от специалност „дентална медицина“ – трети курс
  • лекционен курс и упражнения по нуклеарна медицина за студенти от специалност „сдентална медицина“ – трети курс
  • лекционен курс по радиобиология за студенти от специалност „рентгенов лаборант“ – Медицински колеж
  • лекционен курс и упражнения по лъчелечение за студенти от специалност „рентгенов лаборант“ – Медицински колеж
  • лекционен курс и упражнения по нуклеарна медицина за студенти от специалност „рентгенов лаборант“ – Медицински колеж
  • съучастие в лекционен курс и упражнения по клинична хематология за студенти от специалност „медицина“ – четвърти курс, (българско и англоезично обучение)
  • лекции и упражнения за студенти от специалност „медицинска сестра и акушерка“ (ФОЗ) – втори курс
  • преподаване по Онкология и палиативни грижи към новата специалност „лекарски асистент” към ФОЗ


  ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

  • Грудева-Попова Ж и кол. Методични указания за диагностициране, лечение и проследване на пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворните органи. 2011, София
  • Горанов С, Грудева-Попова Ж. Вътрешни болести – Хематология. В: Деспотова-Толева Л (ред.). Актуални аспекти на общата медицнска практика. Пловдив, ИК-ВАП – Пловдив 2011; Том II:423-481 ISBN 978-954-8326-29-2
  • Грудева-Попова Ж и колектив. Вътрешни болести – Хематология. В: Николов Ф (ред.). Учебник по вътрешни болести за студенти по медицина. Пловдив, ИК-ВАП – Пловдив 2012; Том II:423-481 ISBN 978-954-8326-68-1
  • Грудева-Попова Ж, Ненова И. Таргетна терапия при малигнени заболявания. В: М. Караиванова (ред.) Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация (II част). София 2014 436-452. ISBN 978 954-334 160-3
  • Грудева-Попова Ж и колектив. Методични насоки за диагностика и лечение на хематологични заболявания (фармакотерапевтичен справочник). Клин. и Трансф. Хематология 2015;3-4 (LI):1-89 ISSN 0861-7880
  • Грудева-Попова Ж и колектив. Сборник тестове по клинична онкология. МУ-Пловдив 2017 ISSN 978-619-7085-97-6
  • Белева Е, Грудева-Попова Ж, Ненова И, Попов И. Фебрилна неутропения. В: К. Тимчева (ред.) Медицинска онкология. Парадигма, София 2018:173-183 ISBN 978 954-326 334-9
  • Вълев С, Ненова И, Попов В, Кръстев Б, Грудева-Попова Ж. Анемия при малигнени заболявания. В: К. Тимчева (ред.) Медицинска онкология. Парадигма, София 2018:183-192 ISBN 978 954-326 334-9
  • Ненова И, Грудева-Попова Ж, Попов В, Белева Е, Митева Н. Паранеопластични синдроми. В: К. Тимчева (ред.) Медицинска онкология. Парадигма, София 2018:286-292 ISBN 978 954-326 334-9
  • Grudeva-Popova Zh et al. Collection of Clinical Oncology tests.MU-Plovdiv 2018
   ISSN 978-619-237-012-1
  • Грудева-Попова Ж и кол. Ръководство за диагностика и лечение на хематологични заболявания. Варна 2018 рр 543 ISSN 978-619-7094-39-8
  • Грудева-Попова Ж, Гръкланов В, Попов В, Спасов В, Сотирова К. Терапевтично-свързани миелоидни неоплазии. В: Д. Калев (ред.) Учебна книга „Карцином на гърдата“ (тестове за продължаващо медицинско обучение). Варна 2018: 145-153 ISBN 978-619-7094-38-1
  • Ж. Грудева-Попова и кол. Вътрешни болести. Учебник за студенти по медицина под редакцията на проф. Николов. Пловдив 2020 рр 945 ISSN 978-619-189-145-0
  • Грудева-Попова Ж, Гръкланов В, Попов В. Растежни фактори. В: П.Куртев (ред.) Oбща и клинична онкологи – том1. 2021, София рр 569 ISSN 978-619-189-145-0

  СПЕЦИАЛИЗАНТИ
  За периода от създаването си катедрата е провела обучение на специализанти по четири различни специалности:

  • медицинска онкология – шест специализанти, успешно взели държавен изпит за специалност ( д-р И. Ненова, д-р Д. Тумбева, д-р Ц. Пейчева, д-р М. Къосева, д-р М. Милева, д-р Ж. Калинов, д-р Колева); двама в етап на обучение (д-р Г. Райчева, д-р Бюлент Нихат)
  • лъчелечение (радиационна онкология) – един специализант, успешно взел държавен изпит за специалност (д-р В. Попов) и двама в етап на обучение (д-р Гюлхан Сюлейман, д-р Стефан Павлов)
  • нуклеарна медицина – четирима специализанти в етап на обучение (д-р Никола Георгиев, д-р Тино Петковски, д-р Халил Ашимов, д-р Гергана Карапеткова )
  • клинична хематология – – един специализант, успешно взел държавен изпит за специалност ( д-р Е. Белева) и един в етап на обучение (д-р Крум Енчев)
  • медицинска онкология – седем специализанти, успешно взели държавен изпит за специалност ( д-р И. Ненова, д-р Д. Тумбева, д-р Ц. Пейчева, д-р М. Къосева, д-р М. Милева, д-р Ж. Калинов, д-р Колева, д-р Райчева); двама в етап на обучение ( д-р Е. Калеканова, д-р Бюлент Нихат)
  • лъчелечение (радиационна онкология) – трима специализанти, успешно взели държавен изпит за специалност (доц. д-р В. Попов, д-р Гюлхан Сюлейман, д-р Стефан Павлов) и един в етап на обучение (д-р Спасов)
  • нуклеарна медицина – един специализант, успешно взел държавен изпит за специалност (д-р Никола Георгиев) и трима специализанти в етап на обучение (д-р Тино Петковски, д-р Халил Ашимов, д-р Гергана Карапеткова )
  • клинична хематология – – един специализант, успешно взел държавен изпит за специалност ( д-р Е. Белева) и един в етап на обучение (д-р Крум Енчев)

  Академичен състав

  Секция „Лъчелечение и нуклеарна медицина”

  Доц. д-р Веселин Попов, дм – ръководител катедра

  доц. д-р Веселин Попов, дм
  Тел: 0882 555 812
  e-mail: [email protected]

  Д-р Албена Ботушанова, дм

  Тел: 0888277662
  e-mail: [email protected]

  Д-р Стефан Павлов – докторант

  Тел: 0886 816 359
  e-mail: [email protected]

  Д-р Гюлхан Сюлейман – асистент

  д-р Гюлхан Сюлейман
  Тел: 0896 828 868
  e-mail: [email protected]

  асистент д-р Атанас Михов

  Тел: 0885750743
  e-mail: [email protected]

  асистент д-р Никола Георгиев

  Тел: 0876262633
  e-mail: [email protected]

  Секция „Медицинска онкология“

  проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – Ръководител секция

  Тел: 0888 254 816
  e-mail: [email protected]

  доц. д-р Иванка Ненова-Чилова, дм

  Тел: 0885 612 061
  e-mail: [email protected]

  асистент д-р Габриела Райчева

  Тел: 0899 267 946
  e-mail: [email protected]

  д-р Елвира Калеканова – асистент

  Тел: 0878 930 372
  e-mail:е[email protected]

  Гост – лектори

  проф. д-р Елена Пиперкова, дмн

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Научна дейност

  Катедрата по клинична онкология работи по следните основни научни направления:
   Втори първични малигнени заболявания (синхронни и метахронни тумори)
   Оценка на тромбофилния риск при високорискови пациенти със солидни тумори, провеждащи системна антитуморна терапия;
   Етиопатогенеза на сancer-related anemia и съвременна роля на хепсидина (оформено и като монография);
   Практически проблеми на онкокардиологията (оформено и като монография);
   Таргетна терапия и бременност;
   Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана радиохирургия
   Течна биопсия – иновативен метод за неинвазивен мониторинг на терапевтичния отговор и риск за развитие на резистентност при недребноклетъчен карцином на белия дроб
   Ролята на ПЕТ-СТ в съвременната диагностика и проследяване на терапевтичния отговор при малигнени заболявания

  РЕЮМЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (2017 – 2021г.)
  A. Публикации
  1. Botushanova А, Popov V, Bоtushanov Al, Troev D, Grudeva-Popova Zh. The role of 18F-FDG PET/CT and Single isotope 99mTc-Tetrofosmin scintigraphy, combined with SPECT in MEN1 syndrome. Folia Medica 2021, 61(3):411-418 ISSN 0204-8043
  2. Goranova V, Ivanov I, Linev A, Zheljazkov I, Stoyanova V, Grudeva-Popova Zh. Clinical characteristics, disease evolution and survival in patients with chronic myeloid leukemia, BCR-ABL1(+) and T315I mutation. Folia Medica 2021, 61(4), in press ISSN 0204-8043
  3. Попов В, Учиков П. Динамика в съотношението неутрофили/лимфоцити при пациенти с мозъчни метастази от недребноклетъчен карцином на белия дроб, провеждащи роботозирана радиохирургия с КиберНож. Хематология 2021; том LVII (1-2): in press ISSN 2367-7864
  4. Попов В, Михайлова М. Оказва ли влияние лечението с роботизираната радиохирургия при пациенти с мозъчни метастази върху съотношението неутрофили/лимфоцити. Рентгенология и радиология 2021 (in press) ISSN 0486-400Х
  5. В. Попов, Т. Денева. Проследяване на коагулационните показатели при пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб и мозъчни метастази, провеждащи роботозирана радиохирургия с КиберНож. Хематология 2021; том LVII (1-2): in press ISSN 2367-7864
  6. Попов В, Трайкова-Джамбазова Н. Проучване динамиката на коагулационните показатели при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботозирана радиохирургия с КиберНож. Рентгенология и радиология 2021 (in press) ISSN 0486-400Х
  7. Angelucci E, Li J, Greenberg P, ………………… Grudeva-Popova Zh, et al. Iron Chelation in Transfusion-Dependent Patients With Low-to Intermediate-1-risk Myelodysplastic Syndromes. Annals of Internal Medicine 2020; 172(8):513-522 ISSN 00034819 IF 21.317
  8. Sapunarova K, Goranova-Мarinova V, Georgiev P, Deneva T, Tsvetkova S, Grudeva-Popova Zh. Association of serum sclerostin with bone mineral density, markers of bone metabolism and thalassaemia characteristics in adult patients with transfusion-depend beta-thalassaemia. Annals of medicine 2020; (online) ISSN 0785-3890
  IF 3.049 https://www.tandfonline.com/loi/iann20
  9. Vasko Graklanov, Veselin Popov. Vitamin D levels in patients with non-Hodgkin lymphoma/diffuse large B-cell lymphoma, chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma. Journal of International Medical Rerearch 2020;48(7):1-8
  https://doi.org/10.1177/0300060520943421 IF – 1.287
  10. Popov V, Mihaylova I. Robotic stereotactic radiosurgery with cyberknife in Bulgaria – initial results. Bulgarian medicine 2019; 9 (1):64-68 ISSN 1314-3387
  11. Grudeva-Popova Zh, Graklanov V, Sotirova K, Popov V, Baladzenko G. Are successful pregnancies an achievable goal in patients with chronic myeloid leukemia? International Medical Jurnal Hematology 2019;7(1):80-84 ISSN 0902 – 4441 IF – 5.1
  12. Сапунарова К, Горанова-Маринова В, Георгиев П, Денева Т, Цветкова С, Грудева-Попова Ж. Костна минерална плътност при възрастни пациенти с трансфузионно-зависима бета-таласемия в ерата на трансфузионна и хелаторна терапия. Хематология 2019; том LIV,1-2:59-68 ISSN 2367-7864
  13. Stoencheva S, Deneva T, Grudeva-Popova Zh, Beleva E, Popov V. Determination of plasma tissue factor antigen and tissue factor-bearing microparticles activity in healthy subjects. Journal of Scientific & Technical Research 2019.19.003292:14281-14287 ISSN2574–1241 IF– 0,548
  14. Гръкланов В, Грудева-Попова Ж, Спасов Е, Попов В, Сотирова К. Таргетна терапия при остра миелоидна левкемия – настояще, бъдеще… Хематология 2019; том LIV, 1-2:3-12 ISSN 2367-7864
  15. Xenodochidis Ch, Ardasheva R, Popov V, Prissadova N, Turiyski V, Krustev A, Vlaikova M, Grudeva-Popova Zh, Sopadzhieva M. Changes in the contractile activity and reactivity to 5-HT of smooth muscles of rats following total body irradiation with accelerated electons. Folia Medica 2019, 61(3):411-418 ISSN 0204-8043
  16. Ненова И, Грудева-Попова Ж, Гръкланов В, Спасов Е, Белева Е,, Попов В, Сотирова К, Тумбева Д. Проучване честотата на свързани с противотуморно лечение миелоидни неоплазии. Хематология, 54, 2018, 52-57 ISSN2367-7864
  17. Горанова-Маринова В, Иванова Хр, Попов В, Грудева-Попова Ж. Радиосиновектомия при пациенти с хемофилна артропатия. Хематология 2018; том LIV, 1-2:29-31 ISSN 2367-7864
  18. Nenova I , Grudeva-Popova Zh. Carcinogenic potential of antitumor therapy – is the risk predictable? J BUON 2017, 22(6):1378-1384 IF 1,766
  19. Botushanova A , Botushanov N , Yaneva M. Nuclear Medicine Methods for Evaluation of Abnormal Parathyroid Glands in Patients with Primary and Secondary Hyperparathyroidism. Folia Medica, 2017; 59 (4):17-22
  20. Georgieva K, Hadjieva М, Shishmanova-Doseva М, Terzieva D, Georgiev N, et al. Effect of training at lactate threshold intensity on maximal time to exhaustion, depression and anxiety behaviour of spontaneously hypertensive rats after kainate-induced status epilepticus. Folia Medica 2017, 59, 91-97
  21. Raycheva G, Grudeva-Popova Zh, Popov V, Vlajkova M, Valcheva M. Multiple primary malignant neoplasms. Bulgarian medicine 2017; 4 (1):9-16 ISSN 1314-3387
  22. Nenova I., Valcheva M, Beleva E, Tumbeva D, Yaneva M, Grudeva-Popova Z. Autoimmune Phenomena in Patients with Solid Tumors. Folia medica 2017; 58 (3):195-199
  23. Popov V, Mihaylova I, Grudeva-Popova Zh. Personalized Radiation Oncology – concepts, real clinical possibilities. Bulgarian medicine 2017; 4 (1):30-35 ISSN 1314-3387
  Б. Монографии или глави от монографии
  1. Parathyroid Scintigraphy. A.Botushanova (ed.) Parathyroid Scintigraphy [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.90341. 2019 Available from: https://www.intechopen.com/online-first/parathyroid-scintigraphy
  2. Грудева-Попова Ж. 8.5. Поведение при остра миелоидна левкемия или МДС след карцином на гърдата. В: Национален консенсус за поведение при карцином на гърдата. 2018
  3. Beleva E, Popov V, Grudeva-Popova J. In: Tumor Metastasis (Ed. by Ke Xu). Hemostatic system malignancy: providing the“soil” in metastatic niche formation.
  InTech 2016 ISBN 978-953-51-2631-7 Print ISBN 978-953-51-2630-0, 264 pp. Under CC BY 3.0 license DOI: 10.5772/61798, open access
  4. И. Ненова, Ж. Грудева-Попова. Анемия при злокачествени заболявания. Пловдив 2017 ISBN 978-619-7085-62-4

  ДОКТОРАНТИ
   Ина Стоицова (самостоятелна подготовка) „Качество на живот при пациенти с хомозиготна бета таласемия“. Научни ръководители проф. д-р Ж. Грудева-Попова, проф. д-р Р. Стефанов. Защита 2015 г.
   Д-р Елина Белева (редовен докторант) „Оценка на тромбофилен риск и метастатичен потенциал при пациенти с малигнени заболявания“. Научен ръководител проф. д-р Ж. Грудева-Попова. Защита 2016 г.
   Д-р Албена Ботушанова (самостоятелна подготовка) „Нуклеарно-медицински методи за диагностика на абнормни паращитовидни жлези при първичен и вторичен хиперпаратироидизъм“. Научен ръководител проф. д-р М. Янева. Защита 2019 г.
   Д-р Веселин Попов (редовен докторант) „Проучване на маркерите за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана радиохирургия“. Научен ръководител проф. д-р И. Михайлова Защита 2021 г.
   Д-р Габриела Райчева (самостоятелна подготовка) „Течна биопсия – иновативен метод за неинвазивно мониториране на терапевтичния отговор и развитие на резистентност при недребноклетъчен карцинном на белия дроб (NSCLC)“. Научен ръководител проф. д-р Ж. Грудева-Попова.
   Д-р Стефан Павлов (редовен докторант) – „Съвременни терапевтични възможности на радиохирургията при простатен карцином“. Научен ръководител: доц. д-р Веселин Попов, дм

  УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ
  Проект № НО-38/2013
  Тема: „Клинична, хормонална, хемостазна и метаболитна характеристика на тиреоидния карцином“
  Ръководител: проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм и проф. д-р Мария Орбецова,
  Финансиран от Медицински Университет – Пловдив по Наредба № 9 на МОН.
  2. Проект № ДП-01/2013
  Тема: „Тъканен фактор като биологичен предикативен маркер в оценката на тромбофилния риск и метастатичен потенциал с малигнени заболявания“
  Ръководител: проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
  Финансиран от Медицински Университет – Пловдив по Наредба № 9 на МОН.
  3. Проект № НО-02/2013
  Тема: „Пилотен персонализиран транскрипционен и мутационен анализ при колоректални карциноми“
  Ръководител: доц. Мариан Драганов, дб
  Финансиран от Медицински Университет – Пловдив по Наредба № 9 на МОН.
  4. CVP01/0119-Д02-35/2009: “Център за върхови постижения – Транслиращи
  изследвания в хематологията“ – 2009-2013 г.
  5. „Изследване на генетични и/или молекулярно цитогенетични аномалии чрез FISH при нелекувани пациенти с ХЛЛ” – 2011-2013 г.
  6. „Клинико-лабораторен разрез на пациентите с първичната миелофиброза в България съгласно критерии на СЗО класификацията на хематологични неоплазии 2008 г. IPSS и DIPSS–PLUS” – 2015 г и понастоящем
  7. Проект № BG051PO001-3.3.06-0011 „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с бенефициент Медицински универистет – Пловдив.
  8. Конкурсно финансиран проект – ФНИ, 2016-2019 (Договор ДН 03/10 от 18. 12. 2016).
  „Проучване на механизми на действие на агомелатин и на системното физическо натоварване върху десинхронизирани циркадианни ритми при експериментални модели на мелатонинов дефицит“.
  9. Проект СДП – 05/2017
  Комплексен анализ на промените в лабораторните показатели за коагулация и фибринолиза при пациенти със злокачествени заболявания
  Ръководители: проф. д-р Жанет Грудева-Попова, доц. д-р Таня Денева
  Финансиран от Медицински Университет – Пловдив по Наредба № 9 на МОН.
  10. Проект СДП – 12/2017
  Радиационни ефекти върху клетки и тъкани на целотелесно облъчени с електронен сноп (линеен ускорител Siemens Primus HE 3561) плъхове
  Ръководители: проф. д-р Жанет Грудева-Попова, проф.Атанас Кръстев
  Финансиран от Медицински Университет – Пловдив по Наредба № 9 на МОН.
  11. Проект BG05M2OP001-1.002-0005 – Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
  12. Проект HOPE (How Oncogenetics Predicts and Educates) по ЕРАЗЪМ+, КА2 Стратегически партньорства ( Румъния, Франция, България, Унгария). 2018-1-РО01-КА202-049189
  Ръководител: проф. д-р Нонка Матева
  13. Проект ДПДП-10/2019
  Радиационни ефекти върху биоелектрични и механични процеси в гладкомускулни клетки и тъкани на гастроинтестиналния тракт на целотелесно облъчени с електронен сноп (линеен ускорител Siemens Primus HE 3561) плъхове
  Ръководители: проф. д-р Жанет Грудева-Попова, проф.Атанас Кръстев
  14. Проект ДПДП-18/2019
  Спланхникусова тромбоза при пациенти с Миелофиброза – честота, фактори и оценка на тромботичен риск
  Ръководители: д-р Елина Белева, дм и д-р Христо Иванов, дм,
  15. Проект ДПДП – 25/2019
  Изследване влиянието на нивото на FVIII върху костната минерална плътност при български пациенти с хемофилия А-тежка форма на възраст над 18 години в съпоставка с някои от маркерите на костния метаболизъм.
  Ръководител: проф. д-р Жанет Грудева-Попова
  16. Проект ДПДП -13/2020 “ Таргетно геномно профилиране за диагностика и поведение при колоректален карцином“
  17. Проект ДПДП-09/2020 “Течна биопсия – иновативен метод за неинвазивно мониториране на терапевтичния отговор и развитие на резистентност при недребноклетъчен карцинном на белия дроб (NSCLC)“
  18. Проект № BG051PO001-3.3.06-0011
  Тема: Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с бенефициент Медицински универистет – Пловдив
  19. Проект BG05M2OP001-1.002-0005 – Център за компетентност
  „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
  20. Сесия Докторантски и ПостДокторантски Проекти (ДПДП) 2022
  „Проучване на ролята на антиневроналните антитела като биомаркер при пациенти с паранеопластичен неврологичен синдром“
  Ръководители: проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм; д-р Х. Бурнусузов, дм
  21. Проект № НО-20/2023
  Тема: Маркери за ранни бъбречни увреждания при пациенти, провеждащи системна антитуморна терапия.
  Ръководител: доц. д-р Веселин Попов, дм

  Учебници

  Публикации

  1. Sapunarova К. Goranova-Marinova V, Georgiev Р, Deneva Т. Tsvetkova S, Grudeva-Popova Zh. Association of serum sclerostin with bone mineral density, markers of bone metabolism and thalassaemia characteristics in adult patients with transfusion-depend beta-thalassaemia. Annals of medicine 2020; (online) ISSN 0785- 3890
  IF 3.049 https:/ /wwvv.tandfonline.com/loi/iann20
  2. Popov V, Mihaylova I. Robotic stereotactic radiosurgery with cyberknife in Bulgaria – initial results. Bulgarian medicine 2019; 9 (l):64-68 ISSN 1314-3387
  3. Grudeva-Popova Zh. Graklanov V, Sotirova K, Popov V, Baladzenko G. Are successful pregnancies an achievable goal in patients with chronic myeloid leukemia? International Medical Jumal Hematology 2019;7(l):80-84 ISSN 0902 – 4441 IF – 5.1
  4. Stoencheva S, Deneva T. Grudeva-PopovaZh, Beleva E, Popov V. Determination of plasma tissue factor antigen and tissue factor-bearing microparticles activity in healthy subjects. Journal of Scientific & Technical Research 2019.19.003292:14281- 14287 ISSN2574-1241 ‘ IF-0,548
  5. Xenodochidis Ch. Ardasheva R, Popov V, Prissadova N. Turiyski V. Krustev A, Vlaikova M. Grudeva-Popova Zh. Sopadzhieva M. Changes in the contractile activity and reactivity to 5-HT of smooth muscles of rats following total body irradiation withaccelerated electons. Folia Medica 2019, 61 (3):411-418 ISSN 0204- 8043
  6. Ненова И, Грудева-Попова Ж. Гръкланов В, Спасов Е, Белева Е„ Попов В,
  Сотирова К. Тумбева Д. Проучване честотата на свързани с противотуморно лечение миелоидни неоплазии. Хематология, 54. 2018, 52-57 ISSN2367-7864
  7. Горанова-Маринова В. Иванова Хр, Попов В,Грудева-Попова Ж.
  Радиосиновектомия при пациенти с хемофилна артропатия. Хематология20\8: том LIV, 1-2:29-31 ISSN2367-7864
  8. Nenova I, Grudeva-PopovaZh. Carcinogenic potential of antitumor therapy – is the risk predictable? J BUON 2017, 22(6):1378-1384IF 1,766
  9. Botushanova A .Botushanov N . Yaneva M. Nuclear Medicine Methods for Evaluation of Abnormal Parathyroid Glands in Patients with Primary and Secondary Hyperparathyroidism. Folia Medica,2017; 59 (4):396-403
  10. Raycheva G, Grudeva-Popova Zh, Popov V, Vlajkova M, Valcheva M. Multiple primary malignant neoplasms. Bulgarian medicine 2017; 4 (1):9-16 ISSN 1314- 3387
  11. Nenova I., Valcheva M, Beleva E, Tumbeva D,Yaneva M,Grudeva-Popova
  Z.Autoimmune Phenomena in Patients with Solid Tumors. Folia medica 2017; 58 (3): 195-199
  12. Popov V, Mihaylova I, Grudeva-Popova Zh. Personalized Radiation Oncology – concepts, real clinical possibilities. Bulgarian medicine 2017; 4 (l):30-35 ISSN 1314-3387

  Монографии

  1. A. Botushanova, N. Botushanov. In: Parathyroid Scintigraphy. Parathyroid Scintigraphy [Online First], IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen. 90341. 2019 Available from: https://wwvv.intechopen.com/online-first/parathvroid-seintigraphv
  2. Грудева-Попова Ж. 8.5. Поведение при остра миелоидна левкемия или МДС след карцином на гърдата. В: Национален консенсус за поведение при карцином на гърдата. 2018
  3. Beleva Е, Popov V, Grudeva-Popova J. In: Tumor Metastasis (Ed. by Ke Xu). Hemostatic system malignancy: providing the“soil” in metastatic niche formation. InTech 2016* ISBN 978-953-51-2631-7 Print ISBN 978-953-51-2630-0, 264 pp. Under CC BY 3.0 license DOI: 10.5772/61798, open access
  4. И. Ненова, Ж. Грудева-Попова. Анемия при злокачествени заболявания. Пловдив 2016 ISBN 978-619-7085-62-4
  5. Ръководство за диагностика и лечение на хематологични заболявания под редакцията на Ж. Грудева-Попова и колектив 2018
  6. Веселин Попов. Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации. 2022 ISBN 978-619-237-091-6
  7. Албена Ботушанова. Нуклеарна медицина и паращитовидни жлези – минало, настояще и бъдеще. 2023 ISBN 978-619-7205-34-3

  Дисертации

  1. А. Ботушанова. Нуклеарно-медицински методи за диагностика на абнормни паращитовидни жлези при първичен и вторичен хиперпаратироидизъм. 2019
  2. В. Попов. Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия. Пловдив, 2020