Катедра по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“

Колектив на катедра по микробиология и имунология, Медицински университет – ПловдивПРОЕКТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА И ПОСТ-КОВИД – СНИИП

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/200 740


Учебна дейност

Алгоритъм на съобщаване, регистрация и противоепидемични мерки при вероятен, възможен и потвърден случай на COVID-19 в МУ – Пловдив

Препоръки за превенция и контрол на COVID-19 при провеждане на учебния процес в МУ-Пловдив

Правила за провеждане на учебни занятия в катедра „Микробиология и имунология“

Академични стандарти

Учебни програми

Медицински факултет

Студенти по медицина

Студенти по медицина IV курс – Клинична имунология

Факултет по дентална медицина

Фармацевтичен факултет

Студенти по фармация

Факултет по Обществено здраве

Медицински сестри

 • Акушерки

 • Медицински лаборанти

  Инструктор по хранене и диететика

  Лекарски асистент

  Към настоящия момент лекционните курсове се осигуряват с водещи лектори както следва:

  • МЕДИЦИ /български език/- проф.д-р М. Мурджева, дм
  • МЕДИЦИ /английски език/-проф.д-р М. Мурджева, дм
  • КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ /български език/- проф.д-р М. Мурджева, дм
  • КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ /английски език/- проф.д-р М. Мурджева, дм
  • ФАРМАЦЕВТИ /български език/-доц.д-р М. Петров, дм
  • ФАРМАЦЕВТИ /английски език/-проф.д-р М. Мурджева, дм, доц.д-р М. Петров, дм
  • ДЕНТАЛНА МЕДИЦИ /бълг. ез./- доц.д-р М. Атанасова, дм
  • ДЕНТАЛНА МЕДИЦИ /английски език/- доц.д-р М. Петров, дм
  • МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – доц. д-р М. Атанасова, дм;
  • АКУШЕРКИ – доц. д-р М. Петров, дм;
  • ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ- доц. д-р Т. Дерменджиев, дм
  • МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ І КУРС-доц. д-р Т. Дерменджиев, дм
  • МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ ІІ КУРС- доц. д-р Т. Дерменджиев, дм
  • МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ ІІІ КУРС- доц д-р Т. Дерменджиев, дм
  • ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИ – доц. д-р М. Атанасова, дм.
  • ИНСТРУКТОР ПО ХРАНЕНE И ДИЕТЕТИКА -доц.д-р М. Петров, дм

   

  Катедрата продължава да обучава студенти, специализанти и докторанти по две дисциплини – „Микробиология“ и „Клинична имунология“.

  През последните години през нея преминават на обучение годишно около 1000 студенти от 3 факултета и от Медицинския колеж. Микробиология се изучава от студенти в 8 специалности – магистри по медицина, дентална медицина и фармация (във втори и трети курс); бакалаври медицински сестри и акушерки от Медицинския факултет, както и професионални бакалаври от Медицинския колеж – медицински лаборанти, помощник-фармацевти и инспектори по обществено здраве.

  Клинична имунология се преподава вече 19 години на студенти по медицина от 4-ти курс. Англоезично обучение на студенти медици по двете дисциплини се провежда от 15 години. Новост в учебната дейност е въвеждането му по микробиология от учебната 2013/2014 г. и за студенти по дентална медицина.

  Лекционните курсове са изцяло мултимедийни. Заедно с практическите занятия те имат подчертана клинична насоченост. Утвърдиха се текущите семестриални и изпитни тестове като част от системата за проверяване на знанията на студентите.

  В сайта на МУ – Пловдив студентите получават достъп до учебните програми, конспекти, примерни тестове, снимки на микроскопски препарати и среди за диагностика.

  За периода 2010 – 2015 г. в Катедрата се обучават общо 10 специализанти по микробиология и по клинична имунология, от които 5 завършиха специализациите си с успешно взети държавни изпити. Двама докторанти на самостоятелна подготовка работиха по докторски програми по микробиология (д-р Е. Христозова и д-р Т. Дерменджиев), а от 2014 г. има и един редовен по клинична имунология (д-р М. Ивановска).

  Членове на катедрения колектив участват с лекции в груповия учебен план на докторанти и провеждане на практически занимания на докторанти на тема „Основи на научниямексперимент в областта на съвременната имунология“.

  От 2010 г. са издадени 2 учебника, 2 монографии и 2 учебни помагала с участие на катедрата:

  1. Медицинска микробиология. Учебник за студенти, автори И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев, ИК-ВАП, 2010 г.
  2. Основи на патофизиологията. Учебник за студенти, ред. Д. Илучев и А. Стойнев, с участието на М. Мурджева в глава 6 „Имунопатологична реактивност и резистентност“, „Райков“, 2010 г.
  3. Клинична пулмология в детската възраст, ред. Т. Шмилев, с участието на М. Мурджева и Т. Дерменджиев, „Райков“, 2013 г.
  4. Превенция и контрол на неонаталните инфекции, ред. Й. Стоилова, с участието на Т. Дерменджиев, МУ – Пловдив, 2013 г.
  5. Клинична имунология – тестове и казуси. Сборник за студенти по медицина, ред. М. Мурджева, ИК-ВАП, 2011 г.
  6. Медицински текстове за презентация. Сборник за студенти, ред. Д. Милиева, с участието на М. Мурджева, „Лакс бук“, 2013 г.

  Това е сериозен принос към 15-те учебника, учебни помагала и 3-те монографии, издадени в Катедрата за предходния 65-годишен период.

 • Академичен състав

  Преподаватели

  Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – Ръководител на Катедра „Микробиология и имунология“

  Тел: 032/200 730
  e-mail: [email protected]

  Доц. д-р Михаил Петров, дм

  Тел: 032/200 736
  e-mail: [email protected]

  Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, дм

  Тел: 032/200 735
  e-mail: [email protected]

  Доц. д-р Мария Атанасова, дм – Отговорник „Учебна дейност“

  Тел: 032/200 737
  e-mail: [email protected]

  Гл. ас. д-р Ели Христозова, дм– Отговорник по „Качество и акредитация“

  Тел: 032/200 732
  e-mail: [email protected]

  Гл. ас.д-р Атанaска Петрова, дм, асистент

  Тел: 032/200 734
  e-mail: [email protected]

  Гл. ас. д-р Мария Ивановска, дм, асистент

  Тел: 032/200 732
  e-mail: [email protected]

  Гл. ас. д-р Йордан Калчев,дм – Отговорник по НИД

  Тел: 032/200 735
  e-mail: [email protected]

  Д-р Петя Гарджева – административен асистент, отговорник по ЗБУТ и ПБ

  Тел: 032/200 737
  e-mail: [email protected]

  Д-р Гергана Ленгерова, асистент – отговорник за актуализация на Web страницата на катедрата

  Тел: 032/200 732
  e-mail: [email protected]

  Д-р Милена Рупчева, асистент

  Тел: 032/602 275
  e-mail: [email protected]

  Д-р Милен Христозов, асистент

  Тел: 032/200 738
  e-mail: [email protected]

  Д-р Андреана Ангелова, асистент

  тел: 032/200 739
  e-mail: [email protected]

  Д-р Александра Балджиева, асистент

  тел: 032/200 739
  e-mail: [email protected]

  Д-р Мартина Божкова, асистент

  тел: 032/200 731
  e-mail: [email protected]

  Д-р Радослав Ташев – асистент

  тел: 032/200 735
  e-mail: [email protected]

  Д-р Ралица Николова – асистент

  тел: 032/200 735
  e-mail:

  Д-р Лилия Иванова – асистент

  тел: 032/200 735
  e-mail:

  Учебна лаборатория – тел.032/200 738/,вътр./2738/

  д-р Зоя Рачковска
  Теодора Калфова- биолог,
  Милена Митрева- биолог, [email protected]
  Стелиян Петров – биолог
  Добрина Дудова – биолог
  Катя Васева – биолог
  Розалия Пилафова – медицински лаборант
  Анелия Георгиева – медицински лаборант
  Румяна Манолова – медицински лаборант
  Марияна Запрянова – хигиенист
  Тодорка Гатева – хигиенист

  Технически секретар:

  Даниела Семова – тел: 032/200 740

  Катедра Микробиология и Имунология
  Адрес: бул. „Васил Априлов“ 15а, блок 15, ет. 3
  тел:032/602 269
  e-mail: [email protected]

  Научна дейност

  Основните научни направления на Катедрата през последните 5 години са фокусирани върху клиничната микробиология, имунология и вирусология:

  • Етиологична структура и антибиотична резистентност на болнични инфекции – клинично-микробиологични и молекулно-биологични проучвания;
  • Епидемиологични и микробиологични изследвания при инфекциозни вагинити и вагинози;
  • Клинично, прогностично и диагностично значение на автоантитела при автоимунни заболявания;
  • Цитокини и растежни фактори при инфекции и възпалителни процеси;
  • Имунологични аспекти на хроничното стресово разстройство;
  • Епидемиологични и вирусологични проучвания при вирусни хепатити В и С сред хемодиализирани и наркозависими пациенти в региона.

  Катедреният колектив има над 30 публикации за периода – в Am. J. Infect. Control, Journal of Global Infectious Diseases, Journal of Chemotherapy, Folia Medica, сп. Българска медицина, сп. Хирургия, сп. Андрология, Biotechnology & Biotechnological Eq. и др.

  Над 50 са участията в научни форуми за същия период с пленарни доклади, съобщения и постери – в национални конгреси по микробиология, по редки болести, по фармация, национални конференции по клинична имунология, ECCMID, научни конференции на МУ – Пловдив, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Тракийския университет – Стара Загора.

  От 2010 г. Катедрата е участвала в 10 вътреуниверситетски, 4 национални и 2 международни научни и образователни проекта.

  След успешно реализиран проект продължава да функционира Научноизследователският център по имунология, обезпечаващ имунологичните проучвания по проекти. Към него са изградени лаборатория „Клетъчни култури“ и лаборатория „Флоуцитометрия“. Този център е структурна част от наскоро създадения в МУ – Пловдив Технологичен център по спешна медицина, с насоченост към патобиохимичните, молекулно-биологичните, имунологичните и психологичните проучвания върху хроничния стрес.

  Сериозната проектна дейност през последните години позволи оборудването на Катедрата със съвременна материална база за учебна и изследователска дейност.

  В цялата научна дейност на Катедрата през петгодишния период е характерен екипен подход и интердисциплинарност на изследванията – утвърдени са научни контакти и колективи от членове на катедрата с епидемиолози, инфекционисти, педиатри, хирурзи, реаниматори, гастроентеролози, гинеколози, фармацевти, дентални медици от Пловдив и страната.

  Добри работни контакти съществуват с микробиолози, вирусолози и имунолози от медицинските университети в София, Варна, Плевен, Стара Загора и от НЦЗПБ – София.

  Членове на Катедрата бяха активни съорганизатори на няколко научни прояви за периода:

  • национални конгреси по микробиология (Пловдив и София 2010 – 2014 г.);
  • национални конференции за редки болести (Пловдив, 2010 – 2014 г.);
  • национална конференция за първични имунни дефицити и автоимунитет (Цигов чарк, 2012 г.).

  Национални проекти:

  • доц. д-р Мариана Мурджева (консултант), д-р Петя Гарджева (участник). Проучване върху антипролиферативната и антимикробната активност на българския прополис, Договор № МУ-Л-1408/2.08.2004г., за 2 г. (2004-2006), МОН, Партньори извън МУ-Пловдив: Пловдивски Университет
  • д-р Мария Атанасова (водещ изследовател), доц. д-р Ирина Хайдушка (водещ изследовател), доц. д-р Мариана Мурджева (водещ изследовател), д-р Петя Гарджева, асистент Ирина Станимирова; Изграждане на Научно-изследователски център по имунология при МУ-Пловдив; МОН, Партньори: Пловдивски Университет, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Информационен Център за Редки Болести и Лекарства Сираци (ICRDOD).
  • доц. д-р Ирина Хайдушка, д-р Мария Атанасова, д-р Веселина Кирина, д-р Тихомир Дерменджиев (доц. д-р Георги Паскалев – ръководител). Съвременни методи за превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България. МЗ
  • доц. д-р Ирина Хайдушка, д-р Мария Атанасова, д-р Веселина Кирина, д-р Тихомир Дерменджиев (доц. д-р Георги Паскалев – ръководител). Съвременни методи за превенция, консултация, диагностика и лечение на ХИВ/СПИН в България. 01.11.2008-15.12.2008, МЗ, Партньор НЦЗПБ-София
  • доц. д-р Мариана Мурджева. Национален Университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания. Договор №ДУНК 01/2 от 28.12.2009г./за 3г., 2010-2013, МОН, Партньор – Медицински Университет-София

  Международни проекти:

  • Assoc. prof. dr Irina Haydouchka (project leader), Assist. prof. dr Eli Hristozova (member from the Department); Public Healh Training in Social Diseases (Pub Health SOD), Project № 2004-BG/04/B/F/PP-166 033, 2004/1.10.2004-31.05.2007, National Agency of Leonardo da Vinci programme, 433 534 Euro, Partners NGO „Biomedicus“Bulgaria, „Intellect“ Foundation-Bulgaria, Marie Curie Association-Bulgaria, ELOPAK-Bulgaria Ltd., University of Bonn-Germany, University of Valencia-Spain, Consortium TUCEP-Italy, Aspects International Ltd-United Kingdom. www.pubhealthsod.com
  • Assist. prof. dr Eli Hristozova member from the Department and project leader, Vocational Qualification Transfer System in Public Health – VQTS-PH“, Project № 2009-1BG1-LEO05-01607, 2009/01.10.2009-30.09. 2011, National Agency of Leonardo da Vinci programme, 363 386 Euro, Partners – Institut fuer Bildungsforschung ger Wirtschaft -Austria, „Intellect“ Foundation-Bulgaria,Universitaet des Saarlandes, Zentrum fuer Humanund Molecularbiologie-Germany, Erbil proje musavirlik muhendilik Ltd. Sti-Turkey http://www.vqts-ph.com/
  • Assist. prof. dr Tihomir Dermendzhievmember from the Department and co-project leader; A phase II prospective, open label, randomized, activecontrolled, parallel group, multi-center „proof of concept“ trial in adult patient with complicated skin and skin structure infections requiring hospitalization“, Project № Protocol Roche WI 18274, 2006/9 March 2006 – Nov. 2007; Hoffman La Roshe 6237 Euro Изпълнител на проекта:Quintiles
  • Assc. prof. dr Marianna Murjeva member from the Department, Semmelweiss Institute, Budapest, Hungary coordinator, HAENET WORK PROJECT, Hungarian Angioedema Center, Budapest, Hungary, from 16.10.2006/2006-2008, Partners: University Hospital „St. George“-Plovdiv, Bulgaria, Clinical Centre Skopje, Macedonia, University of Medicine and Pharmacy Tirgu Mures, Romania, Nicolae Malaxa Hospital, Bucharest, Romania, Clinical Centre, Novi Sad, Serbia, Institute Otholaringology, Kiev, Ukraine
  • Assoc. prof. dr Marianna Murdjeva, dr Petya Gardjeva member from the Department; FASTVAC: A generic framework for FAST production and evaluation of emergency VACcines, Project № А101033/ April 2010/2010-2012, Second Health Programme 2008-2013 Executive Agency for Health and Consumers, Partners Netherlands Vaccine Institute (NVI) project coordinator, Health Protection Agency –UK, Statens Serum Institute-Denmark, Cantacuzino Institute-Romania, National Center for Epidemiology-Hungary, Norwaynian Institute of Pubic Health-Norway,University Pau-Cezanne-France


  Участия в проекти за 2012 г.

  1. Прогностични и диагностични маркери за постоперативни възпалителни усложнения на белия дроб и плевралната кухина след белодробни резекции.
  Ръководител: доц. д-р К.Мурджев, д.м.
  Водещ изследовател: д-р А. Янкулов-К-ра „Специална хирургия“
  д-р Т. Попова, проф. М.Мурджева част от авторския колектив
  дата-11.04.2011-31.12.2014

  Учебници

  Публикации

  2005

  1. Т. Дерменджиев, К.Коев, Проучване ролята на бактериалната флора в етиологията на хроничните конюнктивити при две групи транспортни работници, Практическа медицина . МП (София), 25, 2005, 2, 8-14.

  2. Т. Дерменджиев, К.Коев, Проучване ролята на бактериалната флора в етиологията на хроничните конюнктивити сред група шофьори на товарни автомобили, Практическа медицина . МП (София), 25, 2005, 2, 3-3.

  3. Bachvarova A, Velinov Tz, Petrov M, Kantardjiev T, Levterova V, Ivanov I. Widespread detection of VEB-1-type Extended – spectrum beta-lactamases among nosocomial Pseudomonas aeruginosa isolates in Bulgaria: a nationwide multicenter study. Clin Microbiol Infect, 2005; Vol. 11, Suppl. 2; p.233: P788.

  4. Хаджиева Н, Е. Христова, Р. Георгиева, М. Петров. Микробиологичен мониторинг в неонатологично интензивно отделение. Нозокомиални инфекции. 2005, 2; 45-50.

  5. П. Гарджева, А. Александров, С. Димитрова, И. Костадинов, И. Станимирова, М. Мурджева, Л. Луканов, Л. Пейчев. Проучване върху химическия състав и антимикотична активност на български прополис. Научни трудове на Съюза на учените в България, серия Г. Медицина, фармация и стоматология том VII. Научна сесия „Медицина и стоматология“, 26 октомври 2005г.

  6. М. Мурджева, В. Ташев, П. Гарджева, Т. Попова, И. Хайдушка, Е. Мошеков. Етиологична резистентност на микробна флора при раневи секрети от детска хирургична клиника. Антибактериална терапия на хирургическите инфекции-Плевен, 2005, 54-57.

  7. И. Хайдушка, В. Кирина, Т. Дерменджиев, М. Мурджева, М. Атанасова, Т. Попова, П. Гарджева, Е. Христозова, Е. Лапарева. Етиологичен спектър и антимикробна чувствителност на микроорганизми, изолирани от урини на болни от УМБАЛ „ Св. Георги“-Пловдив, за периода 2001-2003г. Инфектология, 2005, том XLII, 64-67.

  8. П. Гарджева, А. Александров, С. Димитрова, И. Костадинов, И. Станимирова, М. Мурджева, Л. Луканов, Л. Пейчев. Проучване върху химическия състав и антимикотична активност на български прополис. Научни трудове на Съюза на учените в България, серия Г. Медицина, фармация и стоматология том VII. Научна сесия „Медицина и стоматология“, 26 октомври 2005г. том VII, 201-205.

  9. М. Мурджева, В. Ташев, П. Гарджева, Т. Попова, И. Хайдушка, Е. Мошеков. Етиологична структура, резистентност на микробна флора при раневи секрети от детска хирургична клиника. В Антибактериална терапия на хирургическите инфекции. Под ред Дамян Дамянов, Плевен 2005, 54-57.

  10. Н. Попиванова, И. Хайдушка, М. Мурджева, Х. Арнаудова. Промени в някои показатели на фагоцитната система при болни с Марсилска треска. Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и стоматология, 2005, т.IV, 141-145.

  11. I. Novakov, Zh. Peshev, T. Popova, S. Tuleva. Experimental empyema in rabbits – cellular and biochemical changes. Trakia Journal of Sciences, Vol.3, №1, 26-29.

  12. Мурджева М., В. Ташев, П. Гарджева, Т. Попова, И. Хайдушка, Е. Мошеков. Етиологична структура и резистентност на микробна флора при раневи секрети от детска хирургична клиника. 2005: 54-57, УМБАЛ-Плевен, ISBN 954-756-037-9.

  13. Stoycheva М, M. Murdjevа. Dynamics of serum pro-inflammatory cytokines in patients with Salmonella infection. Trakia Journal of Sciences 2005, 3 (2):55-60.

  14. Stoycheva M, M. Murdjevа. Serum levels of interferon-gamma, interleukin-12, tumor necrosis factor-alpha, and interleukin10, and bacteriological clearance in patients with gastroenteric salmonella infections. Scand J Infect Dis. 2005; 37(1):11-4 (IF2005= 1.308).

  15. Stoycheva M, M Murdjeva. Correlation between serum levels of IL-1beta, IL-1RA, IL-6, IL-10, IL-12, TNF-alpha and IFN-gamma with some clinical and laboratory parameters in patients with salmonellosis Biotechnol Biotechnol Eq 2005, 19 (1): 143-146 (цитирана в Am J Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2006,130 (1): 7.e1-6, IF2006=0.968).

  16. M. Zagorov, M. Draganov, S. Fransazov, M. Trayancheva, V. Sarafian, M. Murdjeva. Antinuclear antibodies in bulgarian patients with chronic infections. Proceedings of the Balkan Scientific conference of biology – Plovdiv 19-21 May 2005 (eds Gruev, Nikolova, Donev): 246-252.

  17. Stoycheva M, P Argirova-Korolyova, M Murdjeva. In vitro antimicrobial resistance of clinical isolates Salmonella enterica non-typhi serotypes in Plovdiv region during 2002-2004, Problems of Infectious and Parasitic Diseases 2005, 33 (2): 22-25.

  18. Комитова Р, М Мурджева. Практически клинични аспекти на микробиологичните изследвания в преданалитичния етап. Медицински преглед 2005,41 (2):55-61.

  19. Попиванова Н, И Хайдушка, М Мурджева, Х Арнаудова. Промени в някои показатели на фагоцитната система при болни с Марсилска треска. Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и стоматология, 2005, т.IV, 141-145.

  20. Мурджева М, Микробиологични и имунологични аспекти на гениталните хлaмидиази – от традиции към перспективи. Инфектология. 2005,1/2:31-36 (научен обзор).

  21. Пейчев Л, В. Сарафян, М. Мурджева. Терапевтични възможности на българския прополис. Сборник Научни трудове на СУБ-Пловдив, 2005, том VII, 52-58 ISSN 1311-9427 (научен обзор).


  2006

  1. Velinov Tz, Petrov M, Bachvarova A, Kantardjiev T. Bulgarian Surveillance Tracking Antimicrobial Resistance BulSTAR: community acquired pneumonia – 2004, Clin Microbiol Infect, 2006; Vol. 12, Suppl. 4, P1056.
  2. Bachvarova A, Petrov M, Velinov Tz, Kantardjiev T. Trends in the antimicrobial resistance of some worldwide monitored pathogens during 2002 2004: data from BulSTAR. Clin Microbiol Infect, 2006; Vol. 12, Suppl. 4, R1930.

  3. Petrov M, Velinov Tz, Bachvarova A, Kantardjiev T. Community-acquired urinary tract infections in 2004-results from BulSTAR. Clin Microbiol Infect, 2006; Vol. 12, Suppl. 4, R1942.
  4. Хаджиева Н, М. Петров. Антибиотици, микроби, резистентност и „перспективи“ за лечение на инфекциите през 21-ви век. МЕДИНФО. VI, Октомври 2006: 9-12.

  5. М. Мурджева, П. Гарджева. Микробиологични находки при първичните имунодефицити. Инфектология, 2006, том XLIII, 12-15.

  6. Й. Стоилова, Б Захариева, А. Кеворкян, И. Хайдушка, В. Кирина, И. Трайков, С. Попова, К. Чифлигаров, А. Милчев. Постоянно мониториране на вътреболнични инфекции е две високорискови клиники: модел за надзор в университетска болница. Нозокоминални инфекции, том 3, бр.1, 2006, стр. 41-44 .

  7. T. Kantardjiev, V. Levterova, S. Panayotov, I. Ivanov, E. Hristozova, Molecular taxonomy of Cryptococcus neoformans varieties displaying phenotypic similarities, Biotechnology and Biotechnology equipment, 2006, 20, 2.

  8. Е. Христозова – Модул „Полово-предавани болести“ към електронен учебник по Програма Леонардо да Винчи, Проект 166033 „Обучение по обществено здравеопазване на социално-значими болести“ – PubHealthSOD, www.pubhealthsod.com, 2006 г.

  9. Дерменджиев Т., Б. Хаджиев, И. Хайдушка, М. Мурджева, Т. Попова, Т. Дерменджиева. Микробиологични и имунологични аспекти при пациенти с аноректални абсцеси и фистули. Инфектология 2006, XLIII: 43-47.

  10. М. Спасова, А. Стоянова, И. Мумджиев, В. Кирина, И. Хайдушка, Т. Кантарджиев, Е. Генев. Клинична характеристика и рискови фактори за фунгемии при фебрилна неутропения при деца със злокачествени заболявания на фона на конвенционална химиотерапия. Клинична и трансфузионна хематология, том XLII, 2006, № 1-2, стр.69-72.

  11. Стойчева М., М. Мурджева, П. Павлов, Т. Цветкова. Салмонелни инфекции при имунокомпрометирани пациенти и причина за имуносупресия. Инфектология, 2006, XLIII, 16-20.

  12. Загоров М., М. Драганов, Н. Стайкова, С. Алиманска, М. Траянчева, М. Мурджева. Диагностични характеристики за ревматоиден артрит на индиректен имунофлуоресцентен тест за антинуклеарни антитела с клетъчни субстрати безсерумна клетъчна линия МсCoy-Plovdiv и клетъчна линия HEp-2. Ревматология, 2006, 2, 25-27.

  13. Stoycheva M., M. Murdjeva. Antibacterial therapy in salmonellosis – present and perspectives. Folia medica, 2006, XLVIII1, 5-9.

  14. Stoycheva M., M. Murdjeva. Comparative study of antibacterial resistance among clinical isolates of Salmonella enterica non-typhi serotypes in southern Bulgaria during 1997-1999 and 2002-2004. Eur J Clin Microb Inf Dis, 2006, 25, 211-212 (IF2003=2.33).


  2007

  1. А. Петров, М. Атанасова, О. Бойкинова, И. Балтаджиев, Х. Георгиева. Епидемията от вирусен хепатит А в ромските квартали на Пловдив (юни-декември 2006) серологични и клинико-лабораторни аспекти на някои ациклични форми на протичане. Инфектология, 44, 2007, supl. 1, 123-125.
  2. М. Мурджева, Й. Стоилова, В. Кирина, П. Гарджева, М. Атанасова, А. Кеворкян, К. Янев, И. Трайков, И. Хайдушка. Етиологична структура и „индикаторни“ микроорганизми за антибиотична консумация при имуносупресирани пациенти в клиника по изгаряния.// Инфектология, 44, 2007, supl. 1, 19-22.

  3. I. Haydouchka, V. Kirina, M. Atanassova, M. Murdjeva, T. Dermendjiev, P. Gardjeva, Coryneform bacteria isolated from blood cultures, normally sterile body fluids and transtracheal aspirates , Folia medica, XLIII, suppl. 1/2007.

  4. Petrov M, Velinov Tz, Kantardjiev T, Bachvarova A, Hadjieva N. Bulgarian Surveillance Tracking Antimicrobial Resistance BulSTAR: bloodstream infections in 2005. Clin Microbiol Infect, 2007; Vol. 13, Issue s1; p.S516: P1810.

  5. Boyanova L, Kantardjiev T, Kouzmanov A, Ivanova Z, Velinov Tz, Petrov M. Species distribution in bloodstream isolates of Candida species in Bulgaria and their susceptibility to antifungal agents. Clin Microbiol Infect, 2007; Vol. 13, Issue s1; p.S369: P1269.

  6. Петров M, Ц. Велинов, T. Кантарджиев, Н. Хаджиева. Анализ на данните за етиологичната структура на сепсисите и антибиотичната резистентност на най-честите изолати от хемокултури в България: BulSTAR 1997-2005. Инфектология, XLIV, Извънреден брой (Специално издание), 2007: 11-15.

  7. Кантарджиев Т, М. Петров, Ц. Велинов, Кузманов А. Етиологична структура на инфекциите, бактериална резистентност и консумация на антибиотици в извънболничната медицина в България. МедикАрт. 2007; 2: 10-13.

  8. И. Хайдушка, П. Гарджева, В. Кирина, П Войнов. Коринеформени бактерии-нова сцена, Инфектология, 2007, том XLIV, 9-10.

  9. Мурджева М., М. Добрева, П. Аргирова, П. Гаджева, Е. Сарийчева, И. Хайдушка. Етиологичен спектър и антибиотична чувствителност in vitro при бактериални менингити през 2001-2005г. в УМБАЛ „Св. Георги“–Пловдив. Инфектология, 2007, XLIV, 4-5.

  10. Загоров М., М. Драганов, М. Мурджева. Изследване на ELISA-ANA показатели при здрави индивиди от българската популация. Микробиология и Цитология, Научни трудове, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, 2007, 41, 113-118.

  11. Франсъзов С., М. Драганов, Б. Георгиева, П. Гарджева, М. Мурджева. Индиректен имунофлуоресцентен тест за анти-SS-A антитела с различни клетъчни субстрати. Сборник научни трудове от международна конференция на млади учени – СУБ-Пловдив, 14-16.06.2007, ISSN 1311-9192, 2007, том 9, 242-247.

  12. Zagorov M., M. Draganov, St. Alimanska, N. Staykova, R. Stefanov, M. Trayancheva, St. Kuzmanova, M. Murdjeva. Indirect immunofluorescent assay for antinuclear antibodies on McCoy-Plovdiv serum-free cell line substrate. Comp Immunol Microbiol Infect Dis., 2007, 3, 153-162 (IF2007=0.81).

  13. P. Gardgeva, St. Dimitrova, I. Kostadinov, M. Murdjeva, L. Peychev, L. Lukanov, I. Stanimirova, Alexandar S. Alexandrov. A Study of the Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Bulgarian Propolis. Folia Medica 3&4.2007, XLIX (3-4): 63-69.

  14. М. Спасова, А. Стоянова, В. Кирина, И. Мумджиев, И. Хайдушка, Е. Генев. Сравнително проучване на Cefpirome и Ceftriaxone като емпирична антибиотична монотерапия при фебрилна неутропения у деца с малигнени заболявания. ,Инфектология, 2007, supl. 2, стр.39.

  15. М. Спасова, В. Кирина, А. Стоянова, И. Хайдушка, И. Мумджиев, Е. Генев. Етиологична структура на инфекциите на кръвообръщението при фебрилна неутропения при деца с малигнени заболявания, Инфектология, 2007, supl. 2.

  16. Y. Stoilova, I. Haidushka, M. Murdjeva, I. Traikov, T. Popova, A. Kevorkyan. Immunological and microbiological investigations of patients with burn injuries. Folia Medica, XLIX, 1&2, 2007, p.49.


  2008

  1. Атанасова М. Quantiferon – TB Gold – крачка напред в контролиране на туберкулозната инфекция. GP news 2008, 12 (104): 21-23.
  2. А. Кеворкян, Й. Стоилова, Б. Захариева, Б. Благов, Т. Костадинова, М. Атанасова. Епидемиологично проучване на нозокомиални инфекции, свързани със съдовия достъп, при пациенти на хронична хемодиализа. Нефрология, диализа и трансплантация 2008, 4 (14): 24-29.

  3. Т. Дерменджиев, И. Хайдушка, С. Станев, Основни видове вагинити/вагинози в извънболничната медицинска практика, GP News, брой 12(104), 2008г. , стр. 2-3.

  4. Т. Дерменджиев, И. Хайдушка, С. Станев, Вагиналната инфекция – актуален, социален и медицински проблем, GP News, брой 12(104), 2008г., стр. 5-8

  5. Petrov M, Kojuharov B, Velinov Tz, Kantardjiev T. National Software System for Microbiology Laboratory Management in Bulgaria: „Clinical Microbiology and Nosocomial Infections“. Clin Microbiol Infect, 2008; Vol. 14, Issue s7; p.S663: P2235.

  6. Петров М, Велинов Ц, Кантарджиев Т. Национален надзор на етиологичната структура на инфекциите, бактериалната резистентност и антибиотичната консумация в България – BulSTAR. Лекарска практика. 2008; 5: 16-23.

  7. Velinov Tz, Petrov M, Dimitrova V, Velikova S, Kantardjiev T. Antimicrobial activity of Daptomycin – a new antibiotic tested against methicillin-resistant staphylococci and vancomycin-resistant enterococci isolated in different Bulgarian medical centers. Probl. Inf. Parasit. Dis, 2008; vol. 36, number 2: 4-7.

  8. Хаджиева Н, Петров М. Предоперативна антибиотична профилактика – принос на микробиолога. Национална конференция по хирургия, Пловдив, 16-19 октомври 2008 г. Сборник доклади, стр. 105-111.

  9. Fransazov, M. Draganov, B.Georgieva, N. Krastev, N. Popov, P. Gardjeva, M. Murdjeva. Comparative study on different substrates of indirected immunofluorescent assay for antimitohondrial antibodyes. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, tome 61, No 2, 2008.

  10. Milieva D., N. Boyadzhiev, L. Lukanov, E. Milieva, M. Murdjeva, V. Sarafian, S. Sivkov. Informational text structures by contents of the specialized text. Scripta Scientifica medica, 2008, vol.40, 159-161.

  11. Франсъзов С., М. Драганов, Б. Георгиева, П. Гарджева, Н. Кръстев, М. Мурджева. Нов клетъчен субстрат за определяне на антимитохондриални антитела с индиректен имунофлуоресцентен тест. Trakia Journal of Sciences, 2008, 6(2), suppl.2, 216-219.

  12. Фиркова Е., М. Мурджева. Сублингвална медикация с Elyzol при агресивен пародонтит – клинични и микробиологични параметри (клиничен случай). Trakia Journal of Sciences, 2008, 6(2), suppl.2, 233-234.

  13. Milieva D., M. Murdjeva, E. Milieva. The place of text linguistics in training students in medicine. Trakia Journal of Sciences, 2008, 6(2), supl.2, 36-39.

  14. Мурджева М. Инфекции при имунодефицити – клинични и микробиологични особености. GP news, 2008, 12(104), 9-12.

  15. Стайкова Н., М. Мурджева. Клинично значение на анти-ССР антителата при ранен ревматоиден артрит. Ревматология 2008, 16 (3-4), 30-34.

  16. Mourdjev K., M. Murdjeva, G. Paskalev, J. Papathanasiou, A. Uchikov, G. Stoilov, Al. Yankulov. Benign surgical disease of the thyroid gland – analysis of changes in cellular and humoral immunity before and after surgical treatment. Surgical Chronicles, 2008, 13 (1), 58-66.

  17. Draganov M., Fransazov S., Draganov D., Murdjeva M., Popov N. Two new serum-free and protein free cell strains, derived from HEp-2: cultural and proliferation activity. Journal of Culture Collections, 2008-2009, 6, 112-121.

  18. В. Кирина. Ендемични микози, GP news бр.12 (104) година 9, дек. 2008; с.24-26.

  19. Медицинска Микробиология (учебник за студенти). И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев., 2008г., ЕТ „Васил Петров“ – ВАП, гр. Пловдив, 352с. ISBN 978-954-9806-82-3.

  20. N. Markova, I. Haydoushka, L. Michaileva, R. Ivanova, V. Valcheva, M. Jourdanova, T. Popova, T. Radoucheva. Cell wall deficiency and its effect on methicillin heteroresistance in Staphylococcus aureus. International Journal of Antimicrobial Agents, 31(2008), 255-260 (IF2005=1.562).

  21. Милиева Д., Н. Бояджиев, З. Захариев, М. Мурджева и съавт. Текстови структури и езикови употреби в медицината. Учебно ръководство за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи. Ред. Г. Иванов, 2008 ISBN 978-954-9549-30-0, МУ-Пловдив,74-77.


  2009

  1. Vatev NT, Atanasova MV, Stoilova YD, Chervenyakova TP, Troyancheva MG Seroprevalence of hepatitis A viral infection in Plovdiv, Bulgaria. ,2009, 51(1):70-3.
  2. Шмилев Т., И. Янков, М. Атанасова, М. Стойчева, И. Паскалева, Х. Андролов, С. Копаранова, В. Пердикацева, И. Стоев, А. Шишманова. Туберкулозата у децата – с акцент върху диагностиката на някои редки форми. Наука Пулмология, 2009, 2(13):57-62.

  3. A. Kevorkian, Y. Stoilova, N. Petrova, O. Boykinova, I. Baltadjiev, M. Atanasova. Epidemiology of hepatitis B infection and control of disease in Bulgaria. EpiNorth, 2009, 4 (10):165-175.

  4. Deenichin G, Dermedzhiev T, Molov V, Dimov R, Analysis of the bacterial translocation caused by IAH, Acta Clinica Belgica, 2009, 64-3.

  5. Christova E, Petrov M, Christova M, Hadjieva N, Genova V, Georgieva R. Neonatal nosocomial infections incidence and clinical importance (Experience of a neonatal intensive care unit). Archives of the Balkan Medical Union. 2009 July. Vol.44, №2.

  7. Стайкова Н., М. Мурджева. Диагностична точност на антителата срещу циклични цитрулинирани пептиди при болни с ранен и установен ревматоиден артрит в България. Съвременна медицина, 2009, 102 (60), 23-29.

  8. Генев Г, М. Стойчева, П. Илиева, Т. Червенякова, П. Манолов, Р. Комитова, Л.Ангелов, М. Мурджева, К. Плочев, Л. Пекова, Ц. Дойчинова, М. Генева-Попова. Инфекциозни болести. 2009, Медицина и физкултура, София, ISBN 978-954-4230-265-1, 7-12, 13-20, 56-64.

  9. Бояджиян Х., М. Ненова, М. Господинова, П. Манолов, Р. Комитова, М. Мурджева, И. Боев. Инфекциозни болести. ISBN 978-954-420-275-0, Медицина и физкултура, София, 2009, 15-25, 42-51.

  10. Мурджева M., М. Атанасова. Практически атлас по микробиология за студенти в медицинските университети. 2009г. он-лайн (www.meduniversity-plovdiv.bg).


  2010

  1. Hadzhiev B., M. Murdjeva. Immunopathological characteristic of crytoglandular and Crohn’s anorectal fistulas. Folia Medica, Plovdiv, 2010, 52(4), 5-12.
  2. M. Draganov, G. Miloshev, N. Popov, M. Murdjeva, D. Staneva, M. Kostova, D. Draganov, N. Tomlekova. Molecular and cytogenetic criteria for identification of serum-free cell cultures. Biotechnol.& Biotechnol. Eq., 24/2010/SE. Special edtion/on-line. (IF 2009=0.291).

  3. Haydushka I., N. Markova, V. Kirina, M. Atanassova. Recurrent sepsis due to Bacillus licheniformis in an immunocompetent patient. J Glob Inf Dis, 2010.

  4. Илучев Д., Б. Маринов, М. Мурджева. „Реактивност и резистентност на организма“ (вкл. имунодефицитни състояния, алергия и автоимунитет). Основи на патофизиологията. Учебник за студенти по медицина. Под ред. Д. Илучев и А. Стойнев. 2010, Райков, ISBN 978-954-9666-56-4,92-116.

  5. Андонов В., Г. Бекярова, А. Ночева, Й. Димитраков, Т. Димитров, А. Димитрова, Д. Илучев, С. Костянев, Е. Лакова, Б. Маринов, М. Мурджева, А. Стойнев, Д. Стрaшимиров, А. Христова, И. Янев. Основи на патофизологията. Учебник за студенти по медицина. ISBN 978-954-9666-56-4, Райков, 2010, 92-116 (под ред. Д. Илучев и А. Стойнев)


  2011

  1. Ватев Н., Гацева П., Стойчева М., Петров А., Атанасова М., Венчев Ч. Имунен отговор след приложение на ваксина против хепатит А. Списание Инфектология и паразитология, 1/2011, 10-12.
  2. Stoycheva M, Vatev N, Petrov A, Venchev C, Atanasova M. Epidemiological study of hepatitis A in Plovdiv region – Bulgaria, 2005-2008. WJV. 2011;1(4):162-8.
  3. Ватев Н, Стойчева М, Петров А, Атанасова М. Проучване върху относителния дял на безсимптомните форми при хепатит А в Пловдивски регион, България. Folia Medica; 2011.
  4. Медицинска микробиология за студенти; автори – И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев. II-ро преработено издание, Пловдив 2011, ИКВАП.
  5. Мурджева M., И. Станимирова, П. Гарджева, М. Атанасова, В. Кирина, Т. Попова, Т. Дерменджиев, Е. Христозова. Клинична имунология – тестове и казуси. Сборник за студенти по медицина. Под ред. М. Мурджева. 2011, ИК-ВАП ,ISBN 978-954-8326-25-4.6. Клинична пулмология в детска възраст. Учебник под редакцията на доц.Т.Шмилев дм. Първо издание-2012г.Медицинско издателство „РАЙКОВ“ гр.Пловдив.
  7. М. Мурджева, Н. Кръстев, М. Драганов, П. Гарджева. Антимитохондриални антитела при първична билиардна цироза предизвикателства на диагностичните методи и клинична стойност. Bulgarian medicine, 2011, том 1, №1
  8. Popivanova N., M. Murdjeva, I. Balatdzhiev, I. Haidouchka. Dynamics in serum cytokine responses during Mediterranean spotted fever acute and convalescent stages. Folia Medica, 2011, 53 (2), 36-43.
  9. Trenova A., M. Manova, I. Kostadinova, M. Murdjeva, D. Hristova, T. Vassileva, Z. Zahariev. Clinical-laboratory study on pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in women with multiple sclerosis. Folia Medica, 2011, 53(2), 29-35.

  10. Murdjeva M, N. Krastev, M. Draganov, P. Gardjeva. Antimitochondrial antibodies in primary billiary cirrhosis – the challenge of diagnostic methods and their clinical value. Българска Медицина 2011, 1:14-21 (engl.) (научен обзор).

  11. Мурджева М., Н. Ряшева, М. Драганов, Л. Паунов. Сравнително проучване върху индиректна имунофлуоресценция, ензимно-свързан имуносорбентен тест и имуноблот за определяне на антинуклеарни антитела. Folia Medica, 2011.

  12. Murdjeva M., N. Riasheva, M. Draganov. Comparative study on indirect immunofluorescence, enzyme-linked immunosorbent assay and immunoblot for antinuclear antibody detection. Folia Medica, 2011.

  13. Popivanova N, M Murdjeva, I Balatdzhiev, I Haidouchka. Dynamics in serum cytokine responses during Mediterranean spotted fever acute and convalescent stages. Folia Medica 2011, 53 (2):36-43.

  14. Мурджева M., Т. Дерменджиев „Микробиологична диагностика на инфекциите на дихателната система“ и „Имунологични изследвания в детската пулмология – хуморален и клетъчен имунитет. Имунологична диагностика на туберкулозата у децата“. Kлинична пулмология в детската възраст. Учебник за специалисти и специализанти. Под ред. Т. Шмилев, изд. Райков (под печат).

  14. Петров А., Ватев Н., Атанасова М. Холестазен синдром при вирусен хепатит „А“. Folia medica: 2012, под печат.

  Монографии

  Дисертации

  Хабилитационни трудове и дисертации „дмн“

  1. „Биологичната същност на имунитета“Ел. Янев, хабилитационен труд за доцент, 1948 г.

  2. „Взаимоотношенията между туберкулозата и рака и лечението на рака с БЦЖ и с водно-солев извлек от БЦЖ“, Сп. Хаджиев, дисертация за доктор на медицинските науки, 1975 г.

  3. „Имунологичен мониторинг на болни от ВМИ Пловдив и рисковите контингенти от екологично застрашен район“, Ст. Златев, хабилитационен труд за професор, 1994г.

  4. „Имунологични проблеми в стоматологията“, Ст. Златев, хабилитационен труд за професор, изд. „Квинтесенс“, София, 1994г.

  Дисертации за научната и образователна степен „доктор“/след 1985 г./

  1. „Мястото на имунотерапията с БЦЖ в комплексното лечение на рака на белия дроб”, П. Мандулова, 1985 г.

  2. „Проучване на имунологичната толерантност във F5 трансгенни мишки с трансгенен Т клетъчен рецептор”. Д-р М. Мурджева, научни ръководители: D. Kioussis и И. Хайдушка, 1995г., МУ-Пловдив.

  3. „Имунофлуоресцентен метод за определяне на антинуклеарни антитела с безсерумна клетъчна линия McCoy-Plovdiv“. Д-р М. Загоров, 2007г., МУПловдив, редовен докторант с научен ръководител доц. д-р М. Мурджева.

  В началото на 2014 г. д-р Е. Христозова успешно защити ОНС „доктор“ по микробиология на тема „Етиологична диагностика на криптококозата в България“, а през 2015 г. д-р Т. Дерменджиев успешно се представи с тема „Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози“. С тях общият брой на защитените дисертации за ОНС „доктор“ в Катедрата от основаването є досега става 12. В този период в Катедрата има две нови хабилитации: доцент по микробиология – доц. д-р Михаил Петров (2010 г.), и професор по имунология – проф. д-р Мариана Мурджева (2012 г.).