Специалност Медицинска речева и езикова патология

Контакти

Проф. д-р Добринка Георгиева
Директор на магистърска програма по Медицинска речева и езикова патология

4002 Пловдив, Бул В. Априлов 15А,
Учебен корпус 2, стая 210, 2 етаж

e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected]
Телефон : 0886 417040

Елена Ангелова
Инспектор на магистърска програма по Медицинска речева и езикова патология

4002 Пловдив, Бул В. Априлов 15А, Кабинет 29, 2 етаж
Медицински факултет

[email protected]
Телефон : 032 / 200 549


Академичен състав

Проф. д-р Добринка Георгиева – Директор на програмата по Медицинска речева и езикова патология; преподавател по речева и езикова патология

Тел: 032 602 295
e-mail: [email protected]

Преподаватели от МУ–Пловдив, които участват в обучението по МРЕП в следните модули:

  Неврологичен модул:

 • Проф. д-р Пенка Атанасова
 • Проф. д-р Анастасия Тренчева
 • Проф. д-р Силвия Цветкова
 • Доц. Д-р Е. Виткова
 • Гл. ас. д-р Костадин Чомпалов
 • Ас. д-р Шукерски
 • Гл. ас. д-р Пейчева
 • Ас. д-р Халил
 • Ас. д-р Найденов
 • Ас. д-р Христова
 • Ас. д-р Атанасова
 • Гл. ас. д-р К. Дойкова, дм
 • д-р А. Василска

  Модул по Лицево-челюстна хирургия:

 • Проф. д-р Ю. Анастасов
 • Д-р Иван Гинев
 • Д-р Костадин Гигов
 • Гл. ас. д-р Ваня Анастасова
 • Хон. Ас. Логопед Гергана Димова

  Модул по Фониатрия и УНГ:

 • Проф. д-р Д. Вичева
 • доц. д-р Д. Пазарджиклиев
 • д-р Денис Милков

  Модул по Педиатрия:

 • Проф. д-р Ив. Иванов
 • Гл. Ас. д-р Ралица Йорданова
 • Д-р Иглика Соткова, Елена Тимова (психолог)

  Модул обществено здраве:

 • Проф. д-р Д. Димитрова
 • гл. ас. Д-р Б. Левтерова
 • Доц. д-р Нина Мусурлиева
 • Гл. ас. д-р В. Мандова

  Модул по Патофизиология:

 • Доц. д-р Терзийски
 • ас. д-р Кр. Аврамов

  Модул по Дентална медицина:

 • Проф. д-р Ани Белчева

  Модул по Физикална медицина:

 • Проф. д-р Елена Илиева
 • Доц. д-р М. Божкова
 • Гл. ас. д-р М. Гонкова
 • Гл. ас. д-р П. Каснакова

  Модул по Психология:

 • Проф. д-р Р. Масалджиева
 • Гл. ас. д-р ас. М. Караиванова

  Модул по Методология на научните изследвания:

 • Доц. д-р Р. Райчева

Учебната дейност, свързана с изготвяне на учебната документация във вид на учебен план и квалификационна характеристика се ръководи от програмен комитет по Медицинска речева и езикова патология. Комитетът разработва и осъвременява учебната документация по магистърската програма в съответствие с изискванията на ЗВО и вътрешните нормативни документи на МУ-Пловдив и Медицински факултет.

Председател на програмния комитет: Проф. д-р Добринка Георгиева
Членове на програмния комитет:

 • Проф. д-р Пенка Атанасова – ръководител на катедра Неврология
 • Доц. д-р Ралица Райчева
 • Гл. ас. д-р Костадин Чомпалов
 • Студент: Емилия Сакъджиян

Чуждестранни консултанти:

 • Prof. Robert. F. Orlikoff, East Carolina University, USA
 • Prof. Dimitar Deliуski, Michigan State University, USA
 • Dr. Gregory J Spray, Auburn University, USA
 • Megan Arney, Michigan State University, USA

Учебници по Речева и езикова патология

 1. Атанасова, П., Д. Георгиева, К. Чомпалов. (2023). Неврология. Неврологично-базирани комуникативни нарушения. Благоевград: Смилков.
 2. Георгиева, Д. (1996). Избрани методи за корекция на заекването. Благоевград: университетско издателство.
 3. Георгиева, Д. (2000). Нарушения на плавността на речта. София: СУ „Св. Климент Охридски”.
 4. Георгиева, Д. (2004). Нарушения на плавността на речта: нови изследователски перспективи. София: Графис.
 5. Георгиева, Д. (2009). Гласови нарушения. Благоевград: Максимус.
 6. Георгиева, Д. (2009). Акустически и електроглотографски характеристики при заекване (хабилитационен труд). Благоевград: Максимус.
 7. St. Louis, K.O., Filatova, Y., Coskun, M., Topbas, S., Ozdemir, S., Georgieva, D., McCaffrey, E., & George, R. (2011). Public Attitudes toward Cluttering and Stuttering in Four Countries. In Psychology of Stereotypes (81-115). Nova Publishers (available also in electronic format http://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=13178).
 8. Георгиева, Д. (2012). Гласови нарушения. Второ допълнено и преработено издание. Благоевград: Максимус.
 9. Георгиева, Д. (2020). Практика, базирана на доказателства в езиково-говорната патология (диагностика и терапия на заекване). Благоевград: Смилков (монография).
 10. Стоилова, Р. (2020). Логопедична терапия при възрастни лица със заекване: подход за формиране на речева плавност. Благоевград: Смилков, под редакцията на Д. Георгиева.
 11. Georgieva, D. (2024). Cluttering. In: Аm Zehnhoff-Dinnesen, A., Wiskirska-Woznica, B., Neumann, K., Nawka, T. (Eds.). European Manual of Medicine. Phoniatrics II. Springer (expected publication 2024).
 12. Brosh, S., Yaruss, J. S., & Georgieva, D. (2024). Basic knowledge about the different concepts of fluency Therapy. In: Аm Zehnhoff-Dinnesen, A., Wiskirska-Woznica, B., Neumann, K., & Nawka, T. (Eds.). European Manual of Medicine. Phoniatrics II. Springer (expected publication 2024).

Към магистърската програма по Медицинска речева и езикова патология има създаден ресурсен център с богата съвременна литература, диагностично-тестов и терапевтичен инструментариум на разположение на студентите и преподавателите от магистърската програма по МРЕП.

В създадения ресурсен център са налични нови томове с литература по когнитивни комуникативни нарушения, медицинска речева и езикова патология, неврологично-базирани комуникативни нарушения, гласова патология, плавностна патология, цепки на лицево-челюстния апарат.
През 2022 г бе направена и доставена втора поръчка на над 250 допълнителни тома със специализирана литература, тестове за диагностика и терапевтични материали за различни комуникативни нарушения от фирма САЩ, които също вече са на разположение и са обработени в библиотеката на МУ-Пловдив.

В университетска библиотека са получени следните нови учебници като:

 • Deborah Theodoros, Lorraine Ramig (2011). Communication and Swallowing in Parkinson Disease. First edition.
 • Gary Weismer, David K. Brown (2021). Introduction to Communication Sciences and Disorders: The Scientific Basis of Clinical Practice. First edition.
 • Kathryn Bayles, Kimberly McCullough, Cheryl K. Tomoeda (2020). Cognitive-Communication Disorders of MCI and Dementia: Definition, Assessment, and Clinical Management. Third edition.
 • Joseph C. Stemple, Nelson Roy, Bernice K. Klaben (2020). Clinical Voice Pathology: Theory and Management. Sixth edition.
 • Linda D. Vallino, Dennis M. Ruscello, David J. Zajac (2019). Cleft Palate Speech and Resonance: An Audio and Video Resource. First edition.
 • Froma P. Roth, Colleen K. Worthington (2021). Treatment Resource Manual for Speech-Language Pathology. Sixth edition.

Доставена е колекция от следната специализирана научна периодика: Journal of Speech and Hearing Research, Bulgarian Journal of Communication Disorders и Folia Phoniatrica et Logopaedica.

На разположение са нови 66 тома специализирана литература и над 60 ресурсни продукта във вид на научно-базирани тестове и терапевтични продукти по МРЕП, които са уникални по своя характер и обезпечават обучението по МРЕП.

Публикации по МРЕП в реферирани списания в научни бази данни Web of Science и Scopus

 1. Georgieva, D., & Miliev, D. (1996). Differential Diagnosis of Cluttering and Stuttering in Bulgaria. Journal of Fluency Disorders, 21(3/4), 249-261, journal with impact-factor
 2. St. Louis, K. O., Andrade, K. R., Georgieva, D., & Troudt, F. O. (2005). Experiencia e relato pessoal sobre pesquisa de cooperacao internacional – Brazil, Bulgaria e Turquia – que avalia as attitudes em relacao a guguera. Pro-Fono, 17(3), 413-416.
 3. Georgieva, D., & Stefanovska, A. (2007). Role of the Computerized Speech Lab (CSL) and Multidimensional Voice Program (MDVP) in Voice Disorders’ Instrumental Diagnostics. Journal of Special Education and Rehabilitation, 3-4, 113-127.
 4. St. Louis, K. O., Filatova, Y., Coskun, M., Topbas, S., Ozdemir, S., Georgieva, D., McCaffrey, E., & George, R. D. (2010). Identification of cluttering and stuttering by the public in four countries. International Journal of Speech- Language Pathology, 12 (6), 508-519, journal with impact-factor
 5. Georgieva, D. (2010). Education of Logopedists or Speech Language-Pathologists in Bulgaria, Greece, Macedonia, Poland and Russia. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 62(5), 217-222, https://doi.org/10.1159/000314783 journal with impact-factor
 6. Georgieva, D., & Stefanovska, A. (2011). Evidence-Based Assessment in Voice Disorders: A Theoretical overview and model. Journal of Special Education and Rehabilitation, 12(1-2), 32-41.
 7. Tcholakova, M., Georgieva, D., & Ivanov, St. (2012). Vinculando ensino e perquisa na area de saude publica: a experiencia bulgara. Revista da Sociedade Braziliene de Fonoaudiologia, Sao Paolo, 17(3), 340-345.
 8. Georgieva, D. (2014). Non-avoidance Group Therapy with Adults Stutterers: Preliminary results. CoDAS, 26(2), 112-120, https://doi.org/10.1590/2317-1782/2014009, journal with impact-factor
 9. Georgieva, D., Wozniak, T., Topbash, S., Vitaskova, K., Vukovic, M., Zemva, N., & Duranovic, M. (2014). Education of Speech Language Therapists in some Central and Southeast European Countries. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 66(4-5), 183-196, https://doi.org/10.1159/000365753, journal with impact-factor
 10. Georgieva, D. (2015). Intensive Non-Avoidance Group Therapy with Adults Stutterers: Follow up Data. Procedia Social and Behavioral Sciences (pp. 108-114), 10th Oxford Dysfluency Conference, ODC, 17 – 20 July, 2014, Oxford, United Kingdom (available online at www.sciencedirect.com).
 11. Georgieva, D. (2015). Multidimentional Outcomes and Long-Term Evaluation of Non-Avoidance Stuttering Therapy. Evaluation with International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF). Journal of Special Education and Rehabilitation, 16(1-2), 36-54.
 12. Georgieva, D., & Stoilova, R. (2018). A Clinical Training Model for Students: Intensive Treatment of Stuttering Using Prolonged Speech. CoDAS, 30(5): e20170259; https://doi.org/10.1590/2317-1782/20182017259, journal with impact-factor
 13. Padareva-Ilieva, G., & Georgieva, D. (2018). F2 Transition Measurement in Bulgarian Adults Who Stutter and Do Not Stutter. Foreign Language Teaching Journal, 45(3), 243-251, https://doi.org/
 14. Duranović, M., Georgieva, D., Lenček, M., Novović, T., & Kačka, M. (2018). Public wareness of Dyslexia in Balkan Countries. Foreign Language Teaching Journal, 45(5), 471-484.
 15. Filatova, Y. O., & Georgieva, D. (2019). Speech Disfluences of Preschool-age Children who do and do not Stutter. Foreign Language Teaching Journal, 46(5), 468-478.
 16. Georgieva, D. (2020). Language Components of Cluttering – A Theoretical Overview. Foreign Language Teaching, 47(2), 143-154.
 17. Георгиева, Д., & Чолакова М. (2020). Практика, базирана на доказателства, и дистанционно обучение през 21 век – нови перспективи. Стратегии на образователната и научната политика, 28(4), 379-391.
 18. Georgieva, D., & Orlikoff, R. F. (2020). A comparative overview of evidence-based treatment of stuttering in Bulgaria and in the USA and Canada. Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities, 2(2), 119-128, https://doi.org/10.26407/2019jrtdd.1.23
 19. Orlikoff, R. F. & Georgieva, D. (2021). Promoting the internationalization of speech-language pathology education: The Bulgarian-American cooperative experience. Strategies for Policy in Science and Education, 29(2), година XXIX, 172-184, https://doi.org/10.53656/str2021-2-4-prom
 20. Georgieva, D., & Stoilova, R. (2021). The development of Medical Speech-Language Pathology in Bulgaria. Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities, https://doi.org/10.26407/2021jrtdd.1.41
 21. Georgieva, D., Yaruss, J. S., Stoylova, R. (2023). Changes in the experience of stuttering following intensive prolonged speech and non-avoidance treatments. Foreign Language Teaching, 50(1), 10-28, https://doi.org/10.53656/for23.110chan
 22. Georgieva, D., & Miyamoto, Sh. (2024). The History of Speech–Language Pathology in Bulgaria and Japan: Challenges from the IALP Perspective. Japan Journal in Logopedics (in Press).

Монографии

 1. Георгиева, Д. (2009). Акустически и електроглотографски характеристики при заекване (хабилитационен труд). Благоевград: Максимус.
 2. St. Louis, K.O., Filatova, Y., Coskun, M., Topbas, S., Ozdemir, S., Georgieva, D., McCaffrey, E., & George, R. (2011). Public Attitudes toward Cluttering and Stuttering in Four Countries. In Psychology of Stereotypes (81-115). Nova Publishers
 3. Георгиева, Д. (2020). Практика, базирана на доказателства в езиково-говорната патология (диагностика и терапия на заекване). Благоевград: Смилков.

Дисертации