Катедра по Обща и клинична патология

Колектив на катедра по обща и клинична патология, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по обща и клинична патология, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : pathoanatomy@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032 602 370


Учебна дейност

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Обща и клинична патология“

Учебна праграма – Патоанатомия и цитопатология

Тематичен план на обучението по Обща патология за студенти по Медицина

Тематичен план на обучението по Клинична патология за студенти по Медицина

Тематичен план на обучението по Обща и клинична патология за студенти по Дентална медицина

График за упражнения по Обща и клинична патология

Конспект по Обща патология за студенти по Медицина

Конспект по Клинична патология за студенти по Медицина

Конспект по Обща и клинична патология за студенти по Дентална Медицина

Конспект по Патоанатомия за студенти по Фармация


Разрастването на университета, увеличаването на броя на студентите рефлектира върху разширяване на учебната дейност на Катедрата: модернизиране на обучението на студентите по медицина; насочване към специфичните морфологични познания, нужни на студентите по дентална медицина; разширяване на курса по обща патология с основни представи за болестите за фармацевти; адаптиране на сложната материя към бакалавърските курсове за медицински сестри и акушерки, както и към специалностите от Медицинския колеж – лаборанти и помощник-фармацевти.

Студентите медици изучават обща патология в III курс и клинична патология в III и IV курс (вкл. и англоезичното обучение), денталните медици – в III курс (вкл. англоезичното), студентите по фармация във II курс (вкл. англоезичното). Бакалаврите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, както и професионалните бакалаври „Помощник-фармацевт“ и „Медицински лаборант“ изучават основно обща патология като се коментират някои по-чести и социално значими нозологични единици. По програма „Еразъм“ се обучават студенти от Италия, Полша, Испания, Португалия, Латвия, Словакия и др.

Лекционните курсове са изцяло мултимедийни и се основават на най-добрите световни образци. Често преди лекцията има входящ тест, а с бакалаврите се провеждат интерактивни семинари. Практическите упражнения включват събеседване, макроскопски, микроскопски и видео-демонстрации, както и наблюдение на секционни случаи. Студентите отразяват работата си в стандартизирани протоколи. Текущ контрол на знанията се провежда минимум два пъти през семестъра чрез тест и микро- макроскопски семинари.

Освен класически макро- и микроскопски учебни препарати, всяко упражнение включва отлично илюстрирани клинични случаи, онагледени в учебните компакт дискове на български и английски език, както и на сайта www.pathology-plovdiv.com

Изпитите протичат при строго установен регламент, който е описан в Академичния стандарт на учебната дисциплината.

Катедрата разполага със 7 оборудвани зали за практически упражнения, в две от тях (интерактивни) всеки учебен микроскоп има видеокамера, което дава възможност за непрекъснат видеоконтрол на работата на всеки студент.

Подобрената учебна работа се дължи преди всичко на издадените учебници и учебни помагала, които ежегодно се усъвършенстват. При обучението на фармацевтите се използва учебник „Обща и клинична апатология“, който е източник за формиране на основни представи за болестите. За студентите от здравните специалности – учебник „Поглед в патологията“. Ръководствата за практически упражнения отговарят на съвременните педагогически изисквания и носят специфика за всяка обучавана специалност. Придобивка е приложеният морфологичен терминологичен речник.


УЧЕБНА ПРОГРАМА по ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“


Академичен състав

Катедрата по обща и клинична патология на МУ Пловдив е създадена през 1946 г. като Катедра по патологична анатомия. Първи неин ръководител е доц. д-р Л. Телчаров. На следващата година за временен ръководител е избран доц. д-р Г. Михайлов, а през 1948 г. за постоянен ръководител – доц. д-р Асен Проданов.

Проф. Проданов е създател на музейната макроскопска сбирка, на хистотеката на Катедрата и на първите учебници. След неговата смърт през 1962 г. временни ръководители стават последователно проф. Е. Янев и проф. Ю. Тошев. През 1965 г. за ръководител е избран доц. д-р Хр. Миленков, впоследствие професор.

Ръководители на Катедрата по обща и клинична патология през годините :

доц. д-р Любен Телчаров (1946 – 1947 г.)
проф. д-р Асен Проданов (1947 – 1962 г.)
чл.-кор. проф. д-р Елисей Янев (1963 г.)
проф. д-р Юрий Тошев (1964 г.)
проф. д-р Христо Миленков (1965 –1989 г.)
доц. д-р Тодор Бакърджиев, дм (1989 – 1992 г.)
доц. д-р Стоян Бадъков, дм (1992– 1993 г.)
доц. д-р Запрян Запрянов, дм (1993 – 2005 г.)
доц. д-р Бенямин Анави, дм (2005 -2016 г.)
доц. д-р Веселин Беловеждов, дм (2016-2020г.)


Проф. д-р Веселин Тодоров Беловеждов , дм – Ръководител катедрата

Тел: 032 602384
e-mail: vesbel@abv.bg

Доц. д-р Диана Иванова Старибратова, дм.

Тел:
e-mail:

Доц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, дм

Тел:032 602 387
e-mail: eporiazova@abv.bg

Доц. Д-р Дориян Иванчев Диков, дм

Тел: 032 2458
e-mail: dorian.dikov@gmail.com

Доц. Д-р Силвия Николаева Генова , дм

Тел: 032 602 444 / 602 440
e-mail: sylvia_genova@abv.bg

доц. д-р Илия Биволарски, дм – асистент

Тел: 032 602 047
e-mail: iliya_bivolarski@abv.bg

Д-р Десислава Миленова Божкова, дм – гл. асистент

Тел: 032 602 047
e-mail: desislava_lapteva@abv.bg

Д-р Владимир Христов Данев – асистент

Тел:
e-mail:

Д-р Георги Петков Иванов – асистент

Тел: 032 602 585
e-mail: igroegvonavi@abv.bg

д-р Дмитрий Георгиевич Стайков – асистент

Тел:
e-mail: jimipath@abv.bg

Д-р Десислава Ташкова – асистент

Тел: 032 602 458
e-mail: desi.tashkova@abv.bg

Д-р Мария Колева-Иванова – адм. асистент

Тел: 032 60 2458
e-mail: Mariya.Kolevaivanova@gmail.com

Д-р Деница Златкова Сертева – асистент

Тел: 032 602-444
e-mail:

Д-р Марина Томова-Петрова – асистент

Тел: 032 652444
e-mail: drtomovamarina@gmail.com

Д-р Милена Гулинац – асистент

Тел: 032 60 2347
e-mail: mgulinac@hotmail.com

Д-р Спасимир Тодоров Шопов – асистент

Тел: 032 652 444
e-mail: sshopov1@abv.bg

Д-р Мария Харева Стратиева – асистент

Тел: 032 602-586
e-mail: magy_stratieva@abv.bg

Д-р Александър Георгиев Иванов – асистент

Тел: 032 602585
e-mail: alexander_ivanov1990@abv.bg

Д-р Мария Попиванова – асистент

Тел: 032 602 458
e-mail: maria_popivanova@abv.bg

д-р Петър Иванов Цветков – асистент

д-р Петър Иванов Цветков
Тел: 0887 000 964
e-mail: petar_tsvetkov_91@abv.bg

Д-р Веселин Чонов – асистент

Тел: 0878 837 362
e-mail: vesko06@gmail.com

Научна дейност

Научно-изследователската дейност на Катедрата включва над 700 публикации с разнообразна тематика, подчинена на нуждите на практиката и на съвременните тенденции в развитието на патологията. Сътрудниците на Катедрата се представят успешно в многобройни научни конгреси и конференции. Трудовете им са отпечатани в престижни издания с добър импакт-фактор и са цитирани у нас и в чужбина.
През годините са разработвани:

  • проблеми на сърдечно-съдовата патология (проф. Хр. Миленков, доц. Кр. Солов, ст.н.с. А. Проданов, ст.н.с. Ст. Бадъков)
  • на дихателната система (доц. Ив. Василев)
  • на нервната система (ст.н.с. д-р М. Драгиев, доц. П. Шилев, доц. З. Запрянов, доц. В. Беловеждов)
  • детска патология (доц. Солов, д-р Е. Георгиев)
  • нефропатология (доц. Т. Бакърджиев, доц. Ив. Василев, доц. Б. Анави)
  • онко-патология (проф. А. Проданов, д-р Ив. Пеева, доц. З. Запрянов, д-р Е. Порязова-Маркова)
  • гинекологична патология (доц. Агопян)
  • патология на плацентата (д-р Д. Старибратова),
  • уропатология, патология на женската полова система, на щитовидната жлеза и др.

Те са увенчани с успешни защити на докторски дисертации от доц. П. Шилев, ст.н.с. д-р М. Драгиев (в БАН), доц. Кр. Солов, доц. К. Агопян, доц. Ив. Василев, доц. Т. Бакърджиев (в МА-София), ст.н.с. Ст. Бадъков, доц. Б. Анави, доц. З. Запрянов, доц. В. Беловеждов (в БАН), д-р Д. Старибратова (2004 г.), д-р Е. Порязова-Маркова (2009 г.).

Осъществено е научно ръководство на докторанти от други катедри (ст.н.с. М. Драгиев, доц. З. Запрянов), на дипломни работи (доц. Б. Анави, д-р Д. Диков, доц. В. Беловеждов). С участие в интердисциплинарни научни проекти наши кадри са разработили морфологични раздели от дисертациите на докторанти от други специалности (ст.н.с. Ст. Бадъков, доц. Б. Анави, д-р Вл. Данев, д-р Ж. Пешев, д-р Ил. Биволарски, д-р Г. Иванов, д-р Д. Стайков, д-р И. Хубавенска, д-р С. Генова).

Клинико-морфологичният подход е водещ още в първите сборници на катедрата „Клинико-анатомични конференции” и продължава в монoграфиите на доц. Ив. Василев и доц. З. Запрянов (в съавторство с клиницисти). От създаването на катедрата всички национални учебници, практикуми, атласи и репетиториуми по обща и специална патология за студенти по медицина и по дентална медицина задължително са с участие на представители на катедрата ни.

Съвместно с Катедрата по медицинска биология се разработва пилотен проект за персонализиран транскрипционен и мутационен анализ при колоректален карцином (д-р Д. Ташкова, доц. В. Беловеждов).

Приключен е вътреуниверситетският проект „Принос на моноклонално антитяло ERG в диагностиката на дискретни простатни неоплазми“ (2011 – 2013 г., доц. В. Беловеждов, д-р Св. Бачурска, д-р Д. Стайков, д-р Д. Ташкова).

Следващият проект на същия колектив е „Изграждане на нов диагностичен имунохистохимичен алгоритъм при нискодиференцирани епителни тумори в малкия таз при мъже“ (2014 – 2015 г.).

Интердисциплинарният проект на доц. Д. Старибратова, доц. Ив. Новаков, д-р Ж. Пешев, д-р С. Генова, Н. Мехтеров и доц. Б. Анави „Диагностични, предиктивни и прогностични морфологични проучвания при злокачествени епителни тумори на белия дроб, плеврата и гърдата“ става основа за изграждане на територията на Kатедрата на университетски Морфологичен изследователски център. Негов ръководител е проф. Ивета Коева (Катедра по анатомия, хистология и ембриология). Центърът ще съсредоточи високотехнологична апаратура, нужна за задълбочени клинико-морфологични изследвания.

Професионализмът на сътрудниците на Катедрата позволи успешна реализация на някои от тях във Франция, Белгия, САЩ. Проведени са кратко и средносрочни специализации в европейски училища по патология: Залцбург (Австрия), Крайова (Румъния), Балтимор и Кливланд (САЩ). Освен участие във всички национални морфологични конференции и конгреси, Kатедрата бе представена и на европейските конгреси по патология в Лисабон (2013), Лондон (2014), както и на световния конгрес в Бангкок (Тайланд).

Заради поливалентността на морфологичната диагностика сравняват патолога с „шахматист, който дава сеанс на много дъски“. Такава е и научната ни дейност за периода 2016-2020 г.:

приоритетни научни направления: онкопатология, уропатология, имунохистохимична типизация на туморите, диференциална диагноза при НПО, детска патология, гинекологична патология, гастроинтестинална патология, кожна патология, медицинска педагогика, медицинска етика и право, съдебна медицина и деонтология, морфометричните изследвания, експериментална и туморна патология.

участия във вътреуниверситетски проекти:

1. НО-02/2015-2016 г. ,, Разработване на комплексен клинико-молекулен подход при малигнени глиоми “ , колектив: В. Сарафян, Д. Диков

2. “Диагностични, предиктивни и прогностични морфологични проучвания при злокачествени епителни тумори на белия дроб, плеврата и гърдата”, колектив: Д. Старибратова, И. Новаков , Ж. Пешев, С. Генова, Н. Мехтеров, Б. Анави . Приключил-2017;

3. НО-12/2018г. “ Имунохистохимично субтипизиране на пациенти с колоректален карцином в корелация с KRAS мутационен статус и микросателитна нестабилност“ , колектив: Д. Ташкова, Св. Бачурска, Дм. Стайков, Д. Сертева-Сариева, Яна Феодорова, Н. Мехтерев, А. Моллова

4. Проект № ДП -15/2018г. на тема: „Епително-мезенхимен преход при ендометриални карциноми, карциносаркоми на маточното тяло и ендометриоза“ , колектив: Д. Сертева, Е. Порязова.

сътрудничество с професионални и научни институции/ организации в чужбина:

1. Grand Hôpital de l’Est Francilien, Jossigny, France

2. MSD, TARGOS – Kassel, Hessen. PDL-1 тестване и имунотерапия при пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб, плоскоклетъчни карциноми на глава и шия.

3. Europеan Respiratory Society – international association .

награди и грамоти, за принос в обучението, науката и др.

1. Благодарствено писмо от Институционален Координатор Еразъм и Зам. Ректор Международно сътрудничество и проектна дейност – 2017 г.

2. Успешно класиране в конкурс по Национална научна програма “Млади учени и постдокторанти“, модул Постдокторанти, МУ – Пловдив, Медицински Факултет (Заповед № P-496 / 25.03.2019)

3. Certificate of attendance, Dr. Denitsa Serteva, Department of Anatomic Pathology, International Observership Program, Cleveland Clinic, Ohio, USA, May 15-May 19, 2017 Обучението е проведено в направление ‘гинекологична патология’.

За научно-изследователската дейност и реализацията на дисертационните трудове допринасят закупените през 2019 г. два високотехнологични микроскопа, нужни за задълбочени клинико-морфологични изследвания. Сътрудниците на Катедрата участват в морфологичните части на дисертационни трудове и на клиницисти от катедрите по специална хирургия, неврохирургия, урология, лицево-челюстна хирургия.

Професионализмът на сътрудниците на Катедрата позволи успешна реализация на някои от тях във Франция, Белгия, Австрия.
Проведени са кратко- и средносрочни специализации в европейски училища по пато¬логия: Линц (Австрия), Будапеща (Унгария), Блед (Словения), Любляна (Словения), Касел (Германия) .

Учебници

Сайт на Катедрата – https://www.pathology-plovdiv.com/

Учебни материали за подготовка на студентите за изпити на студентите

Публикувани университетски учебници

„Обща и Клинична патология” за студенти по фармация, под редакцията на доц. Б. Анави, Медицински Университет – Пловдив. Катедра по Обща и Клинична патология, ISBN 978-619-7091-15-1, преиздаван ежегодно от 2012 до 2019; / Б. Анави, В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, Илюстрации, изпитни тестове и терминологичен речник:И. Биволарски, Д. Лаптева, С. Генова, Д. Стайков, Е. Порязова, Д. Ташкова, М. Колева, С. Бачурска, К. Дангалов.

General and Clinical Pathology for pharmacy students, edited by B. Anavi, Plovdiv, 2018 and 2019. / B. Anavi, V. Belovezhdov, D. Staribratova, V. Danev, Zh. Peshev, G. Ivanov, Figures, tests and terminological vocabulary: I. Bivolarski, D. Bojkova, D. Serteva, S. Genova, D. Staikov, E. Poryazova, D. Tashkova, M. Koleva, S. Bachurska, K. Dangalov,

Публикувани университетски помагала

Практически упражнения по Обща патология за студенти по медицина с учебен компакт-диск., ISBN978-954-9549-78-2, 2010 – 2019, PracticalsinGeneralPathologyforstudentsinmedicinewithCD, ISBN978-954-9549-78-2, 2012 – 2019. / Б. Анави, В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, Е. Порязова, И. Биволарски, А. Лазарова, С. Генова, Д. Стайков, Д. Ташкова, М. Колева, С. Бачурска, Д. Божкова, К. Дангалов, Редактор: доц. Б. Анави, Компакт-диск: Б. Анави, Ж. Пешев, Г. Иванов, И. Биволарски, Версия на английски език: Д. Старибратова, М. Колева, Д. Божкова, Технически сътрудник: Ц. Генова, Рисунки: И. Андреева, Рецензент: Х. Миленков, Пловдив, Катедра по Обща и Клинична патология и Съдебна медицина. Издателство „Агро Асистанс“ ЕООД.

Практически упражнения по Клинична патология за студенти по медицина, с учебен компакт-диск., ISBN 978-954-9549-416, 2010 – 2019, PracticalsinClinicalPathology for medicalstudents withCD, ISBN 978-954-9549-416, 2012 – 2019. / Б. Анави, В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, Е. Порязова, И. Биволарски, А. Лазарова, С. Генова, Д. Стайков, Д. Ташкова, М. Колева, С. Бачурска, Д. Божкова, К. Дангалов, Редактор: доц. Б. Анави, Компакт-диск: Б. Анави, Ж. Пешев, Г. Иванов, И. Биволарски, Версия на английски език: Д. Старибратова, М. Колева, Д. Божкова, Технически сътрудник: Ц. Генова, Рисунки: И. Андреева, Рецензент: Х. Миленков, Пловдив, Катедра по Обща и Клинична патология и Съдебна медицина. Издателство „Агро Асистанс“ ЕООД.

Практически упражнения по Обща и Клинична патология за студенти по дентална медицина с учебен компакт-диск., ISBN 978-954-9549-53-9, 2013 – 2019, Practicals of General and Clinical Pathology for students in Dental medicine with CD., ISBN 978-954-9549-53-9, 2014 – 2019. / Б. Анави, В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, Е. Порязова, И. Биволарски, А. Лазарова, С. Генова, Д. Стайков, Д. Ташкова, М. Колева, С. Бачурска, Д. Божкова, К. Дангалов, Редактор: доц. Б. Анави, Компакт-диск: Б. Анави, Ж. Пешев, Г. Иванов, И. Биволарски, Версия на английски език: Д. Старибратова, М. Колева, Д. Божкова, Технически сътрудник: Ц. Генова, Рисунки: И. Андреева, Рецензент: Х. Миленков, Пловдив, Катедра по Обща и Клинична патология и Съдебна медицина. Издателство „Агро Асистанс“ ЕООД,

SampleMCQsinGeneralPathologyforMedicalStudents, DepartamentofGeneralandCinicalPathology, MUPlovdiv, 2017-2018. / V. Belovezhdov, Z. Peshev, D. Staribratova, E. Poryazova, B. Anavi, I. Bivolarski, G. Ivanov, S. Genova, O. Staykov, V. Danev, I. Hubavenska, D. Bozhkova, M. Koleva, D. Serteva, M. Gulinac, D. Tashkova, S. Bachurska, M. Tomova, S. Shopov, Editor-in-chief: assоc. prof. Diana Staribratova, DM.

Примерни тестове по Обща патология за студенти по медицина, Катедра по обща и клинична патология, МУ-Пловдив, 2017-2018. / В. Беловеждов, Ж. Пешев, Д. Старибратова, Е. Порязова, Б. Анави, И. Биволарски, Г. Иванов, С. Генова, Д. Стайков, В. Данев, И. Хубавенска, Д. Божкова, М. Колева, Д. Сертева, М. Гулинац, Д. Ташкова, С. Бачурска, М. Томова, С. Шопов. под редакцията на д-р Илия Биволарски, дм.

SampleMCQsinClinicalPathologyforMedicalStudents, DepartamentofGeneralandCinicalPathology, MUPlovdiv, 2017-2018. / V. Belovezhdov, Z. Peshev, D. Staribratova, E. Poryazova, B. Anavi, I. Bivolarski, G. Ivanov, S. Genova, O. Staykov, V. Danev, I. Hubavenska, D. Bozhkova, M. Koleva, D. Serteva, M. Gulinac, D. Tashkova, S. Bachurska, M. Tomova, S. Shopov, Editor-in-chief: assоc. prof. Diana Staribratova, DM.

Примерни тестове по Клинична патология за студенти по медицина, Катедра по обща и клинична патология, МУ-Пловдив, 2017-2018. / В. Беловеждов, Ж. Пешев, Д. Старибратова, Е. Порязова, Б. Анави, И. Биволарски, Г. Иванов, С. Генова, Д. Стайков, В. Данев, И. Хубавенска, Д. Божкова, М. Колева, Д. Сертева, М. Гулинац, Д. Ташкова, С. Бачурска, М. Томова, С. Шопов. под редакцията на д-р Илия Биволарски, дм.

Публикации

За периода 2016-2020 г. Катедрата има:
– публикации :
1. В реферирани в Scopus и Web of Science списания – 52;
2. В неферерирани списания и сборници – 47;
– изнесени научни съобщения:
1. У нас – 68;
2. В чужбина – 10;
– цитирания – 70;
– рецензии в международни списания – 10;

Монографии

• „Имунохистохимия при карциноми на белия дроб и тумори на плеврата“, авт. : С. Генова, Ж. Пешев, В. Беловеждов
• „Клинична пулмология в детска възраст”, под ред. на проф. Т. Шмилев, 2013 г. – авт.: Елена Порязова-Маркова
• „Учебни ресурси по патология – история и перспективи”, 2019 г., под ред. на проф. Б. Торньова, авт.: И. Биволарски

Дисертации

През 1995 г. – Придобиване на ОНС „Доктор“ от д-р Веселин Т. Беловеждов след успешна защита на Дисертация – „Субфорникалният орган – морфологични изследвания на лактиращи плъхове”, 1995, Институт по експериментална морфология и по антропология, БАН, София.

 

През 2010 г. се хабилитира доцент д-р Веселин Т. Беловеждов.

 

През 2010 г. – придобиване на ОНС „Доктор“ от д-р Елена Порязова-Маркова, след успешна защита на Дисертация на тема: “Диференциално-диагностично значение на имунохистохимичното изследване с Цитокератин 7 и 20, Бета катенин и СDX2 при колоректални карциноми и метастази от аденокарциноми сред перитонеума”

 

През 2012 – 2014 г. са зачислени четирима докторанти на самостоятелна форма на обучение под ръководството на доц. Б. Анави и доц. В. Беловеждов. Д-р Г. Иванов обобщава морфологични приноси в оралната патология, д-р Ж. Пешев работи по диагностичен алгоритъм при тумори на плеврата, д-р С. Генова – „Имунохистохимични и мутационно-генетични корелации при недребноклетъчни белодробни карциноми“.

В Катедрата се „завърна“ и работещият във Франция д-р Д. Диков, зачислен като външен докторант с тема върху възпалителната и адаптативната патология на простатната жлеза (научен ръководител – проф. Хр. Миленков). Опитът на Катедрата в учебната работа е в основата на дисертационната тема на д-р И. Биволарски: „Обучението по патология – традиция и виртуалност“.

 

През 2014 г. се хабилитира доцент д-р Елена Порязова-Маркова.

 

През 2015 г. Придобиване на ОНС „Доктор“ от д-р Дориян Иванчев Диков

 

През 2016 г. Придобиване на ОНС „Доктор“ от д-р Силвия Николаева Генова, след успешна защита на Дисертация на тема: Имунохистохимични и мутационно-генетични корелации при недребноклетъчни белодробни карциноми.

 

През 2016 г. Придобиване на ОНС „Доктор“ от д-р Десислава Миленова Божкова, след успешна защита на Дисертация на тема: Дисертация „Епително-мезенхимен преход и пролиферативна активност при яйчникови карциноми“.

 

През 2016–2020 г. са зачислени трима докторанти на самостоятелна форма на обучение:

            2018г. – д-р Деница Сертева с тема: „Епително-мезенхимен преход при ендометриални карциноми, карциносаркоми на маточното тяло и ендометриоза”  и научен ръководител : с научен ръководител доц. д-р Елена  Порязова, д.м.  

            2019г. – д-р Мария Колева с тема: „Еозинофилна метаплазия в простатния епител: епидемиология, морфология, морфогенеза ”  с научен ръководител доц. д-р Дориан Диков, д.м.   

            2019г. – д-р Милена Гулинац с тема: „Имуноморфологични аспекти на уротелните карциноми на пикочния мехур ”  с научен ръководител доц. д-р Дориан  Диков, д.м.

През  същия период  е присъдена  ОНС „Доктор” на петима  докторанти: д-р Силвия Генова, д-р Илия Биволарски, д-р Десислава Божкова, д-р Свитлана Бачурска и д-р Деница Сертева.

Хабилитират се четирима доценти: доц.  д-р Живко Пешев (2017 г), доц. д-р Дориан Диков (2018 г), доц. д-р  Силвия Генова (2018 г) и доц. д-р Илия Биволарски (2020 г).