Катедра по очни болести

Колектив на катедра по очни болести, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по очни болести, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : ophthalmology@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032 602 730


Учебна дейност


Академичен стандарт за учебна дисциплина „Очни болести”ПРОГРАМА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ


Катедрата по очни болести провежда обучение на: студенти по медицина, IV курс (на български и английски език); дентална медицина, IV курс (на български и английски език); медицинска сестра (III курс); акушерка (III курс); студенти по медицина и дентална медицина по програма Еразъм; преддипломен стаж за студенти от VI курс по медицина; модул по очни болести за специализанти по неврология, педиатрия и ЛЧХ (български и чуждестранни граждани), специализиращи обща медицина; докторанти на редовна и самостоятелна подготовка. През учебната 2020/2021г. стартира обучение и на лекарски асистенти.

В катедрата се провеждат и курсове за следдипломно обучение, които са включени в програмата на СДО на МУ – Пловдив.
Технологията на преподаване и формите на обучение непрекъснато се усъвършенстват.
Поддържа се контрол и мотивация на студентите чрез системно тестово изпитване и се провеждат студентски анкети, като средство за обратна връзка. Подобрява се и материално техническата: Катедрата разполага със 7 компютърни конфигурации, 2 мултимедии, 1 лаптоп, 2 МФУ и 1 монитор Samsung LED UE-5 за мултимедийни презентации. През 2019г. ни бе предоставена Система за практическо обучение в условията на 3Д виртуална реалност (симулатор) VR Magick . Учебните зали са оборудвани с нови маси, столове и учебни дъски.
Учебната програма за студенти по медицина (на български и английски език) е актуализирана на 22.02.2019 г., а за студенти по дентална медицина (на български и английски език) – на 17.09.2012г.

Обучението на докторанти и специализанти е в съответствие със съвременните постижения на офталмологията и включва:

 • участие в тематични курсове
 • семинари в България и чужбина
 • самостоятелна подготовка за изпити
 • усвояване на диагностични и лечебни методики
 • работа с модерна диагностична апаратура
 • усвояване на компютърни модели и програми и интернетбазирани средства
 • планиране и провеждане на научни разработки.

Разработваните от докторантите теми са свързани с актуални проблеми в областта на офталмологията: диабетна ретинопатия, увеити, глаукома, ретинопатия на недоносеното, заболявания на очната повърхност, тиреоидно-свързана офталмопатия, тумори и др.

От създаването на Катедрата до 2019 г. са защитени 12 дисертации за образователна и научна степен „доктор“ и две – за „доктор на науките“, както и една докторска теза на чуждестранен докторант. През периода 2010 – 2019 г. e присъдена академичната длъжност „професор“ на проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм, и проф. д-р Нели Сивкова, дм, FEBO, а на доц. д-р Марин Атанасов, дм, FEBO и доц. д-р Десислава Колева-Георгиева, дм, FEBO е присъдено научното звание „доцент“.

В периода 2010 – 2019 г. четирима от преподавателите са защитили дисертации и е присъдена ОНС „доктор“: д-р Десислава Колева-Георгиева, („Клинична оценка на диабетния макулен едем чрез спектрална оптична кохерентна томография“), д-р Весела Миткова-Христова („Макулен оток и етиологични фактори при увеити“), д-р Васил Маринов („Ретинопатия на недоносените – честота, прогностични фактори, стадии и поведение“) и д-р Снежина Костянева-Желинска („Темп на функционална прогресия и комплексна оценка на периметричните и ОСТ промени при откритоъгълна глаукома”).

Към момента в Катедрата по очни болести има 5 докторанти: Д-р Владимир Ставрев (“Ангио-оптична кохерентна томография при пациенти с макулна дегенерация, свързана с възрастта”); Д-р Нина Стоянова („Очни прояви при тиреоидно-свързана офталмопатия”, на самостоятелна подготовка); Д-р Ралица Кермедчиева – Методиева (“Конфокална микроскопия и предносегментна оптична кохерентна томография след хирургия на преден очен сегмент и някои роговични заболявания”), Д-р Ангел Атанасов (“Ектатични роговични дистрофии – диагноза и деференциална диагноза ”), Д-р Силвия Крумова (“Създаване на ОСТ база данни за RNFL и макулна дебелина в детска възраст и сравнителен анализ на тези показатели при деца с ретинопатия на недоносеното”).

В периода 2010-2019г. към Катедрата по очни болести са зачислени на обучение 43 специализанти, от които 22 са взели специалност по очни болести, 8 приключват през 2020г. и 13 продължават специализацията.

Академичен състав

Ръководители на Катедрата по очни болести:
д-р Владимир Халачев, завеждащ Очно отделение в Катедрата по очни болести и оториноларингология (1946 – 1958 г.) проф. д-р Емил Коен, дмн (1959 – 1974 г.)
проф. д-р Васко Василев, дмн (1975 – 1978 г.)
доц. д-р Вълкан Вълканов, дм (1979 – 1991 г.)
проф. д-р Блага Чилова-Атанасова, дмн (1991 – 2000 г.)
проф. д-р Илия Йовчев, дм (2000 – 2004 г.)
проф. д-р Нели Сивкова, дм (2004 – 2008 г.)
проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм (2008 – 2020 г.)
Проф. д-р Нели Сивкова, дм, FEBO (от 2020 г. до момента)


Проф. Д-р Нели Сивкова, дм, FEBO – Ръководител катедра

Тел:
e-mail: nellysivkova@yahoo.com

Доц. Д-р Марин Атанасов, дм, FEBO

Тел:
e-mail:marin_aa@abv.bg

Доц. Д-р Десислава Колева-Георгиева, дм, FEBO, гл. адм. асистент

Тел:
e-mail: desssi_k@abv.bg

гл. асистент, д -р Васил Маринов, дм, отг. по НД

Тел:
e-mail: vas_marinoff@yahoo.com

гл. асистент, д-р Весела Миткова-Христова, дм, отг. по ЗБУТ

Тел:
e-mail: vesela_mitkova@abv.bg

гл. асистент, д-р Снежина Костянева-Желинска, дм

Тел:
e-mail: snezhina_sk@abv.bg

Д-р Нина Стоянова, дм, асистент, отг. по УД, Зам.отг. КАК

Тел:
e-mail: nina.st.st@abv.bg

Д-р Владимир Ставрев, дм, асистент

Тел:
e-mail: vl_stavrev@abv.bg

Д-р Николай Столинов, асистент, отг. по онлайн обучението

Тел:
e-mail: stolinov@abv.bg

Научна дейност

Научни направления:

 • Глаукома: съвременни методи за ранна диагностика на първична откритоъгълна глаукома, клинична оценка на рискови фактори за развитието є, въвеждане на образните методи за оценка на диска на зрителния нерв и неврофибрилерния слой на ретината, оценка на глаукомния процес чрез съвременна образна диагностика – оптична кохерентна томография (ОСТ), съвременно консервативно и оперативно лечение при глаукомите и др.
 • Заболявания на ретината: клинична оценка на диагностичните възможности на флуоресциновата ангиография, компютърната периметрия при съдови заболявания на ретината, проучвания върху честотата и локализацията на цилиоретинната артерия, съвременна диагностика и минимална хирургия при отлепване на ретината, съвременна клинична оценка на диабетния макулен оток чрез ОСТ, оценка на макулния оток при увеити, интравитреално приложение на медикаменти, витреоретинална хирургия и др.
 • Детска офталмология: диагностика и съвременно лечение на ретинопатията на недоносените.
 • Офталмоонкология: диагностика, имунология, генетична консултация и хирургично лечение на епибулбарните тумори, булбуссъхраняващи методи за лечение на вътреочните злокачествени тумори (съвместно с Университетската очна клиника – Есен и Тюбинген, Германия) и др.
 • Катаракта: ранни усложнения при оперативно лечение на катаракта, приложение на рефрактивна катарактна хирургия и др.
 • Очни повърхности: хистопатология на птеригиум, клинични и експериментални проучвания върху очни травми.
 • Екстраокуларни заболявания: проучвания върху заболявания на слъзния апарат и орбитата.

Научната продукция на Катедрата за периода 2010 – 2019 г. включва 445 научни труда: 2 монографии; 1 глава в монография; 12 статии в международни списания, от които 9 с Impact Factor; 68 статии в български списания и научни сборници; 324 научни съобщения (в т.ч. 73 в чужбина); 33 раздела в учебни помагала; 5 участия в научни проекти. През периода 2010 – 2019 г. са забелязани общо 184 цитирания от чуждестранни автори на 36 научни публикации на преподаватели от Катедрата по очни болести.

Съставът на Катедрата е получил 8 награди за научни постижения на международни и български научни форуми.

Двама от преподавателите на Катедрата участват в организирането на ежегодни национални научни форуми с международно участие – проф. д-р М. Конарева-Костянева, дм (симпозиуми на НГА) и проф. д-р Н. Сивкова, дм, FEBO (витреоретинални симпозиуми).

Под ръководството на проф. М. Конарева-Костянева, дм се провеждат и системно сбирки на Южнобългарския клон на Българското дружество по офталмология с презентации на актуални офталмологични теми и казуси.

Учебници

Учебници и ръководства, издадени от катедрата и/или с участието на членове на катедрата

Учебници

 • Епиретинена мембрана Десислава Колева Георгиева, ИК „Стено”, Варна, 2017
 • Учебник по очни болести за студенти по медицина
  Под редакцията на проф.д-р Искра Маждракова-Чалманова и проф.д-р Блага Чилова-Атанасова, (М.Конарева-Костянева, Н.Сивкова, М.Атанасов и съавт.)“Болид-инс”, 2014
 • Спешна педиатрия, Неонатология.
  Под редакцията на Т.Шмилев, (Някои спешни проблеми в детската офталмология, Маринов В., М. Конарева-Костянева, 63-78), Лакс бук, 2013
 • Diabetic Retinopathy.
  Editor Mohammad Shamsul Ola. (Optical coherence tomography findings in diabetic macular edema, Koleva-Georgieva D., pp.225-248. Chapter 12), InTech, Rijeka, Croatia, Feb. 2012.
 • Отлепване на ретината. Сивкова Н. ИК „Стено”, Варна, 2011
 • Тумори на окото и очните придатъци
  Под редакцията на Ч.Балабанов, П.Василева, (Сивкова Н. Късни резултати и преживяемост при деца с двустранен ретинобластом, стр.81-85), ИЦ ”МУ-Плевен”, Плевен, 2010.
 • Учебник за общопрактикуващия лекар
  под редакцията на Л. Деспотова-Толева, (Сивкова Н. Заболявания, свързани със симптома “бяло око” 373-387; Очен травматизъм. 398-403; Сивкова Н., А.Теодосиева, Д.Петкова. Казуси и тестове. 405-406). Мед. изд. ЕТ „Васил Петров ВАП” Пловдив, 2009
 • Справочник за диагностика и лечение на детските болести
  Под редакцията на Т.Шмилев, (Най-чести заболявания на очите у децата. Н.Сивкова, 593-614). Пловдив, Мед. Издателство „Райков”, 2008
 • Офталмология – учебник за студенти от медицинските факултети
  Х.Групчева, Зл.Трифонов, Д.Джелебов, Н. Сивкова, М.Конарева-Костянева, Е.Джурджева, М.Атанасов, ИК „Стено”, Варна, 2006
 • Глаукомите Чилова-Атанасова Бл., Конарева-Костянева М., Атанасов М. , ИК „Стено”, Варна, 2006
 • Компютърна периметрия
  Конарева-Костянева М., Атанасов М, ИК „Стено”, Варна, 2002
 • Тестове по очни болести
  Конарева-Костянева М., Атанасов М., МУ – Пловдив, Пловдив , 2002
 • Глаукоми – класификация, патогенеза, диагностика, лечение, съвременни тенденции
  Чилова-Атанасова Бл., Конарева-Костянева М., Атанасов М. и съавт., ИК „Стено”, Варна, 2000
 • Учебник по клинична патология
  Под редакцията на проф. Велев, том II, (Клинична патология на окото. Н. Сивкова), изд.Знание ООД, 1996 г.
 • Увеит
  Автор: Манфред Цирхут, Мед.редактори: П.Гугучкова, Бл.Чилова-Атанасова, Превод: Н.Сивкова, Т.Христова, София, 1993

Ръководства

 • Ръководство по очни болести за студенти по дентална медицина.
  Под редакцията на проф. Нели Сивкова, дм, FEBO. Медицински университет, Пловдив, 2015
 • Practical guide in ophthalmology for dental medicine students.
  Edited by Prof. Dr. Nelly Sivkova, Md, PhD, FEBO. Medical University, Plovdiv, 2015.
 • Практическо ръководство по офталмология.
  Под редакцията на Мариета Костянева, Медицински университет, Пловдив, 2013
 • Practical guide in ophthalmology
  Editor: Prof. M. Konareva-Kostianeva, Medical University, Plovdiv, 2013

Публикации

Folia Medica

 1. Konareva-Kostianeva M., Atanassov, M. Central corneal thickness in patients with normal – tension glaucoma. Folia Medica, 2007;XLIX, 3&4, 36-41.
 2. Atanassov М., M. Konareva-Kostianeva. Central corneal thickness measurements in ocular hypertension, glaucoma and control subjects. Folia medica, L, 1, 2008, 35 -39.
 3. Atanassov MA, Konareva-Kostianeva MI. Central corneal thickness measurements in ocular hypertension, primary open angle glaucoma, glaucoma suspects and control subjects. Folia Medica 2008;50(1):35-9.
 4. Koleva-Georgieva, Sivkova N. Types of diabetic macular edema assessed by optical coherence tomography. Folia medica, 2008;L(3):30-39.
 5. Konareva-Kostianeva M., Atanassov, M. Central corneal thickness in patients with normal – tension glaucoma. Folia Medica, 2007;XLIX, 3&4, 36-41.
 6. Atanassov, M., Konareva-Kostianeva M. Central corneal measurements in ocular hypertension, glaucoma and control subject. Folia Medica, (под печат)
 7. М.Konareva-Коstianeva, M.Atanassov, A.Gerdjikov, B.Chilova-Atanassova. Distribution of glaucomas by type, stage of development and therapy. Folia medica, 2009, LІ, 3, 37-41.
 8. M.Atanassov Surgical Treatment of Glaucomas by Trabeculectomy-Indications and Early Results
  Folia medica. 2009, 51(4):25-8.

 9. Koleva-Georgieva D., N. Sivkova Optical coherence tomography for the detection of early macular edema in diabetic patients with retinopathy. Folia Medica 2010;LII (1):42-48.
 10. Koleva-Georgieva D., Sivkova N., Tersieva D Serum inflammatory cytokines IL-1β, IL-6, TNF-α and VEGF have influence on the development of diabetic retinopathy. Folia Medica 2011; 53(2): 44-50
 11. Mitkova-Hristova VT, MI Konareva-Kostyaneva
  Macular thickness measurements in healthy eyes using spectral optical coherence
  tomography
  Folia medica 2011, 53 (4), 28-33

 12. Vesela T Mitkova-Hristova, Marieta Iv Konareva-Kostianeva Macular Edema in Uveitis
  Folia medica, 2012; 54 (3): 14-21
 13. S. Kostianeva, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. Relationship between visual field changes and optical coherence tomography measurements in advanced open angle glaucoma. Folia medica, 2016, 58, 3, 174-180
 14. Vesela T. Mitkova-Hristova, Marieta I. Konareva-Kostianeva, Arsenia M. Balian, Nina S. Stoyanova, Maria A. Semerdzhieva Discrepancies between Spectral Domain Optical Coherence Tomography and Fluorescein Angiography in Detecting Uveitic Macular Edema Folia Medica 2015; 57(3&4): 207-215
 15. Marinov V, Koleva-Georgieva D, Sivkova N, Krasteva M. The 5-minutes Apgar score as a prognostic factor for development and progression of retinopathy of prematurity. Folia Medica 2017;59(1):78-83. Doi: 10.1515/folmed-2017-0011.
 16. Stoyanova N A case of subconjunctival Dirofilariasis in Bulgaria. Folia Medica 2018, Jun 1;60(2):323-327. doi: 10.1515/folmed-2017-0097.
 17. Komitova R., Boikinova O., Stoyanova N. The skin and eye- herpes zoster ophthalmicus in a healthy 18- month-old toddler. Folia Medica 2018
 18. Stoyanova N., Konareva-Кostianeva M., Mitkova-Hristova V, I.Angelova. Correlation between Intraocular Pressure and Thicknessof Extraocular Muscles, the Severity and Activity of Thyroid-associated Orbitopathy. Folia Medica 2019, 61, 1, 95-100.
 19. M. Konareva-Кostianeva, S. Kostianeva-Zhelinska, N. Stoyanova. Late choroidal effusion after phacoemulsification in eyes with previous trabeculectomy. Folia Medica 2019, 61(4), 506-511.
 20. N.Stoyanova, M Konareva-Кostianeva, V. Mitkova-Hristova. Ocular hypertension, glaucoma or compressive neuropathy in patient with active TED. Folia Medica 2019
 21. Stavrev V., Sivkova N. and Koleva-Georgieva, D. Optical coherence tomography angiography of different choroidal neovascularization subtypes in wet age-related macular degeneration. Folia Medica 2019;61(2):317-26.

В чужбина

 1. Sivkova N. Plattenepithelkarzinom der “reinen” Hornhaut. Ophthalmologe 2009; 106 (9):826-828.
 2. Koleva-Georgieva D., Sivkova N. Assessment of serous macular detachment in eyes with diabetic macular edema by use of spectral-domain optical coherence tomography. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2009;247 (11):1461-1469.
 3. Sivkova N., Koleva-Georgieva. Optical coherence tomography for the detection of early diabetic macular edema in diabetic patients with retinopathy. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2010
 4. Koleva-Georgieva D., N. Sivkova, D. Terzieva, V. Peneva. Increased serum concentrations of IL-1β, TNF-α and VEGF are related to the development of diabetic macular edema. South East European Journal of Ophthalmology 2010
 5. D. Koleva-Georgieva. Optical coherence tomography – segmentation performance and retinal thickness measurement errors. European Ophthalmic Review 2012;6(2):78-82.
 6. Trifonova К., K. Slaveykov, L. Despotova-Toleva, M. Atanasov Prophylaxis of childhood vision in primary care settings in Bulgaria, Science and Technologies, 3(4):86-90, 2013
 7. Trifonova К., Slaveykov. K, Despotova Toleva L, Stoyanov V, Atanasov M. Interdisciplinary interaction between general practitioners and ophthalmologists Украiнський Науково-Медичний Молодiжний журнал, 11(7-10), 2013
 8. Hollo G., A. Hommer, A.A. Lopez, A. Ropo The European Tafloprost Fixed Combination Study Group (M. Kostianeva included). Efficacy, Safety, and Tolerability of Preservative-Free Fixed Combination of Tafloprost 0.001%/Timolol 0.5% Versus Concomitant Use of the Ingredients. J Ocular pharmacology and therapeutics, 2014, 1-7.
 9. N. Sivkova, Chokoeva A.A., Dobrev H., Staribratova D., Belovezhdov V..Tchernev G and Wollina U. Malignant melanoma of the conjunctiva – successful surgical excision of the primary tumor and reconstruction by conjunctival autotransplantation from the contralateral eye. International Journal of Immunopathology and Pharmacology Vol. 27, no. 4, 629-634 (2014), (Impact Factor = 2.99)
 10. Трифонова К.З., Атанасов М.А, Славейков К.Ст., Деспотова-Толева Л.Д. Роль врачей общей практики в ранней диагностика первичной открытой угловой глаукомы. Международниый научно-изследовательский журнал, №10 (41), част 4, 75-77, Ноябрь 2015, ISSN 2303-9868 PRINT, ISSN 2227-6017 ONLINE – research-journal.org, “Импакт-фактор Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ) составляет 0,198.”
 11. Koleva-Georgieva D. N Pharmacologic vitreolysis: New strategy for treatment of anomalous vitreo-macular adhesion World J Ophthalmol. 2015; 5(3):99-105. ISSN 2218-6239
 12. K Trifonova, V Stoyanov, M Atanasov, K Slaveykov. Ocular Complications with odontogenic origin. Medical Biology Student, Clinical Studies Social Medicine and health care. Volume VII, 2017, Number 1: 7(1):45-48
 13. M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov, M. Iliev. Central Corneal Thickness in different types of Glaucoma, Ocular hypertension and Normals. J. Glaucoma, 2017
 14. Kostianeva S., M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. OCT parameters im preperimetric open-angle glaucoma. Ophthalmic research, 2017
 15. Sivkova N., Stavrev V. 20/23 Gauge vitrectomy in patient with retained intraocular air-gun pellet: A case report. Spektrum Augenheilkd 2018; 32(1):57-61. DOI 10.1007/s00717-017-0371. (Impact Factor = 0.274)
 16. Stavrev V., N. Sivkova, D. Koleva-Georgieva. Quantitative assessment of foveal avascular zone in patients with early and intermediate nonexudative age-related macular degeneration using optical coherence tomography-angiography. Open J Ophthalmol 2018; 8:133-139. (Impact Factor = 0.32)
 17. Stoyanova NS, M Konareva-Kostianeva, V Mitkova-Hristova
  Hertel Exophthalmometry and Computed Tomography for the Evaluation of
  Exophthalmos in Patients with Thyroid-Associated Ophthalmopathy
  Open Journal of Ophthalmology , 2020, 10 (2), 164-173

Монографии

Отлепване на ретината. Сивкова Н. Варна, СТЕНО, 2011
Епиретинена мембрана, Десислава Колева-Георгиева, Стено, Варна, 2017

Дисертации

 • „Хистоморфология, хистохимия и хистогенеза на птеригиума“, Блага Чилова-Атанасова, 1971 г.
 • „Клинични и еспериментални проучвания на очните изгаряния“, Христо Байчев, 1974 г.
 • „Компресионно-тонометрична проба на Вургафт и консесуалните явления при нейното приложение“, Вълкан Вълканов,1976 г.
 • „Ранни усложнения след операция за старческа катаракта“, Петър Димитров, 1979 г.
 • „Проучвания върху заболяванията на слъзния апарат и тяхното лечение“, Христо Байчев, 1987 г.
 • „Доброкачествени и злокачествени епибулбарни тумори“, Блага Чилова-Атанасова, 1990 г.
 • „Имунологични проучвания с приложение на съвременни имунодиагностични методи при някои злокачествени тумори с очна локализация“, Нели Сивкова, 1994 г.
 • „Клинична оценка на диагностичните възможности на флуоресцеиновата ангиография, компютърната периметрия и Доплер сонография при пациенти със съдови заболявания на ретината и зрителния нерв“ Елена Джурджева, 1998 г.
 • „Клинични фамилни проучвания при първична откритоъгълна глаукома“ Мариета Конарева-Костянева, 2000 г.
 • „Съвременни методи в ранната диагностика на първичната откритоъгълна глаукома“ Марин Атанасов, 2000 г.
 • „Цилиоретинна артерия честота и локализация“ (докторска теза), Абдул Рахман Ахмен Бауазир, 2000.
 • „Клинична оценка на диабетния макулен едем чрез спектрална оптична кохерентна томография”, Десислава Колева-Георгиева, 2012
 • „Етиологични фактори и макулен оток при увеити”, Весела Миткова-Христова, 2014г.
 • „Ретинопатия на недоносените – честота, прогностични фактори, стадии и поведение”, Васил Маринов, 2014г.
 • „ Темп на функционална прогресия и комплексна оценка на периметричните и ОСТ промени при откритоъгълна глаукома“, Снежина Костянева-Желинска, 2018г.