Катедра по очни болести

Колектив на катедра по очни болести, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по очни болести, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : ophthalmology@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/602780


Учебна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПИТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

За студенти по медицина БЕО:
Присъствена форма

Изпитът ще се състои от две части:

1) Писмена част с 2 индивидуални въпроса:
2) Устен изпит, включващ и практическа задача

Академични стандарти и програми

Конспекти

Конспект за писмен изпит по Очни болести за студенти по Медицина
Конспект за писмен изпит по Очни болести за студенти по Дентална медицина

Катедрата по очни болести провежда обучение на: студенти по медицина, IV курс (на български и английски език); дентална медицина, IV курс (на български и английски език); медицинска сестра (III курс); акушерка (III курс); студенти по медицина и дентална медицина по програма Еразъм; преддипломен стаж за студенти от VI курс по медицина; модул по очни болести за специализанти по неврология, педиатрия и ЛЧХ (български и чуждестранни граждани), специализиращи обща медицина; докторанти на редовна и самостоятелна подготовка. През учебната 2020/2021г. стартира обучение и на лекарски асистенти.

В катедрата се провеждат и курсове за следдипломно обучение, които са включени в програмата на СДО на МУ – Пловдив.
Технологията на преподаване и формите на обучение непрекъснато се усъвършенстват.
Поддържа се контрол и мотивация на студентите чрез системно тестово изпитване и се провеждат студентски анкети, като средство за обратна връзка. Подобрява се и материално техническата: Катедрата разполага със 7 компютърни конфигурации, 2 мултимедии, 1 лаптоп, 2 МФУ и 1 монитор Samsung LED UE-5 за мултимедийни презентации. През 2019г. ни бе предоставена Система за практическо обучение в условията на 3Д виртуална реалност (симулатор) VR Magick . Учебните зали са оборудвани с нови маси, столове и учебни дъски.
Учебната програма за студенти по медицина (на български и английски език) е актуализирана на 22.02.2019 г., а за студенти по дентална медицина (на български и английски език) – на 17.09.2012г.

Обучението на докторанти и специализанти е в съответствие със съвременните постижения на офталмологията и включва:

 • участие в тематични курсове
 • семинари в България и чужбина
 • самостоятелна подготовка за изпити
 • усвояване на диагностични и лечебни методики
 • работа с модерна диагностична апаратура
 • усвояване на компютърни модели и програми и интернетбазирани средства
 • планиране и провеждане на научни разработки.

Разработваните от докторантите теми са свързани с актуални проблеми в областта на офталмологията: диабетна ретинопатия, увеити, глаукома, ретинопатия на недоносеното, заболявания на очната повърхност, тиреоидно-свързана офталмопатия, тумори и др.

От създаването на Катедрата до 2019 г. са защитени 12 дисертации за образователна и научна степен „доктор“ и две – за „доктор на науките“, както и една докторска теза на чуждестранен докторант. През периода 2010 – 2019 г. e присъдена академичната длъжност „професор“ на проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм, и проф. д-р Нели Сивкова, дм, FEBO, а на доц. д-р Марин Атанасов, дм, FEBO и доц. д-р Десислава Колева-Георгиева, дм, FEBO е присъдено научното звание „доцент“.

В периода 2010 – 2019 г. четирима от преподавателите са защитили дисертации и е присъдена ОНС „доктор“: д-р Десислава Колева-Георгиева, („Клинична оценка на диабетния макулен едем чрез спектрална оптична кохерентна томография“), д-р Весела Миткова-Христова („Макулен оток и етиологични фактори при увеити“), д-р Васил Маринов („Ретинопатия на недоносените – честота, прогностични фактори, стадии и поведение“) и д-р Снежина Костянева-Желинска („Темп на функционална прогресия и комплексна оценка на периметричните и ОСТ промени при откритоъгълна глаукома”).

Към момента в Катедрата по очни болести има 5 докторанти: Д-р Владимир Ставрев (“Ангио-оптична кохерентна томография при пациенти с макулна дегенерация, свързана с възрастта”); Д-р Нина Стоянова („Очни прояви при тиреоидно-свързана офталмопатия”, на самостоятелна подготовка); Д-р Ралица Кермедчиева – Методиева (“Конфокална микроскопия и предносегментна оптична кохерентна томография след хирургия на преден очен сегмент и някои роговични заболявания”), Д-р Ангел Атанасов (“Ектатични роговични дистрофии – диагноза и деференциална диагноза ”), Д-р Силвия Крумова (“Създаване на ОСТ база данни за RNFL и макулна дебелина в детска възраст и сравнителен анализ на тези показатели при деца с ретинопатия на недоносеното”).

В периода 2010-2019г. към Катедрата по очни болести са зачислени на обучение 43 специализанти, от които 22 са взели специалност по очни болести, 8 приключват през 2020г. и 13 продължават специализацията.

Академичен състав

Ръководители на Катедрата по очни болести:
д-р Владимир Халачев, завеждащ Очно отделение в Катедрата по очни болести и оториноларингология (1946 – 1958 г.) проф. д-р Емил Коен, дмн (1959 – 1974 г.)
проф. д-р Васко Василев, дмн (1975 – 1978 г.)
доц. д-р Вълкан Вълканов, дм (1979 – 1991 г.)
проф. д-р Блага Чилова-Атанасова, дмн (1991 – 2000 г.)
проф. д-р Илия Йовчев, дм (2000 – 2004 г.)
проф. д-р Нели Сивкова, дм (2004 – 2008 г.)
проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм (2008 – 2020 г.)
Проф. д-р Нели Сивкова, дм, FEBO (от 2020 г. до момента)


Проф. Д-р Нели Сивкова, дм, FEBO – Ръководител катедра

Тел: 032/602780
e-mail: neli.sivkova@mu-plovdiv.bg

Доц. Д-р Марин Атанасов, дм, FEBO

Тел: 032/602780
e-mail:marin.atanassov@mu-plovdiv.bg

Доц. Д-р Десислава Колева-Георгиева, дм, FEBO, гл. адм. асистент

Тел: 032/602780
e-mail: desislava.koleva@mu-plovdiv.bg

гл. асистент, д -р Васил Маринов, дм, отг. по НД

Тел: 032/602780
e-mail: vasil.marinov@mu-plovdiv.bg

гл. асистент, д-р Весела Миткова-Христова, дм, отг. по Качеството и отг. по ЗБУТ

Тел: 032/602780
e-mail: vesela.mitkova@mu-plovdiv.bg

гл. асистент, д-р Снежина Костянева-Желинска, дм

Тел: 032/602780
e-mail: snezhina.kostyaneva@mu-plovdiv.bg

Д-р Нина Стоянова, дм, асистент, отг. по УД

Тел: 032/602780
e-mail: nina.stoyanova@mu-plovdiv.bg

Д-р Владимир Ставрев, дм, асистент, Отг. WEB и обучение в електронна среда, отг. по МС и проектна дейност

Тел: 032/602780
e-mail: vladimirn.stavrev@phd.mu-plovdiv.bg

Д-р Николай Столинов, асистент, хоноруван преподавател

Тел: 032/602780
e-mail: nikolay.stolinov@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Научни направления:

 • Глаукома: съвременни методи за ранна диагностика на първична откритоъгълна глаукома, клинична оценка на рискови фактори за развитието є, въвеждане на образните методи за оценка на диска на зрителния нерв и неврофибрилерния слой на ретината, оценка на глаукомния процес чрез съвременна образна диагностика – оптична кохерентна томография (ОСТ), съвременно консервативно и оперативно лечение при глаукомите и др.
 • Заболявания на ретината: клинична оценка на диагностичните възможности на флуоресциновата ангиография, компютърната периметрия при съдови заболявания на ретината, проучвания върху честотата и локализацията на цилиоретинната артерия, съвременна диагностика и минимална хирургия при отлепване на ретината, съвременна клинична оценка на диабетния макулен оток чрез ОСТ, оценка на макулния оток при увеити, интравитреално приложение на медикаменти, витреоретинална хирургия и др.
 • Детска офталмология: диагностика и съвременно лечение на ретинопатията на недоносените.
 • Офталмоонкология: диагностика, имунология, генетична консултация и хирургично лечение на епибулбарните тумори, булбуссъхраняващи методи за лечение на вътреочните злокачествени тумори (съвместно с Университетската очна клиника – Есен и Тюбинген, Германия) и др.
 • Катаракта: ранни усложнения при оперативно лечение на катаракта, приложение на рефрактивна катарактна хирургия и др.
 • Очни повърхности: хистопатология на птеригиум, клинични и експериментални проучвания върху очни травми.
 • Екстраокуларни заболявания: проучвания върху заболявания на слъзния апарат и орбитата.

Научната продукция на Катедрата за периода 2010 – 2019 г. включва 445 научни труда: 2 монографии; 1 глава в монография; 12 статии в международни списания, от които 9 с Impact Factor; 68 статии в български списания и научни сборници; 324 научни съобщения (в т.ч. 73 в чужбина); 33 раздела в учебни помагала; 5 участия в научни проекти. През периода 2010 – 2019 г. са забелязани общо 184 цитирания от чуждестранни автори на 36 научни публикации на преподаватели от Катедрата по очни болести.

Съставът на Катедрата е получил 8 награди за научни постижения на международни и български научни форуми.

Двама от преподавателите на Катедрата участват в организирането на ежегодни национални научни форуми с международно участие – проф. д-р М. Конарева-Костянева, дм (симпозиуми на НГА) и проф. д-р Н. Сивкова, дм, FEBO (витреоретинални симпозиуми).

Под ръководството на проф. М. Конарева-Костянева, дм се провеждат и системно сбирки на Южнобългарския клон на Българското дружество по офталмология с презентации на актуални офталмологични теми и казуси.

Учебници

Учебници и ръководства, издадени от катедрата и/или с участието на членове на катедрата

Учебници

 • Епиретинена мембрана Десислава Колева Георгиева, ИК „Стено”, Варна, 2017
 • Учебник по очни болести за студенти по медицина
  Под редакцията на проф.д-р Искра Маждракова-Чалманова и проф.д-р Блага Чилова-Атанасова, (М.Конарева-Костянева, Н.Сивкова, М.Атанасов и съавт.)“Болид-инс”, 2014
 • Спешна педиатрия, Неонатология.
  Под редакцията на Т.Шмилев, (Някои спешни проблеми в детската офталмология, Маринов В., М. Конарева-Костянева, 63-78), Лакс бук, 2013
 • Diabetic Retinopathy.
  Editor Mohammad Shamsul Ola. (Optical coherence tomography findings in diabetic macular edema, Koleva-Georgieva D., pp.225-248. Chapter 12), InTech, Rijeka, Croatia, Feb. 2012.
 • Отлепване на ретината. Сивкова Н. ИК „Стено”, Варна, 2011
 • Тумори на окото и очните придатъци
  Под редакцията на Ч.Балабанов, П.Василева, (Сивкова Н. Късни резултати и преживяемост при деца с двустранен ретинобластом, стр.81-85), ИЦ ”МУ-Плевен”, Плевен, 2010.
 • Учебник за общопрактикуващия лекар
  под редакцията на Л. Деспотова-Толева, (Сивкова Н. Заболявания, свързани със симптома “бяло око” 373-387; Очен травматизъм. 398-403; Сивкова Н., А.Теодосиева, Д.Петкова. Казуси и тестове. 405-406). Мед. изд. ЕТ „Васил Петров ВАП” Пловдив, 2009
 • Справочник за диагностика и лечение на детските болести
  Под редакцията на Т.Шмилев, (Най-чести заболявания на очите у децата. Н.Сивкова, 593-614). Пловдив, Мед. Издателство „Райков”, 2008
 • Офталмология – учебник за студенти от медицинските факултети
  Х.Групчева, Зл.Трифонов, Д.Джелебов, Н. Сивкова, М.Конарева-Костянева, Е.Джурджева, М.Атанасов, ИК „Стено”, Варна, 2006
 • Глаукомите Чилова-Атанасова Бл., Конарева-Костянева М., Атанасов М. , ИК „Стено”, Варна, 2006
 • Компютърна периметрия
  Конарева-Костянева М., Атанасов М, ИК „Стено”, Варна, 2002
 • Тестове по очни болести
  Конарева-Костянева М., Атанасов М., МУ – Пловдив, Пловдив , 2002
 • Глаукоми – класификация, патогенеза, диагностика, лечение, съвременни тенденции
  Чилова-Атанасова Бл., Конарева-Костянева М., Атанасов М. и съавт., ИК „Стено”, Варна, 2000
 • Учебник по клинична патология
  Под редакцията на проф. Велев, том II, (Клинична патология на окото. Н. Сивкова), изд.Знание ООД, 1996 г.
 • Увеит
  Автор: Манфред Цирхут, Мед.редактори: П.Гугучкова, Бл.Чилова-Атанасова, Превод: Н.Сивкова, Т.Христова, София, 1993

Ръководства

 • Ръководство по очни болести за студенти по дентална медицина.
  Под редакцията на проф. Нели Сивкова, дм, FEBO. Медицински университет, Пловдив, 2015
 • Practical guide in ophthalmology for dental medicine students.
  Edited by Prof. Dr. Nelly Sivkova, Md, PhD, FEBO. Medical University, Plovdiv, 2015.
 • Практическо ръководство по офталмология.
  Под редакцията на Мариета Костянева, Медицински университет, Пловдив, 2013
 • Practical guide in ophthalmology
  Editor: Prof. M. Konareva-Kostianeva, Medical University, Plovdiv, 2013

Публикации

Folia Medica

 1. Konareva-Kostianeva M., Atanassov, M. Central corneal thickness in patients with normal – tension glaucoma. Folia Medica, 2007;XLIX, 3&4, 36-41.
 2. Atanassov М., M. Konareva-Kostianeva. Central corneal thickness measurements in ocular hypertension, glaucoma and control subjects. Folia medica, L, 1, 2008, 35 -39.
 3. Atanassov MA, Konareva-Kostianeva MI. Central corneal thickness measurements in ocular hypertension, primary open angle glaucoma, glaucoma suspects and control subjects. Folia Medica 2008;50(1):35-9.
 4. Koleva-Georgieva, Sivkova N. Types of diabetic macular edema assessed by optical coherence tomography. Folia medica, 2008;L(3):30-39.
 5. Konareva-Kostianeva M., Atanassov, M. Central corneal thickness in patients with normal – tension glaucoma. Folia Medica, 2007;XLIX, 3&4, 36-41.
 6. Atanassov, M., Konareva-Kostianeva M. Central corneal measurements in ocular hypertension, glaucoma and control subject. Folia Medica, (под печат)
 7. М.Konareva-Коstianeva, M.Atanassov, A.Gerdjikov, B.Chilova-Atanassova. Distribution of glaucomas by type, stage of development and therapy. Folia medica, 2009, LІ, 3, 37-41.
 8. M.Atanassov Surgical Treatment of Glaucomas by Trabeculectomy-Indications and Early Results
  Folia medica. 2009, 51(4):25-8.

 9. Koleva-Georgieva D., N. Sivkova Optical coherence tomography for the detection of early macular edema in diabetic patients with retinopathy. Folia Medica 2010;LII (1):42-48.
 10. Koleva-Georgieva D., Sivkova N., Tersieva D Serum inflammatory cytokines IL-1β, IL-6, TNF-α and VEGF have influence on the development of diabetic retinopathy. Folia Medica 2011; 53(2): 44-50
 11. Mitkova-Hristova VT, MI Konareva-Kostyaneva
  Macular thickness measurements in healthy eyes using spectral optical coherence
  tomography
  Folia medica 2011, 53 (4), 28-33

 12. Vesela T Mitkova-Hristova, Marieta Iv Konareva-Kostianeva Macular Edema in Uveitis
  Folia medica, 2012; 54 (3): 14-21
 13. S. Kostianeva, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. Relationship between visual field changes and optical coherence tomography measurements in advanced open angle glaucoma. Folia medica, 2016, 58, 3, 174-180
 14. Vesela T. Mitkova-Hristova, Marieta I. Konareva-Kostianeva, Arsenia M. Balian, Nina S. Stoyanova, Maria A. Semerdzhieva Discrepancies between Spectral Domain Optical Coherence Tomography and Fluorescein Angiography in Detecting Uveitic Macular Edema Folia Medica 2015; 57(3&4): 207-215
 15. Marinov V, Koleva-Georgieva D, Sivkova N, Krasteva M. The 5-minutes Apgar score as a prognostic factor for development and progression of retinopathy of prematurity. Folia Medica 2017;59(1):78-83. Doi: 10.1515/folmed-2017-0011.
 16. Stoyanova N A case of subconjunctival Dirofilariasis in Bulgaria. Folia Medica 2018, Jun 1;60(2):323-327. doi: 10.1515/folmed-2017-0097.
 17. Komitova R., Boikinova O., Stoyanova N. The skin and eye- herpes zoster ophthalmicus in a healthy 18- month-old toddler. Folia Medica 2018
 18. Stoyanova N., Konareva-Кostianeva M., Mitkova-Hristova V, I.Angelova. Correlation between Intraocular Pressure and Thicknessof Extraocular Muscles, the Severity and Activity of Thyroid-associated Orbitopathy. Folia Medica 2019, 61, 1, 95-100.
 19. M. Konareva-Кostianeva, S. Kostianeva-Zhelinska, N. Stoyanova. Late choroidal effusion after phacoemulsification in eyes with previous trabeculectomy. Folia Medica 2019, 61(4), 506-511.
 20. N.Stoyanova, M Konareva-Кostianeva, V. Mitkova-Hristova. Ocular hypertension, glaucoma or compressive neuropathy in patient with active TED. Folia Medica 2019
 21. Stavrev V., Sivkova N. and Koleva-Georgieva, D. Optical coherence tomography angiography of different choroidal neovascularization subtypes in wet age-related macular degeneration. Folia Medica 2019;61(2):317-26.

В чужбина

 1. Sivkova N. Plattenepithelkarzinom der “reinen” Hornhaut. Ophthalmologe 2009; 106 (9):826-828.
 2. Koleva-Georgieva D., Sivkova N. Assessment of serous macular detachment in eyes with diabetic macular edema by use of spectral-domain optical coherence tomography. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2009;247 (11):1461-1469.
 3. Sivkova N., Koleva-Georgieva. Optical coherence tomography for the detection of early diabetic macular edema in diabetic patients with retinopathy. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2010
 4. Koleva-Georgieva D., N. Sivkova, D. Terzieva, V. Peneva. Increased serum concentrations of IL-1β, TNF-α and VEGF are related to the development of diabetic macular edema. South East European Journal of Ophthalmology 2010
 5. D. Koleva-Georgieva. Optical coherence tomography – segmentation performance and retinal thickness measurement errors. European Ophthalmic Review 2012;6(2):78-82.
 6. Trifonova К., K. Slaveykov, L. Despotova-Toleva, M. Atanasov Prophylaxis of childhood vision in primary care settings in Bulgaria, Science and Technologies, 3(4):86-90, 2013
 7. Trifonova К., Slaveykov. K, Despotova Toleva L, Stoyanov V, Atanasov M. Interdisciplinary interaction between general practitioners and ophthalmologists Украiнський Науково-Медичний Молодiжний журнал, 11(7-10), 2013
 8. Hollo G., A. Hommer, A.A. Lopez, A. Ropo The European Tafloprost Fixed Combination Study Group (M. Kostianeva included). Efficacy, Safety, and Tolerability of Preservative-Free Fixed Combination of Tafloprost 0.001%/Timolol 0.5% Versus Concomitant Use of the Ingredients. J Ocular pharmacology and therapeutics, 2014, 1-7.
 9. N. Sivkova, Chokoeva A.A., Dobrev H., Staribratova D., Belovezhdov V..Tchernev G and Wollina U. Malignant melanoma of the conjunctiva – successful surgical excision of the primary tumor and reconstruction by conjunctival autotransplantation from the contralateral eye. International Journal of Immunopathology and Pharmacology Vol. 27, no. 4, 629-634 (2014), (Impact Factor = 2.99)
 10. Трифонова К.З., Атанасов М.А, Славейков К.Ст., Деспотова-Толева Л.Д. Роль врачей общей практики в ранней диагностика первичной открытой угловой глаукомы. Международниый научно-изследовательский журнал, №10 (41), част 4, 75-77, Ноябрь 2015, ISSN 2303-9868 PRINT, ISSN 2227-6017 ONLINE – research-journal.org, „Импакт-фактор Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ) составляет 0,198.“
 11. Koleva-Georgieva D. N Pharmacologic vitreolysis: New strategy for treatment of anomalous vitreo-macular adhesion World J Ophthalmol. 2015; 5(3):99-105. ISSN 2218-6239
 12. K Trifonova, V Stoyanov, M Atanasov, K Slaveykov. Ocular Complications with odontogenic origin. Medical Biology Student, Clinical Studies Social Medicine and health care. Volume VII, 2017, Number 1: 7(1):45-48
 13. M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov, M. Iliev. Central Corneal Thickness in different types of Glaucoma, Ocular hypertension and Normals. J. Glaucoma, 2017
 14. Kostianeva S., M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. OCT parameters im preperimetric open-angle glaucoma. Ophthalmic research, 2017
 15. Sivkova N., Stavrev V. 20/23 Gauge vitrectomy in patient with retained intraocular air-gun pellet: A case report. Spektrum Augenheilkd 2018; 32(1):57-61. DOI 10.1007/s00717-017-0371. (Impact Factor = 0.274)
 16. Stavrev V., N. Sivkova, D. Koleva-Georgieva. Quantitative assessment of foveal avascular zone in patients with early and intermediate nonexudative age-related macular degeneration using optical coherence tomography-angiography. Open J Ophthalmol 2018; 8:133-139. (Impact Factor = 0.32)
 17. Stoyanova NS, M Konareva-Kostianeva, V Mitkova-Hristova
  Hertel Exophthalmometry and Computed Tomography for the Evaluation of
  Exophthalmos in Patients with Thyroid-Associated Ophthalmopathy
  Open Journal of Ophthalmology , 2020, 10 (2), 164-173

Монографии

Отлепване на ретината. Сивкова Н. Варна, СТЕНО, 2011
Епиретинена мембрана, Десислава Колева-Георгиева, Стено, Варна, 2017

Дисертации

 • „Хистоморфология, хистохимия и хистогенеза на птеригиума“, Блага Чилова-Атанасова, 1971 г.
 • „Клинични и еспериментални проучвания на очните изгаряния“, Христо Байчев, 1974 г.
 • „Компресионно-тонометрична проба на Вургафт и консесуалните явления при нейното приложение“, Вълкан Вълканов,1976 г.
 • „Ранни усложнения след операция за старческа катаракта“, Петър Димитров, 1979 г.
 • „Проучвания върху заболяванията на слъзния апарат и тяхното лечение“, Христо Байчев, 1987 г.
 • „Доброкачествени и злокачествени епибулбарни тумори“, Блага Чилова-Атанасова, 1990 г.
 • „Имунологични проучвания с приложение на съвременни имунодиагностични методи при някои злокачествени тумори с очна локализация“, Нели Сивкова, 1994 г.
 • „Клинична оценка на диагностичните възможности на флуоресцеиновата ангиография, компютърната периметрия и Доплер сонография при пациенти със съдови заболявания на ретината и зрителния нерв“ Елена Джурджева, 1998 г.
 • „Клинични фамилни проучвания при първична откритоъгълна глаукома“ Мариета Конарева-Костянева, 2000 г.
 • „Съвременни методи в ранната диагностика на първичната откритоъгълна глаукома“ Марин Атанасов, 2000 г.
 • „Цилиоретинна артерия честота и локализация“ (докторска теза), Абдул Рахман Ахмен Бауазир, 2000.
 • „Клинична оценка на диабетния макулен едем чрез спектрална оптична кохерентна томография”, Десислава Колева-Георгиева, 2012
 • „Етиологични фактори и макулен оток при увеити”, Весела Миткова-Христова, 2014г.
 • „Ретинопатия на недоносените – честота, прогностични фактори, стадии и поведение”, Васил Маринов, 2014г.
 • „ Темп на функционална прогресия и комплексна оценка на периметричните и ОСТ промени при откритоъгълна глаукома“, Снежина Костянева-Желинска, 2018г.