Катедра по очни болести

Колектив на катедра по очни болести, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по очни болести, МУ – Пловдив

Контакти

Ана Лазарова – Технически изпълнител
Телефон /канцелария/ : 032/602 780
e-mail : [email protected]


Учебна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПИТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
(Информацията се обновява всеки семестър!)
За студенти по медицина БЕО:
Присъствена форма!

Изпитът ще се състои от две части:

1) Писмена част с 2 индивидуални въпроса:
2) Устен изпит, включващ и практическа задача

Академични стандарти и програми

Конспекти

Конспект за писмен изпит по Очни болести за студенти по Медицина
Конспект за писмен изпит по Очни болести за студенти по Дентална медицина

Катедрата по очни болести провежда обучение на: студенти по медицина, IV курс (на български и английски език); дентална медицина, IV курс (на български и английски език); медицинска сестра (III курс); акушерка (III курс); модул “Очни болести” за студенти по дисциплината лекарски асистент, модул “Очни болести” по медицина и дентална медицина по програма Еразъм; преддипломен стаж за студенти от VI курс по медицина; модул по очни болести за специализанти по неврология, педиатрия и ЛЧХ (български и чуждестранни граждани), специализиращи обща медицина; докторанти на редовна и самостоятелна подготовка.

Обучението на докторанти и специализанти е в съответствие със съвременните постижения в офталмологията и включва:

• Усвояване на диагностични и лечебни методики;
• Работа със съвременна диагностична апаратура;
• Участие в тематични курсове;
• Семинари в България и чужбина;
• Самостоятелна подготовка за изпити;
• Усвояване на компютърни модели и програми, както и интернет-базирани средства;
• Провеждане на научни разработки по научни проекти.

Академичен състав

Ръководители на Катедрата по очни болести:
д-р Владимир Халачев, завеждащ Очно отделение в Катедрата по очни болести и оториноларингология (1946 – 1958 г.)
проф. д-р Емил Коен, дмн (1959 – 1974 г.)
проф. д-р Васко Василев, дмн (1975 – 1978 г.)
доц. д-р Вълкан Вълканов, дм (1979 – 1991 г.)
проф. д-р Блага Чилова-Атанасова, дмн (1991 – 2000 г.)
проф. д-р Илия Йовчев, дм (2000 – 2004 г.)
проф. д-р Нели Сивкова, дм (2004 – 2008 г.)
проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм (2008 – 2020 г.)
Проф. д-р Нели Сивкова, дм, FEBO (от 2020 г. до 2024г.)


Доц. Д-р Марин Атанасов, дм, FEBO – Вр. ИД Ръководител катедра

Тел: 032/602780
e-mail:[email protected]
e-mail:[email protected]

Проф.д-р Нели Сивкова, дм, FEBO

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Доц. Д-р Десислава Колева-Георгиева, дм, FEBO -Гл.админ.асистент, Отг. Проектна дейност и международно сътрудничество

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д -р Васил Маринов, дм- Отговорник по НИД

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Весела Миткова-Христова, дм- Отговорник по Качеството

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Снежина Костянева,дм

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Нина Стоянова, дм, Отговорник по УД

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Владимир Ставрев, дм, FEBO, Oтговорник WEB, Отг. Обучение в електронна среда

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Ангел Атанасов, дм, асистент, Oтговорник по ЗБУТ и ПБ

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Силвия Крумова, дм

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

д-р Никола Александров, Асистент

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

д-р Николай Столинов, Преподавател на граждански договор

Тел: 032/602780
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Направления

Заболявания на ретината: клинична оценка на диагностичните възможности на флуоресцeиновата ангиография (ФА), ОСТ и ангио-ОСТ при свързана с възрастта макулна дегенерация, диабетна ретинопатия и диабетен макулен оток, съдови заболявания на ретината, увеити; съвременна диагностика, минимална, конвенционална и витреоретинална хирургия при отлепване на ретината, интравитреално приложение на медикаменти и др.

Глаукома: съвременни методи за ранна диагностика на първична откритоъгълна глаукома, клинична оценка на рисковите фактори за прогресията на заболяването, въвеждане на образните методи за оценка на диска на зрителния нерв и неврофибрилерния слой на ретината, оценка на глаукомния процес чрез съвременна образна диагностика – оптична кохерентна томография (ОСТ), съвременно консервативно и оперативно лечение на глаукомите и др.

Детска офталмология: диагностика и съвременно лечение на ретинопатията на недоносените (РН), създаване на ОСТ-база данни за слоя на нервните влакна, макулената дебелина и сравнителен анализ на тези показатели при деца с РН.

Очна повърхност: ектатични роговични дистрофии, конфокална микроскопия и предносегментна оптична кохерентна томография след хирургия на преден очен сегмент.
Офталмоонкология: диагностика, имунология, имунохистохимия, генетична консултация и хирургично лечение на епибулбарни, орбитни и клепачни тумори, булбуссъхраняващи методи за лечение на вътреочните злокачествени тумори – ретинобластом и малигнен меланом, съвместно с Университетските очни клиник и в Есен, Берлин, Тюбинген (Германия) и др.
Екстраокуларни заболявания: проучвания върху заболявания на слъзния апарат и орбитата, тиреоидит-асоциирана орбитопатия (ТАО), ехография на око и орбита.

Увеити: диагноза и диференциална диагноза, ФА- и ОСТ-оценка на макуления оток при увеит.

Традиционно членове от Катедрата по очни болести организират ежегодни национални научни форуми с международно участие:
• доц. Марин Атанасов, дм, FEBO и проф. Мариета Конарева-Костянава, дм – симпозиуми на “Българско глаукомно дружество”.
• проф. д-р Нeли Сивкова, дм, FEBO – витреоретинални симпозиуми.

Учебници

Учебници и ръководства, издадени от катедрата и/или с участието на членове на катедрата

Учебници

Учебник по очни болести за студенти по медицина. Под редакцията на проф. д-р Искра Маждракова-Чалманова (съавтори от Катедрата: Чилова Бл., Сивкова Н., Конарева-Костянева М., Атанасов М.,), “Болид-инс”, София, 2020.
Сивкова Н. Най-чести заболявания на очите у децата. В: Справочник за диагностика и лечение на детските болести. Редактор: Тоньо Шмилев, Медицинско издателство «Райков», 2021, ISBN: 978-954-9666-73-1, 461-474.
Клинканова М., Сивкова Н., Добрев Х., Шмилев Т. Алергични заболявания В: Справочник за диагностика и лечение на детските болести. Редактор: Тоньо Шмилев, Медицинско издателство «Райков», 2021, ISBN: 978-954-9666-73-1, 109-122.
Колева-Георгиева Д. Епиретинена мембрана. СТЕНО, Варна, 2017.
Сивкова Н. Отлепване на ретината. СТЕНО, Варна, 2011.
Актуални аспекти на общата медицинска практика /том I/. Под редакцията на Л. Деспотова-Толева, (съавтори от Катедрата: Теодосиева А., Сивкова Н.) Пловдив, Мед.изд. ЕТ” Васил Петров – ВАП”, 2009.
Сивкова Н., Конарева-Костянева М., Джурджева Е., Атанасов М. Учебник по офталмология за медицински факултети. СТЕНО, Варна, 2006.

Ръководства:
Очни болести – ръководство за студенти от медицински колежи, Групчева Х., Трифонов Зл., СТЕНО, Варна, 2005.
Практическо ръководство по офталмология. Под редакцията на проф. Мариета Конарева-Костянева, дм, Медицински университет, Пловдив, 2013.
Practical guide in ophthalmology. Edited by Prof. M. Konareva-Kostianeva, MD, PhD, Medical University, Plovdiv, 2013.
Ръководство по очни болести за студенти по дентална медицина. Под редакцията на проф. Нели Сивкова, дм, FEBO. Медицински университет – Пловдив, Пловдив, 2015.
Practical guide in ophthalmology for dental medicine students. Edited by Prof. Dr. Nelly Sivkova, Md, PhD, FEBO. Medical University – Plovdiv, Plovdiv, 2015.

Публикации

Значими публикации в чужбина в списания с Impact Factor (IF):

1. Sivkova N., Grigorov L., Kreissig I. Changes of the immune status in patients with basal cell carcinoma of the eyelid in different TNM stages [Veränderungen des Immunstatus bei Patienten mit Basalzell-Karzinom der Lider in verschiedenen TNM-Stadien] Ophthalmologe, 1994; 91(6): 820-823 (Impact Factor = 2.083, 1994г.)
2. Sivkova N., Kreissig I. Rhegmatogenousnous PVR detachment: Long-term results after extraocular minimal scleral buckling [Rhegmatogene PVR-ablatio: Langzeitergebnisse nach extraokularer minimaler Plombenchirurgie]. Klinische Monatsblätter fur Augenheilkunde, 2002; 219 (7): 519-522 (Impact Factor = 0.54, 2002г.) ISSN 0023-2165
3. Sivkova N. Advanced carcinoma of the eyelids. Principles of plastic reconstruction after excision [Fortgeschrittenes Karzinom der Lider. Prinzipien plastischer Rekonstruktion nach Exzision].Ophthalmologe, 2005, 102 (6), pp. 603-606 (Impact Factor = 4.509, 5-year Impact Factor) DOI 10.1007/s00347-004-1147-5.
4. Koleva-Georgieva D.,Ansari-Shahrezaei S., Binder S. Spectral-domain optical coherence tomography findings in idiopathic juxtafoveal retinal telangiectasis type 2A. Spectrum Augenheilkd 2009;23(6):419-422. DOI 10.1007/s00717-009-0368-z. (Impact Factor = 0.274, 2009)
5. Sivkova N. Squamous cell carcinoma of the „pure“ cornea [Plattenepithelkarzinom der „reinen“ Hornhaut]. Ophthalmologe, 2009; 106 (9):826-828 (Impact Ffactor = 1.000 , 2009г.) ISBN 978-3-540-78460-9
6. Koleva-Georgieva D., Sivkova N. Assessment of serous macular detachment in eyes with diabetic macular edema by use of spectral-domain optical coherence tomography. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2009;247 (11):1461-1469. (Impact factor= 2.1, 2009г.)
7. Sivkova N., Koleva-Georgieva D. Bevacizumab for the treatment of macular oedema in patients with diabetic retinopathy and retinal vascular occlusive disorders. Autonomic and Autacoid Pharmacology, 2010; 30 (2): 144-147.
8. Sivkova N., Chokoeva A.A., Dobrev H., Staribratova D., Belovezhdov V..Tchernev G and Wollina U. Malignant melanoma of the conjunctiva – successful surgical excision of the primary tumor and reconstruction by conjunctival autotransplantation from the contralateral eye. International Journal of Immunopathology and Pharmacology 2014, Vol. 27, no. 4, 629-634 (Impact Factor = 2.09, 2014г.)
9. Koleva-Georgieva D. Pharmacologic vitreolysis: New strategy for treatment of anomalous vitreo-macular adhesion World J Ophthalmol. 2015; 5(3):99-105.
10. Kostianeva S., Konareva-Kostianeva M., Atanassov M. OCT parameters im preperimetric open-angle glaucoma. Ophthalmic Research, 2017.
11. Sivkova N., Stavrev V. 20/23 Gauge vitrectomy in patient with retained intraocular air-gun pellet: A case report. Spektrum Augenheilkd 2018; 32(1):57-61. DOI 10.1007/s00717-017-0371. (Impact Factor = 0.274, 2017г.)
12. Stahl A., Sukgen E., Wu W.,…, Marinov V. et al for the FIREFLEYE Study Group. Effect of Intravitreal Aflibercept vs Laser Photocoagulation on Treatment Success of Retinopathy of Prematurity The FIREFLEYE Randomized Clinical Trial JAMA. 2022;328(4):348-359. doi:10.1001/jama.2022.10564

Значими публикации в чужбина в списания без Impact Factor (IF):
1. Koleva-Georgieva D., Sivkova N., Terzieva D., Peneva V. Increased serum concentrations of IL-1β, TNF-α and VEGF are related to the development of diabetic macular edema. South East European Journal of Ophthalmology, 2009;2(3-4):3-9.
2. Koleva-Georgieva D. Optical coherence tomography – segmentation performance and retinal thickness measurement errors. European Ophthalmic Review, 2012;6(2):78-82.
3. Trifonova К., Slaveykov K., Despotova-Toleva L., Atanasov M. Prophylaxis of childhood vision in primary care settings in Bulgaria, Science and Technologies, 3(4):86-90, 2013.
4. Trifonova К., Slaveykov. K, Despotova Toleva L, Stoyanov V, Atanasov M. Interdisciplinary interaction between general practitioners and ophthalmologists Украiнський Науково-Медичний Молодiжний журнал, 11(7-10), 2013.
5. Трифонова К.З., Атанасов М.А, Славейков К.Ст., Деспотова-Толева Л.Д. Роль врачей общей практики в ранней диагностика первичной открытой угловой глаукомы. Международниый научно-изследовательский журнал, №10 (41), част 4, 75-77, Ноябрь 2015, ISSN 2303-9868 PRINT, ISSN 2227-6017 ONLINE – research-journal.org, „Импакт-фактор Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ) составляет 0,198.“
6. Koleva-Georgieva D. Pharmacologic vitreolysis: New strategy for treatment of anomalous vitreo-macular adhesion. World J Ophthalmol 2015; 5(3):99-105. ISSN 2218-6239.
7. Konareva-Kostianeva М., Atanassov M., Iliev M. Central Corneal Thickness in different types of Glaucoma, Ocular hypertension and Normals. J. Glaucoma, 2017.
8. Stavrev V., Sivkova N., Koleva-Georgieva D. Quantitative assessment of foveal avascular zone in patients with early and intermediate nonexudative age-related macular degeneration using optical coherence tomography-angiography. Open J Ophthalmol, 2018; 8:133-139.
9. Kostianeva-Zhelinska S.S., Konareva-Kostianeva M., Atanassov M. Optical Coherence Tomography Parameters in Preperimetric Open-Angle Glaucoma. Open Journal of Ophthalmology, 2018, Vol.8, 2, 106-119.
10. Stoyanova NS., Konareva-Kostianeva M., Mitkova-Hristova V. Hertel Exophthalmometry and Computed Tomography for the Evaluation of Exophthalmos in Patients with Thyroid-Associated Ophthalmopathy. Open Journal of Ophthalmology, 2020; 10 (2), 164-173.
11. Krumova S, Voynikova D, Koleva-Georgieva D, Marinov V. Sivkova N. Macular Morphology in Patients with Retinopathy of Prematurity. Open Journal of Opphthalmology, 2020; 10, 59-68.
12. Kermedchieva R., Konareva-Kostianeva M., Atanassov M., Mitkova-Hristova V., Stoyanova N. Application of in vivo confocal microscopy – overview. Open Journal of Ophthalmology, 2021; 11:60-90.
13. Atanassov A., Konareva-Kostianeva M., Atanassov M. Anterior Segment Optical Coherence Tomography Indices and Their Value in Diagnosing Corneal Ectasia. Open Journal of Ophtalmology, 2021, 11, 313-324.
14. Kostianeva S., Konareva-Kostianeva M., Atanassov M. Anterior Segment Optical Coherence Tomography Indices and Their Value in Diagnosing Corneal Ectasia Open J Ophthalmol, Vol.11 No.4, November 2021.
15. Мitkova-Hristova V., Stoyanova N. Ischemic retinal vasculitis after previous toxoplasma chorioretinitis. Open journal of ophthalmology, 2022. vol 12(4). DOI: 10.4236/ojoph.124037.

Значими публикации на английски език в България:

1. Atanassov, M., Konareva-Kostianeva M.. Reproducibility and agreement between three methods of intraocular pressure measurement. Folia Medica (Plovdiv), 44, 2002, 4, 19-22.
2. Konareva-Kostianeva M., Atanassov, M. Central corneal thickness in patients with normal – tension glaucoma. Folia Medica, 2007; XLIX, 3&4, 36-41.
3. Atanassov М., Konareva-Kostianeva M. Central corneal thickness measurements in ocular hypertension, glaucoma and control subjects. Folia medica, L, 1, 2008, 35-39.
4. Koleva-Georgieva D., Sivkova N. Types of diabetic macular edema assessed by optical coherence tomography. Folia medica, 2008;L(3):30-39.
5. Konareva-Коstianeva M., Atanassov M., Gerdjikov A., Chilova-Atanassova B. Distribution of glaucomas by type, stage of development and therapy. Folia medica, 2009, LІ, 3, 37-41.
6. Atanassov M. Surgical Treatment of Glaucomas by Trabeculectomy-Indications and Early Results. Folia medica. 2009, 51(4):25-8.
7. Koleva-Georgieva D., Sivkova N. Optical coherence tomography for the detection of early macular edema in diabetic patients with retinopathy. Folia Medica 2010;LII (1):42-48.
8. Koleva-Georgieva D., Sivkova N., Tersieva D. Serum inflammatory cytokines IL-1β, IL-6, TNF-α and VEGF have influence on the development of diabetic retinopathy. Folia Medica, 2011; 53(2):44-50.
9. Mitkova-Hristova VT., Konareva-Kostyaneva MI. Macular thickness measurements in healthy eyes using spectral optical coherence tomography. Folia medica, 2011; 53(4),28-33.
10. Mitkova-Hristova V., Konareva-Kostianeva MI. Macular Edema in Uveitis.
Folia medica, 2012; 54 (3): 14-21.
11. Mitkova-Hristova V., Konareva-Kostianeva MI., Balian A., Stoyanova NS., Semerdzhieva MA. Discrepancies between Spectral Domain Optical Coherence Tomography and Fluorescein Angiography in Detecting Uveitic Macular Edema Folia Medica, 2015; 57(3&4):207-215.
12. Kostianeva S., Konareva-Kostianeva M., Atanassov M. Relationship between visual field changes and optical coherence tomography measurements in advanced open angle glaucoma. Folia medica, 2016; 58(3):174-180.
13. Marinov V., Koleva-Georgieva D., Sivkova N., Krasteva M. The 5-minutes Apgar score as a prognostic factor for development and progression of retinopathy of prematurity. Folia Medica, 2017; 59(1):78-83.
14. Stoyanova N. A case of subconjunctival Dirofilariasis in Bulgaria. Folia Medica, 2018; 60(2):323-327.
15. Komitova R., Boikinova O., Stoyanova N. The skin and eye- herpes zoster ophthalmicus in a healthy 18- month-old toddler. Folia Medica, 2018.
16. Stoyanova N., Konareva-Кostianeva M., Mitkova-Hristova V, Angelova I. Correlation between Intraocular Pressure and Thickness of Extraocular Muscles, the Severity and Activity of Thyroid-associated Orbitopathy. Folia Medica, 2019; 61, 1, 90-96.
17. Konareva-Кostianeva M., Kostianeva-Zhelinska S., Stoyanova N. Late choroidal effusion after phacoemulsification in eyes with previous trabeculectomy. Folia Medica, 2019; 61(4), 506-511.
18. Stavrev V., Sivkova N., Koleva-Georgieva D. Optical coherence tomography angiography of different choroidal neovascularization subtypes in wet age-related macular degeneration. Folia Medica, 2019; 61(2):317-26.
19. Stoyanova N., Konareva-Кostianeva M., Mitkova-Hristova V. Ocular hypertension, glaucoma or compressive neuropathy in patient with active TED. Folia Medica, 2020; 62, 418.
Krumova S., Sivkova N., Marinov V., Koleva-Georgieva D., Voynikova D. Normal reference ranges of optical coherence tomography parameters in children. Folia Medica, 2020; 62(2): 338-44.
20. Kermedchieva R., Konareva-Kostianeva M., Mitkova-Hristova V., Atanassov M, Stoyanova N. Confocal microscopy of filtering blebs after trabeculectomy. Folia medica, 2021; 63(6):905-912.
21. Мitkova-Hristova V., Stoyanova N. Acute Retinal Necrosis: Pathophysiological Aspects, Diagnosis, and Treatment. Folia Medica, 2022; 64(6):871-877.
Публикации на български език в страната от последните години:
1. Колева-Георгиева Д., Атанасов М., Миткова-Христова В., Маринов В., Врабчев С.. Анатомични и функционални резултати след микроинцизионна витектомия при пациенти със симптоматична епиретинена мембрана. Български офталмологичен преглед , 61, 2017, 3, 17-26.
2. Крумова С., Сивкова Н., Маринов М. Ретинопатия на недоносеното – водеща причина за предотвратима детска слепота. GP News, 2017, брой 8 (207), стр 12-15.
3. Ставрев Вл., Сивкова Н., Колева-Георгиева Д. Ангио-оптична кохерентна томография в мултимодалната образна диагностика на макулната дегенерация, свързана с възрастта. Български офталмологичен преглед. 2018;62(2):50-59.
4. Крумова С, Сивкова Н, Маринов В, Боева Т. Поведение при пациенти с ретинопатия на недоносеното, GP news, 2018, 7, 26-29.
5. Костянева-Желинска С., Конарева-Костянева М., Атанасов М. Темп на прогресия при първична откритоъгълна глаукома. Глаукоми, 2018, VII, 2, 24-33.
6. Ставрев Вл., Сивкова Н., Колева-Георгиева Д. Макулна дегенерация, свързана с възрастта. GP News. 2018; 218(7):7-9.
7. Кермедчиева-Методиева Р., Конарева-Костянева М., Стоянова Н. Морфологичен анализ и оценка на филтрационната възглавничка след трабекулектомия с предно-сегментна оптична кохерентна томография. Глаукоми, 2018, VII, 2, 34-45.
8. Ставрев Вл., Сивкова Н., Колева-Георгиева Д. Ангио-оптична кохерентна томография и флуоресцеинова ангиография при неоваскуларна макулна дегенерация, свързана с възрастта – в търсене на новия „златен стандарт“. Medinfo. 2018;2:26-28.
9. Костянева-Желинска С., Конарева-Костянева М., Атанасов М. Темп на прогресия при ексфолиативна глаукома. Глаукоми, 2019, VIII, 2, 9-16.
10. Крумова С., Н. Сивкова, Маринов В., Ролята на оптичната кохерентна томография в диагностиката и проследяването на ретинопатията на недоносеното, MedInfo, 2019, бр. 3, 68-71.
11. Крумова С., Маринов В., Сивкова Н., Колева-Георгиева Д. Централна корнеална дебелина при пациенти с Ретинопатия на недоносеното. Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, тл XXIV. ISSN 1311-9427(Print), ISSN 2534-9392, 2020, 186-189.
12. Крумова С., Сивкова Н., Маринов В. Фактори оказващи влияние върху развитието на ретинопатия на недоносеното. GP news, 2020; 7, 46-48.
13. Атанасов М., Конарева-Костянева М. Междинни резултати от СО2 лазер асистираната склеректомия (CLASS) при хронична откритоъгълна глаукома. Глаукоми, 2020, IX, 1,14-20.
14. Миткова – Христова В., Стоянова Н. Остра ретинална некроза след прекарана инфекция от херпес зостер. Екология и здраве, 06 ноември 2020 година Пловдив. ISSN 2367- 9530.
15. Стоянова Н., Конарева-Костянева М., Миткова-Христова В., Влияние на възрастта и пола върху активността и тежестта на тиреоид-асоциирана офталмопатия. Екология и здраве, 06 ноември 2020 година, Пловдив ISSN 2367- 9530.
16. Стоянова Н., Конарева-Костянева М., Миткова-Христова В., Сивкова Н. Рискови фактори за поява и влошаване на тиреоид-асоциираната офталмопатия. GPnews, 2020;7(242):17-21.
17. Маринов В., Сивкова Н. Общопрактикуващият лекар, офталмологът и алергиите. JP News, 2021; 254 (Брой 7): 15-19, ISSN 1311-4727.
18. Миткова В., Стоянова Н., Сивкова Н. Очни прояви при придобит сифилис. JP News, 2021; 254 (Брой 7): 44-47, ISSN 1311-4727.
19. Стоянова Н., Миткова-Христова В., Сивкова Н. Патогенетични аспекти при ТАО. GP News, 2022, vol. 23; 6, 18-22.
20. Стоянова Н., Миткова-Христова В. Очна дирофилариоза. GP news, 2022, 2 (261):34-35
21. Атанасов А., Атанасов М., Конарева-Костянева М. Топографски индекси при пациенти с роговична ектазия и здрави контроли. Български офталмологичен преглед, 2022; 66(2):7-14.
22. Ставрев Вл., Сивкова Н. Съвременни схващания относно рискови фактори, клиника и диагноза при макулна дегенерация, свързана с възрастта. GP News, 2022; 265(6):13-17.

Монографии

Сивкова Н. Отлепване на ретината. СТЕНО, Варна, 2011. ISBN: 978-954-449-549-7

Колева-Георгиева Д. Епиретинена мембрана. СТЕНО, Варна, 2017. ISBN: 978-954-449-927-3

Дисертации

• Чилова-Атанасова Бл. Хистоморфология, хистохимия и хистогенеза на птеригиума, 1971 г.
• Байчев Хр. Клинични и еспериментални проучвания на очните изгаряния, 1974 г.
• Вълканов В. Компресионно-тонометрична проба на Вургафт и консесуалните явления при нейното приложение, 1976 г.
• Димитров П. Ранни усложнения след операция за старческа катаракта, 1979 г.
• Байчев Хр. Проучвания върху заболяванията на слъзния апарат и тяхното лечение, 1987 г.
• Чилова-Атанасова Бл. Доброкачествени и злокачествени епибулбарни тумори, 1990 г.
• Сивкова Н. Имунологични проучвания с приложение на съвременни имунодиагностични методи при някои злокачествени тумори с очна локализация, 1994 г.
• Джурджева Е. Клинична оценка на диагностичните възможности на флуоресцеиновата ангиография, компютърната периметрия и Доплер сонография при пациенти със съдови заболявания на ретината и зрителния нерв, 1998 г.
• Конарева-Костянева М. Клинични фамилни проучвания при първична откритоъгълна глаукома, 2000 г.
• Атанасов М. Съвременни методи в ранната диагностика на първичната откритоъгълна глаукома, 2000 г.
• Ахмен Бауазир АР. Цилиоретинна артерия честота и локализация (докторска теза), 2000 г.
• Колева-Георгиева Д. Клинична оценка на диабетния макулен едем чрез спектрална оптична кохерентна томография, 2012 г.
• Маринов В. Ретинопатия на недоносените – честота, прогностични фактори, стадии и поведение, 2014 г.
• Миткова-Христова В. Етиологични фактори и макулен оток при увеити, 2014г.
• Костянева-Желинска Сн. Темп на функционална прогресия и комплексна оценка на периметричните и ОСТ промени при откритоъгълна глаукома, 2018 г.
• Ставрев Вл. Ангио-оптична кохерентна томография при пациенти с макулна дегенерация, свързана с възрастта, 2020 г.
• Стоянова Н. Очни прояви при тиреоидно-свързана офталмопатия, 2021 г.
• Крумова С. Създаване на ОСТ база данни за RNFL и макулна дебелина в детска възраст и сравнителен анализ на тези показатели при деца с ретинопатия на недоносеното, 2021 г.
• Кермедчиева–Методиева Р. Конфокална микроскопия и предносегментна оптична кохерентна томография след хирургия на преден очен сегмент и някои роговични заболявания, 2022 г.
• Атанасов А. Ектатични роговични дистрофии – диагноза и деференциална диагноза, 2023 г.