Секция по кардиология

Колектив на катедра по кардиология, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по кардиология, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :032 / 602 377


Учебна дейност

Секцията по кардиология е наследник на Терапевтичната клиника, дълги години популярна като Трета вътрешна клиника. От 2006 г. Клиниката по кардиология е базирана на 12-ия етаж на Хирургическия блок. Завеждащ клиниката от основаването є до 1953 г. е проф. д-р Б. Юруков. В следващия период, до 1969 г., неин ръководител е проф. д-р П. Миронов, между 1969 г. и 1971 г. – доц. д-р Л. Апостолов, а след него – проф. д-р Цв. Симеонов. От 1976 г. до 1989 г. ръководител на клиниката, включваща отделения по кардиология и хематология, е проф. д-р Кр. Атанасов. През 1990 г. ръководител на новосъздадената Кардиологична клиника става проф. д-р Ат. Джурджев, а от 2007 г. неин началник е проф. д-р Ф. Николов.

В клиниката са работили изтъкнати преподаватели и специалисти като:

 • проф. Ив. Карастанев
 • д-р Д. Паница
 • д-р Д. Димитров
 • доц. Т. Йовкова
 • д-р Гюлев
 • д-р Ив. Балтов
 • д-р З. Гълъбов
 • д-р В. Вакрилов
 • д-р Н. Кичуков
 • д-р В. Кирова
 • д-р К. Пенчева
 • д-р Кр. Кирилов.

През 1997 г. към клиниката се създава Инвазивно отделение, което от 2004 г. се обособява като самостоятелна единица.
В настоящия момент клиниката разполага с общо 40 легла и включва: Функционално отделение, Общо отделение и Интензивно отделение (10 легла).

В клиниката се провежда обучение на студенти по медицина, медицински сестри, акушерки. Кардиологична клиника е база за обучение по Кардиология, където се провеждат и индивидуални курсове по специалността. Тук се провежда и чуждоезиково обучение на студенти, като ежегодно се участва в международен обмен на студенти и преподаватели.

Академичен състав

проф. Федя Николов, дм – Ръководител катедра

Тел:
e-mail: [email protected]

проф. Мария Токмакова, дм

Тел:
e-mail: [email protected]

проф. Людмила Владимирова, дм

Тел:
e-mail: [email protected]

доц. Петър Николов, дм

Тел:
e-mail: [email protected]

доц. Иван Мануков, дм

Тел:
e-mail: [email protected]

д-р Николай Атанасов – главен административен асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

д-р Долина Генчева, дм- главен асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

д-р Тихомир Боев – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

д-р Бистра Добрева-Яцева – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

д-р Красимир Карастанев – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

д-р Георги Горанов, дм – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

д-р Иван Манолов – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Спас Китов – асистент

Тел:
e-mail:

д-р Димитър Василев – хоноруван асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Калин Кръстев – хоноруван асистент

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Основни научни направления в клиниката са:

 • исхемичната болест на сърцето
 • артериалната хипертония
 • сърдечната недостатъчност и рехабилитация
 • дислипидемиите
 • коагулация и фибринолиза
 • функционално изследване на сърдечно-съдовата система.

Учебници

1. П. Миронов „Болнична терапия“.
2. П. Миронов „Вътрешни болести с терапия“.
3. П. Миронов, Б. Юруков, А. Митов, Ас. Проданов „Клинико-патолого-анатомични епикризи“.
4. Проф. д-р Н. Бошев, проф. д-р Г. Маждраков -„Симптомен диагностичен справочник на вътрешните заболявания“.
5. П. Кавлаков, Ат. Джурджев и кол. „Вътрешни болести за практическа стоматология“, 1994 г.
6. И. Карастанев и кол. „Терапевтичен наръчник“, 1995 г.,1997г., 2000 г., 2005 г.
7. „Клиника и лечение на вътрешните болести“ под редакцията на проф. А. Джурджев, 1998 г., 2001 г.
Към тях след 2010 г. се прибавят и „Към съвременния аспект на атеросклерозата“ (2011), „Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика – минало, настояще и бъдеще“, под редакцията на доц. Л. Владимирова (2011), и „Вътрешни болести“ – под редакцията на проф. Ф. Николов (2013 г.).
8.Вътрешни болести под редакцията на Ф. Николов, Лакс бук, 2020
9.Полови различия при сърдечна недостатъчност, М. Токмакова, Коала прес, 2022
10.Липиди, липидомодулиране – актуални аспекти Л. Владимирова-Китова, ВАК, 2022

Публикации

Монографии

1. Проф. П. Миронов -„Атеросклерозата“.
2. Проф. П. Миронов „Атеросклеротична миокардиопатия“.
3. Проф. Н. Бошев „Биоконстанти на човека“.
4. И. Карастанев, Н. Митрев, Кр. Язов „Вибраци­онна болест“.
5. Кр. Атанасов „Тромболитични усложнения при хипертонична болест и атеросклерозата и тяхна­та профилактика“.
6. Д. Паница, А. Апостолов, М. Минчев „Аускултация на сърцето“, 1964 г.
7. Ат. Джурджев „Синдром на преждевременно възбуждане“, 1991 г.
8. Ат. Джурджев „Тромболитична терапия на ОМИ“, 1994 г.
9. Ф. Николов „Вродени сърдечни пороци при въз­растни“, 2000 г.
10. Л. Владимирова и колектив “Каротидна ехограма прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза”2009 г.

Дисертации

Дисертационни трудове за придобиване на образователната степен доктор по медицина към клиниката са защитили: д-р П. Янев, д-р Язов , д-р Л. Апостолов, д-р К. Атанасов, д-р З. Баталов, д-р Ат. Джурджев, д-р Т. Йовкова, д-р Т. Цветкова, д-р Ст. Андонова, д-р Ж. Грудева, д-р Ф. Николов, д-р М. Токмакова, д-р К. Кичуков, д-р Мохамед Ал-Саади, д-р Л. Владимирова, д-р Мария Цекова, д-р Окан Алиман, д-р В. Велчев, д-р Вл. Григоров., Д-р П. Николов, Д-р Д. Генчева, Д-р Георги Горанов.

Образователната степен доктор на медицинските науки е защитена от проф. К. Атанасов и проф. Ат. Джурджев.