Секция по кардиология

Колектив на катедра по кардиология, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по кардиология, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : cardiology@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон :032 / 602 377


Учебна дейност

Разпределение по групи и преподаватели:

Учебна дисциплина : Кардиология IV курс I поток

База за провеждане на упражненията: УМБАЛ „Св.Георги“ база 2 ,ет.12

Група/Асистенти:
6 гр. – Д-р Димо Василев
1, 8 гр. – Д-р К.Карастанев
4 гр. – Доц.Ив.Мануков
3 гр. – Д-р Т.Боев
7 гр.- Д-р Б.Яцева
2, 5 гр. – Д-р Димитър Василев

Секцията по кардиология е наследник на Терапевтичната клиника, дълги години популярна като Трета вътрешна клиника. От 2006 г. Клиниката по кардиология е базирана на 12-ия етаж на Хирургическия блок. Завеждащ клиниката от основаването є до 1953 г. е проф. д-р Б. Юруков. В следващия период, до 1969 г., неин ръководител е проф. д-р П. Миронов, между 1969 г. и 1971 г. – доц. д-р Л. Апостолов, а след него – проф. д-р Цв. Симеонов. От 1976 г. до 1989 г. ръководител на клиниката, включваща отделения по кардиология и хематология, е проф. д-р Кр. Атанасов. През 1990 г. ръководител на новосъздадената Кардиологична клиника става проф. д-р Ат. Джурджев, а от 2007 г. неин началник е проф. д-р Ф. Николов.

В клиниката са работили изтъкнати преподаватели и специалисти като:

 • проф. Ив. Карастанев
 • д-р Д. Паница
 • д-р Д. Димитров
 • доц. Т. Йовкова
 • д-р Гюлев
 • д-р Ив. Балтов
 • д-р З. Гълъбов
 • д-р В. Вакрилов
 • д-р Н. Кичуков
 • д-р В. Кирова
 • д-р К. Пенчева
 • д-р Кр. Кирилов.

През 1997 г. към клиниката се създава Инвазивно отделение, което от 2004 г. се обособява като самостоятелна единица.
В настоящия момент клиниката разполага с общо 40 легла и включва: Функционално отделение, Общо отделение и Интензивно отделение (10 легла).

В клиниката се провежда обучение на студенти по медицина, медицински сестри, акушерки. Кардиологична клиника е база за обучение по Кардиология, където се провеждат и индивидуални курсове по специалността. Тук се провежда и чуждоезиково обучение на студенти, като ежегодно се участва в международен обмен на студенти и преподаватели.

Академичен състав

проф. Федя Николов, дм – Ръководител катедра

Тел:
e-mail: Fedya.Nikolov@mu-plovdiv.bg

доц. Мария Токмакова, дм

Тел:
e-mail: Maria.Tokmakova@mu-plovdiv.bg

доц. Людмила Владимирова, дм

Тел:
e-mail: Lyudmila.Kitova@mu-plovdiv.bg

доц. Петър Николов, дм

Тел:
e-mail: Petar.Nikolov@mu-plovdiv.bg

доц. Иван Мануков, дм

Тел:
e-mail: Ivan.Manukov@mu-plovdiv.bg

д-р Николай Атанасов – главен административен асистент

Тел:
e-mail: NikolayK.Atanasov@mu-plovdiv.bg

д-р Димо Василев – асистент

Тел:
e-mail: dimo.vasilev@mu-plovdiv.bg

.

д-р Тихомир Боев – асистент

Тел:
e-mail: tihomir.boev@mu-plovdiv.bg

д-р Бистра Добрева-Яцева – асистент

Тел:
e-mail: Bistra.Yatseva@mu-plovdiv.bg

д-р Николай Здравков – асистент

Тел:
e-mail: nikolay.zdravkov@mu-plovdiv.bg

д-р Красимир Карастанев – асистент

Тел:
e-mail: krasimir.karastanev@mu-plovdiv.bg

д-р Долина Генчева – асистент

Тел:
e-mail: Dolina.Gencheva@mu-plovdiv.bg

д-р Георги Горанов – асистент

Тел:
e-mail: georgi.goranov@mu-plovdiv.bg

д-р Иван Манолов – хоноруван асистент

Тел:
e-mail: Ivan.Manolov@mu-plovdiv.bg

д-р Димитър Василев – хоноруван асистент

Тел:
e-mail: dimitar.vasilev@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Основни научни направления в клиниката са:

 • исхемичната болест на сърцето
 • артериалната хипертония
 • сърдечната недостатъчност и рехабилитация
 • дислипидемиите
 • коагулация и фибринолиза
 • функционално изследване на сърдечно-съдовата система.

Учебници

1. П. Миронов „Болнична терапия“.
2. П. Миронов „Вътрешни болести с терапия“.
3. П. Миронов, Б. Юруков, А. Митов, Ас. Проданов „Клинико-патолого-анатомични епикризи“.
4. Проф. д-р Н. Бошев, проф. д-р Г. Маждраков -„Симптомен диагностичен справочник на вътрешните заболявания“.
5. П. Кавлаков, Ат. Джурджев и кол. „Вътрешни болести за практическа стоматология“, 1994 г.
6. И. Карастанев и кол. „Терапевтичен наръчник“, 1995 г.,1997г., 2000 г., 2005 г.
7. „Клиника и лечение на вътрешните болести“ под редакцията на проф. А. Джурджев, 1998 г., 2001 г.
Към тях след 2010 г. се прибавят и „Към съвременния аспект на атеросклерозата“ (2011), „Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика – минало, настояще и бъдеще“, под редакцията на доц. Л. Владимирова (2011), и „Вътрешни болести“ – под редакцията на проф. Ф. Николов (2013 г.).

Публикации

Монографии

1. Проф. П. Миронов -„Атеросклерозата“.
2. Проф. П. Миронов „Атеросклеротична миокардиопатия“.
3. Проф. Н. Бошев „Биоконстанти на човека“.
4. И. Карастанев, Н. Митрев, Кр. Язов „Вибраци­онна болест“.
5. Кр. Атанасов „Тромболитични усложнения при хипертонична болест и атеросклерозата и тяхна­та профилактика“.
6. Д. Паница, А. Апостолов, М. Минчев „Аускултация на сърцето“, 1964 г.
7. Ат. Джурджев „Синдром на преждевременно възбуждане“, 1991 г.
8. Ат. Джурджев „Тромболитична терапия на ОМИ“, 1994 г.
9. Ф. Николов „Вродени сърдечни пороци при въз­растни“, 2000 г.
10. Л. Владимирова и колектив “Каротидна ехограма прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза”2009 г.

Дисертации

Дисертационни трудове за придобиване на образователната степен доктор по медицина към клиниката са защитили: д-р П. Янев, д-р Язов , д-р Л. Апостолов, д-р К. Атанасов, д-р З. Баталов, д-р Ат. Джурджев, д-р Т. Йовкова, д-р Т. Цветкова, д-р Ст. Андонова, д-р Ж. Грудева, д-р Ф. Николов, д-р М. Токмакова, д-р К. Кичуков, д-р Мохамед Ал-Саади, д-р Л. Владимирова, д-р Мария Цекова, д-р Окан Алиман, д-р В. Велчев, д-р Вл. Григоров., Д-р П. Николов, Д-р Д. Генчева.

Образователната степен доктор на медицинските науки е защитена от проф. К. Атанасов и проф. Ат. Джурджев.