Секция по пневмология и фтизиатрия

Колектив на катедра по пневмология, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по пневмология, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :


Учебна дейност

Информация относно провеждането на семестриалните и държавни изпити в Първа катедра по вътрешни болести

Секцията по пневмология и фтизиатрия е наследник на фтизиатричната клиника, създадена през 1946 г. в бившето Гръдно отделение на Държавната болница. През 1952 г. Клиниката е пребазирана на територията на Болницата по белодробни болести и Фтизиатричния диспансер, а през 2000 г. тя се завръща на базата на Медицинския университет – като секция на Първа катедра по вътрешни болести.

Основател на клиниката и временен ръководител е проф. д-р Б. Юруков, а в асоциациите на поколения възпитаници на Университета фтизиатрията се асоциира с имената на проф. Асен Шопов и проф. Димитър Димитров.

В секция Пневмология и фтизиатрия се осъществява обучение на:

 • студенти медици от четвърти курс
 • стажант-лекари от шести курс
 • специализанти по обща медицина
 • вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия
 • докторанти.

В секцията се обучават и чуждестранни студенти по програма Erasmus.

Основните задачи на обучението по пневмология и фтизиатрия в МУ – Пловдив са:

 • Изграждане на клинични умения.
 • Свързване на клиничните с рентгенморфологичните изследвания, анализ на получените параклинични резултати.
 • Запознаване с групите медикаменти използвани за лечение на отделните нозологични единици.
 • Демонстриране и овладяване на някои манипулации: плеврална пункция, фибробронхоскопия, проба на Манту, спирометрия.
 • Обучението на студентите медици е в VІІ семестър, провежда се в два последователни цикъла пневмология и фтизиатрия. Общият хорариум е 60 часа 40 часа практически упражнения и 20 часа лекции.

Академичен състав

1. Д-р Владимир Асенов Ходжев, Ръководител секция
2. Д-р Станислав Илиев Къртев
3. Д-р Антония Николова Гърова
4. Д-р Георги Иванов Белев
5. Д-р Филип Андонов Щерев, отговорник по учебна дейност

6. Д-р Анахид Артюн Торосян, отговорник по научна дейност и качество и акредитация

7. Д-р Веселин Давчев

Научна дейност

Научната и приложната дейност на секция Пневмология и фтизиатрия е съсредоточена в следните основни направления:

 • Тютюнопушене сред учениците от пловдивските училища;
 • Комплексна оценка на функционалния капацитет – кардиопулмонални тестове с натоварване (КПТН), тестове с ходене (6МWD) и др.;
 • Резистентност на Микобактериум туберкулозис в Пловдивска област;
 • ХОББ и коморбидност;
 • Експериментален модел на локални промени в бели дробове на плъхове под въздействие на цигарен дим и геннотоксични ефекти върху костен мозък.

Преподавателите от секцията работят по два вътреуниверситетски проекта.

Научната продукция на секция Пневмология и фтизиатрия през последните 5 години е: 26 публикации в българси списания и сборници, 3 публикации в чуждестранни списания с импакт фактор, 10 участия в монографии, 5 участия в учебни помагала, 17 участия в конгреси у нас и в чужбина.

За периода 2010 – 2015 г. Секцията е работила по един вътреуниверситетски научен проект, има 21 публикации в български и чуждестранни списания, 8 участия в учебни помагала, 3 участия в национални форуми и 9 – в научни конгреси в чужбина, с 15 цитирания от чужди автори.

Представители на Секцията по пневмология и фтизиатрия са сред най-търсените лектори за националните и регионалните научни мероприятия, организирани от Българското дружество по белодробни болести.

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации

От вливането си в Първа катедра по вътрешни болести през 2000 г. досега в Секцията по пневмология и фтизиатрия са разработени и успешно защитени една дисертация за научна степен „доктор на науките “ – проф. П. Мандулова, и четири дисертации за придобиване на ОНС „доктор“:

 • доц. Вл. Ходжев: „Диспнеичните индекси и 6-минутният тест с ходене в комплексната оценка на хроничната обструктивна белодробна болест“;
 • д-р Ан. Торосян – „Терапевтични проблеми, свързани с резистентността на М. tuberculosis в условията на директно обсервирана терапия – съкратени срокове“;
 • д-р Ф. Щерев – „Социални, функционални и експериментални проучвания върху тютюнопушенето“;
 • д-р Р. Иванчева – „Коморбидност при ХОББ. Влияние на ендогенни и екзогенни фактори“.