Катедра по професионални болести, клинична алергология и токсикология

Академичен състав на Катедра по професионални болести, клинична алергология и токсикология - 2024
Академичен състав на Катедра по професионални болести, клинична алергология и токсикология – 2024

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон: 032-602-244 ръководител Секция по Професионални заболявания и токсикология Доц.Светлан Дерменджиев,дмн
Телефон: 032-602-258 технически изпълнител на секцията


Учебна дейност

Извънредна поправителна сесия по Токсикология и професионални заболявания

Свободно избираема дисциплина „Клинична алергология“

Съобщение за поправителен изпит по „Професионални заболявания и токсикология“

Академични стандарти

 • АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ”
 • АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ”
 • АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ С ТОКСИКОЛОГИЯ” ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
 • Учебни програми

  Конспекти

 • Конспект за провеждане на изпита по професионални заболявания и токсикология за студенти по специалност „медицина” 3 курс учебна 2022-2023г.
 • Тестове

  Материали за подготовка

  Учебна 2021/2022 година

  История

  От 1975 г. започва преподаване на дисциплината професионални болести, а по-късно и по клинична токсикология за студенти по специалността „Mедицина“.

  Преподавателите от Секцията обезпечават подготовката по професионални болести и клинична токсикология на студентите от специалност „Медицина“ (ІІІ курс на български и английски език), по токсикология на студентите от Фармацевтичния факултет и на стажант-лекарите.

  Провежда се обучение по професионални болести на студентите от специалност „Дентална медицина“ (V курс) и „Инспектор по обществено здраве“ към Медицинския колеж.

  Отделението по професионални болести е база за специализация на лекари по специалностите „Професионални болести“ и „Клинична алергология“.

  В него се провеждат учебни модули „Клинична алергология“ и „Професионални болести“ за други специалности.

  В момента в Секцията се подготвят двама специализанти по клинична алергология.

  Високата професионална квалификация, наличието на три и повече специалности на преподавателския състав създават условия за качествен учебен продукт.

  Учебни материали

  Учебни материали за подготовка за изпити на студентите по специалност „Медицина“ -III – курс / Български език / по Професионални заболявания и токсикология.

  1. Диагностично – терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции, под редакцията на Св. Дерменджиев, изд. Медицински университет-Пловдив, 2018г.

  2. Професионални нервни и алергични болести, Златка Стойнева, Светлан Дерменджиев, изд.къща „Елестра”, София, 2015

  3. Професионални болести, П/р В. Костова и В. Петкова, С., „Рал и Колобър“, 2007

  4. Професионални болести, П/р А. Савов, С., „Рал и Колобър“, 2003 г.

  5. Хигиена, хранене и професионални болести. П/р Б. Попов, С., 2009 г.

  6. „Остри отравяния”. П/р на Ст. Андонова, ІІ-ро преработено и допълнено изд.“Райков”, Пловдив, 2002

  7. Монов Ал., Клинична токсикология в 2 т. София, Венел ООД, Т.1 1995,Т.2 1997

  8. Александров Н., Практическа спешна токсикология. “Знание” ЕООД,2000

  9. Спешна помощ при остри отравяния, Никола Александров, Милан Миланов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1997

  10. Светлан Дерменджиев , „Професионална астма и други имуноалергични болести“, Пловдив 2019

  Публикации на преподавателите от Секция по професионални заболявания и токсикология

  1. Стойнева, Зл., Т. Кунева, Е. Петрова, Г. Пракова, Д. Меджидиева, Св. Дерменджиев, М. Стойновска, В. Нестерова, Д. Апостолова, Ш. Кузмов, Р. Тончева, Г. Ончева. Актуални проблеми на профпатологията и трудовата медицина. Трудова медицина и работоспособност, 2, 2018, 31, 50-58.

  2. Стефания Кръстева, Светлан Дерменджиев, Златка Стойнева, Ангел Джамбов, Тихомир Дерменджиев. Сравнителен анализ на възможностите за стационарна диагностика на пациенти с професионална бронхиална астма. Трудова медицина и работоспособност.

  3. Хигиена, хранене и професионални болести. П/р Б. Попов, С., 2018, Трето преработено и допълнено издание, 700, 614. ISBN 9789549977622

  Стойнева Зл. Хумеро-скапуларен периартрит, 569-571.
  Стойнева Зл. Професионални костно-ставни болести, 571-573.
  Стойнева Зл. Професионална остеопороза и остеонекроза, 573-574.
  Стойнева Зл. Професионални остеохондропатии, 574.
  Стойнева Зл. Комплексен регионален болков синдром, 575-576.
  Стойнева Зл. Професионална остеоартроза, 576-577.
  Стойнева Зл. Професионални дорзопатии, 577.
  Стойнева Зл. Дистална автономна невропатия на горните крайници с професионална генеза, 580-583. Стойнева Зл. Професионални тунелни мононевропатии, 583-584.
  Стойнева Зл. Синдром на карпалния канал, 584-585.
  Стойнева Зл. Синдром на кубиталния канал, 585-586.
  Стойнева Зл. Синдром на Guyon, 586.
  Стойнева Зл. Вибрационна болест от локално вибровъздействие, 586-590.
  Стойнева Зл. Професионални фокални дистонии, 593-594 .

  4. Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции. Под редакцията на Св.Дерменджиев. Изд. Медицински университет-Пловдив. ISBN 978-619-237-021-3.Пловдив, 2018

  Учебни материали за подготовка за изпити на студентите по специалност „Медицина“-III курс / Английски език / по Професионални заболявания и токсикология

  1. Yanko Iliev. “Clinical toxicology: lectures for medical students”. ИК-ВАП, Пловдив 2012

  2. Ellenhorn, Matthews J. et al., „Ellenhorn,s medical toxicology”, 1997

  3.Textbook on occupational diseases. Sofia, Ralkolober, 2010.

  4. Hunter’s Diseases of Occupations,Tenth Edition Editor (s): Peter J Baxter, Tar-Ching Aw, Anne Cockcroft,Paul Durrington, J Malcolm Harrington. October 29,2010 by CRC Press

  5. Svetlan Dermendzhiev, Vladimir Bozhilov, Sasha Krasteva-Zapryanova, Maria Kumcheva “Diagnostic and therapeutic algorithms of acute poisonings and toxoallergic reactions”, Plovdiv 2019

  Публикации, учебници и учебни помагала на преподавателите от Секция по професионални заболявания и токсикология

  1. Stoyneva Z.B., S.M. Dermendjiev, D.G. Medjidieva, V.E. Vodenicharov. Microvascular reactivity during sympathetic stimulations in Raynaud’s phenomenon. International Angiology, 2016 Dec;35(6):593-598.

  2. Iskrov G.,Dermendzhiev S.,Miteva T.,Stefanov R. Healt economic data in reimbursement of new medical technologies : importance of the socio-economic burden as a decision-making criterion. Frontiers in Pharmacology.2016 Aug (7) : 1-5

  3.Raditsa Sokolova,Svetlan Dermendzhiev,Rumyana Yankovaл Angioedema associated with Helicobacter pylori and type 2 diabetes Our Dermatology Online Suppl.1.2016 (12 August 2016) : 369-371

  4.Stoyneva Z. Postocclusive reactive hyperemia in hand-arm vibration syndrome. Int J Occup Med Environ Health. 2016;29(4):659-66. doi:10.13075/ijomeh.1896.00765.

  5.Stoyneva Z., E. Tityanova. Laser doppler evaluation of autonomic dysfunction in hand-arm vibration syndrome using local thermal provocation. Comptes rendus de l’Académie bulgare des sciences: sciences mathématiques et naturelles 69(2):217-224.

  6.Stoyneva Z., Velcheva I., Antonova N., Titianova E., Koleva I. Venoarteriolar reflex responses in diabetic patients. Clin Hemorheol Microcirc. 2016 Oct 3. DOI: 10.3233/CH-15106

  7.Stoyneva Z., Velcheva I., Antonova N., Titianova E. Microvascular reactivity to thermal stimulation in patients with diabetes mellitus and polyneuropathy. Clin Hemorheol Microcirc. 2016 Oct 3. DOI: 10.3233/CH-15107

  8. Stoyneva Z., S. Dermendjiev. Post-occlusive Reactive Hyperemia in Diabetic Polyneuropathy. 4th Congress of the European Academy of Neurology, Lisbon, Portugal 16-19 June 2018, EPR3162. European Journal of Neurology, 25, June 2018, Suppl.2, 468. . (Impact factor: 4.621 за 2017)

  9. Svetlan Dermendzhiev,Atanaska Petrova, Tihomir Dermendzhiev.Age Characteristics and Concomitant Diseases in Patients with Angioedema.Open Accses Macedonian Journal of Medical Sciences,Febrruary 13,2019

  Академичен състав

  Ръководители на Секцията:
  проф. д-р Петър Миронов
  доц. д-р Добринка Атанасова (1975 – 1980 г.)
  д-р Кръстю Язов, кмн (1980 – 1985 г.)
  доц. д-р Станка Андонова, дм (1985 – 2007 г.)
  доц. д-р Златка Стойнева-Паскалева, дм (2008 – 2012 г.)
  доц. д-р Светлан Дерменджиев, дм (от 2012 г.)


  Доц. д-р Светлан Дерменджиев, дмн – Ръководител катедра

  Тел: 032/ 602-244
  e-mail: [email protected]

  Доц. д-р Златка Паскалева, д.м.,

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  д-р Николета Димитрова – асистент, oтговорник за Web страницата, Отговорник за работа с Microsoft 365

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  д-р Владимир Божилов – асистент

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  д-р Михаил Мазнев – асистент , oтговорник по учебна дейност

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  д-р Велчо Велев – асистент – oтговорник по качеството

  Тел: 032/ 602-258
  e-mail: [email protected]

  д-р Мария Гиритлиева – асистент, отговорник по международно сътрудничество и проектна дейност, отговорник за защита на личните данни, отговорник ресурси за наблюдение и измерване

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  д-р Петър Димитров Паскалев – асистент, oтговорник по научно-изследователска дейност

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  д-р Георги Кавлаков, отговорник противопожарна безопасност, Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Научна дейност

  Работещите в Секцията специалисти участват ежегодно в конкурси на национално и местно ниво с научно-практически проекти, субсидирани от различни институции.

  Приоритети на Секцията са теми свързани с:

  • заболяванията на ОДА от пренапрежение и вибровъздействие;
  • алергичните заболявания от общ и професионален характер;
  • промишлената токсикология;
  • прахово обусловените белодробни болести и др.

  Лекарите специалисти по професионални заболявания, клинична токсикология и клинична алергология участват ежегодно в научни форуми – конференции, симпозиуми и срещи на научните общности в България по съответните специалности.

  Доц. Златка Стойнева като водещ невровегетолог има съществен принос в развитието на неврологичния сегмент от профпатологичната наука в България.

  Колективът на секцията има потенциала да посрещне предизвикателствата поставени от новите изисквания за учебно-преподавателски процес, лечебно-диагностичната и научно-изследователска дейност.

  Учебници

  Принос към научно-преподавателската дейност са издадените ръководства по остри отравяния за общопрактикуващи лекари и студенти под редакцията на доц.Станка Андонова, учебниците по професионални болести и по токсикология, монографиите на доц. Стойнева и д-р Дерменджиев.

  Публикации

  Доц. Златка Стойнева има над 80, д-р Дерменджиев над 30, а д-р Димитров над 10 публикации в наши и международни издания по професионални неврологични, алергологични и токсикологични проблеми.

  Монографии

  Дисертации

  • „Заболеваемост от силикоза в Родопския минен басеин“ д-р Кръстю Язов, Пловдив 1979г
  • „Хронично въздействие на пестициди клинични,цитохимични и генетични изследвания“ д-р Станка Андонова, Пловдив 1984г.
  • „Остри отравяния клинико-епидемиологична характеристика, здравни последици и токсикологична помощ“ д-р Янко Илиев, Пловдив 2000г.
  • „Остри отравяния:клинико епидемиологични ,лабораторни изследвания и антиоксидантна защита“ д-р Стоилка Туфкова, Пловдив 2006г.
  • „Сравнителен анализ на алергичните болести с общ и професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион” д-р Светлан Дерменджиев, Пловдив 2012г.