Секция по дерматология и венерология

Колектив на катедра по дерматология и венерология, МУ – Пловдив

Учебна дейност

Програми на упражнения и лекции по дерматология и венерология

Зимен семестър

Летен семестър

Конспекти за изпити

Примерни изпитни тестове

МЕДИЦИ – ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ (с оценки)

СТОМАТОЛОЗИ – ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ (с оценки)

Примерен изпитен тест за медицински сестри

Примерен изпитен тест за акушерки

Примерен изпитен тест за рехабилитатори

MEDICINE – EXAMPLE OF FINAL TEST OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

DENTAL MEDICINE – EXAMPLE OF FINAL TEST OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

Учебни помагала

Препоръчвана литература
Дерматология и верология. Учебник за студенти по медицина и стоматология. Златков Н., Янкова Р., Добрев Х., Чудомирова К., Зисова Л., Ботев И., МИ „Райков“, гр. Пловдив, 2010.

Заболявания на кожата и придатъците й. Добрев Х. В: Справочник за диагностика и лечение на детските болести. 2-ро допълнено и преработено издание, Под ред. на Т. Шмилев. Медицинско издателство “Райко”, Пловдив, 2014: 435-455.

Алергични заболявания. Клинканова М., Н. Сивкова, Хр. Добрев, Т. Шмилев. В: Справочник за диагностика и лечение на детските болести. 2-ро допълнено и преработено издание, Под ред. на Т. Шмилев. Медицинско издателство “Райко”, Пловдив, 2014: 98-110.

Дерматологични и венерологични проблеми в общата медицинска практика. Янкова Р. В: Актуални аспекти на общата медицинска практика. Под ред. на Л. Деспотова-Толева. Мед. Издат. ЕТ „Васил Петров – ВАП”, Пловдив, 2009.

Въпросник за самоподготовка по дерматология и венерология

Handbook for Medical Students and Junior Doctors (2014)

Clinical Dermatology. 3rd Ed., John Hunter, John Savin, Mark Dahl (eds), Blackwell Publ, 2002.

Shimizu’s Textbook of Dermatology.

DermNet NZ.

Dermatology Information System. DermIS.

Dermatology Image Bank. John Bezzant.2000.

Dermatology Atlas. Loyola University Dermatology Medical Education Website.

Катедра “Дерматология и венерология“ провежда обучение по кожни и венерически болести на студенти с преподаване на български и на английски език:

Медицински Факултет

 • Медицина (IV-ти и V-ти курс) – 30 ч лекции и 60 ч упражнения
 • Медицинска сестра (III-ти курс) – 13 ч лекции и 2 ч упражнения
 • Акушерка (III-ти курс) – 13 ч лекции и 2 ч упражнения

Факултет Дентална медицина

 • Дентална медицина (IV-ти курс) –15 ч лекции и 30 ч упражнения

Фармацевтичен факултет

 • Фармация (III-ти курс) – 6 часа упражнения

Медицински колеж

 • Рехабилитатор (III-ти курс) – 12 часа лекции и 3 часа упражнения
 • Медицинска козметика – дерматология (30 часа лекции и 30 часа упражнения) и дерматоалергология (15 часа лекции и 15 часа упражнения)

За оценка на подготовката на студентите се провеждат текущо оценяване и финален изпит. Използват се тестово изпитване, компютърни и онлайн тестове, писмен и устен изпит.

В катедра “Дерматология и венерология” се провежда също обучение на:

 • Чуждестранни студенти по програма Еразъм.
 • Преддипломен стаж за студентите от VI-ти курс медицина.
 • Обучение на лекари, специализиращи дерматология и венерология (български и чуждестранни граждани).
 • Обучение по дерматология и венерология на лекари, специализиращи обща медицина.
 • Обучение на докторанти на редовна и самостоятелна подготовка.

В катедрата се провеждат курсове за следдипломно обучение на лекари, които са включени в план-програмата на СДО на МУ – Пловдив.
Хабилитираните лица от Катедрата участват в държавните изпитни комисии за присъждане на специалност.

Академичен състав


Ръководители на Катедрата:

проф. д-р Цветан Кристанов (1946 – 1948 г.)
проф. д-р Иван Андреев – вр. ръководител (1948 – 1950 г.)
проф. д-р Богдан Бъчваров (1950 – 1969 г.)
проф. д-р Иван Толев, дм (1969 – 1986 г.)
доц. д-р Васил Атанасов, дмн (1987 г.)
доц. д-р Йорданка Савова, дм (1987 – 1989 г.)
проф. д-р Димитър Влашев,дмн (1989 – 1991 г.)
доц. д-р Йорданка Савова, дм (1991 – 2000 г.)
доц. д-р Румяна Янкова, дм (2000 – 2016 г.)
проф. д-р Христо Добрев, дмн (2016 г.)


Академичен състав

проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн

Тел: 032 / 602 575

e-mail: [email protected]

доц. д-р Лилия Георгиева Александрова-Зисова, дм

Тел: 032 / 602 463

e-mail: [email protected]

доц. д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм

Тел: 032 / 602 467

e-mail: [email protected]

гл. асистент д-р Донка Ангелова Бръмбарова, дм

Тел: 032 / 602 469

e-mail: [email protected]

гл. асистент д-р Десислава Ночева, дм

Тел: 032 / 602 469

e-mail: [email protected]

д-р Нина Вутовa, дм

Тел: 032 / 602 469

e-mail: [email protected]

д-р Теодор Алексиев, дм

Тел: 032 / 602 469

e-mail: [email protected]

д-р Златина Иванова, дм – Отговорник по качеството

Тел: 032 / 602 469

e-mail: [email protected]

д-р Лидия Тодорова, дм

Тел: 032 / 602 469

e-mail: [email protected]

д-р Гергана Въжева, дм

Тел: 032 / 602 469

e-mail: [email protected]

д-р Жанета Желязкова – Чераджийска

Тел: 032 / 602 469

e-mail: [email protected]

д-р Мария Родопска

Тел: 032 / 602 575

e-mail:

Научна дейност

Научно-изследователската дейност на катедра “Дерматология и венерология” се развива по направления, произтичащи от естеството на лечебната работа и технологичната обезпеченост на катедрата и клиниката. Развиват се следните научно-изследователски направления:

 1. Клинична дерматология и венерология
  • Автоимунни болести на съединителната тъкан и булозни дерматози
  • Алергични болести (медикаментозни дерматози, контактен дерматит)
  • Други дерматози (афтоза, псориазис, еозинофилни дерматози, криоглобулинемия)
  • Доброкачествени и злокачествени тумори на кожата
  • Микология – инфекции с кандида, питироспорум овале
  • Дерматохистопатология, имунофлуоресцентни изследвания на кожата
  • Заболявания на космения растеж (алопеция, хирзутизъм)
  • Себорейни заболявания (себореен дерматит, акне, розацея)
  • Хронична венозна недостатъчност на долните крайници
  • Физиология на кожата в норма и патология – оценка на кожните функции с неинвазивни биоинженерни методи
  • Генодерматози
  • Редки болести и синдроми (казуистика)
  • Полово предавани болести (сифилис, инфекции с хламидии, папиломни и херпесни вируси, бактериална вагиноза).
 2. Експериментална дерматология
  • Модели на кожни заболявания в тъканни култури ин витро
  • Определяне на слънцепредпазен фактор на локални препарати
  • Приложение на неинвазивни биоинженерни методи за изследване на здрава и патологична човешка кожа след различни въздействия
  • Капиляроскопия, дерматоскопия, трихоскопия, онихоскопия.
 3. Научно-приложна дерматология
  • Клинични, алергологични и функционални изследвания на кожата за оценка на безопасността и ефикасността на локални препарати (медикаменти, гранични продукти, козметика)
  • Приложение на компютрите в дерматологията, разработване на специализиран медицински софтуер.
 4. Козметология
  • Проблемна кожа на лицето и възможности за нейното лечение
  • Фотобиология и фотозащита на здрава и болестна човешка кожа.

Провеждат се също интердисциплинарни проучвания с други кaтeдpи от Университета в областта на експерименталната и клиничната дерматология и венерология.

Научна активност за периода 2010 – 2016 год.

Публикувани са 260 научни труда, в т.ч.:

 • 8 глави в монографии, от които 4 в чужбина
 • 36 статии в международни списания, от които 15 с общ Impact Factor 78.53
 • 56 статии в български списания
 • 14 публикации в научни сборници
 • 146 научни съобщения (в т.ч. 14 в чужбина)
 • 21 раздела в учебници и 1 учебно помагало.
 • 8 участия в научни проекти (в т.ч. 2 международни).

Забелязани са общо 443 цитирания от чуждестранни автори на 54 научни публикации.
Общият Impact Factor на цитиранията е 439.8.

През 2014 год. проф. д-р Хр. Добрев е удостоен с Наградата на Ректора на МУ – Пловдив “Най-добър утвърден учен“ за периода 2010 – 2014 г.

Учебници, монографии, публикации

Учебни помагала (2010-2016 г.)

 1. Добрев. Х. Вирусни инфекции (дерматовирози). В: Добрев Х. Бактериални инфекции. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ. Учебник за студенти по медицина и дентална медицина. Под ред. На Н. Златков и Р. Янкова., Мед. Изд. Райков, 2010: 172-193.
 2. Добрев Х. Заболявания на кожата и придатъците й. В: СПРАВОЧНИК за диагностика и лечение на детските болести. Под ред. на проф. Тоньо Шмилев. Мед. изд. Райков, 2014: 433-456. (ISBN 978-954-9666-64-9)
 3. Добрев Х. Функционални (биоинженерни) методи за изследване в дерматологията. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари. Под ред. На Н.Б. Златков и И.Н. Ботев, 2016: глава 5.5.(под печат).
 4. Добрев Х. Инфекции от херпесни вируси – обикновен херпес (Herpes simplex), херпес зостер (Herpes zoster) В: ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари. Под ред. на Н.Б. Златков и И.Н. Ботев, 2016: глава 9.3. (под печат).
 5. Добрев Х. Инфекции от папиломни вируси. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари. Под ред. на Н.Б. Златков и И.Н. Ботев, 2016: глава 9.4. (под печат).
 6. Добрев Х. Инфекции от вариолни вируси – заразни молуски (Molluscum contagiosum). В: ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари. Под ред. на Н.Б. Златков и И.Н. Ботев, 2016: глава 9.5. (под печат).
 7. Добрев Х. Вирусни зооантропонози – възли на доячите (Tuberculum mulgentium), контагиозма ектима (Ecthyma contagiosum). В: ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари. Под ред. на Н.Б. Златков и И.Н. Ботев, 2016: глава 9.6. (под печат).
 8. Добрев Х. Дерматози от механични въздействия. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари. Под ред. на Н.Б. Златков и И.Н. Ботев, 2016: глава 16.1. (под печат).
 9. Добрев Х. Дерматози от високи температури. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари. Под ред. на Н.Б. Златков и И.Н. Ботев, 2016: глава 16.2. (под печат).
 10. Добрев Х. Дерматози от ниски температури. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари. Под ред. на Н.Б. Златков и И.Н. Ботев, 2016: глава 16.3. (под печат).
 11. Добрев Х. Дерматози от йонизираща радиация. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари. Под ред. на Н.Б. Златков и И.Н. Ботев, 2016: глава 16.5. (под печат).
 12. Добрев Х. Защо е необходимо да има рецензенти? В: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДОКТОРАНТИ. Под редакцията на проф. д-р Виктория Сарафян и чл.кор. проф. д-р Стефан Костянев. МУ Пловдив 2016: 171-187.
 13. Добрев Х. Как да отговаряме на рецензентите? В: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДОКТОРАНТИ. Под редакцията на проф.Виктория Сарафян и чл.кор. проф. Стефан Костянев. МУ Пловдив 2016: 188-199.
 14. Зисова Л. Питироспорози. В “ДЕРМАТОЛОГИЯ. Учебник за специализиращи лекари.” Под ред. на Н.Б. Златков и И.Н. Ботев (под печат)
 15. Зисова Л, Толева Л. Рьководство по дерматология за общо практикуващи лекари. (под печат)
 16. Янкова Р. Дерматологични и венерологични проблеми в общата медицинска практика. В: Актуални аспекти на общата медицинска практика. Том I. Под ред. на Л. Деспотова-Толева. Мед. Издат. ЕТ „Васил Петров – ВАП”, Пловдив, 2009: 407-518.
 17. Янкова Р. Заболявания на устните и лигавицата на устната кухина. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ. Учебник за студенти и лекари. Под ред. Н. Б. Златков, Мед. издателство “АРСО”, София, 2016 (под печат).
 18. Янкова Р. Дерматологична пропедевтика. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ. Учебник за студенти по медицина и дентална медицина. Под ред. на Никола Ботев Златков и Румяна Калоферова Янкова, Трето преработено и допълнено издание. Мед. Издателство “Райков”, 2010: 1-21.
 19. Янкова Р. Лекарствени увреждания на кожата и лигавиците. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ. Учебник за студенти по медицина и дентална медицина. Под ред. на Никола Ботев Златков и Румяна Калоферова Янкова, Трето преработено и допълнено издание. Мед. Издателство “Райков”, 2010: 61-66.
 20. Янкова Р. Болести на лигавицата на устата. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ. Учебник за студенти по медицина и дентална медицина. Под ред. на Никола Ботев Златков и Румяна Калоферова Янкова, Трето преработено и допълнено издание. Мед. Издателство “Райков”, 2010: 129-161.
 21. Янкова Р. Сексуално предавани инфекции. Вирусни инфекции. В: ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ. Учебник за студенти по медицина и дентална медицина. Под ред. на Никола Ботев Златков и Румяна Калоферова Янкова, Трето преработено и допълнено издание. Мед. Издателство “Райков”, 2010: 212-220.
 22. Златков Н, Янкова Р. Атлас болести на лигавицата на устата. Издателство: МИ Райков, 2012, ISBN: 978-954-9666-59-5

Препоръчвана литература
Дерматология и верология. Учебник за студенти по медицина и стоматология. Златков Н., Янкова Р., Добрев Х., Чудомирова К., Зисова Л., Ботев И., МИ „Райков“, гр. Пловдив, 2010.

Заболявания на кожата и придатъците й. Добрев Х. В: Справочник за диагностика и лечение на детските болести. 2-ро допълнено и преработено издание, Под ред. на Т. Шмилев. Медицинско издателство “Райко”, Пловдив, 2014: 435-455.

Алергични заболявания. Клинканова М., Н. Сивкова, Хр. Добрев, Т. Шмилев. В: Справочник за диагностика и лечение на детските болести. 2-ро допълнено и преработено издание, Под ред. на Т. Шмилев. Медицинско издателство “Райко”, Пловдив, 2014: 98-110.

Дерматологични и венерологични проблеми в общата медицинска практика. Янкова Р. В: Актуални аспекти на общата медицинска практика. Под ред. на Л. Деспотова-Толева. Мед. Издат. ЕТ „Васил Петров – ВАП”, Пловдив, 2009.

Въпросник за самоподготовка по дерматология и венерология

Handbook for Medical Students and Junior Doctors (2014)

Clinical Dermatology. 3rd Ed., John Hunter, John Savin, Mark Dahl (eds), Blackwell Publ, 2002.

Shimizu’s Textbook of Dermatology.

DermNet NZ.

Dermatology Information System. DermIS.

Dermatology Image Bank. John Bezzant.2000.

Dermatology Atlas. Loyola University Dermatology Medical Education Website.

Публикации

Публикации (2010-2016 г.)

В международни списания с импакт фактор

 1. Dobrev H. Fluorescence diagnostic imaging in patients with acne. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2010, 26: 285-289. (ISSN: 1600-0781) IF 1.424
 2. Dobrev H, Atanassova P, Sirakov V, Zisova L. A case of rheumatoid arthritis presenting with postherpetic neuralgia and abdominal-wall pseudohernia. Rheumatology Int 2012, 32 (6): 1775-1777. (ISSN: 0172-8172) IF 1.885
 3. Dobrev H, Atanassova P, Dimitrov B. Bureau-Barriere syndrome in a patient with psoriasis vulgaris. Eur J Dermatol. 2015, 25 (5): 496-7. IF 1.990
 4. Sivkova N, Chokoeva A, Dobrev H, Staribratova D, Belovezhdov V, Tchernev G, Wollina U. Malignant melanoma of the conjunctiva – successful surgical excision of the primary tumor and reconstruction by conjunctival auto transplantation from the contralateral eye. Int J Immunopathol Pharmacol. 2014, 27 (4): 629-34. IF 1.617
 5. Forsea A, Tschandl P, Del Marmol V, Zalaudek I, Soyer H; Eurodermoscopy Working Group incl. Dobrev H, Geller A, Argenziano G. Factors driving the use of dermoscopy in Europe: A Pan-European survey. Br J Dermatol. 2016 Jul 29. doi: 10.1111/bjd.14895. [Epub ahead of print] IF 4.275 (2015)
 6. David M, Akerman L, Ziv M, Kadurina M, Gospodinov D, Pavlotsky F, Yankova R, Kouzeva V, Ramon M, Silverman MH, Fishman P. Treatment of plaque-type psoriasis with oral CF101: data from an exploratory randomized phase 2 clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012, 26 (3): 361-7. Epub 2011 Apr 20. IF 2.694 (2014)
 7. David M, Gospodinov D, Gheorghe N, Mateev G, Rusinova M, Hristakieva E, Solovastru L, Patel R, Giurcaneanu C, Hitova M, Purcaru A, Horia B, Tsingov I, Yankova R, Kadurina M, Ramon M, Rotaru M, Simionescu O, Benea V, Demerdjieva Z, Cosgarea M, Morariu H, Michael Z, Cristodor P, Nica C, Silverman M, Bristol D, Harpaz Z, Farbstein M, Cohen S, Fishman P. Treatment of Plaque-Type Psoriasis With Oral CF101: Data from a Phase II/III Multicenter, Randomized, Controlled Trial. J Drugs Dermatol. 2016, 15 (8): 931-8. IF 1.32 (2013)
 8. Foelster Holst R, Reitamo S, Yankova R, Worm M, Kadurina M, Thaci D, Bieber T, Tsankov N, Enk A, Luger T, Duffy M, Tansley R. The novel protease inhibitor SRD441 ointment is not effective in the treatment of adult subjects with atopic dermatitis: results of a randomized, vehicle-controlled study. Allergy. 2010, 65 (12): 1594-9. Epub 2010 Sep 7. IF 6.297 (2010)
 9. Griffiths C, Reich K, Lebwohl M, van de Kerkhof P, Paul C, Menter A, Cameron G, Erickson J, Zhang L, Secrest R, Ball S, Braun D, Osuntokun O, Heffernan M, Nickoloff B, Papp K; UNCOVER-2 and UNCOVER-3 investigators. Collaborators (275) incl. Yankova R. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCOVER-3): results from two phase 3 randomised trials. Lancet. 2015, 386 (9993): 541-51. Epub 2015 Jun 10. IF 45.217 (2014)
 10. Yankova R, Abadjieva T, Belovezhdov V. Cutaneous mastocytosis with persistent bullous manifestations. A 3-year-long follow-up of successful treatment. Dermatol Ther (Heidelb) 2015; 5 (2): 145-150. IF 1.268
 11. Zisova L, Valtchev V, Sotiriou E, Gospodinov D, Mateev G. Onychomycosis in patients with psoriasis – a multicenter study. Mycoses. 2012, 55 (2): 143-147. IF 1.278 (2012)
 12. Domeika M, Babayan K, Ismailov R, Shimanskaya I, Chudomirova K, Brilene T, Kvlividze O, Deak J, Askarova G, Mamajeva G, Kucinskiene V, Frigo N, Savicheva A, Krasnoselskich T, Mavrov G, Kasymov O, Izvekova O, Unemo M, Ballard RC. Survey of diagnostic services for genital herpes in fourteen countries in Eastern Europe. Acta Derm Venereol. 2011, 91 (3): 333-6. IF 3.176 (2011)
 13. Shipitsyna E, Savicheva A, Solokovskiy E, Ballard RC, Domeika M, Unemo M, Jensen JS; EE SRH Network. Incl. K. Chudomirova. Guidelines for the laboratory diagnosis of mycoplasma genitalium infections in East European countries. Acta Derm Venereol. 2010, 90 (5): 461-7. IF 2.78 (2010)
 14. Domeika M, Zhurauskaya L, Savicheva A, Frigo N, Sokolovskiy E, Hallén A, Unemo M, Ballard RC; Eastern European Network for Sexual and Reproductive Health (EE SRH Network) incl. K. Chudomirova. Guidelines for the laboratory diagnosis of trichomoniasis in East European countries. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010, 24 (10): 1125-34. IF 3.309 (2010)

В международни списания без импакт фактор

 1. Atanasov N, Dobrev H, Raytcheva R, Alexandrova M, Nocheva D, Stoyanov D. Contingent valuation of the patients’ willingness to pay for dermatological and dental treatment. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business 2013, 7, Part 2: 219-228. (ISSN 1313-2555) http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2013-2.pdf
 2. Dobrev H. Novel Ideas: The Increased Skin Viscoelasticity – A Possible New Fifth Sign for the Very Early Diagnosis of Systemic Sclerosis. Current Rheumatology Reviews 2013, 9 (4): 261- 267. (ISSN: 1573-3971)
 3. Dobrev H, Nocheva D, Vutova N, Hristova R. Basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma in a patient with Parkinson disease. Date 2014-05-16. Research 2014; 1: 800. http://www.labome.org/research/Basal-cell-carcinoma-and-squamous-cell-carcinoma-in-a-patient-with-Parkinson-disease.html
 4. Dobrev H, Atanasov N. Evaluation of the impact of psoriasis on patients’quality of life and determining their willigness to pay for cure: results of pilot study. International Journal of Health Economics. 2014 (4): 14-25.
 5. Dobrev H, Vutova N. Nailfold capillaroscopic changes in Kindler syndrome. Intractable Rare Dis Res. 2015, 4 (4): 214-6.
 6. Dobrev H, Nocheva D. Videodermatoscopy of pearly penile papules. Case reports. Our Dermatology Online Journal. 2015, 6 (1): 29-31. [e-ISSN: 2081-9390]
 7. Dobrev H. How do cosmetic products improve the skin mechanical properties? Household and Personal Care Today, Monographic supplement series: Skin care. 2015, 10 (2): 10-12.
 8. Dobrev H, Hristova R. A case of onychomadesis following hand, foot, and mouth disease. Our Dermatology Online Journal 2016, 7 (1): 101-102. [e-ISSN: 2081-9390]
 9. Dobrev H, Nocheva D. Bier spots. Report of two cases and review of the literature. Current Rheumatology Reviews 2017 (In press) (ISSN: 1573-3971)
 10. Lambova S, Batalov A, Dobrev H, Sapundzhiev L, Müller-Ladner U. Digital Ulcers in Systemic Sclerosis – How to Manage in 2013? Current Rheumatology Reviews 2013, 9 (4): 274- 278. (ISSN: 1573-3971)
 11. Stoyneva Z, Dermendjiev S, Dermendjiev T, Dobrev H. Work-Related Upper Limb Disorders: A Case Report. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 2015, 3 (1): 146-150.
 12. Zisova L, Dobrev H, Tchernev G, Semkova K, Aliman A, Chorleva K, Chapanova A, Vutova N, Wollina U. Tinea atypica: report of nine cases. Wien Med Wochenschr 2013, 163 (23-24): 549-55. (ISSN: 0043-5341)
 13. Yankova R, Gyurova M, Brambarova D. ”Late onset of Multiple basal sell carcinomas in a patient with Gorlin-Goltz previously treated for Hodgkin’s Lymphoma” Serb J Dermatol Venereol 2016; 6 (1): 19-28.
 14. Sokolova R, Dermendzhiev S, Yankova R. Angioedema associated with Helicobacter pylori and type 2 diabetes. Our Dermatol Online. 2016;7 (1): 369-371.
 15. Chokoeva A, Zisova L, Chorleva K, Tchernev G. Aspergillus niger – a possible new etiopathogenic agent in Tinea capitis? Presentation of two cases. Braz J Infect Dis. 2016, 20 (3): 303-307.
 16. Chokoeva A, Zisova L, Sotiriou E, Miteva-Katrandzhieva T. Tinea capitis: a retrospective epidemiological comparative study. Wien Med Wochenschr. 2016 Aug 10. [Epub ahead of print]
 17. Tchernev G, Penev P, Nenoff P, Zisova L, Cardoso J, Taneva T, Ginter-Hanselmayer G, Ananiev J, Gulubova M, Hristova R, Nocheva D, Guarneri C, Martino G, Kanazawa N. Onychomycosis: modern diagnostic and treatment approaches. Wien Med Wochenschr. 2013, 163 (1-2): 1-12.
 18. Zisova L, Dobrev H, Tchernev G, Semkova K, Aliman A, Chorleva K, Chapanova A, Vutova N, Wollina U. Tinea atypica: report of nine cases. Wien Med Wochenschr 2013, 163 (23-24): 549-55. (ISSN: 0043-5341)
 19. Chokoeva A, Zisova L, Sotiriou E, Miteva-Katrandzhieva T. Tinea capitis: a retrospective epidemiological comparative study. Wien Med Wochenschr. 2016 Aug 10. [Epub ahead of print]
 20. Tchernev G, Tronnier M, Ananiev J, Taneva T, Patterson JW, Gulubova M, Trafeli JP, Gegova A, Harrell M, Guarneri C, Wollina U, Cardoso JC, Kanazawa N, Zisova L, Forsea AM, Zouboulis CC. Atypical fibroxanthoma-a diagnosis of exclusion! Wien Med Wochenschr. 2013, 163 (15-16): 380-6.
 21. Tchernev G, Taneva T, Ananiev J, Cardoso JC, Gulubova M, Velev V, Karashmalakov A, Zisova L, Geilen CC. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia–an incidental finding after surgical excision. Wien Med Wochenschr. 2012, 162 (19-20): 448-51.
 22. Domeika M, Bashmakova M, Savicheva A, Kolomiec N, Sokolovskiy E, Hallen A, Unemo M, Ballard RC; Eastern European Network for Sexual and Reproductive Health (EE SRH Network) incl. K. Chudomirova. Guidelines for the laboratory diagnosis of genital herpes in eastern European countries. Euro Surveill. 2010, 4; 15 (44). pii: 19703.
 23. Brambarova D, Yankova R. Skin sensitivity – extremely positive reaction for nickelsulfate hexahydrate in association with occupational allergens. Our Dermatology Online Journal 2017 (приета за отпечатване).

В български списания

 1. Dobrev H, Nocheva D, Vuchev D, Grancharova R. Cutaneous Leishmaniasis – Dermoscopic Findings And Cryotherapy. Folia Med (Plovdiv). 2015, 57 (1): 65-8. [ISSN: 1314-2143]
 2. Богданов И, Гроздев И, Ботев И, Василева С, Господинов Д, Грозева Д, Грозева Л, Дерменджиева З, Димитрова Л, Добрев Х, Дреновска К, Дърленски Р, Кадурина М, Казанджиева Ж, Кирчева К, Mатеев Г, Методиева Н, Митева Л, Обрешкова Е, Праматаров К, Санкева М, Тонев С, Трашлиева М, Христакиева Е, Черкезов Т, Янкова Р, Цанков Н. Актуализиран консенсус за лечение на псориазис. Дерматология и венерология 2016, LIV, 1: 38-47. (ISSN: 0417-0792)
 3. Богданов И, Кадурина М, Ботев И, Василева С, Господинов Д, Дерменджиева З, Димитрова Л, Добрев Х, Дреновска К, Дърленски Р, Казанджиева Ж, Кирчева К, Mатеев Г, Методиева Н, Митева Л, Обрешкова Е, Праматаров К, Тонев С, Трашлиева М, Христакиева Е, Черкезов Т, Янкова Р, Цанков Н. Актуализирано ръководство за лечение на псориазис с биологични продукти на Българското дерматологично дружество. Дерматология и венерология 2016, LIV, 1: 48-70. (ISSN: 0417-0792)
 4. Гроздев И, Богданов И, Василева С, Господинов Д, Грозева Д, Грозева Л, Димитрова Л, Добрев Х, Дърленски Р, Кадурина М, Казанджиева Ж, Кирчева К, Mатеев Г, Методиева Н, Обрешкова Е, Праматаров К, Санкева М, Тонев С, Трашлиева М, Христакиева Е, Черкезов Т, Янкова Р, Цанков Н. Консенсус за лечение на псориазис. Дерматология и венерология 2013, LI, Supplement 1: 1-14. (ISSN: 0417-0792)
 5. Добрев Х. Розацея – клиника, оценка и лечение [обзор]. Мед Инфо. 2010, 10 (5): 73-76. (ISSN 1314-0345)
 6. Добрев Х. Фармакоикономически анализ “разход-полза” на три метода за лечение на онихомикоза. GP News. 2011, 12 (6): 10-12. (ISSN 1311-4727)
 7. Добрев Х. Мелазма – клиника, оценка и лечение [обзор]. Мед Инфо. 2011, 10 (5): 50-55. (ISSN 1314-0345)
 8. Добрев Х., Д. Ночева. Феномен на Рейно [обзор]. Дерматология и венерология. 2011, 3: 24-32. (ISSN: 0417-0792)
 9. Добрев Х., Д. Ночева, А. Гюрова, М. Арнаудова. Urticaria pigmentosa: сиптом на Darier, индекс SCORMA, приложение на локален tacrolimus. Дерматология и венерология 2011, 3: 60-64. (ISSN: 0417-0792)
 10. Добрев Х. Съвременни методи за оценка на мазна, акнеична кожа [обзор]. Мед Инфо, 2012, 12 (5): 37-43. (ISSN 1314-0345)
 11. Добрев Х. Приложение на трихоскопията в клиничната практика. Health.bg 2013, 9: 34-37. (ISSN 1314-2569)
 12. Добрев Х. Видеодерматоскопска диагностика на кожни карциноми. Health.bg 2014, 2: 33-37. (ISSN 1314-2569)
 13. Добрев Х, Вутова Н. Роля на видеокапиляроскопията за ранно диагностициране и мониториране на системната склеродермия. Medical Magazine, 2015, 15: 54-61.
 14. Добрев Х, Христова Р. Нови методи за диагностициране на болестите на ноктите. Medical Magazine, 2015, 15: 46-50.
 15. Добрев Х, Ночева Д. Видеодерматоскопска диагностика на крастата. Health.bg 2015, 2: 56-60. [ISSN 1314-2569]
 16. Добрев Х, Вутова Н. Акроцианоза и перниони. Етиопатогенеза, клинична и капиляроскопска картина, лечение. Medical Magazine 2015, 20: 34-39.
 17. Добрев Х, Христова Р. Псориазис на ноктите. Клиника, оценка и лечение. Medical Magazine 2015, 20: 40-45.
 18. Добрев Х. Хемангиоми в кърмаческа и детска възраст – клиника и лечение. Medical Magazine 2016, 32 (8): 30-35.
 19. Добрев Х. Приложение на дерматоскопията (трихоскопията) при микоза на окосмената част на главата. JP News 2016 (под печат)
 20. Кадурина М, Василева С, Господинов Д, Добрев Х, Казанджиева Ж, Mатеев Г, Обрешкова Е, Праматаров К, Тонев С, Трашлиева М, Христакиева Е, Черкезов Т, Янкова Р, Цанков Н. Ръководство за лечение на псориазис с биологични продукти на Българското дерматологично дружество. Дерматология и венерология 2013, LI, Supplement 1: 15-39. (ISSN: 0417-0792)
 21. Богданов И, Гроздев И, Ботев И, Василева С, Господинов Д, Грозева Д, Грозева Л, Дерменджиева З, Димитрова Л, Добрев Х, Дреновска К, Дърленски Р, Кадурина М, Казанджиева Ж, Кирчева К, Mатеев Г, Методиева Н, Митева Л, Обрешкова Е, Праматаров К, Санкева М, Тонев С, Трашлиева М, Христакиева Е, Черкезов Т, Янкова Р, Цанков Н. Актуализиран консенсус за лечение на псориазис. Дерматология и венерология 2016, LIV, 1: 38-47. (ISSN: 0417-0792)
 22. Бръмбарова Д, Янкова Р. Локални фотопротектори. Мед Инфо. 2016; 4: 16-22
 23. Бръмбарова Д, Янкова Р. Кожни депигментиращи средства – приложение в клиничната практика. Medicart 2016; 2: 25-29
 24. Гюрова М., Е. Петрова, В. Тричкова, Р. Янкова. Влияние на блеомицин върху здрава човешка кожа в условия на тъканни култури in vivo. Дерматология и Венерология. 2010, 48 (1): 53-57.
 25. Соколова Р, Янкова Р, Абаджиева Ц. Перорални антидиабетни медикаменти и техните въздействия върху кожата и имунната система. Медик Арт 2015, 9 (2): 28-30.
 26. Соколова Р, Янкова Р, Абаджиева Ц. Захарен диабет тип 2, имунна и кожна реактивност. Mед Инфо. 2015, 15 (5): 34-39.
 27. Янкова Р. Фотодерматози – характеристика, диагностика и лечение. GP News 2010, 6, 8-12.
 28. Янкова Р. Алергия и псевдоалергия. Мед Инфо. 2014, 4: 6-14.v
 29. Янкова Р, Казанджиева Ж.,Дърленски Р.,М. Герговска,Тонев С. М. Кадурина. Приложение на локален такролимус при себореен дерматит на лицето-реактивно и проактивно. Дерматология и венерология. 2014, 52 (1): 35-47.
 30. Янкова Р. Acne inversa с ограничена интермамарна локализация. Дерматология и венерология. 2014, 52 (2): 55-59.
 31. Янкова Р. Приложение на емолиенти при атопичен дерматит. МедикАрт Алергология и дерматология. 2014, 3: 32-39.
 32. Бръмбарова Д, Абаджиева Ц, Янкова Р. Проучвания върху контактната алергия сред медицински работници. (под печат)
 33. Казанджиева Ж., Р. Дърленски, Р. Янкова, Н. Берова, С. Тонев, М. Кадурина, Д. Господинов, Е. Христакиева, А. Николова, Н. Мандаджиева, Г. Матеев, С. Василева, Н. Цанков. Национален консуенсус за диагностика и лечение на контактния дерматит. Дерматол Венерол 49, 2011, 2, 3-16.
 34. Tchernev G, Ananiev J, Gulubova M, Bakardzhiev I, Pehlivanov G, Gonevski M, Zisova L, Cardoso J. HPV- associated Buschke-Lowenstein tumors in a patient with disseminated anogenital form of condylomata acuminata – a dermatosurgical problem. Acta Medica Bulgarica. 2012, 39 (2): 37-42.
 35. Betekhtin M, Ananiev J, Tchernev G, Zisova L, Philipov S, Hristova R. Early onset basal cell carinoma: surgical approach. Acta Medica Bulgarica. 2014, 41 (1): 82-87.
 36. Ananiev J , Tchernev G, Philipov S, Guarneri C, Zisova L, Hristova R, Betekhtin M, Wollina U. HPV-associated penile pigmented lesion. Acta Medica Bulgarica. 2014, 41 (1): 88-94.v
 37. Zisova L, Abadjieva T, Obreshkova E, Tchernev G, Vutova N. Association of eosinophilic fasciitis with morphea. Folia Med (Plovdiv). 2014, 56 (3): 220-224.v
 38. Zisova L, Chokoeva A, Sotiriou , Valtchev V, Gospodinov D. Onychomycosis and children – multicenter, comparative, retrospective analysis for 11 years period of time. Acta Medica Bulgarica. 2015, 42 (1): 23-33.
 39. Кирияк Н, Чернев Г, Пенев П, Ананиев Ю, Бакърджиев И, Пехливанов Г, Зисова Л, Патерсън Д. Опростени дерматоскопски критерии за диагностициране на немеланоцитни кожни лезии: индикации за хирургично отстраняване. Обща медицина. 2012, 2: 41-51.
 40. Зисова Л. Себореен дерматит. Beauty Woman. 2013, май, 58.
 41. Зисова Л. Гъбични инфекции. Beauty Woman. 2013 май 54.
 42. Чокоева А, Зисова Л. Онихомикози в детска възраст. Дерматология и венерология. 2014, 2: 9-17.
 43. Зисова Л, Чокоева А. Епидемиологични проучвания на онихомикозата в детска вьзраст. MD Бьлгария. 2015, 85 (1): 2-6.
 44. Зисова Л. Диагностични методи при дерматомикози. Healt.bg 2016, 2, 45-60
 45. Чокоева А, Зисова Л, Чапанова А. Tinea barbae profunda, причинена от Trichophyton rubrum – необичайна находка вследствие на необичаен механизъм на заразяване. Meдицински преглед. 2015, 51 (2): 49-53 v
 46. Чокоева А, Зисова Л. Tinea capitis – съвременните тенденции на познатото заболяване. Meдицински преглед. 2015, 51 (3): 22-30.
 47. Чокоева А, Зисова Л, Лоти Т, Чернев Г. Недерматофитни форми на тинея капитис – нови етиопатогенетични аспекти и бъдещи терапевтични опции. Медицински преглед. 2016, 52 (1): 67-68.
 48. Zisova L, Chokoeva A, Amaliev G, Petleshkova P, Miteva-Katrandzhieva Ts, Krasteva M, Uchikova E, Kouzmanov A, Ivanova Z. Vulvovaginal candidiasis in pregnant women and its importance for Candida colonization of newborns. Folia Med (Plovdiv). 2016, 58 (2): 108-14.
 49. Чокоева A, Кузманов А, Иванова З, Зисова Л, Амалиев Г, Петлешкова П, Митева-Кантраджиева Ц, Кръстева М, Учикова Е. Antifungal susceptibility testing of medically important yeasts. Акушерство и гинекология 2016, 3 (под печат)
 50. Trayanova E, K. Chudomirova, R. Komitova. HIV-associated sarcoma Kaposi. Медицински преглед. 2015, 51 (2): 16-21.
 51. vPopivanova N, Chudomirova K, Baltadzhiev I, Abadieva T. HIV/AIDS-associated Kaposi’s sarcoma with multiple cutaneous-mucousal dissemination following ultraviolet (puva) photochemotherapy. Folia Med (Plovdiv). 2010, 52 (3): 56-61.
 52. Калева Н, Чудомирова Кр, Петрова И, Стоев И, Стоева Р, Иванов И, Шмилев Т. Дефекти в синтезата на холестерола с описание на два случая със синдрома на Conradi-Hünermann. Педиатрия. 2010, 1: 37-42.
 53. Kомитова Р, Чудомирова К, Трaянова Е, Георгиева В. Опасният дует сифилис и HIV инфекция. Медицински преглед, 2016, 52 (4): 57-65.

Публикации в научни сборници

 1. Dobrev H, Atanasov N. Evaluation of the impact of psoriasis on patient’s quality of life and determining their willigness to pay. Сборник презентации на 6th International Conference in Economics and Administration, ICEA 2014 – The 2nd Workshop in “Health Economics”, 20–21 June 2014, Bucharest, Romaniал 2014, 20-21. http://itchannel.ro/faa-sesiune/content/2nd-workshop-%E2%80%9Chealth-economics%E2%80%9D-
 2. Stoyneva M, Dobrev H, Pilarski P. Calothrix confervicola Agardh ex Bornet et Flahault (Cyanoprokaryota) – a new possible causative agent of seeweed dermatitis? Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Книга 2 – ботаника, том 99, 2014. Early View, On-line since 8 June 2015
 3. Вутова Н, Христова Р, Ночева Д, Добрев Х, Ненова И. Капиляроскопски промени при Morbus Rendu-Osler. СБОРНИК С ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, III-та национална конференция за редки болести, 14-15 септември 2012 год, гр. Пловдив. Изд. БАПОН, гр. Пловдив, 2012: 88. (ISSN 1314-3581)
 4. Вутова Н, Добрев Х. Вторичен феномен на Рейно, индуциран от химиотерапевтични лекарствени средства. Научни трудове на СУБ – Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. Том XVII, 2015: 107-110. (ISSN 1311-9427)
 5. Вутова Н, Добрев Х. Капиляроскопски промени при epidermolysis bullosa. Постер. СБОРНИК С ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, III-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 26-27 септември 2014, Пловдив (ISSN 1314-3581)
 6. Добрев Х. Експертни центрове за редки болести в Бълггария –критерии за обозначаване. СБОРНИК С ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, III-та национална конференция за редки болести, 14-15 септември 2012 год, гр. Пловдив. Изд. БАПОН, гр. Пловдив, 2012: 53-58. (ISSN 1314-3581)
 7. Добрев Х, Л. Зисова, А. Чапанова, А. Гюрова, Р. Христова, Д. Ночева, Н. Вутова. Tinea incognito и demodicidosis unilateralis при пациентка с индуциран от радиотерапия pemphigus. Научни трудове на СУБ – Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. Том XIII, 2013: 81-85. (ISSN 1311-9427)v
 8. Ночева Д, Вутова Н, Христова Р, Добрев Х. Каква е вашата диагноза (Редки клинични случаи). СБОРНИК С НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ от конкурсни сесии 2013. Конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени под егидата на Проф. д-р Стефан Костянев, дмн, РЕКТОР на МУ Пловдив, 18-20.04.2013 г., Пловдив, Аудиторен комплекс. 2013: 113-118. (ISSN 1314-9229)
 9. Ночева Д, Вутова Н, Христова Р, Добрев Х. Fordyce spots – дерматоскопски характеристики. Описание на случай. СБОРНИК С ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, IV-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 13-14 септември 2013, Пловдив. Изд. БАПОН, Пловдив. 2013: 136. (ISSN 1314-3581)
 10. Ночева Д, Вутова Н, Христова Р, Добрев Х. Множествени Halo Nevi – дерматоскопски характеристики. Описание на случай. СБОРНИК С ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, IV-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 13-14 септември 2013, Пловдив. Изд. БАПОН, Пловдив. 2013: 137. (ISSN 1314-3581)
 11. Христова Р, Добрев Х. Нокътни промени при ревматологични заболявания. Научни трудове на СУБ – Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, Том XVI, 2015: 153-156. [ISSN 1311-9427]
 12. Христова Р, Добрев Х. Нокътни промени при epidermolysis bullosa. Сборник с постери и презентации, Пета Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 26-27 септември 2014, Пловдив, Изд. БАПОН, Пловдив. 2014. [ISSN 1314-3581]
 13. Христова Р, Добрев Х. Нокътни промени при приложение на противотуморни лекарствени средства. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. 2015: 111-115. [ISSN 1211-9427]
 14. Чокоева А, Зисова Л. Tinea capitis. Сборник “Наука и младост”, 70 години Медицински университет Пловдив, 2015: 161-165.
 15. Бръмбарова Д, Абаджиева Цв, Янкова Р. Кожна сензитивност и фотосензитивност към алергени от стандартна епикутанна и фотоепикутанна серия. Научен сборник “Наука и младост” 2016: 49-52. (МУ – Пловдив)

Монографии

Монографии (2010-2016 г.)

Монографии в чужбина

 1. Dobrev H. Ethical aspects of cosmetic testing. In: PRACTICAL ASPECTS OF COSMETIC TESTING. Fluhr J. (ed.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010: 15-25.
 2. Dobrev H. Cosmetic testing report. In: PRACTICAL ASPECTS OF COSMETIC TESTING. Fluhr J. (ed.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010: 107-119.
 3. Dobrev H. Products for impure, acne-like skin. In: PRACTICAL ASPECTS OF COSMETIC TESTING. Fluhr J. (ed.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010: 155-170.
 4. Dobrev H. Cutometer. In: NON INVASIVE DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN CLINICAL DERMATOLOGY. Berardesca E, Maibach H, Wilhelm K. (Eds). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014: 315-338.

Монографии у нас

 1. Добрев Х. Диагностика и лечение на някои спешни състояния в детската дерматология. В: СПЕШНА ПЕДИАТРИЯ. Гастроентерология. Под ред. на проф. Тоньо Шмилев. Лакс бук 2014: 189-202. (ISBN 978-954-8326-95-7)
 2. Клинканова М, Сивкова Н, Добрев Х, Шмилев Т. Алергични заболявания. В: СПРАВОЧНИК за диагностика и лечение на детските болести. Под ред. на проф. Тоньо Шмилев. Мед. изд. Райков, 2014: 97-110. (ISBN 978-954-9666-64-9)
 3. Добрев Х. Защо е необходимо да има рецензенти? В: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДОКТОРАНТИ. Под редакцията на проф.Виктория Сарафян и чл.кор. проф. Стефан Костянев. МУ Пловдив 2016: 171-187. (ISBN 978-619-7085-65-5)
 4. Добрев Х. Как да отговаряме на рецензентите? В: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДОКТОРАНТИ. Под редакцията на проф.Виктория Сарафян и чл.кор. проф. Стефан Костянев. МУ Пловдив 2016: 188-199. (ISBN 978-619-7085-65-5)
 5. Златков Н, Янкова Р. Атлас болести на лигавицата на устата. Издателство: МИ Райков, 2012, ISBN: 978-954-9666-59-5
 6. Чудомирова К, Кантарджиев Т. Етиологична диагностика на сексуално предаваните инфекции – хламидийна и микоплазмена инфекции, гонококция и сифилис. НЦЗПБ, 2012.
 7. Добрев Х. Трудности при разработване на дисертационен труд и начини за справяне с тях. В: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Под редакцията на проф. Бл. Маринов, дм, МУ-Пловдив, 2019: 23-56.

Дисертации

От основаването на Катедрата през 1946 тод. досега са защитени 20 дисертационни разработки и 1 хабилитационен труд. Те са посветени на основни дерматологични проблеми – онкодерматология и дерматохирургия, микология, афтозна болест, склеродермия, имунология на булозни дерматози, имунофлуоресцентна диагностика на сифилис, диагностични методи в алергологията и имунологията, функционални методи на изследване в дерматологията, полово предавани болести, андрогенна алопеция.

 1. Дисертации за степен “Доктор на науките” – Атанасов В. (1987), Влашев Д. (1989),Добрев Х. (2019)
 2. Дисертации за “Кандидат на науките” – Теодосиева Е. (1972), Десев Д. (1979), Атанасов В. (1979), Савова Й. (1981), Реува-Илиева Х. (1981), Влашев Д. (1981), Янкова Р. (1990)
 3. Дисертации за ОНС “Доктор” – Добрев Х. (2000), Чудомирова К. (2000), Зисова Л. (2006), Гюрова М. (2010), Абаджиева Ц. (2013)

Дисертации (1970-2018 г.)

 1. За степен “Доктор на науките”
  1. Васил Симеонов Атанасов. Сравнителни проучвания при болни от прогресираща и ограичена склеродермия. Автореферат (дмн), Пловдив, 1987.
  2. Димитър Атанасов Влашев. Клинично, хистологично и имунопатологично проучване на някои автоимунни кожни болести. Автореферат (дмн), Пловдив, 1989.
  3. Христо Петров Добрев. Стойност на неинвазивното биоинженерно изследване на човешката кожа „in vivo“.
 2. За степен “Кандидат на науките” / ”Доктор”
  1. Елисавета Стефанова Теодосиева. Промени във функционалното състояние на кожата при болни от екзема, лекувани вътрешно с кортикостероиди. Автореферат (кмн), Пловдив, 1972.
  2. Десю Стоянов Десев. Честота и структура на кандида-флората на оралната кухина и бронхиалната мукоза при болни и здрави лица. Автореферат (кмн), Пловдив, 1979.
  3. Васил Симеонов Атанасов. Проучвания върху клиниката и патогенезата на прогресиращата склеродермия. Автореферат (кмн), Пловдив, 1979.
  4. Йорданка Кръстева Савова. Същност, честота и значение на криоглобулините в дерматовенерологията. Автореферат (кмн), Пловдив, 1981.
  5. Христина Стефанова Руева-Илиева. Диагностична и прогностична стойност на имунофлуоресцентния тест и неговите варианти в серодиагностиката и клиниката на сифилиса. Автореферат (кмн), Пловдив, 1981.
  6. Димитър Атанасов Влашев. Клинично значение на имунофлуоресцентните изследвания при някои булозни дерматози. Автореферат (кмн), Пловдив, 1981.
  7. Румяна Калоферова Янкова. Методът “кожен прозорец” при проучвания върху контактната свръхчувствителност. Автореферат (кмн), Пловдив, 1990.
  8. Христо Петров Добрев. Стойност на неинвазивното биоинженерно изследване на механичните свойства на човешката кожа in vivo. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2000.
  9. Красимира Николаева Чудомирова. Полово предавани болести и свързани с тях състояния при жени, считащи се за здрави. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2000.
  10. Лилия Александрова Зисова. Дрожди от род Malassezia и тяхната роля в етиологията, протичането и терапията на себорейния дерматит. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2006.
  11. Магдалина Гюрова. Възможности на интралезионалното лечение с блеомицин при базоцелуларен карцином – клинични и експериментални проучвания. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2010.
  12. Цветана Абаджиева. Андрогенна алопеция при пременопаузни жени – клинични, лабораторни и терапевтични аспекти. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2013.
  13. Донка Бръмбарова. Проучване върху кожната сензитивност и фотосензитивност спрямо депигментиращи и фотопротективни препарати. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2016.
  14. Десислава Ночева. Практическо приложение на дигиталната дерматоскопия в диагностиката на пигментни и непигментни кожни лезии. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2017.
  15. Рени Христова. Диагностична и прогностична стойност на нокътните промени при кожни и други заболявания. Научен ръководител: проф. д-р Х. Добрев. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2017.
  16. . Радица Соколова. Проучвания върху кожната и общата имунна реактивност при пациенти със захарен диабет тип 2. Научен ръководител: доц. д-р Р. Янкова. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2018
  17. Анастасия Чокоева. Проучване върху епидемиологията, етиологията и рисковите фактори за развитието на повърхностни микози в детска възраст. Научен ръководител: доц. д-р Л. Зисова. Автореферат (дм). МУ-Пловдив, 2018
  18. Нина Вутова. Диагностична и прогностична стойност на видеокапиляроскопското изследване на периферните кръвоносни съдове при кожни и съединителнотъканни заболявания. Научни ръководители: проф. д-р Христо Добрев, дм и проф. д-р А. Баталов, дм. Пловдив, 2021
  19. Гергана Въжева. Приложение на PCR методиката в съвременната диагностика на гъбичните инфекции. Научен ръководител: доц. д-р Лилия Зисова, дм Пловдив, 2023
  20. Д-р Теодор Алексиев. Стойност на студово-провокационния тест в оценката на кожната микроциркулация. Научен ръководител: проф. д-р Христо Добрев, дмн, Пловдив, 2023
  21. Д-р Златина Иванова. Стойност на индентометрията в оценката на механичните свойства на човешката кожа In Vivo. Научен ръководител: проф. д-р Христо Добрев, дмн, Пловдив, 2023
  22. Лидия Тодорова. Клинични и терапевтични проучвания при алопеция ареата. Научен ръководител: доц. д-р Цветана Абаджиева, дм, Пловдив, 2024