Секция по обща хирургия

Колектив на катедра по пропедевтика на хирургичните болести
Колектив на катедра по пропедевтика на хирургичните болести

Контакти

e-mail : [email protected]

Телефон :


Учебна дейност

Учебна програма – Обща и оператива хирургия


В клиниката се провежда обучение на:

  • студенти ІІІ курс медицина на български и английски език;
  • студенти по програма Еразъм и световен студентски обмен;
  • стажант лекари;
  • медицински сестри и акушерки;
  • специализанти и докторанти по хирургия;
  • следдипломно обучение на ОПЛ и продължително обучение на специалисти хирурзи.

Основните принципи на обучение в клиниката нагледност, активност и последователност се осъществяват посредством лекции, практически упражнения, демонстрации, семинари и дискусии.

Клиниката разполага с модерно оборудване и аудиовизуални средства, доставени чрез наши спонсори лаптоп, мултимедиен диапрожектор, цифров фотоапарат и цифрова камера и 7 съвременни компютъра на он-лайн режим, които са комплектовани с всички периферни устройства.

Основателно клиниката е получила една от най-високите оценки при акредитацията за цялостната си дейност, а така също при институционалната акредитация на нашия университет.

Трайни и ползотворни са контактите на катедрата с:

  • Университетската болница в гр. Архус (Дания) и с ръководителя на Хирургичния департамент, проф. Питер Функ Йенсен изтъкнат европейски и световен експерт в областта на гастроезофагеалната ендоскопска хирургия;
  • Университета в Питсбърг (Пенсилвания-САЩ) със завеждащия Департамента по хирургия, световно известен колопроктолог проф. Филип Каушай, няколкократно посетил клиниката, извършил консултации, изнесъл лекции пред Българското хирургично дружество, провел дискусии и обсъждания в Клиниката.

След многократните им визити в Медицинския университет и Клиниката, съпроводени с демонстративни операции, обсъждане на болни, лекции на наши научни форуми, Академичният съвет на МУ Пловдив заслужено присъди на проф. Питър Ф. Йенсен и проф. Ф. Каушай титлата „доктор хонорис кауза”.

Академичен състав

Ръководители на Секцията по обща хирургия:
доц. д-р Виолета Калчева (1980 – 1985 г.)
доц. д-р Алфред Капон (1985 – 1988 г.)
проф. д-р Иван Зънзов (1988 – 1991 г.)
доц. д-р Иван Манчев (1991 – 2002 г.)
проф. д-р Божидар Хаджиев (от 2002 г.-2020г.)
проф. д-р Борис Сакакушев (2020 – 2023г.)
доц. д-р Бойко Атанасов ( от 2023г. )


Секция Обща хирургия:

доц. д-р Бойко Атанасов, дм – Ръководител секция

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

проф. д-р Борис Сакакушев, дм

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

доц. д-р Джевдет Чакъров, дм

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

доц. д-р Николай Белев, дм

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Антон Тодоров, дм – Главен асистент

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Димитър Хаджиев, дм – Главен асистент, Отговорник по учебна дейност, Отговорник по качество и акредитация

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Елена Хаджиева, дм – Главен Асистент

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

Д-р Велизар Хаджиминев, дм – Главен Асистент, Отговорник по НИД

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Иван Иванов – Преподавател

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Веселин Маринов – Преподавател

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Георги Марков – асистент

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

Д-р Карина Иванова – Асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

Научна дейност

В последните години в клиниката по Обща Хирургия се разгръща значителна научна дейност. Всички национални научни изяви на БХД са форум за авторитетна изява на научно-преподавателските ни кадри.

В последните години работата на Пловдивската секция на БХД отбеляза значителен прогрес и основателно е сочена като една от най-добрите от националното ръководство.

Чести гости на тези научни форуми са изтъкнати балкански и европейски хирурзи, както и водещи български специалисти.

Едно от традиционно важните и перспективни направления са научните разработки в областта на колопроктологията.

Въз основа на интердисциплинарния подход съвместно с ЦИКЛ и Катедрата по Микробиология и Имунология се разработват съвременните актуални проблеми, свързани с имунологията при аноректалните абсцеси и фистули.

Освен регионален и национален авторитет, клиниката завоюва и международно признание. Докладът на доц. д-р Б. Хаджиев „Радикално оперативно лечение на аноректалните абсцеси с първична или лигатурна фистулотомия” беше награден на ІХ Централноевропейски конгрес по колопроктология в Белград 2004 г. с първо място и специалната награда на международното научно жури.

Секторът по колопроктология в лицето на проф. Д. Хаджиев, доц. В. Калчева, доц. Б. Хаджиев, д-р Вл. Запрянов, д-р Ч. Атанасов, д-р И. Иванов, поставят основите на съвременната колопроктологична помощ в Южна България, развивайки се по възходящ път с внедряването на нови методики и постижения в дебелочревната хирургия.

Водещо направление в научните разработки на секцията се пада на колоректалната хирургия.

През последните 5 години са направени повече от 50 публикации в редица наши и чуждестранни научни списания, а наши колективи участват със съобщения, разработки и презентации във всички национални и редица престижни чуждестранни научни форуми.

Особено внимание е отделено на интердисциплинарния научен подход. Съвместно с катедрите по Медицинска биология, Обща и Клинична патология, по Фармакология и Клинична фармакология се работи по перспективен вътреуниверситетски проект за таргетна терапия и някои аспекти от генетиката на колоректалния карцином (с участие на д-р Ант. Тодоров, дм).

Съвместно с ЦИКЛ и Катедрата по микробиология и имунология се разработват имунологични проблеми при аноректалните абсцеси и фистули.

Заслужено признание за дългогодишна научна и преподавателска дейност е придобиването на академичните длъжности „професор“ през 2011 г. от доц. Божидар Хаджиев и на „доцент“ от д-р Борис Сакакушев, дм (2013 г.)

Проф. Б. Хаджиев е дългогодишен зам.-председател на Българското хирургическо дружество, член на редакционната колегия на списание “Хирургия“, а доц. д-р Б. Сакакушев – член на Борда на Световната асоциация по спешна хирургия и член на редакционните колегии на World Journal of Emergency Surgery (WJES) и Journal of Acute Disease (JAD).

Представителите на Секцията по обща хирургия участват активно в обществено-политическия живот в страната. С няколко депутатски мандата са проф. Ив. Зънзов, проф. Ил. Баташки и д-р Дж. Чакъров (министър на околната среда и водите), а проф. Б. Хаджиев и доц. П. Недев бяха общински съветници в гр. Пловдив.

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации