Секция по пластично-възстановителна, естетична хирургия и термична травма

Академичен състав – Секция пластично-възстановителна, естетична хирургия и термична травма

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032602935


Учебна дейност

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“

В Сектора се провежда обучение по Пропедевтика на хирургическите болести на студенти с преподаване на български език:

• Медицина (III-ти) – 30 ч лекции и 60 ч упражнения
• Акушерка (III-ти курс) – 13 ч лекции и 2 ч упражнения
• Медицинска козметика – 15 ч лекции и 15 ч упражнения

ФОЗ –„Здравни грижи” ОКС „Бакалавър” -7 часа лекции и 5 часа упражнения и – ПЪРВИ ГРИЖИ ПРИ ДЕЦА С ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

• СИП студенти медици за новости в пластично-възстановителната и естетична хирургия – 10ч лекции
• Обучение на специализанти по Пластично-.възстановителна и естетична хирургия
• Обучение на докторанти на редовна и самостоятелна подготовка
• Чуждестранни студенти по програма Еразъм.
• Пред дипломен стаж за студентите от VI-ти курс медицина.
• Обучение на лекари, специализиращи обща хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, анестезиология, реанимация и интензивно лечение.(български и чуждестранни граждани).
• Обучение по “Пластично-възстановителна и естетична хирургия”, специализиращи „хирургия“ и „анестезиология, реанимация и интензивно лечение“.

Академичен състав

Доц. д-р Елеан Зънзов, дм – Ръководител катедра

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн – Ръководител секция

Тел: 032/60-29-35
e-mail: [email protected]

д-р Ваня Анастасова, дм – Главен Асистент, Главен административен асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

д-р Регина Хатър, дм – Главен Асистент, Отговорник по качество и акредитация

Тел: 032/60-29-35
e-mail: [email protected]

д-р Елена Кръстева, дм – Хоноруван асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

д-р Петър Кискинов – Хоноруван асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

д-р Иван Гинев – Докторант

Тел: Тел: 032/60-29-35
e-mail: [email protected]

д-р Костадин Гигов – Хоноруван асистент

Тел: 032/60-29-35
e-mail: [email protected]

д-р Христо Бонев – Хоноруван асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

Всички лекари са членове и на БАПРЕХ – Българска асоциация по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, която има роля на национално научно -дружество. Професор Анастасов беше неин Председател от 2012 до 2016, а от 2019 – д-р Хатър е Организационен Секретар.

В Секцията по Пластично-възстановителна и естетична хирургия към Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести има две клинични структури със собствена история на съществуване, развитие и интереси до 2018 година, след което се обединяват в една Секция и Клиника с две клинични звена .

Научна дейност

Изобретения

 • Метод на лечение на болни с обширни изгаряния посредством първична биологична превръзка в условия на флуидно легло ”Клинитрон”. Авторско свидетелство № 48346 от 05.03.1991 г. професор д-р Иван Трайков,дм
 • Метод за неоперативно лечение на гигантско омфалоцеле. Авторско свидетелство № 51695 от 21.06.1996 г. Професор Иван Трайков,дм
 • МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗРАСТТА ЗА ОПЕРАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ ЦЕПНАТИНИ НА УСТНАТА И НЕБЦЕТО Авторско свидетелство № 50063 МПК А 61 В 6/00 гр. София.08.02. 1990 професор д-р Юрий Анастасов, д-р Динко Захариев

Рационализации:

 • Използуването на ”Дентафлекс” като молаж при вестибулопластика със свободен кожен трансплантат. Авторско свидетелство № 107 от 27.03.1991 г. професор д-р Иван Трайков,дм
 • Модифицирана техника на Зонтаг за несвободна кожна пластика с двуосновно педикулирано ламбо при тежки дефекти на антебрахиума. Авторско свидетелство № 2933 от 07.05.1985 г.
 • ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ ЦЕПНАТИНИ НА УСТНАТА И НЕБЦЕТО Авторско свидетелство № 50063 МПК А 61 В 6/00 гр. София.08.02. 1990 професор Юрий Анастасов, д-р Динко Захариев

Участия в проекти
Към МОН

 • -DVU 02/21/20.12.2011 – Създаване на информационна система, регистър, база данни за целите на националните стандарти при комплексното лечение на пациенти с вродени лицеви аномалии. – ръководител доцент д-р Юрий Анастасов дмн
 • -DVU 02/25/20.12.2011 – Кефалометрично изследване и 3D виртуално моделиране на лицето с цел конструиране и визуализация на 3D лицева статистика и създаване на кефалофациални база данни. – Ръководител доцент д-р Стефан Сивков дм, и участник – доцент д-р Юрий Анастасов дмн.

КОСТ АКЦИИ

COST Action IS1210 2014 . Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance. http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1210 – участници – професор Анастасов, д-р Радост Великова

COST ActionCA16234-2017 European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care – https://ecce.nu/ участници от България – професор Анастасов, д-р Костадин Гигов

Професор Анастасов беше поканен STSM мисия за една седмица през февруари 2018 в Барцелона за да представи моделът на медицинското досие за лицеви аномалии пред Университетската болница Вал Еброн, Каталуня, Испания.

Проекти по Еразъм

 • IHEM: Improving the long-term outcomes in children with congenital anomalies by implementing an Innovative Health Educaconal Module for staff in health care and NGO’s Reference number: 2015-1-SE01-KA202-012291 – Участник – професор Анастасов
 • Face Value – Optimising the psychosocial care for individuals with birth defects in Europe by implementing an innovative training method for staff in health care and NGO settings Reference number: 2014-1-UK01-KA202-001615
 • CUTTING EDGE TRAINING:OPTIMISING MEDICAL OUTCOMES FOR PATIENTS UNDERGOING APPEARANCE ALTERING PROCEDURES VIA INNOVATIVE TRAININGOF HEALTH CARE PROFESSIONALS.2017-1-SE01-KA202-034533 – УЧАСТНИЦИ –ПРОФЕСОР АНАСТАСОВ, Д-Р РЕГИНА ХАТЪР
 • Empowering Parents of Children with Clefts, Speech, Communication and Resilience (SCR4Cleft) 2019 професор Ю. Анастасов

Вътре университетски научни проекти

1.„Клинични, епидемиологични и микробиологични проучвания в стационар за общо профилна реанимация и термични травми”- 2002г. д-р Катя Калинова
2. „Патологични цикатрикси и келоиди – подход, диагностика и лечение“ -2020г. Д-р Ваня Анастасова

Домакин на Международен Конгрес EUROCleftNetResearchConferencePlovdiv 25-28 september 2013 -“Completing the circle: shared opportunities to address the challenge of orofacial clefts”, на който присъстваха 89 гости от чужбина.
Научно-изследователски интереси:

 1. Мултидисциплинарно лечение на лицеви аномалии
 2. Биология и клиника на стволови клетки, трансплантация на мастни клетки
 3. Физиопатология на цикатриксите
 4. Реконструктивна хирургия
 5. Микрохирургия
 6. Естетична хирургия
 7. Лечение на термична травма

В областта на термичната травма и реконструктивната хирургия е разработен, въведен и публикуван подход за лечение на пациенти с дълбоки и обширни изгаряния, който е признат и за изобретение. Изнесени като научни публикации и редица оперативни интервенции извършени за първи път в България, признати и за рационализации, като: субскапуларно ламбо за ранно покриване на дефект на мишницата; двуполюсно модифицирано ламбо по Zontag; оментопластика при тежки травматични дефекти или изгаряния.

В областта на трансплантацията на мастни клетки разработените научни изследвания от членове на Секцията са цитирани от редица чужди автори.

В областта на лицевите аномалии е разработен мултидисциплинарен подход за тяхното лечение, електронно медицинско досие (ЕМДЛА ) https://emrfa.org/ за лицеви аномалии с над 1200 пациента. За първи в страната за извършени в съвместен екип с Университетската Болница в Лил, краниофациални операции – лицева бипартиция при хипертелоризъм, дистракция на среден лицев масив, лечение на окси-брахицефалии с фронтоорбитално ламбо, дистрация на лице, предномаксиларна дистракция.

Учебници

-Спешна педиатрия – „Изгаряне и измръзване” – първо издание/2000 – под редакцията на проф. Б. Бойкинов и проф. Хр.Михов
-Спешна педиатрия – „Изгаряне и измръзване” – четвърто издание/2015 – под редакцията на проф. Т. Шмилев

Монографии

1. Оперативни методи в лицево-челюстната хирургия. Под редакцията на проф. Кавракиров. МИ.” АРСО” 1998 г ISNB: 954-8967-22-7

a. Анастасов Ю. Краниофациална хирургия. 317-330.
b. Анастасов Ю. Възстановителни операции при някои тумори в лицево-челюстната област. 485 – 505

2. The EUROCLEFT PROJECT 1996-2000.Standarts of Care for Cleft Lip and Palate in Europe. Shaw W.et coll. IOS Press.2000. ISSN:0929-6743 Y.Anastassov. Cleft lip and palate care in Bulgaria.р 32

3. ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ. ПОЛИГРАФ КОМЕРС 2006 ISBN-10:954-91865-1-Ю.АНАСТАСОВ.

4. Progress in Medical Genetics. Publ. Date:2006, ISBN: 1-59454-489.Christo Dimitrov Shipkov, Tzanio Krastev, Youri Anastassov, Elena Dimitrova, Margarita Stefanova. Genetics and surgery of intersexual conditions. Review of the literature and our experience. CHAPTER 8.183 – 199.

5. Patologia de los labios J.L.Cedrun. –. ISBN -13:978-84-939275 editorial Ripano, Madrid 2012. Capitulo 4. Malformaciones labiales congenitas.. Y.Anastassov,J.LCedrun, Gonzalo Landa 97-125.

6. Current Concepts in Plastic Surgery, Edited by Francisco J. Agullo. InTech 2012, ISBN 978-953-51-0398-1 Regina Khater and Pepa Atanassova. 10. Autologous fat grafting – factors of influence on the therapeutic results, 183-210

7. Епидемиология и оперативно лечение на изгаряне по китка и ръка“ – Красимир Янев, 2013г.

8. Un registre clinique des anomalies de la face en Bulgarie. Youri Anastassov. ISSN 978-3-639-54031-4 .Editions universitaires europeennes. 2016

9. „ Експандер техника в пластичната хирургия „ Елеан Зънзов, 2017

Дисертации

Защитени са следните дисертации:

1.Професор д-р Иван Трайков,дм – „ Лечение на обширни изгаряния посредством първична биологочна превръзка в условията на флуидно легло”Клинитрон” 1990 .

2.Професор д-р Юрий Анастасов,дм – “КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ ЦЕПНАТИНИ НА УСТНАТА И НЕБЦЕТО”. София 1995

3.Д-р Христо Шипков, дм „ “Клинико –анатомично проучване и приложение на педикулизирани ламба при дефекти в областта на главата и гръдния кош”. Пловдив ,2002

4.Професор д-р Юрий Анастасов,дмн –„МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИТЕ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ. Пловдив, 2008.“

5.Д-р Регина Хатър, дм, „Автоложна мастна трансплантация – клинични и експериментални проучвания”Пловдив, 2010

6.Д-р Красимир Янев, дм „ Оперативно лечение на изгаряния, обхващащи китка и ръка“ – Пловдив, 2013г.

7.Доцент д-р Елеан Зънзов, дм „Оперативно поведение за възстановяване на тъканни дефекти при откритите травми на главата“ – Пловдив, 2015

8.д-р Ваня Николаева Анастасова,дм -„Хирургично поведение при пациенти с последствия от изгаряния” 2017

9.д-р Елена Кръстева, дм “ –Реконструкция на мекотъканни дефекти в областта на подбедрицата и ходилото. Пловдив, 2018

10. Д-р Катя Калинова „Реконструкция на изгореното лице“ – Пловдив, 2019г.