Катедра по УНГ болести

Академичен състав – катедра УНГ болести

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон: 032 602 651


Учебна дейност

Катедрата по УНГ болести при ВМИ гр. Пловдив е основана през 1945 год. с ръководител проф. Д-р Георги Янков, който е и ректор на Пловдивски университет.

От 1947 год. до 1949 год. временен ръководител е проф. д-р Ст. Димитров, а от 1949 г. до 1962 год. доц. д-р М. Ботушаров с асистенти д-р Вл. Павлов, д-р Ат. Гюлев, д-р Филипов.

От 1962 г.-1964 г. временен ръководител на катедрата е доц. д-р Вл. Павлов. От м. април 1964 г. до 1980 год. ръководител на катедрата е проф. д-р Атанас Гюлев.

От 1981 год. до 1991 год. ръководител е проф. д-р Христо Дончев.

От 1991 г. до 1999 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Я. Ковачев.

От 1999 год. до 2014 г. ръководител на катедрата е проф.д-р . д-р Илия Йовчев, дмн.

От м. април 2014г. до сега ръководител на катедрата е Проф. д-р Карен Джамбазов

С течение на годините и упорития труд на гореизброените преподаватели катедрата се превърна в една от водещите катедри по УНГ болести в страната.

Учебната работа обхваща обучението на студенти – медици и стоматолози от ІV-ти курс на български и английски език . Лекционният курс се води от проф.д-р Карен Джамбазов, доц. д-р Спас Консулов, дм, доц. Дойков,дм, проф. Вичева,дм и доц. Пазарджиклиев.

В катедрата се обучават и стажант-лекари, както и специализанти. Подготвят се три свободни докторантури, Д-р Стефан Консулов на тема „Сравнителни характеристики на два хирургични метода-коблатор тонзилектомия и конвенционална тонзилектомия“, Д-р Маджарова на тема: „ Вестибуло евокирани, миогенни потенциали (VEMP)- оценка на резултатите при различните вестибуларни отклонения и Д-р Топалова на тема: „Комплексен подход за топична диагностика на риноликворея“.

Ежегодно към катедрата се организират следните специализирани курсове:

 • Основно поведение при заболяванията на средното ухо
 • Диагностика и хирургично лечение на параназалните синуси и слъзните пътища с функционална ендоназална хирургия на синусите.
 • Алергични заболявания на нос и околоносни кухини и тяхната обективизация
 • Детска оториноларингология
 • Аудиология и отоневрология
 • Хирургични принципи на оперативното лечение при тумори на ларинкса
 • Гласова рехабилитация при ларингектомирани пациенти
 • Ранна диагностика и съвременно лечение на злокачествените заболявания на ларинкса
 • Чужди тела в трахея бронхи и хранопровод.

Провеждат се и курсове по специалност “Обща медицина”.

Лекционния курс се води от проф. д-р Карен Джамбазов, дм, доц.д-р Спас Консулов,дм, доц. д-р Илиян Дойков,дм, Проф. д-р Диляна Вичева, дм


Академичен състав

Ръководители на Катедрата по оториноларингология:
проф. д-р Георги Янков (1945 – 1947 г.)
проф. д-р Стоян Димитров, вр. ръководител (1947 – 1949 г.)
доц. д-р М. Ботушаров (1949 – 1962 г.)
доц. д-р Владо Павлов – вр. ръководител (1962 – 1964 г.)
проф. д-р Атанас Гюлев (1964 до 1980 г.)
проф. д-р Христо Дончев (1981 – 1991 г.)
доц. д-р Янко Ковачев (1991 – 1999 г.)
проф. д-р Илия Йовчев, дмн (1999 – 2014 г.)
проф. д-р Карен Джамбазов, дм (от 2014 г.)


Хабилитирани преподаватели:

Проф. д-р Карен Джамбазов, дм – Ръководител катедра

Тел: 032 602 651
e-mail: [email protected]

Проф. Д-р Диляна Вичева Вичева, дм – Отг. по качеството, Отг. НИД

Тел: 032200506
e-mail: [email protected]

Проф.д-р Спас Консулов, дм

Тел:
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Илиян Дойков, дм

Тел:
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Димитър Пазарджиклиев,дм

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Стоян Марков, дм – Гл. асистент – Отг. по ПБ

Тел: 03260 2651
e-mail: [email protected]

Д-р Стефан Консулов, дм – Гл. асистент – Отг. Дистанционно обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Анка Бешкова- асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Калина Маджарова, дм – асистент – Отг. УД, Отг. по ЗБУТ

Тел: 032602651
e-mail: [email protected]

Д-р Асен Асенов – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Александрина Топалова – аситент

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Иван Делчев – ассистент Отг. Web страница на звено

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Радослава Анестева – асистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Мария Илиева Краева – Отг. Международно сътруд-во, Отг. РНИ,

Тел:
e-mail: [email protected]

Научна дейност

В катедрата се разработват задълбочено проблемите по няколко научни направления.

 • Ранна диагностика и съвременно лечение на злокачествените заболявания на ГДП.
 • Съвременна диагностика и микроендоскопска хирургия на заболяванията на носа и околоносните кухини.
 • Проблемите на диагностиката и хирургическото лечение на обструктивната сънна апнея.

Учебници

От основаването на катедрата са издадени 2 учебника по УНГ болести, 14 монографии, 4 ръководства. Последните издадени монографии са на тема:

 • “Ендоназална хирургия” – О.Деспотов, К. Джамбазов, 162 стр., Изд. АНИМА, 2002
 • “Акустична ринометрия” – Д. Вичева, 133 стр. Изд. “Бойкинг”, 2002.
 • ”Невромониторинг в хирургията на лице и шия” – Димов. Р., Ил. Дойков, 97 стр.; Изд.”Анима”-2003 г.
 • “Функционални шийни лимфни дисекции при рак на ларинкса и хипофаринкса”. Ил. Йовчев, Сп. Консулов, 102 стр., изд.”Голд прес”ООД, 2004 г.
 • „Риносинуитите – често срещана, но неразпознавана патология в кърмаческата и малката възраст“ . – Пловдив : Контекст, 2011, 91 с. – Джамбазов, К., Н. Трайкова
 • „ Съвременни концепции за консервативното лечение на хроничния риносинуит . – Пловдив : Алекс Делта Адвъртайзинг, 2012, 72 С. Бенчев, Р., К. Джамбазов, В. Павлов, Д. Вичева, В. Цветков, и др.
 • „ Отоневрологична аудиология“ 2012, Кирил Р. Симеонов, Радослав К. Симеонов

Сътрудниците на катедрата са отпечатали 152 публикации в наши и 15 в чужди списания.

Проф. д-р Карен Джамбазов, дм

1. Семова, Р., Н. Трайкова, И. Йовчев, К. Джамбазов. Случай на вроден гигантски холестеатом в задна черепна ямка. // Оториноларингология (София), 2, 1998, 2-3, 18-21.
2. Джамбазов, К., Н. Трайкова. Съвременна диагностика и лечение при вродената атрезия на хоаните. // Педиатрия (София), 39, 1999, 54-56.
3. Djambazov, K., I. Yovchev, G. Baltadjiev. Anatomo-topographic landmarks on the lateral wall of nasal cavity used in endonasal surgery. // Folia Medica (Plovdiv), 41, 1999, 2, 27-32.
4. Kovatchev, J., K. Djambazov. Microendoscopic endonasal approach in treating diseases of nasal cavity, paranasal sinuses, and adjacent structures – preliminary communication. // Folia Medica (Plovdiv), 41, 1999, 2, 33-37.
5. Трайкова, Н., К. Джамбазов, И. Йовчев. Ролята на компютъртомографското изследване при диагностиката на заболяванията на носа и околоносните кухини. // Оториноларингология (София), 4, 2000, 2, 42-51.
6. Dzhambazov, K. Endonasal microscopic dacryocystorhinostomy : Results and advantages. // Folia Medica (Plovdiv), 42, 2000, 2, 51-56.
7. Джамбазов, К., Н. Трайкова, Д. Димова, И. Йовчев. Влияние на микрохирургичната пансинусотомия при болни с бронхиална астма и синуназална полипоза. // Оториноларингология (София), 5, 2001, 4, 49-53.
8. Трайкова, Н., К. Джамбазов, Г. Татарев, А. Личев, К. Велкова. Лъчево щадящо КТ изследване на околоносните кухини. // Рентгенология и радиология (София), 40, 2001, 2, 114-116.
9. Джамбазов, К., Н. Трайкова, И. Йовчев. Микроендоскопски подход при мукопиоцеле на синусите. // Българска медицина (Стара Загора), 9, 2001, 6, 10-12.
10. Джамбазов, К., Н. Трайкова, Р. Семова, И. Йовчев. Орбитални усложнения от синусен произход – съвременна диагностика и оперативен подход. // Ото-риноларингология (София), 5, 2001, 4, 31-34.
11. Dzhambazov, K., N. Traykova, I. Yovchev. A case of aspergillosis of the nose and paranasal sinuses. // Folia Medica (Plovdiv), 43, 2001, 4, 30-32.
12. Dzhambazov, K., N. Traykova, I. Yovchev. Endonasal surgery in mucopyocele of the paranasal sinuses. // Folia Medica (Plovdiv), 43, 2001, 4, 19-22.
13. Traikova, N., K. Dzhambazov, G. Tatarev. Optimization of the technique of computed tomographic imaging of paranasal sinuses. // Folia Medica (Plovdiv), 43, 2001, 3, 32-36.
14. Джамбазов, К. Бранхиогенна киста на епифаринкса: Клиничен случай с ексцизия под ендоскопски контрол. // Българска оториноларингология (Стара Загора), 2, 2003, 1, 25-26.
15. Учиков, А., П. Учиков, Г. Паскалев, К. Мурджев, К. Джамбазов, Е. Добролицка. Върху оперативното лечение на рака на хранопровода. // Хирургия (София), 59, 2003, 5, 5-6.
16. Вичева, Д., К. Джамбазов. Детски случай на двустранен максилоетмоидит с аспергилоза. // Българска оториноларингология (Стара Загора), 2, 2003, 3, 5-6.
17. Джамбазов, К., А. Учиков, Е. Чонова. Извънбелодробна форма на саркоидоза с ангажиране на орбитата, носа и синусите. // Българска оториноларингология (Стара Загора), 2, 2003, 2, 19-22.
18. Dzhambazov, K., D. Nikolov, E. Chonova, N. Traikova. Diagnostic difficulties in a case of isolated sarcoidosis of the nose and sinuses. // Folia Medica (Plovdiv), 45, 2003, 4, 50-55.
19. Петкова, Е., Н. Кръстева, К. Велкова, Н. Трайкова, М. Янева, А. Недева, К. Джамбазов, Х. Пъпанова, Й. Марчев, С. Папанов. Замърсяването на въздуха и здравето на човека : Обзор. // Здравен мениджмънт (София), 4, 2004, 5, 14-17.
20. Петкова, Е., Н. Кръстева, К. Велкова, Н. Трайкова, М. Янева, К. Джамбазов, Х. Пъпанова, Й. Марчев, С. Пъпанов. Необходимост от здравно екологично възпитание : Обзор. // Здравен мениджмънт (София), 4, 2004, 5, 12-13.
21. Трайкова, Н., К. Джамбазов. Протокол за КТ изследване на околоносните кухини и интерпретация на получените образи. // Българска медицина (Стара Загора), 12, 2004, 2, 17-18.
22. Джамбазов, К., Б. Джамбазов. Рак на ларинкса на територията на ДОЗ – Хасково: Клинични аспекти. // Българска медицина (Стара Загора), 12, 2004, 2, 19-21.
23. Семова, Р., Н. Трайкова, К. Джамбазов. Случай на възпалителен процес в петромастоидната област. // Българска медицина (Стара Загора), 12, 2004, 5, 22-24.
24. Shipkov, H., Y. Anastassov, K. Dzhambazov, R. Simeonov, R. Simov. Nasal reconstruction with vascularized forehead flap : (Preliminary communication). // Folia Medica (Plovdiv), 46, 2004, 1, 22-25.
25. Traykova, N., K. Dzhambazov, I. Yovchev. Optimal computed tomographic (CT) examination technique for microendoscopic sinus surgery. // Folia Medica (Plovdiv), 46, 2004, 1, 30-35.
26. Пазарджиклиев, Д., И. Йовчев, С. Консулов, К. Джамбазов. Връзката между хирургичната техника на тоталната ларингектомия и гласовата рехабилитация. // Оториноларингология (София), 9, 2005, 1, 40-43.
27. Шипков, Х., Р. Симов, К. Джамбазов, Ю. Анастасов, И. Йовчев. Възстановяване на лицеви дефекти с челно ламбо: пет клинични случая. // Хирургия (София), 61, 2005, 3, 15-18.
28. Джамбазов, К., И. Йовчев, Д. Пазарджиклиев, Н. Трайкова. Ендоназална декомпресия на орбитата и зрителния нерв. // Международен бюлетин по оториноларингология , 1, 2005, 3, 45-48.
29. Георгиева, В., Н. Трайкова, К. Джамбазов, А. Учиков, К. Велкова. За стадиите в развитието на белодробната дистрофия. // Обща медицина (София), 7, 2005, 4, 19-21.
30. Джамбазов, К., Н. Трайкова, Е. Караханян. За съвместната работа на педиатъра и оториноларинголога при риносуитите в детската възраст. // Обща медицина (София), 7, 2005, 1, 18-20.
31. Семова, Р., Н. Трайкова, К. Джамбазов, И. Трайков. Компютърно-томографска диагностика на темпоралната кост при черепно-мозъчни травми. // Международен бюлетин по оториноларингология , 2005, 1, 50-52.
32. Пазарджиклиев, Д., И. Йовчев, К. Джамбазов. Методи за гласова рехабилитация след ларингектомия – критичен анализ. // Международен бюлетин по оториноларингология , 1, 2005, 3, 39-41.
33. Джамбазов, К., Н. Трайкова. Образна диагностика и хирургично лечение при алергичен ринит – обзор. // Мединфо , 5, 2005, 5, 4-6.
34. Джамбазов, К., Б. Владимиров, Д. Пазарджиклиев, С. Пейчева, Б. Петров, И. Йовчев. Подход към лечението на перфоративни одонтогенни максиларни синуити. // Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и стом (Пловдив), 5, 2005, 281-286.
35. Джамбазов, К., Б. Джамбазов, Н. Трайкова, М. Семерджиева. Проследяване структурата на заболеваемост, болестност, смъртност и равнището на диагностика на рака на ларинкса на територията на МДОЗС Хасково. // Международен бюлетин по оториноларингология , 2005, 3, 5-9.
36. Трайкова, Н., К. Джамбазов, К. Велкова. Съвременни насоки при диагностиката на заболяванията на носа и околоносните кухини: компютърна томография. // Международен бюлетин по оториноларингология , 1, 2005, 3, 10-13.
37. Джамбазов, К., Б. Джамбазов, Н. Трайкова, М. Семерджиева. Фактори, забавящи диагнозата при ларингеален рак. // Обща медицина (София), 7, 2005, 4, 15-19.
38. Трайкова, Н., К. Джамбазов, И. Трайков, Р. Семова. Фрактури на темпоралната кост – клиника и компютърно-томографска диагностика. // Международен бюлетин по оториноларингология , 2005, 1, 44-46.
39. Dzhambazov, K., I. Gyulev, N. Traikova, I. Yovchev. Endonasal treatment of postsaccal stenoses of lacrimal ducts: intranasal retrograde probing in congenital stenosis. // Folia Medica (Plovdiv), 47, 2005, 3-4, 28-32.
40. Трайков, И., Ю. Асенов, К. Калинова, Н. Трайкова, К. Джамбазов. Автопластика със спонгиоза при тежки електрически изгаряния със засягане на дълги тръбести кости. // Наука и младост. Сборник с премирани научни съобщения от конкурсни сесии , 2006, 80-85.
41. Петкова, Е., В. Хаджидеков, В. Пройчев, Н. Трайкова, М. Недева-Петкова, К. Джамбазов, С. Пъпанов. Амортизационна оценка и сервизна поддръжка на материалния ресурс-ехографска диагностична апаратура в Южен централен район на България. // Здравен мениджмънт (София), 7, 2007, 3, 50-54.
42. Джамбазов, К., Н. Трайкова, И. Трайков, Е. Петкова, П. Атанасова. Ендоназална декомпресия на орбитата и зрителния нерв – диагностика и лечение. // Неврология и психиатрия. МП (София), 38, 2007, 2, 3-9.
43. Джамбазов, К., Н. Трайкова. Ендоназална каутеризация на артерия сфенопалатина и артерия етмоидали антериор при тежки рецидивиращи епистаксиси. // Международен бюлетин по оториноларингология (Варна), 3, 2007, 2, 31-33.
44. Трайкова, Н., К. Джамбазов, И. Трайков, Е. Петкова, П. Атанасова. Компютър-томографска анатомия и диагностика при фрактурите на темпоралната кост. // Неврология и психиатрия. МП (София), 38, 2007, 2, 10-15.
45. Петкова, Е., В. Хаджидеков, М. Стоева, В. Пройчев, Н. Трайкова, К. Джамбазов, И. Трайков, М. Недева-Петкова. Мениджмънт на обучението по информационни технологии. // Сестринско дело. МП (София), 39, 2007, 2, 34-38.
46. Куцаров, А., К. Джамбазов, В. Цветкова, С. Гечева. Проучване върху ролята на гъбите в етиопатогенезата на хроничния риносинуит без и със носна полипоза – предварително съобщение. // Международен бюлетин по оториноларингология (Варна), 3, 2007, 3, 47-49
47. Трайков, И., К. Янев, С. Мечкарски, С. Дянкова, Н. Трайкова, К. Джамбазов. Ролята на препарата ALGODERM в локалното лечение на раните от изгаряне и други дефекти по кожата. // Наука и младост. Сборник МУ-Пловдив , 2008, 2007, 50-53.
48. Трайкова, Н., Е. Петкова, К. Джамбазов, И. Трайков. Съвременни аспекти на обучението на лаборантите по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение. // Сестринско дело. МП (София), 40, 2008, 1, 35-36.
49. Пъпанов, С., И. Желев, Е. Петкова, В. Пройчев, Б. Кузманов, Н. Трайкова, Р. Семова, К. Джамбазов, И. Трайков, Й. Марчев, П. Каснакова. Начинът на хранене – рисков и протективен фактор за развитието на хроничните неинфекциозни заболявания. // Социална медицина (София), 17, 2009, 1-2, 37-38.
50. Джамбазов, К., Н. Трайкова, А. Хилендаров. Флегмони на орбитата от синусен произход – диагностика и оперативен подход. // Български медицински журнал , 4, 2010, 4, 49-53.
51. Марковски, Д., К. Джамбазов, Д. Вичева, Д. Пазарджиклиев, Х. Желязков. Малигнен меланом на десен максиларен синус и орбита след отстраняване на първичен увеален меланом вляво, комбиниран с хепатоцелуларен карцином. // Международен бюлетин по оториноларингология , 7, 2011, 3, 5-7.
52. Джамбазов, К., Н. Трайкова. Някои проблеми и ринологични аспекти на диагностиката и лечението на алергичните ринити и риносинуити. // Обща медицина , 13, 2011, 3, 29-32.
53. Джамбазов, К., Н. Трайкова, И. Трайков. Съвременни диагностични методи за изследване на риносинуитите в детската възраст. // Детски и инфекциозни болести. МП , 3, 2011, 2, 23-26.
54. Shipkov, H., P. Stefanova, D. Pazardjikliev, K. Djambazov, V. Sirakov, A. Uchikov. Indications for free-tissue transfer in cleft palate reconstruction. // Ann Plast Surg , 67, 2011, 1, 92.
55. Shipkov, H., P. Stefanova, B. Hadjiev, D. Pazardjikliev, K. Djambazov, B. Vladimirov. On the contraindications for the use of the temporalis muscle flap in head and neck reconstruction. // J Oral Maxillofac Surg , 69, 2011, 5, 1264-1265.
56. Shipkov, H., P. Stefanova, B. Hadjiev, A. Uchikov, K. Djambazov. The posterior-based buccinator myomucosal flap for palatal defects. // J Oral Maxillofac Surg , 69, 2011, 5, 1265-1266.
57. Shipkov, H., P. Stefanova, D. Pazardzhikliev, K. Djambazov. Superiorly based nasolabial island flap: Indications and advantages in upper lip reconstruction. // Journal of Craniofacial Surgery , 25, 2014, 5, 1928-1929.
58. Джамбазов, К., С. Марков, А. Бешкова, К. Маджарова. Балонна дилатация на Евстахиевата тръба : Представяне на клинични случаи. // Международен бюлетин по оториноларингология , 11, 2015, 2, 5-13.
59. Джамбазов, К., А. Топалова, С. Марков. Риноликворея – обзор на диагностични методи и представяне на клиничен случай от практиката. // Международен бюлетин по оториноларингология , 11, 2015, 3, 5-17.
60. Джамбазов, К. Усложнения на острите синузити в кърмаческа възраст. // Спешна педиатрия. Проблемна патология на юношеството / Ред. Тоньо Шмилев. – Пловдив : Лакс Бук, 2015, 17-41. 67.
61. К. Джамбазов, Ст. Марков, А. Бешкова, К. Маджарова „Балонна дилатация на евстахиевата тръба,(Представяне на клинични случаи): Ото Рино Ларингология , Международен бюлетин; бр. 2/2015г. (5-13).
62. Markov S, Dzambazov K, Delev D, Stoyanova-Deleva A, Chatalbashev D
63. „Periodic Fever, Aphtous Stomatitis, Pharyngitis and Cervical Adenitis – (PFAPA) Syndrome Clinical Cases“; International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 2016; 8(5):
64. 300-302.
65. Stefan Konsulov, Spas Konsulov, Karen Dzhambazov, Petar Kopanov, “Comparison Between Coblation Assisted Tonsillectomy Versus Conventional Tonsillectomy Regarding the Postoperative Pain and Bleeding“ International Journal of Otorhinolaryngology 2017; 3(1): 1-5
66. Konsulov Sp., Konsulov St., Topalova A., Dzhambazov K., Traykova N., Markov St. „Case report of 24 years old patient with branchial cleft cyst „International Bulletin of Otorhinolaryngology 1/2017 ; 25-28
67. St.Konsulov, Sp .Konsulov, K. Dzambazov, P.Kapanov Assessment of postoperative pain and foreing body sensation between two surgical methods coblator-assisted tosiliectomy versus convektional medhod International Bulletin of Otorhinolaryngology 2/2017 г. 33-36
68. Топалова А., Джамбазов К., Консулов Сп., Трайкова-Джамбазова Н. Трудности в топичната дианостика по риноликвореята. Клиничен случай. Международен бюлетин по Оториноларингология година XIII, брой 2 2017 г.37-41 стр.

Доц. д-р Спас Консулов, дм

1. Консулов Сп., Ил. Йовчев, Ил. Дойков, Д. Пазарджиклиев “Принципи за поведението към шията при N0 статус според локализацията на първичния тумор в ларинкса и хипофаринкса – литературен обзор” – Сп. „Оториноларингология” бр. 1, 2002 г. стр.56-62.
2. Консулов, Сп., Ил. Йовчев, Ил. Дойков, Д. Пазарджиклиев “Ролята на супраобохиоидните дисекции при пациенти с позитивен шиен лимфонодулен статус и рак на ларинкса” – Сп. “ Оториноларингология” бр. 4, 2001 г. стр.72-77.
3. Консулов Сп., Ил. Йовчев, Ил. Дойков, Д. Пазарджиклиев “Има ли индикации шийната лимфна дисекция на І-во ниво при карцином на ларинкса и хипофаринкса” – Сп. “ Оториноларингология” бр. 1, 2001 г. стр.50-53.
4. Консулов Сп., Ил. Йовчев, Ил. Дойков “Функционални лимфни дисекции на шията при рак на ларинкса” – Сп. “ Оториноларингология” бр. 3-4, 2000 г. стр.27-32.
5. Консулов Сп., Ил. Йовчев, Д. Пазарджиклиев “Синхронно протичащи плоскоклетъчен карцином на ларинкса и екстратиреоиден папиларен карцином” – Сп. “Българска медицина”, том Х, бр. 3 – 2002, стр. 11-13.
6. Консулов Сп., Ил. Йовчев, Д. Пазарджиклиев “Злокачествени заболявания на епифаринкса по данни на ДОЗ-Пловдив за периода 1993-2001 г.” – – Сп. “Българска медицина”, том Х, бр. 3 – 2002, стр. 13-15.
7. Консулов Сп., Ил. Йовчев, Д. Пазарджиклиев “История и развитие на хирургичното лечение на шийните лимфни възли при рак на ларинкса и хипофаринкса – литературен обзор” – Сп. “Българска оториноларингология”, том 1, бр. 2 – 2002, стр. 24-27.
8. Консулов Сп., Ил. Йовчев, Д. Пазарджиклиев “Лимфна система на шията и начин на метастазиране на плоскоклетъчните карциноми на ларинкса” – – Сп. “Българска оториноларингология”, том 1, бр. 2 – 2002, стр. 18-21.
9. Консулов Сп., Йовчев Ил., Д. Пазарджиклиев “Сетивни промени при селективните шийни дисекции” – Сп. “Българска медицина”, том Х, бр. 6 – 2002, стр. 23-26.
10. Консулов Сп. “Имунохистохимично изследване на лимфни възли след профилактични шийни дескции при рак на ларинкса и хипофаринкса” – Сп. Българска медицина, том ХІ, бр. 2, 2003, стр. 15 -16.
11. Консулов Сп. “Честота на микрометастазите в лимфните възли след профилактични шийни дисекции при рак на ларинкса и хипфаринкса” – Сп. Българска медицина, том ХІ, бр. 2, 2003, стр. 9 -11.
12. Сп. Консулов, Ил. Йовчев, Д. Пазарджиклиев “Шийните лимфни възли при рак на ларинкса и хипофаринкса – диагностични, терапевтични и прогностични аспекти” Сп. Оториноларингология, бр. 2, 2002, стр. 3-8.
13. Гюлев Ив, Я. Ковачев, Ил. Йовчев, Сп. Консулов “Трансназално лечение на дакриоциститис неонаторум” – сп. “Оториноларингологични страници”, бр 2, Септември 1994 г., стр. 14-15.
14. Йовчев Ил., Сп. Консулов, Ил. Дойков, Д. Пазарджиклиев “Регионален мониторинг на долните краниални нерви /n. accessories, n. hypoglossus/ при функционални шийни дисекции” – Сп. “Българска оториноларингология” бр. 1, 2001 г. стр.12-14.
15. Дойков Ил., Димов Р., Консулов Сп., Дееничин Г., Стефанов Ч., Йовчев Ил. “Сравнително проучване на параметрите на евокираните потенциали на mm Thyreoarythenoidei /Vocalis/ и mm. Cricoarythenoidei posterior /Posticus/ при интраоперативната електроневрография на възвратните ларингеални нерви в тироидната хирургия” – Сп. “Българска оториноларингология” бр. 1, 2001 г. стр. 60-63.
16. Йовчев Ил., Сп. Консулов, Д. Пазарджиклиев “Концепцията за стражевия лимфен възел при карциноми на глава и шия” – Сп. “Българска оториноларингология” том І, бр. 1, 2002 г. стр.17-19.
17. Йовчев Ил., С. Консулов, Д. Пазарджиклиев, И. Хубавенска, В. Беловеждов, Д. Диков “Хемангиоперицитом на хипофаринкса – случай от практиката” – – Сп. “Българска медицина”, том Х, бр. 5 – 2002, стр. 9-11.
18. Йовчев Ил., Сп. Консулов, Д. Пазарджиклиев, Ст. Стоянов “Ларинксът – многодисциплинарен подход” – – Сп. “Българска медицина”, том Х, бр. 4 – 2002, стр. 9-12.
19. Йовчев Ил., Сп. Консулов, Д. Пазарджиклев “Злокачествени тумори на орофаринкса по данни на ДОЗ-Пловдив за периода 1993-2001 г.” – – Сп. “Българска оториноларингология”, том 1, бр. 1 – 2002, стр. 27-28.
20. Йовчев Ил., Сп. Консулов, Д. Пазарджиклиев “Поведение към шийните лимфни възли при карциноми на ларинкса – поглед на хирурга” – – Сп. “Българска оториноларингология”, том 1, бр. 1 – 2002, стр.29-32.
21. Йовчев Ил., Сп. Консулов, Д. Пазарджиклиев “Злокачествени тумори на хипофаринкса по данни на ДОЗ-Пловдив за периода 1993-2001 г.” – – Сп. “Българска оториноларингология”, том 1, бр. 1 – 2002, стр. 25-26.
22. Йовчев Ил., Сп. Консулов, Д. Пазарджиклиев “Злокачествени тумори на носните и околоносните кухини по данни на ДОЗ-Пловдив, за периода 1993-2001 г.” – – Сп. “Българска медицина”, том Х, бр. 5 – 2002, стр. 6-8.
23. Йовчев Ил., Сп. Консулов, Д. Пазарджиклев “Лингвална щитовидна жлеза – преглед на литературата и принос на един случай” – – Сп. “Българска медицина”, том ХІ, бр. 1 – 2003, стр. 21-23.
24. Йовчев Ил. Сп. Консулов, Д. Пазарджиклиев “Двустранен перитонзиларен абсцес” – Сп. “Българска медицина”, том ХІ, бр. 1 – 2003, стр. 19-21.
25. Йовчев Ил., Сп. Консулов “Тонзиларният проблем в пловдивска област” Сп. Бълг.оториноларингология, т. ІІ, бр. 1, стр. 18-20.
26. Йовчев Ил., Сп. Консулов, Д. Пазарджиклиев “Първична амилоидоза на ларинкса” – Сп. Оториноларингология, бр. 2, 2002, стр. 41-43.
27. Дойков Ил., Сп. Консулов, Р. Димов “Сравнителен анализ на критериите определящи обема на операцията при карциноми на щитовидната жлеза” – Национален конгрес по Оториноларингология, 18-20 Октомври, 2001, Пловдив.
28. Стефанов Ч., Ил. Дойков, Сп. Консулов, Р. Димов “Обезболяване след тонзилектомии и аденотомии с Tramadol Hydrochlorid при деца в ранна ученическа възраст” – Национален конгрес по Оториноларингология, 18-20 Октомври, 2001, Пловдив.
29. Д.Пазарджиклиев, И.Йовчев,С.Консулов” Инфраезофагеални фонционни налягания при ларенгектомирани” МУ- Пловдив;УМБАЛ „ Св. Георги”, клиника, УНГ болести , МБ оториноларингология брой 3 / 2005 стр.42-44
30. Пазарджиклиев Д, Йовчев И, Консулов С, Джамбазов К. „ Връзката между хирургичната техника на тоталната ларингектоми и гласова рехабилитаци” Медицински Университет Пловдив , катедра Ушни, Носни и Гърлени Болести.Българско национално списание по оториноларингология брой1 /2005.
31. Pazardzhikliev, D. D.; Yovchev, I. P.; Konsulov, S. S.:
”Quality of life measurement – the Bulgarian perspective” HNO-Informationen 2004; 29:50-193 Georg Thime Verlag Stuttgart. New York. ISSN 0344-9319.
32.
33. Konsulov Sp., Il. Jovchev, D. Pazardzhikliev “Intracranial Otogenic Complications” – Pro otology. Balkan journal of Otology & Neuro-Otology, 3:128-130, 2001.
34. Konsulov Sp., Il. Yovchev, Il. Doikov, D. Рazardjikliev “Selective neck dissection in treatment of node-positive neck cases” – Folia Mediсa, XLIII, 4/2001, pp 27-29.
35. Konsulov S., Il. Jovchev, D. Pazardzhikliev, S. Andreeva, A. Beshkova “ The Importance of Tympanometry in Diagnostic the Complicaions of the Adenoid Vegetation” Pro Otology, Balkan Journal of Otology&Neuro-Otology, 1:11-13/2002.
36. Yovchev Il., Konsulov Sp., Pazardzhikliev D. “Early outcomes from selective neck dissection and modified neck dissection type III in the treatment of patients with laryngeal cancer” Proceeding of the 2nd International Symposium, January 25-27, 2001 Marburg, Germani. Metastases in Head and Neck Cancer. Pp 505-508.Doikov Il., Sp. Konsulov, R. Dimov, G. Deenitchin, Il. Yovchev “Stimulation electromyography as a method of intraoperative localization and identification of the facial nerve during parotidectomy: review of 15 consecutive parotid surgeries” Folia medica, XLIII, 4/2001, pp 23-25.
37. Stefanov Ch., R. Dimov, Il. Doikov, Sp. Konsulov “Method of anaestesia in thyroid surgery with intraoperative monitoring of the recurrent laryngeal nerves” Folia medica XLIII, 4/2001, pp 14-18.
38. Yovchev Il., Konsulov Sp., Pazardzhikliev D. “Regional recurrences of N0 primary laryngeal cancer: a retrospective study of five-year period” Journal of BUON 8: 253-255, 2003.
39. Jovchev Il., S. Konsulov, S. Andreeva, A. Beshkova, , D. Pazardzhikliev “Application of Cavinton in Otorhinolaryngologic Practice” – Pro Otology, Balkan Journal of Otology&Neuro-Otology, 2:82-83/2002.
40. Doikov Il., Il. Yovchev, Sp. Konsulov “Microsurgical technique as a method for prevention of recurrent laryngeal nerve injury in thyroid surgwry. Review of seven consecutive cases” Folia medica, XLIII, 4/2001.
41. Jovchev Il., S. Konsulov, A. Bechkova, D. Pazardzhikliev “Hearing and Vestibular Disorders Related to Head Injuries” – Pro Otology, Balkan Journal of Otology&Neuro-Otology, 3:123-125/2002.
42. D Pazardzhikliev, I Yovchev, K Dzhambazov, S Konsulov “Nonmuscular closure of the pharyngeal defect post laryngectomy and oesophageal speech acquisition” HNO-Informationen /Congressabstracts/ 2005; 84. DOI: 10.1055/s-2005-868994
43. I Yovchev1, S Konsulov1, K Dzhambazov1, D Pazardzhikliev1 “Three-quarter subtotal laryngectomy and supracricoid laryngectomy with cricohyoidopexy – a comparative study” 76. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn Abstracts
List of authors. HNO-Informationen (Kongressabstracts) 2005; 84
DOI: 10.1055/s-2005-869006.
44. S.Konsulov,”Surgical treatment of anterolateral tongue carcinoma”- Departament of Ear, Nose and Throat Diseases, Medical University, Plovdiv Folia Medica, XLVІІ, 3&4/2005, pp 20-23
45. S. Konsulov,” Carcinoma of the tongue base”- Departament of Ear, Nose and Throat Diseases, Medical University, Plovdiv Folia Medica, XLVІІ, 3&4/2005, pp 24-27
46. E.Saratcev, S.Konsulov “ Cancer of the tongue- treatment and prognosis” Departament of Oral Surgery Medical University, Plovdiv,Bulgaria Departament of Otorhinolaryngology, Medical University, Plovdiv,Bulgaria Praemedicus since 1925,2006;27 pp65-68
47. S.Konsulov, E.Sarachev, D.Pazardzikliev, P.Krastev “ Dermoid lateral cyst of the neck – case presentation “Praemedicus since 1925- под печат Изх.Ном. 10/31.07.2008г.
48. S.Konsulov, E.Sarachev, D.Pazardzikliev, P.Krastev „Laringeal cyst-case of practice Praemedicus since 1925- под печат Изх.Ном. 11/31.07.2008г.
49. Консулов Ст., Ат. Гюлев, Ил. Дойков, Сп. Консулов. „Малигнен меланом на външния слухов проход”, МБ оториноларингология, бр. 1, 2013 г. стр. 15 – 17.
50. Ilyan Doykov, Stefan Konsulov, Mohamed Dibe, Spas Konsulov, Ivan yakov, Fanr Filipova „ Submental hydatid cyct in 16 year-old girl “, International Bulletin of Otorhinolaryngology 1/2016 г.стр.20-23
51. Konsulov Stefan , Konsulov Spas „ Tonsillectomy, past, future and present “ International Bulletin of Otorhinolaryngology 1/2016 г.стр.24-27
52. Консулов С., Марков С., Топалова А. Гезер Е. „Тежка ларингеална обструкция причинена от киста на ларинкса“, International Bulletin of Otorhinolaryngology 2/2016 г.стр.5-11
53. Топалова. А , Сп. Консулов , Ст. Консулов, E.Гезер „Папилиферен карцином в киста на дуктус тироглосус „International Bulletin of Otorhinolaryngology 2/2016 г. 12-21
54. Konsulov Stefan , Konsulov Spas „ Остър среден отит в детска възраст „ medinfo.bg 3/2016 стр.10-13
55. Кетев, К.И. Илиева, К.Стефанова , И. Янков, Р. Василева, И.Каравелова, Ц. Цолов, И.Тодоров, С.Консулов, И.Хубавенска , И.Иванов, М.Бошева, Т.Шмилев, „ рецидивираща респираторна папиломатоза при инфекция с HPV – една малко познат а патология у децата.“ Спешта педиагрия. Училище по детска хирургия: [ пета ] V национална конференция, гр. Хисаря ред. Тоньо Шмилевл – Пловдив Лакс Бук, 2016, 445-451
56. Консулов Сп., Топалова А, Тонев Г.,Желев Д., Марков С, Гезер Е. „Тумор на гломус каротикус- диагностика и терапевтично поведение„ International Bulletin of Otorhinolaryngology 4/2016 г.стр.29-36
57. Консулов Сп.,Консулов Ст., Гезер Е.,Топалова А., Марков С. „Плеоморфен аденом в парафарингеалното пространство – диагностика и терапевтично поведение“ International Bulletin of Otorhinolaryngology 4/2016 г.стр.13-18
58. Stefan Konsulov, Spas Konsulov, Karen Dzhambazov, Petar Kopanov, “Comparison Between Coblation Assisted Tonsillectomy Versus Conventional Tonsillectomy Regarding the Postoperative Pain and Bleeding“ International Journal of Otorhinolaryngology 2017; 3(1): 1-5
59. Консулов С., Марков Ст., Консулов Ст., Топалова Ал. „ Мукоцеле произхождащо от жлезите на Blandin-Nuhn“ International Bulletin of Otorhinolaryngology 1/2017 ; 20-24
60. Konsulov Sp., Konsulov St., Topalova A., Dzhambazov K., Traykova N., Markov St. „Case report of 24 years old patient with branchial cleft cyst „International Bulletin of Otorhinolaryngology 1/2017 ; 25-28
61. Спас Консулов „Рак на корена на езика – комплексно лечение и резултати „ International Bulletin of Otorhinolaryngology 1/2017 ; 32-38
62. Спас Консулов „Рак на езика с предно-латерална локализация – комплексно лечение и резултати „ International Bulletin of Otorhinolaryngology 1/2017 ; 39-44
63. Проучване на заболяванията пикочоотделителната система чрез интравенозна урография. С. Каридова , И.Попов, М. Сапунджиева, М. Шангова , К. Панамска, Ек.Ставрева, Н. Богутлиев, С. Консулов и Н. Трайкова; Сестринско дело information for nursing staff 2017, бр.2, 15-19 стр.
64. Проучване върху остеопороза, изследвана чрез остеоденситометрия. М. Сапунджиева, М. Шангова, Ек.Ставрева, Св. Каридова, К. Панамска, С. Консулов и Н. Трайкова; Сестринско дело information for nursing staff 2017, бр.2, 20-22 стр.
65. Консулов С., Марков С., Топалова А., Консулов Ст. Киста на дуктус тиреоглосус – рецидив . Представяне на клиничен случай Международен бюлетин по Оториноларингология година XIII, брой 28 2017 г. 5-10 стр.
66. Spas Konsulov Tongue Cancer International Bulletin of Otorhinolaryngology 2/2017 30-32
67. St.Konsulov, Sp .Konsulov, K. Dzambazov, P.Kapanov Assessment of postoperative pain and foreing body sensation between two surgical methods coblator-assisted tosiliectomy versus convektional medhod International Bulletin of Otorhinolaryngology 2/2017 г. 33-36
68. Топалова А., Джамбазов К., Консулов Сп., Трайкова-Джамбазова Н. Трудности в топичната дианостика по риноликвореята. Клиничен случай. Международен бюлетин по Оториноларингология година XIII, брой 28 2017 г.37-41 стр.
69. Клинично поведение при носна травма Д. Вичева, И. Дойков,С. Консулов, Д. Пазарджиклиев, С. Консулов, И. Ченчев Medical Magazine юни 2017 26-28 стр.

Доц. д-р Илиян Дойков, дм

1. Stefanov C.,Doikov I.,Dimov R.,Deenichin G.,Delikostadinov G.,”Clinical and bacteriological results from the administration of Cefepime (Maxipime) in patients with severe sepsis”,Medical Science Monitor,2002:8(11)P97-102
2. Dimova.R.Dimitrova.D., Semerdzieva.M., .,Doikov I.,”Patient Attitudes and Patterns of self-Medication with Antibiotics – A Cross – Sectional Study in Bulgaria”,Macedonian Journal of Medical Sciences,2014 nov 1857-5773
3. Dimov. R.S,Doykov.I.Y,Mitov. F. S,Deenichin. G.P,Yovchev.I.J. Intraoperative identification of recurrent laryngeal nerves in thyroid surgery by electrical stimulation. Folia medica,2001,43(4),10-13
4. Doykov.I.Y Konsulov S S,Dimov. R.S,.Yovchev.I.J S,Deenichin.G.P, .Stimulation electromyography as a method of intraoperative localization and identification of the facial nerve during parottidectomy: Rewiew of 15 consecutive parotide surgeries. Folia medica,2001,43(4),23-26
5. Konsulov S S, ,Yovchev.I.J., Doykov.I.Y.,Pazardzikliev D.D.Selective neck dissection in treatment of node-positive neck cases. Folia medica,2001,43(4),27-29
6. Dimov. R.S, ,Mitov. F. S, ,Deenichin.G.P.,Ali M.M., Doykov.I.Y .,Yovchev.I.J. Stimulation electromyography as a method of intraoperative identification of the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery. Folia medica,2001,43(3),17-20
7. Doykov.I.Y., Yovchev.I.J., Konsulov S S, Microsurgical technique as a method for prevention of recurrent laryngeal nerve injury in thyroid surgery. Review of seven consecutive cases. Folia medica, 2001, 43(4), 5-9
8. Stefanov.C.S.,Doykov.I.Y ,Dimov. R.S,Deenichin. G.P, Yovchev.I.J.,Delikostadinov G. Clinical and bacteriological results from the administration of Cefepine(Maxipime®) in patients with severe sepsis.Medical Science Monitor,2002, 8(11),pp PI97-PI102
9. Дончев Хр.,Дойков И.,Ортопантомографията – Метод за диагностициране на възпалителните заболявания на средното ухо”, Оториноларингология, 1991; брой 1: 17-19
10. Дойков И.,Йовчев И., Митов Ф., Димов Р ., Иванов Г., ”Невромониторинг в хирургията на главата и шията. Кратък преглед.” Оториноларингология, 2000; брой 3-4: 19 – 26
11. Консулов С.,Йовчев И., Дойков И. ”Функционални лимфни дисекции на шията при рак на ларинкса”. Кратък преглед.” Оториноларингология, 2000; брой 3-4: 27 – 32
12. Йовчев И, Дойков И, Митов Ф, Димов Р, Дееничин Г. „Интраоперативна оценка на интегритета и функцията на възвратните ларингеални нерви при операции на щитовидната жлеза посредством стимулационна електромиография.“ Оториноларингология; 2000; брой 2; 16 – 22
13. Дойков И.,Йовчев И., Консулов С. ”Микрохирургията като метод за предпазване на възвратните ларингеални нерви от увреда в хирургията на щитовидната жлеза. Преглед на 7 последователни случая.” Оториноларингология, 2001; брой 3: 22 – 26
14. Консулов С.,Йовчев И., Дойков И., Пазарджиклиев Д., ”Принципи за поведението към шията при N○ статус според локализацията на първичния тумор в раникса и хипофаринкса – литературен обзор”, Оториноларингология, 2002; брой 1: 57-58
15. Консулов С.,Йовчев И., Дойков И., Пазарджиклиев Д., ”Ролята на супромохиоидните дисекции при пациенти с позитивен шиен лимфонодулен статус и рак на ларинкса”, Оториноларингология, 2001; брой 4: 72-77
16. Дойков И, Димов Р , Консулов Сп, Стефанов Ч, „Сравнително проучване на параметрите на евокираните потенциали на мм.thyroaritenoidei (vocalis) и mm.cricoaritenoidei posterior (posticus) при интраоперативната електромиография на възвратните ларингеални нерви в тироидната хирургия. Сравнително проучване на параметрите на евокираните потенциали“, Оториноларингология, 2001: брой 1; 60-64
17. Дойков И.,”Акустичен анализ при пациенти с интраоперативен невромониторинг на възвратните ларингеални нерви”; Оториноларингология,2001;брой1,50-53
18. Консулов С,Дойков И.,Йовчев И., Пазарджиклиев Д., „Има ли индикации шийната лимфна дисекция на първо ниво при карцином на ларинкса и хипофаринкса?”, Оториноларингология, 2001;брой1,60-64
19. Йовчев И.,Консулов С,Дойков И.,Пазарджиклиев Д., „Регионален мониторинг на долните краниални нерви при функционални шийни дисекции, Оториноларингология, 2001;брой1,10-13
20. .Dimov R.,Doikov I.,Mitov F.,Deenichin G.,Jovchev I.,” Intraoperative identification of the recurrent laryngeal nerves in thyroid surgery by electrical stimulation” ,Folia Medica,2001,43(4):10-13.
21. Konsulov S.,Yovchev I.,Doikov I.,Pazardjikliev D.”Selective neck dissection in treatment of node-positive neck cases”, Folia Medica,2001,43(4):27-29.
22. Doikov I.,Konsulov S.,Dimov R.,Deenichin G.,Yovchev I.,” Stimulation electromyography as a method of intraoperative localization and identification of the facial nerve during parotidectomy:review of 15 consecutive parotid surgeries”, Folia Medica,2001,43(4):23-26.
23. Dimov. R.S, ,Mitov. F. S, ,Deenichin.G.P., Ali M.M., Doykov.I.Y.,Yovchev.I.J. Stimulation electromyography as a method of intraoperative identification of the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery. Folia medica,2001,43(3),17-20
24. Stefanov C.,Dimov R.,Doikov I., Konsulov S.,Method of anaestesia in thyroid surgery with intraoperative monitoring of the rcurrent laryngeal nerves”., Folia Medica,2001,43(4):14-18.
25. Doykov I.,Konsulov S.,Dimov R.,Deenichin G.,Yovchev I., “Stimulation electromyography as a method for intraoperative localization and identification of the facial nerve during parodtidectomy:review of 15 consecutive surgeriesWorld Congress of Otorhinolaryngologic Allegry Endoscopy a nd Laser Surgery, Athens-Greece,20-23 June 2001:
26. Dimov R.,Mitov F., Doykov I.,Georgiev.,Deenichin.,Ali M.,Geidani.,”Intraoperative identification of the recurrent laryngeal nerves in thyroid surgery by electrical stimulation”, 2001, Folia Medica,2001,4,р10-13
27. Дойков И, Димов Р , Консулов Сп, Дееничин Г, Стефанов Ч, Йовчев И. „Стимулационна електроневрография на мм.thyroaritenoidei (vocalis) и mm.cricoaritenoidei posterior (posticus) при контрола на nervus recurrens в тироидната хирургия. Сравнително проучване“ Българска Хирургия, 2001: брой 3; 6-9
28. Дойков И, Консулов Сп, Йовчев И. „Микрохирургията като метод за предпазване на възвратните ларингеални нерви от увреда в хирургията на щитовидната жлеза. Преглед на 7 последователни случая“ Българска Хирургия, 2001: брой 3; 3-6
29. Stefanov C.,DoikovI.,DimovR.,Deenichin., G.,Delikostadinov G., ” Clinical and bacteriological results from the administration of Cefepime (Maxipime) in patients with severe sepsis”, Medical Science Monitor,2002:8(11)P97-102
30. Стефанов Ч, Дойков И, Димов Р, Каменов Т.“Обезболяване след малки отоларингологични операции с Tramadol Chydrochlorid при деца в ранна ученическа възраст.“ Анестезиология и Интензивно лечение:2003:брой 3, 32-33
31. Dimov R.,Doikov I.,Zaprianov N.,Stefanov C.,”Experimental study of the morphological and electromyogeaphic characteristics of the most frequent iatrogenic lesions of the recurrent laryngeal nerves in thyroid surgery” ,Folia Medica,2004,46(2):51-55.
32. Р. Димова, Р.Стоянова, Ил. Дойков. Методика за определяне на общия и индивидуален коефициент на тежест на медицинските процедури/дейности и остойностяване на лекарския труд в специализираната извънболнична и болнична медицинска помощ, Здравна политика и мениджмънт, 2009, том 9, №6, 21-31.
33. Dimova R, Stoyanova R Vatev N, Doikov I. Students’ satisfaction with quality of teaching in master program “Health Management”. Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Chalenge of the Cross-border Collaboration”, Abstract book, 42 Paparizisesis Publishers S.A. Athens Greece ISBN 978-960-02-2630-0
34. Doikova G, I. Doikov. Application of the principles of Health Promotion and Occupational risk Prevention at Work in the Kaspela General Hospital, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, 978-960-02-2441-2, Papazissis Publishers, Athens, 2010,pp1211
35. Р. Димова, Р.Стоянова, Ил. Дойков. Остойностяване на лекарския труд в специализираната извънболнична и болнична медицинска помощ на база общия и индивидуален коефициент на тежест на медицинските процедури/дейности. Сборник доклади Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, Научна сесия 11-12 ноември, 2011, 15-19.
36. Росица Димова, Румяна Стоянова, Ралица Райчева, Ил. Дойков. Изследване нагласите и моделите на поведение на населението при закупуване на антибиотици без рецепта. Фармация, том LIX, кн. № 1-4, 2012, 49-54ISSN 0428-0296, УДК 615, 2012, 1-4, 43-54.
37. Дойков , И., „Ултразвукова тонзилектомия”, Оториноларингология, 2012; брой 4, 31-35
38. Консулов Ст.,Гюлев А.,Дойков И.,Консулов Сп.,”Малигнен меланом на външния слухов проход”.,Оториноларингология, 2013:брой 1,15-17
39. Димов Р., И. Апостолов, Б.Боев, А.Хинов, Ил. Дойков, К.Митев, И.Спасов, Т. Иванов, Р. Димова. Миниинвазивен подход при операции на щитовидната жлеза – индикации, методи, първи резултати. Хирургия, DL&M Ltd. PUBLISHING HOUSE©, Sofia, 2013,79;3: 14-20.ISSN: 0450-2167
40. Doykov Il.,Stoyanov V.mYovchev Il.,”Effect of endo-nasal surgery on snoring”Trakia Journal of Sciences,4,pp349-351,2013
41. Димов Р.,Кънчев Р.,Боев Б.,Иванов Т.,Апостолов И., Хинов А., Чешмеджиев Н., Стоилова М., Дойков И.,”Лапароскопско хирургично лечение на заклещена гигантска хиатална херния при 78 годишна пациентка”,Хирургия, 2013 под печат, Удостоверение МУ София, УБ Царица Йоана София от 16.01.2013 г.
42. Димов Р.,Кънчев Р.,Боев Б.,Иванов Т.,Апостолов И., Хинов А., Чешмеджиев Н., Стоилова М., Дойков И.,”Лапароскопско лечение на покрита перфорация а дуоденална язва със субфреничен абсцес при 28 годишен пациент”, Хирургия, 2013 под печат, Удостоверение МУ София, УБ Царица Йоана София от 16.01.2013 г.
43. Дойков И.,Крема М.,Хаджиламбрев П., Съвременни методи за тонзилектомия.,MEDICAL MAGAZIN,2013, под печат, Удостоверение от Екомедия София от 21.01.2013 г.
44. Дойков И.,Крема М.,, Рецидивиращи инфекции на горните дихателни пътища.,MEDICAL MAGAZIN,2013, под печат, Удостоверение от Екомедия София от 21.01.2013 г.
45. Дойков И.,Крема М.,, Обструкция на горния дихателен път при деца.,MEDICAL MAGAZIN,2014, 1,pp 60
46. .Doikov I.,.,Yovchev I., Konsulov S.,”Microsurgical technique as a method for prevention of fecurrent laryngeal nerv injury in thyroid surgery. Rewiew of seven consecutive cases ”, Folia Medica,2001,43(4): 5.
47. Konsulov S.,G.,Yovchev I., Doikov I.,Pazardzikliev M.,”Selective neck dissection in treatment of node-positive neck cases”, Folia Medica,2001,43(4):27-29.
48. Doykov I.,Dimov R.,Deenichin Konsulov S.,G.,Yovchev I.,Stefanov ., “Stimulation electromyography as a method for intraoperative localization and identification of the recurrent laryngeal nerves during thyroid surgery:review of 55 consecutive thyroid surgeries Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Chalenge of the Cross-border Collaboration”, Athens, Greece, 2001 Abstract book, 42
49. R. Dimov, I. Doikov, Z. Zaprianov, Ch. Stefanov. Experimental study of the morphological and electromyographic characteristics of the most frequent iatrogenic lesions of the recurrent laryngeal nerves in thyroid surgery. Folia Medica 2004; 2(XLVI): 51-55
50. Илиян Дойков, Обструктивната сънна апнея при деца, Оториноларингология,2013,2,17-20
51. И.Дойков, М.Диба, Ултразвукова инракапсуларна субтотална тонзилектомия, Medical Magazin ,18/2015,/26/.
52. Doykov.I.,Konsulov.St.,Dibe.M.,Konsulov.S.,Yakov.I.,Filipova.F. ,Submental hydatid cyst in 16 year – old girl, Оториноларингология ,1/2016,/20/.
53. Дойков.И.Д.,Вичева.Д., Дойков.И., Какво трябва да знаем за гастро-езофагеалния и ларингофарингеалния рефлукс, Medical Magazin ,36/2016,/54-56/.
54. Вичева.Д., Дойков.И.,Консулов.С.,Пазарджиклиев.Д.,Консулов.С., Ченчев.И., Клинично поведение при носна травма, Medical Magazin ,юни/2017,/26-28/.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм

1. ВИЧЕВА, Д. Оценка на Азеластин при алергичен ринит, обективизиран с акустична ринометрия. Българска Медицинска практика 2009; 7: 26-28.
2. ВИЧЕВА, Д. Как да се справим с кашлицата. Софармаклуб, март 2009;2:2-4.
3. ВИЧЕВА, Д. Как да овладеем острия тонзилит и неговите усложнения? Медикъл Магазин 2014; 11:20-22.
4. ВИЧЕВА, Д. Простуда за 17 милиарда долара. Мединфо 2008; 10:45-46.
5. ВИЧЕВА, Д. Кашлицата – често срещащ се симптом в оториноларингологичната практика. Медик Арт 2009;1:9-13.
6. ВИЧЕВА, Д. Кашлицата – изява на проблем при ГДП или ДДП? Медикарт 2016; 3:13-19.
7. ВИЧЕВА, Д. Остър среден отит при българските деца. Мединфо 2013; 2:5-9.
8. ВИЧЕВА, Д. Функционално носно дишане и ринити. Медикарт, 2013; 1:8-11.
9. ВИЧЕВА, Д. Специален гост – Доц. Д-р Диляна Вичева, Мединфо 2013; 3:10-12.
10. ВИЧЕВА, Д. Изберете българското ефективно симптоматично лечение при възпалителни заболявания на горните дихателни пътища, Софарма, 2013г.
11. ВИЧЕВА, Д. Какво знаем за синузитите в детската възраст, Мединфо, 03/2014:14-17.
12. ВИЧЕВА, Д. Спешни състояния на острата ларингеална стеноза в детската възраст. GP news, 3 (166)15; 2014:10-14.
13. ВИЧЕВА, Д. Медикаментозен ринит в детската възраст, Медикал Магазин, 2016; 29:36-38.
14. ВИЧЕВА, Д. Българското Ринологично Сдружение започна работната 2008 година. Международен бюлетин по Оториноларингология, 2008; 2:52-53.
15. ВИЧЕВА, Д. Съвременни възгледи за алергичен ринит. Топмедика 2010; 2:2-4.
16. ВИЧЕВА, Д. Как да се справим с детския ринит. Медикарт 2012; 1:33-34.
17. ВИЧЕВА, Д. Днешните пациенти с алергичен ринит са различни: нови фактори, които може да играят важна роля в това. Мединфо 2009; 5:1-3.
18. ВИЧЕВА, Д. Ринологична диагностика и лечение на алергичен ринит. Медикарт, 2011; 3: 50-51.
19. ВИЧЕВА, Д. Периодът на боледуване при респираторни инфекции се скъсява с два дни. МД 2010/02/01:1
20. ВИЧЕВА, Д. Затруднено носно дишане в детска възраст, Медпост, 2015 (I); 2: 46-49.
21. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит. Топмедика 2014; 1:15-16.
22. ВИЧЕВА, Д. Оталгия – труден диагностичен проблем ли е? GP news, 2016; 2 (189):10-11.
23. ВИЧЕВА, Д. Екзактна диагностика и адекватно лечение на тонзилитите, Медикарт, 2016; 1:17-19
24. ВИЧЕВА, Д. Серозен отит в детската възраст – точна диагностика и клинично поведение. Медпост, 2016; 2 (14):8-11.
25. ВИЧЕВА, Д. Риносинуити в детската възраст. Научни трудове на учените в България. Пловдив, 2007, серия Г, том VIII
26. ВИЧЕВА, Д. Проведени мероприятия на Българското Ринологично Сдружение. Международен бюлетин по Оториноларингология, 2007; 2:5.
27. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит в детската възраст. Мединфо 2014; 10:36-43.
28. ВИЧЕВА, Д. Нови насоки за алергичния ринит. Мединфо 2016; 4:36-41.
29. ВИЧЕВА, Д. Симптомът Оталгия – диагностика и терапевтично поведение. Мединфо. 2017; 1:54-55.
30. ВИЧЕВА Д. Водата в ухото развъжда опасни бактерии, вестник „Монитор”, 03.08.2016г.
31. ВИЧЕВА Д. Ринoсинуити в детската възраст. Фьоникс Промо; 2017:116:4-6.
32. ВИЧЕВА Д. УНГ инфекции в детска възраст:отити и риносинуити. Топмедика, 2017/1:32-34.
33. 1. ВИЧЕВА Д., Е. Мошеков. Спешно поведение при вродени малформации на ларинкса. Спешна педиатрия, 2014; 5:8-11.
34. 2. ВИЧЕВА, Д. М. Милков. Как да се справим с острите инфекции на горните дихателни пътища. Международен бюлетин по Оториноларингология, 2009; 5: 48-49.
35. 3. ВИЧЕВА, Д. Ж. Баташка. Връзката на алергичния ринит и появата на орални деформации в детската възраст. Топмедика, 2014; 2:8-10
36. 4. ВИЧЕВА, Д. Ив. Ценев, Ил. Йовчев, М. Милков. Лечение на алергични гъбични ринусинуити. . Международен Бюлетин по оториноларингология, 2006, 3: 43-47.
37. 5. ВИЧЕВА, Д. Й. Димитрова. Какво трябва да знаем за аденоидита. Медикал магазин, 2015, брой 17:30-33.
38. 6. ВИЧЕВА, Д. Г. Петрова, М. Ничева. Ринит познат или неразпознат е? Мединфо 2015; 5:72-74.
39. 7. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков. Диагностична оценка и терапевтичен подход при „Задно-капещ синдром”. GP news, 2016/12:5-6.
40. 8. ВИЧЕВА Д. Д. Пазарджиклиев, Иван Ченчев. Нова клинична гледна точка за риносинуитите. Мединфо 2017; 2:38-41.
41. 9. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков, С. Консулов, Д. Пазарджиклиев, Ст. Консулов, Ив. Ченчев. Клинично поведение при носна травма. Медикъл Магазин, юни 2017,6: 26-28.
42. 1. Д. Марковски. ВИЧЕВА Д. Клинични случаи на ринофима в ринологичната практика. Международен бюлетин по оториноларингология 2011; 3: 15-18.
43. 2. Ж. Баташка, ВИЧЕВА Д. Как да запазим функциите на орофаринкса при деца и възрастни? Медикал магазин 2015; бр.13:24-27.
44. 3. Д. Дойков, ВИЧЕВА Д, Ил. Дойков. Какво трябва да знаем за гастро-езофагеалния и ларинго-езофагеалния рефлукс. Медикъл магазин, 2016; 36:54-

45. Д. Пазарджиклиев, И. Йовчев, ВИЧЕВА Д., М. Диба, Ил Дойков. Възможности за рехабилитация на гласа и говора след ларингектомирани болни. GP news, 2016; 2 (189):30-31
46. . VICHEVA, D. Tinnitus in young patients. 4th EAONO Instructional workshop, Palma de Mallorca, 13-16. 11. 2008
47. VICHEVA, D. Nasal patency is related to dust exposure in Bulgarian nurses. 6th European Congress of otorhinolaryngology, head and neck surgery, 30.06-04.07.2007. Vienna, Austria
48. VICHEVA, D. The first middle east congress on rhinology and facial plastic surgery, MERC 2008, Tehran, Iran
49. VICHEVA, D. What is the role of fungi in chronic rhinosinusitis. Un Update. 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, 24-26.10.2013, Trieste, Italy.
50. VICHEVA, D. Round table – Pediatric ORL. 3rd Croatian congress, 20-22 February, 2014, Zagreb, Croatia
51. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in children. IFOS 2013, South Korea, 1-5, 06.2013. 20th world congress.
52. VICHEVA, D. Updating pediatric rhinosinisitis. IFOS 2013, South Korea, 1-5, 06.2013. 20th world congress.
53. VICHEVA, D. Mayo Clinic International Rhinologic Dissection course in ESS and Rhinoplasty, 18-21.08.2011, Rochester, MN, USA.
54. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in childhood, 24th congress of ERS, 31st symposium of ISIAN, Toulousse, France, 17-21.06.2012.
55. VICHEVA, D. Nasal Obstruction in childhood. 1st Croatian Rhinologic congress, 25-27.02. 2010
56. VICHEVA, D.Acoustic rhinometry for diagnosis of nasal obstruction. 2nd Croatian Rhinologic congress, 23-25.02. 2012.
57. VICHEVA, D. The future Bulgarian-croatian rhinology collaboration. 2nd Croatian Rhinologic congress, 23-25.02. 2012.
58. VICHEVA, D.Acoustic rhinometry in rhinologic practice. 10th GCC otorhinolaryngology Head and neck surgery conference, 3rd Emirates Rhinology congress & 2nd Arab & Emirates Otology & audiology conference, 15-17. 01.2013, Dubai, UAE
59. VICHEVA, D. Pediatric ENT. 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, 4-6.09.2013
60. VICHEVA, D. Acoustic rhinometry. Rhinodays 2009. International symposium on nasal obstruction and ballon sinuplasty. 15-17.01.2009. Marburg, Germany
61. VICHEVA, D. Pediatric nasal obstruction. IV Winter symposium of otorhinolaryngology, head and neck, Balkan school, 5-8.02.2014, Nis, Serbia
62. VICHEVA, D. Glicerretic acid nasal spray in rhinosinusal pathologies in adults: preliminary experience in Bulgaria. First-Bulgarian Italian Rhinology friendship meeting, 17-19.05.2012, Plovdiv, Bulgaria
63. VICHEVA, D. Nasal respiration or Nasal Unrespiration in children, evaluation by coustic rhinometry. ERS &ISIAN 11-15.06.2006, Tampere, Finland
64. VICHEVA, D. Tobacco smoke upper respiratory response relationships in healthy nonsmokers. XXII Congress of European Rhinologic Society; XXVII International Symposium on infecton and allergy of the nose. 15-19.06.2008, Crete, Greece.
65. VICHEVA, D. Nasal patency and effectiveness of nasal continuous positive air pressure in obstructive sleep apnea. XXII Congress of European Rhinologic Society; XXVII International Symposium on infection and allergy of the nose. 15-19.06.2008, Crete, Greece.
66. VICHEVA, D. Changes in nasal reactivity in patients with rhinitis medicamentosa after treatment with momethasone furoate. XXII Congress of European Rhinologic Society; XXVII International Symposium on infecton and allergy of the nose. 15-19.06.2008, Crete, Greece.
67. VICHEVA, D. Postnasal drip syndrome in childhood, 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, 4-6.09.2013.
68. VICHEVA, D. Postanasal drip syndrome in children. 24th congress of ERS, Toulousse, France 17-21.06.2012.
69. VICHEVA, D. Climate and prevalence of symptoms of allergic rhinitis in Bulgarian children. 10th international congress of the European society of pediatric ORL, 5-8.06.2010, Pamplona, Spain, p.207.
70. VICHEVA, D. Snoring in kindergarden children and domestic inviroment. 11th international congress of the European society of pediatric ORL,.06.2012, Amsterdam, The Netherlands
71. VICHEVA, D. OSAS, 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, 4-6.09.2013, Piatra Nempt, Romania
72. VICHEVA, D. Turkish Otorhinolaringology and head and neck surgery society, Bulgarian rhinologic Society, Turkish Rhinologic Soceity: “Bulgarian – Turkish friendship meeting on Rhinology”, 15-17. 11.2013.
73. VICHEVA, D. Functional Surgery in Otology and rhinology, 18-19.10.2013. St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria. Use of physical therapy in the prevention and treatment of rhinosinusitis in children.
74. VICHEVA, D. Acoustic Rhinometry. 6th Balkan Congress in ORL, NHS and the 18th International Joint meeting in Audiology and neurootology. 2-5.10.2008
75. VICHEVA, D. 9th Balkan congress of ORL, Budva, Montenegro, 1-5. 06. 2014
76. VICHEVA, D. 10years Bulgarian Rhinologic Society, 4-6.07.2014. гр. Pomorie
77. VICHEVA, D. 3rd Bulgarian – Italian Meeting on rhinology. 11-13.12.2014, Rovereto, Italy
78. VICHEVA, D. The 2nd meeting of European academy of EAORL-HNS, 27-30.04.2013, Nice, France
79. VICHEVA, D. ARS – 60th Annual Meeting, Pediatric Round table, Orlando, Fl, USA, 20.09.2014
80. VICHEVA, D. Rhinosinusitis in pediatric practice. XXVIII Marius Plouzhnikov International conference of young otorhinolaryngologists, 15-17.05.2014, St. Petersburg, Russia
81. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis. . 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, 22-26.06.2014, Amsterdam, The Netherlands
82. VICHEVA D. Allergic rhinitis and the influence of environmental factors. 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, 22-26. 06.2014, Amsterdam, The Netherlands
83. VICHEVA, D. 8th international Pan ARABFOS conference, 4th Emirates Rhinology &Otology Conference, 3rd arab &GCC Otology and Audiology Conference, 1st advance Arab Academy of Audio-vestibular Conference, 15-17. 01.2014, Dubai, UAE
84. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in infancy. ESPO 2014, p.79. Dublin, 31.05-3.06.2014, Ireland
85. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis (AAO-HNS session). 3rd congress of European ORL-HNS, 4-11, 2015, Prague, Czech Republic.
86. VICHEVA, D. 18th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, Patra, Greece, 15-18. 10.2015. Sinus headache in childhood.
87. VICHEVA, D. Autumn conferences: International Rhinoplasty School and 4th Bulgarian – Italian Meeting on rhinology, 4-6.09.2015. Ruse, Bulgaria
88. VICHEVA, D. 3rd Congress of the Romanian Rhinologic society, Round table – Pediatric rhinology, Sighisoara, 1-3.07.2015. Romania
89. VICHEVA, D. Special considerations of the management of rhinosinusitis in children. 16th Panhellenic Rhinologic course, Thessaloniki, Greece, 14-16.04.2016
90. VICHEVA, D. Free papers, 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, 4-6.09.2013, Piatra Nempt, Romania
91. VICHEVA, D. Treatment of allergic and non-allergic rhinitis with bipolar radiofrequency induced thermotherapy “Olympus – Celon”. 11th international congress of the European society of pediatric ORL,.06.2012, Amsterdam, The Netherlands
92. VICHEVA, D. Nasal respiration and nasal unrespiration in children, evaluation by acoustic rhinometry, ERS2006, 11-15.06.2006, Tampere, Finland.
93. VICHEVA, D. XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, 19-20.05.2016, St. Petersburg, Russia. Pediatric Rhinosinusitis and the role of adenoidectomy
94. VICHEVA, D. XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, 19-20.05.2016, St. Petersburg, Russia. Round table – Maxillary Sinus approach
95. VICHEVA, D. ENT update Europe 2016,9-10.09.2016, Vienna. Austria, Rhinology and Middle Ear – otology I.
96. VICHEVA D., Second national Symposium on abstructive sleep apnea and snoring with international participation, 26-27.08.2016, Varna, Obstructive sleep apnea in women.
97. VICHEVA D. National Romanian congress of ORL and cervico-facial surgery with international participation. 19-22.10.2016, Oradea, Romania. Sindromul de apnea de somn la copil.
98. VICHEVA D. Runny nose in children. International Conference Rhinology and rhinoallergology, 5th Bulgarian Italian rhinology meeting, 13-15.10.2016, senigallia, Italy
99. VICHEVA D. Annual Traditional Autumn Conference of Ukrainia ORL society “Modern methods of conservative and surgical treatment in otorhinolaryngology”, 3-4.10.2016, Kiev, Ukraine. Sleep apnea in children.
100. VICHEVA D. Spring meeting of the Ukrainian ORL Society. Intergrative medicine, 16-17.05.2016, Odessa, Ukraine
101. VICHEVA D. Spring meeting of the Ukrainian ORL Society. Eosinophilic inflammation – the truth of chronic rhinosinusitis, 16-17.05.2016, Odessa, Ukraine
102. VICHEVA D. ERS 2016, Sweden 3-7.07.2016, Not another nose bleed.
103. VICHEVA D. ERS 2016, Sweden 3-7.07.2016, Post nasal drip syndrome and chronic cough in children.
104. VICHEVA D. IFOS2017, Paris, 24-28.06.2017. Update on Non-allergic Rhinitis
105. VICHEVA D. IFOS2017, Paris, 24-28.06.2017. Balloon Dilatation – how, wehn and how
106. VICHEVA D. 4th Makedonian ENT congress with international participation, 1-4.06.2017, Ohrid, Makedonia, Snoring in children and teenagers
107. VICHEVA D. 51st Rhinology Course in Graz, Austria. FESS – Basic and Advances, Endoscopic Rhino-Neurosurgery 13-15.07.2017, Graz Austria. Measurement of the upper nasal airways.
108. 63. VICHEVA D. 10th Croatian ORL congress, 24-27.05.2017, Sibenik, Croatia. Runny nose in children.
109. 64. VICHEVA D. 10th Croatian ORL congress, 24-27.05.2017, Sibenik, Croatia.Cinnabsin in acute and chronic rhinosinusitis.
110. VICHEVA, D. Benchev R. Investigation of child nasal patency with serious otitis media. ERS &ISIAN 11-15.06.2006, Tampere, Finland
111. VICHEVA, D. Milkov M. Environmental snoring problems in children. 10th international congress of the European society of pediatric ORL, 5-8.06.2010, Pamplona, Spain, p.207
112. VICHEVA, D. Milkov M.. The use of bipolar radiofrequency induced thermotherapy in allergic rhinitis in childhood. 11th international congress of the European society of pediatric ORL, 06.2012, Amsterdam, The Netherlands,
113. VICHEVA, D. Milkov M.. Post nasal drip syndrome in children. 11th international congress of the European society of pediatric ORL,.06.2012, Amsterdam, The Netherlands
114. VICHEVA, D. Barbieri M. et al.. Effects of levocetirizine on nasal allergy as measured by acoustic rhinometry in children. ERS &ISIAN 2008, 15-19 06.2008, Crete, Greece.
115. VICHEVA, D. D. Markovski, Kolarov D. Detection of adenoidal hypertrophy, evaluated with acoustic rhinometry. ESPO 2008, Budapest, Hungary, 8-11.06.2008
116. VICHEVA, D. P.Nedev. Otitis media with effusion in childhood. ESPO 2014, p.313. Dublin, 31.05-3.06.2014, Ireland

117. Barbieri M. VICHEVA D, Filidoro M, Cappelino M, Barbieri A. Endoscopic dacryocystorhinostomy by piezosurgery. XXVII International Symposium on infecton and allergy of the nose. 15-19.06.2008, Crete, Greece.
118. Barbieri A. VICHEVA D, Cappelino M, Filidoro M, Barbieri M. Different solutions to control bleeding in endoscopic sinus surgery. XXVII International Symposium on infecton and allergy of the nose. 15-19.06.2008, Crete, Greece.
119. Benchev R., VICHEVA, D. Minimally invasive endoscopic sinus surgery in allergic rhinitis. ERS &ISIAN 11-15.06.2006, Tampere, Finland
120. Milkov M. VICHEVA, D. Application of coblation in the management of childhood obstructive sleep apnea. 10th international congress of the European society of pediatric ORL, 5-8.06.2010, Pamplona, Spain,p.226.
121. G. Muhlfay, VICHEVA D. Multidisciplinary approaches in allergic rhinits – romanian expirience. 17th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, 10-13.10.2013, Alexandroupolis, Greece
122. M. Milkov, P. Nedev, D. Marev, VICHEVA, D., I, Tsenev et al. Comperative evaluation of the methods of electrocoagulation, radiofrequency reduction and cobletion for inrerior turbinate reduction. 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, 24-26.10.2013, Trieste, Italy.
123. J. Magnan, Iv. Stankov… VICHEVA, D.. 2nd EAORL_HNS, Nice, 2013 Otology and rhinology health system in Bulgaria and EU standarts. 18-19.10.2013. St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria.
124. M. Milkov, P. Nedev. Tz. Tonchev, VICHEVA, D. Causes of acute middle ear inferctions in children. 86 Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft fur Hals-Nasen_Ohren-Heilkunde, Kopf – und Hals Chirurgie e.V. 13-16.05.2015 Berlin, Germany..
125. Barbieri M. DellCasa, Braido, Cappellino, Filodoro, VICHEVA, D., A. Barbieri. The use of sleep endoscopy in the preoperative care of patients with sleep disorders. ERS &ISIAN 2008, 15-19 06.2008, Crete, Greece.
126. M. Milkov, P. Nedev, VICHEVA D.. Tonchev, Latev. Treatment approach in cases of snoring and OSA with light airway resistance. 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, 22-26. 06.2014, Amsterdam, The Netherlands

Монографии

1. Деспотов, О., К. Джамбазов. Ендоназална хирургия : Анима, 2002, 162 с.
ISBN 954-9752-27-5
2. Джамбазов, К., Н. Трайкова. Риносинуитите – често срещана, но неразпознавана патология в кърмаческата и малката възраст . – Пловдив : Контекст, 2011, 91 с.
ISBN 978-954-8238-33-5
3. Бенчев, Р., К. Джамбазов, В. Павлов, Д. Вичева, В. Цветков, и др. Съвременни концепции за консервативното лечение на хроничния риносинуит . – Пловдив : Алекс Делта Адвъртайзинг, 2012, 72 с.
ISBN 978-954-90321-3-0
4. “Функционални шийни лимфни дисекции при рак на раринкса и хипофаринкса” – Ил. Йовчев, Сп. Консулов, 102 стр., изд. “Голд прес”, Пловдив, 2004
ISBN 954-90950-3-7
5. Димов,Р.,Дойков,И.”Интраоперативен невромониторинг в хирургията на лицето и шията”–Пловдив : ИК ВАП,2003:5-21с. , 32-46с.
ISBN 954-9806-43-X
6. Дойков И.”Интраоперативен електромиографски контрол на долните краниални нерви/ n.accesorius,n.hypoglosus/.” В монография „Функционални шийни лимфни дисекции” от ЙовчевИ,Консулов С.2004:
ISBN 954-90950-3-7: Голд прес-ООД: 51-66 с.
7. Dimova R, Stoyanova R Vatev N, Doikov I. Students’ satisfaction with quality of teaching in master program “Health Management”. Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Chalenge of the Cross-border Collaboration”, Abstract book, 42 Paparizisesis Publishers S.A. Athens Greece, 2011,
ISBN 978-960-02-2630-0
8. Димов Р, Димова Р, Дойков И, Левтерова Б, Стоянова Р. ”Ръководство за поведение на общопрактикуващи лекари при скрининг на колоректален карцином” ИК ВАП,2012: 3-47 с.
ISBN 978-954-8326-52-0
9. Вичева, Д.СПЕШНА ПЕДИАТРИЯ, Училище по детска неврология под редакцията на Проф. Тоньо Шмилев, издателство „Лакс бук”2016г.
ISBN 978-619-189-045-3, Съвременни методи за овладяване на епистаксиса в амбулаторна и клинична обстановка, 2016/189-196.
10. Вичева, Д.Регионална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията под редакцията на Проф. Тоньо Шмилев, изд. „Лакс Бук”,
ISBN 978-619-189-065-1. Антибиотично лечение на острите инфекции на горните дихателни пътища и техните усложнения, 2017/47-54.
11. Хирургични аспекти на говорната рехабилитация на ларингектомираните / Димитър Димитров Пазарджиклиев . – Пловдив : Контекст, 2009 . – 90 с.
ISBN 954-8238-13-7
12. „ Отоневрологична аудиология“ Шумова болест и неврастения Симеонов К.,Р.Симеонов издателство Макрос 2012
ISBN 978-954-561-294-7
13. Doikova G, I. Doikov. Application of the principles of Health Promotion and Occupational risk Prevention at Work in the Kaspela General Hospital, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, Papazissis Publishers, Athens, 2010,ISBN 978-960-02-2441-2
14. Dimova R, Stoyanova R Vatev N, Doikov I. Students’ satisfaction with quality of teaching in master program “Health Management”. Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Chalenge of the Cross-border Collaboration”, Abstract book, 42 Papazissis Publishers S.A. Athens Greece, 2011, ISBN 978-960-02-2630-0

Дисертации

В катедрата са защитени 8 кандидатски дисертации, на тема:

  1. “Хирургическо лечение на обструктивната сънна апнея”, Илия Йовчев, за “Доктор по медицина” 1994 г.
  2. “Микроскопски интраназален подход при заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища”, за “Доктор по медицина” Карен Джамбазов, 2001 г.
  3. “Възможности на функционалните шийни дисекции в оперативното лечение на регионалната лимфна система при рак на ларинкса и хипофаринкса”, Спас Консулов, за “Доктор по медицина” 2002 г.
  4. “Съвременни методи за вътреоперативен контрол на дисталните отдели на нервус вагус и нервус фациаис в хирургията на лицето и шията”, Илиян Дойков, за “Доктор по медицина” 2002 г.
  5.“Експериментално клинично проучване на диагностичните възможности на акустичната ринометрия”, Диляна Вичева, за “Доктор по медицина” 2002 г.
  6.“Функционална хирургия при лечение на рака на ларинкса” Илия Йовчев, за “Доктор на медицинските науки” 2007 г.
  7.“Оперативни методи за преодоляване на фарингоезофагеалния спазъм при ларингектомирани”, Д. Пазарджиклиев, за “Доктор по медицина” 2007
  8. „Силата на звука в нощните увеселителни заведения и въздействието му върху слуха на хората”. Стоян Марков, за “Доктор по медицина” 2014г.
  9. „ Сравнителни характеристики на два хирургични метода-коблатор асистирана тонзилектомия и конвeнционална дисекция тонзилектомия ’Стефан Консулов, за “Доктор по медицина” 2017г.