Секция по гастроентерология

Колектив на секция по гастроентерология, МУ - Пловдив
Колектив на секция по гастроентерология, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :


Учебна дейност

В Клиниката по гастроентерология се обучават:

 • студенти по медицина пети курс;
 • стажант-лекари;
 • специализанти по вътрешни болести и гастроентерология;
 • общопрактикуващи лекари;
 • медицински сестри и акушерки – бакалаври от Медицинския колеж към МУ – Пловдив.

Клиниката разполага със семинарна зала и достатъчен брой компютри. Провеждат се лекционни курсове за специализиращи и общопрактикуващи лекари и индивидуално обучение за високоспециализирани дейности.

През последните години доц. Н. Кръстев и доц. Вл. Андонов имат участия в два учебника.

Академичен състав

Ръководители на Секцията:
проф. д-р Иван Станчев, дмн (1993 – 2002 г.)
доц. д-р Николай Кръстев, дм (2004 – 2012 г.)
доц. д-р Владимир Андонов, дм (от 2012 г.)


доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм- – Ръководител на секцията

Тел:
e-mail:

доц. д-р Даниел Илианов Дойков, дм

Тел:
e-mail:

д-р Ефимия Николова Чолакова

Тел:
e-mail:

д-р Десислав Иванов Станчев

Тел:
e-mail:

д-р Константин Иванов Желязков

Тел:
e-mail:

д-р Димитър Пенчев Терзиев

Тел:
e-mail:

д-р Божидар Красимиров Христов

Тел:
e-mail:

д-р Деян Георгиев Радев

Тел:
e-mail:

д-р Веска Пенкова-Георгиева

Тел:
e-mail:

д-р Емилия Начева-Георгиева

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Клиниката по гастроентерология и хепатология, в лицето на своя първи ръководител проф. Иван Станчев, е с традиционни интереси в областта на язвената болест.

Тези традиции бяха продължени от д-р В. Джурков с изследвания на ролята на Helicobacter pylori в генезата на кръвоизливите при язвената болест.

Доц. Вл. Андонов работи в областта на хроничните вирусни хепатити и лечението им при хроничните чернодробни заболявания и тяхното усложнение „хепато-пулмонален синдром“.

Хепатологията е в сферата на интересите на доц. Н. Кръстев. Той е автор на три монографии, две от които са издадени след 2010 г.: „Хронични вирусни хепатити“ (2011) и в съавторсто с В. Джурков – „Асцити“ (2013). Под печат е монографията „Усложнения на чернодробната цироза“. Доц. Кръстев е пред защита на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките“, на тема: „Асцити: диференциалнодиагностичен подход и интраперитонеално лечение на малигнени заболявания на перитонеума“. В нея е представен въведеният за първи път у нас модифициран метод за локално лечение на злокачествени асцити – лапароскопска перфузионна химиотерапия с инициална хипертермия.

Д-р Д. Станчев разработва проблемите на възпалителните чревни заболявания – язвен колит и болестта на Крон и тяхното повлияване от ГКС.

Д-р Е. Чолакова има насоченост към огнищните процеси на черния дроб, в частност към първичния рак на черния дроб.

Д-р Д. Дойков работи в областта на хроничните вирусни хепатити и еластографията.

За последните пет години лекарите в Секцията имат над тридесет публикации в наши и международни списания.

Учебници

 • проф. Ив. Станчев е участник в следните учебници и монографии:
  • Терапия на вътрешните болести с лекарствен справочник 1997 г.;
  • Клиника и терапия на вътрешните болести 1998 г.;
  • Терапия на вътрешните болести 1999 г.
 • Учебникът по гастроентерология на проф. Станчев е преведен на английски език от д-р Е. Чолакова.
 • доц. Н. Кръстев и доц. Вл. Андонов са съавтори на Раздела по гастроентерология в Ръководството за студенти „Вътрешни болести с терапия” под редакцията на проф. Д. Димитраков, 2006 г.
 • Тестове по нефрология, гастроентерология и ендокринология за студенти по медицина под редакцията на проф. Д. Димитраков, 2008 г.
 • доц. Н. Кръстев е автор на монографията „Клинична хепатология”, 2008 г.
 • доц. Н. Кръстев е член на редакционната колегия на списание „Българска хепатогастроентерология”.

За последните пет години лекарите в Клиниката имат над петдесет публикации в наши и международни списания.

Публикации

Монографии

Дисертации

През 2007 г. и през 2009 г. успешно са защитени дисертации за присъждане научна и образователна степен „доктор” от д-р Вл. Андонов и д-р В. Джурков.

През 2009 г. д-р Вл. Андонов, дм бе хабилитиран.