Секция по професионални заболявания и токсикология

Колектив на секция по професионални заболявания и токсикология, МУ - Пловдив
Колектив на секция по професионални заболявания и токсикология, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : occup.tox@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон : 0888956923


Учебна дейност

ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛОКВИУМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ
ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ


28.09.2021 г. (вторник) – 08:30 часа
Място на провеждане: Клиника по Клинична токсикология

Изпитна комисия в състав:
доц. д-р Светлан Дерменджиев, дмн (председател);

Членове :
1. д-р Стоилка Туфкова, дм
2. проф. д-р Янко Илиев, дм

Съобщение за студентите от 5 курс, специалност „Медицина“, Медицински факултет

Желаещите да изучават като избираема учебната дисциплина „Клинична алергология“ през зимния семестър на учебната 2021-2022г. могат да подадат заявленията си в Учебен отдел при инспектор Златка Петрова – за българоезично обучение и инспектор Валери Ненков – за англоезично обучение.

Срокът за подаване на заявленията е до 17.09.2021г.

След подаване на заявленията в Учебен отдел :
1. Студентите с българоезично обучение следва да се регистрират при д-р Велчо Велев в Отделение по професионални болести с дейност по клинична алергология
2. Студентите с англоезично обучение следва да се регистрират при д-р Михаил Мазнев в Клиниката по токсикология

Учебните занятия ще започнат след сформирането на групите и уточняване на графика с Учебен отдел и преподавателите

Доц. д-р Светлан Дерменджиев, д.м.н. :
(ръководител Секция по професионални заболявания и токсикология)

Съобщение
за студентите от 3 курс, специалност „Медицина“, МФ
българоезично обучение

В съответствие с утвърдения в заповед №Р-133/29.01.2021г. на Ректора на МУ-Пловдив проф. д-р М. Мурджева, дм график, от 08.02.2021г до 20.02.2021г. с присъствено обучение започват българоезичните студенти.

 • Групите от първи поток, от 1-ва до 9-та започват с практически упражнения по токсикология
 • Групите от втори поток, от 10-та до 18 – та започват с практически упражнения по професионални болести.
 • Достъпът до Клиниката по токсикология и Отделението по професионални болести, където ще се провеждат практическите упражнения е през задния вход на сградата (срещу КОЦ I). На входната врата е поставена указателна табела.

  Доц. д-р Св. Дерменджиев, д.м.н.
  (ръководител Секция по професионални заболявания и токсикология)

  Академични стандарти

  АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ”
  АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ”

  Учебни програми

  Учебна програма по “Токсикология на храните”
  Учебна програма по „Клинична алергология“ за придобиване на ОКС „ Магистър” по специалност „ Медицина”
  Учебна програма по „Професионални заболявания и токсикология“ – специалност „Медицина“
  Програма по „Професионални болести” – Дентална медицина-5 курс
  Учебна програма по „Професионални заболявания и токсикология“- Медицински колеж
  Учебна програма – СИД – Клинична алергология

  Конспекти

  Конспект за провеждане на изпита по професионални заболявания и токсикология за студенти по специалност „медицина” 3 курс учебна 2020-2021г

  Материали за подготовка

  Материали за подготовка на студентите по специалност „Медицина“ 3 курс, МФ за подготовка и провеждане на упражнение по професионални болести на тема :Професионални алергични заболявания
  Материали за подготовка и провеждане на упражнение на тема : Професионални алергични заболявания за студентите по специалност „Дентална медицина“ 5 курс, ФДМ
  упражнение 1
  упражнение 2
  упражнение 3
  упражнение 4
  упражнение 5
  упражнение 6
  упражнение 7
  3-то упр.-ПБ-пластмаси, пестициди, орг.р-рители-тезиси
  3-то упр.-Тест-Проф. увр. от пластмаси-въпроси
  4-то упр.-Клиничен случай-Пневмокониози
  4-то упр.-ПБ-Пневмокониози-тезиси
  4-то упр.-Тест-ПБ-Пневмокониози-въпроси
  5-то упр.-Клиничен случай-ПАЗ
  5-то упр.-ПБ-ПАЗ-тезиси
  6-то упр.-Клиничен случай-ПЗ на НС и МСС
  6-то упр.-ПЗ на НС и МСС-Тезиси
  7-мо упр.-ВБ-тезиси
  7-мо упр.-Клиничен случай-ВБ
  1-во упр.-ПБ-основи на проф.патология-тезиси
  2-ро упр.-Клиничен случай за упр.Проф.увр. с метали
  2-ро упр.-ПБ-метали-тезиси
  2-ро упр.-Тест-Метали-въпроси
  3-то упр.-Клиничен случай-Проф.увр. от пластмаси

  Лекции

  Студенти по медицина III-курс

  Студенти по Дентална медицина- V- курс

  История

  От 1975 г. започва преподаване на дисциплината професионални болести, а по-късно и по клинична токсикология за студенти по специалността „Mедицина“.

  Преподавателите от Секцията обезпечават подготовката по професионални болести и клинична токсикология на студентите от специалност „Медицина“ (ІІІ курс на български и английски език), по токсикология на студентите от Фармацевтичния факултет и на стажант-лекарите.

  Провежда се обучение по професионални болести на студентите от специалност „Дентална медицина“ (V курс) и „Инспектор по обществено здраве“ към Медицинския колеж.

  Отделението по професионални болести е база за специализация на лекари по специалностите „Професионални болести“ и „Клинична алергология“.

  В него се провеждат учебни модули „Клинична алергология“ и „Професионални болести“ за други специалности.

  В момента в Секцията се подготвят двама специализанти по клинична алергология.

  Високата професионална квалификация, наличието на три и повече специалности на преподавателския състав създават условия за качествен учебен продукт.

  Учебни материали

  Учебни материали за подготовка за изпити на студентите по специалност “Медицина” -III – курс / Български език / по Професионални заболявания и токсикология.

  1. Диагностично – терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции, под редакцията на Св. Дерменджиев, изд. Медицински университет-Пловдив, 2018г.

  2. Професионални нервни и алергични болести, Златка Стойнева, Светлан Дерменджиев, изд.къща „Елестра”, София, 2015

  3. Професионални болести, П/р В. Костова и В. Петкова, С., „Рал и Колобър“, 2007

  4. Професионални болести, П/р А. Савов, С., „Рал и Колобър“, 2003 г.

  5. Хигиена, хранене и професионални болести. П/р Б. Попов, С., 2009 г.

  6. „Остри отравяния”. П/р на Ст. Андонова, ІІ-ро преработено и допълнено изд.“Райков”, Пловдив, 2002

  7. Монов Ал., Клинична токсикология в 2 т. София, Венел ООД, Т.1 1995,Т.2 1997

  8. Александров Н., Практическа спешна токсикология. “Знание” ЕООД,2000

  9. Спешна помощ при остри отравяния, Никола Александров, Милан Миланов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1997

  10. Светлан Дерменджиев , „Професионална астма и други имуноалергични болести“, Пловдив 2019

  Публикации на преподавателите от Секция по професионални заболявания и токсикология

  1. Стойнева, Зл., Т. Кунева, Е. Петрова, Г. Пракова, Д. Меджидиева, Св. Дерменджиев, М. Стойновска, В. Нестерова, Д. Апостолова, Ш. Кузмов, Р. Тончева, Г. Ончева. Актуални проблеми на профпатологията и трудовата медицина. Трудова медицина и работоспособност, 2, 2018, 31, 50-58.

  2. Стефания Кръстева, Светлан Дерменджиев, Златка Стойнева, Ангел Джамбов, Тихомир Дерменджиев. Сравнителен анализ на възможностите за стационарна диагностика на пациенти с професионална бронхиална астма. Трудова медицина и работоспособност.

  3. Хигиена, хранене и професионални болести. П/р Б. Попов, С., 2018, Трето преработено и допълнено издание, 700, 614. ISBN 9789549977622

  Стойнева Зл. Хумеро-скапуларен периартрит, 569-571.
  Стойнева Зл. Професионални костно-ставни болести, 571-573.
  Стойнева Зл. Професионална остеопороза и остеонекроза, 573-574.
  Стойнева Зл. Професионални остеохондропатии, 574.
  Стойнева Зл. Комплексен регионален болков синдром, 575-576.
  Стойнева Зл. Професионална остеоартроза, 576-577.
  Стойнева Зл. Професионални дорзопатии, 577.
  Стойнева Зл. Дистална автономна невропатия на горните крайници с професионална генеза, 580-583. Стойнева Зл. Професионални тунелни мононевропатии, 583-584.
  Стойнева Зл. Синдром на карпалния канал, 584-585.
  Стойнева Зл. Синдром на кубиталния канал, 585-586.
  Стойнева Зл. Синдром на Guyon, 586.
  Стойнева Зл. Вибрационна болест от локално вибровъздействие, 586-590.
  Стойнева Зл. Професионални фокални дистонии, 593-594 .

  4. Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции. Под редакцията на Св.Дерменджиев. Изд. Медицински университет-Пловдив. ISBN 978-619-237-021-3.Пловдив, 2018

  Учебни материали за подготовка за изпити на студентите по специалност “Медицина”-III курс / Английски език / по Професионални заболявания и токсикология

  1. Yanko Iliev. “Clinical toxicology: lectures for medical students”. ИК-ВАП, Пловдив 2012

  2. Ellenhorn, Matthews J. et al., „Ellenhorn,s medical toxicology”, 1997

  3.Textbook on occupational diseases. Sofia, Ralkolober, 2010.

  4. Hunter’s Diseases of Occupations,Tenth Edition Editor (s): Peter J Baxter, Tar-Ching Aw, Anne Cockcroft,Paul Durrington, J Malcolm Harrington. October 29,2010 by CRC Press

  5. Svetlan Dermendzhiev, Vladimir Bozhilov, Sasha Krasteva-Zapryanova, Maria Kumcheva “Diagnostic and therapeutic algorithms of acute poisonings and toxoallergic reactions”, Plovdiv 2019

  Публикации, учебници и учебни помагала на преподавателите от Секция по професионални заболявания и токсикология

  1. Stoyneva Z.B., S.M. Dermendjiev, D.G. Medjidieva, V.E. Vodenicharov. Microvascular reactivity during sympathetic stimulations in Raynaud’s phenomenon. International Angiology, 2016 Dec;35(6):593-598.

  2. Iskrov G.,Dermendzhiev S.,Miteva T.,Stefanov R. Healt economic data in reimbursement of new medical technologies : importance of the socio-economic burden as a decision-making criterion. Frontiers in Pharmacology.2016 Aug (7) : 1-5

  3.Raditsa Sokolova,Svetlan Dermendzhiev,Rumyana Yankovaл Angioedema associated with Helicobacter pylori and type 2 diabetes Our Dermatology Online Suppl.1.2016 (12 August 2016) : 369-371

  4.Stoyneva Z. Postocclusive reactive hyperemia in hand-arm vibration syndrome. Int J Occup Med Environ Health. 2016;29(4):659-66. doi:10.13075/ijomeh.1896.00765.

  5.Stoyneva Z., E. Tityanova. Laser doppler evaluation of autonomic dysfunction in hand-arm vibration syndrome using local thermal provocation. Comptes rendus de l’Académie bulgare des sciences: sciences mathématiques et naturelles 69(2):217-224.

  6.Stoyneva Z., Velcheva I., Antonova N., Titianova E., Koleva I. Venoarteriolar reflex responses in diabetic patients. Clin Hemorheol Microcirc. 2016 Oct 3. DOI: 10.3233/CH-15106

  7.Stoyneva Z., Velcheva I., Antonova N., Titianova E. Microvascular reactivity to thermal stimulation in patients with diabetes mellitus and polyneuropathy. Clin Hemorheol Microcirc. 2016 Oct 3. DOI: 10.3233/CH-15107

  8. Stoyneva Z., S. Dermendjiev. Post-occlusive Reactive Hyperemia in Diabetic Polyneuropathy. 4th Congress of the European Academy of Neurology, Lisbon, Portugal 16-19 June 2018, EPR3162. European Journal of Neurology, 25, June 2018, Suppl.2, 468. . (Impact factor: 4.621 за 2017)

  9. Svetlan Dermendzhiev,Atanaska Petrova, Tihomir Dermendzhiev.Age Characteristics and Concomitant Diseases in Patients with Angioedema.Open Accses Macedonian Journal of Medical Sciences,Febrruary 13,2019

  Академичен състав

  Ръководители на Секцията:
  проф. д-р Петър Миронов
  доц. д-р Добринка Атанасова (1975 – 1980 г.)
  д-р Кръстю Язов, кмн (1980 – 1985 г.)
  доц. д-р Станка Андонова, дм (1985 – 2007 г.)
  доц. д-р Златка Стойнева-Паскалева, дм (2008 – 2012 г.)
  доц. д-р Светлан Дерменджиев, дм (от 2012 г.)


  Доц. д-р Светлан Дерменджиев, д.м.н. – Ръководител на секцията

  Тел:
  e-mail: svetlan.dermendzhiev@mu-plovdiv.bg

  Доц. д-р Златка Паскалева, д.м.

  Тел:
  e-mail: zlatka.paskaleva@mu-plovdiv.bg

  д-р Николета Димитрова – асистент

  Тел:
  e-mail: nikoleta.dimitrova@mu-plovdiv.bg

  д-р Владимир Божилов – асистент

  Тел:
  e-mail: vladimir.bojilov@mu-plovdiv.bg

  д-р Михаил Мазнев – асистент

  Тел:
  e-mail: mihail.maznev@mu-plovdiv.bg

  д-р Велчо Велев – асистент

  Тел:
  e-mail: velcho.velev@mu-plovdiv.bg

  д-р Мария Гиритлиева – асистент

  Тел:
  e-mail: maria.giritlieva@mu-plovdiv.bg

  Научна дейност

  Работещите в Секцията специалисти участват ежегодно в конкурси на национално и местно ниво с научно-практически проекти, субсидирани от различни институции.

  Приоритети на Секцията са теми свързани с:

  • заболяванията на ОДА от пренапрежение и вибровъздействие;
  • алергичните заболявания от общ и професионален характер;
  • промишлената токсикология;
  • прахово обусловените белодробни болести и др.

  Лекарите специалисти по професионални заболявания, клинична токсикология и клинична алергология участват ежегодно в научни форуми – конференции, симпозиуми и срещи на научните общности в България по съответните специалности.

  Доц. Златка Стойнева като водещ невровегетолог има съществен принос в развитието на неврологичния сегмент от профпатологичната наука в България.

  Колективът на секцията има потенциала да посрещне предизвикателствата поставени от новите изисквания за учебно-преподавателски процес, лечебно-диагностичната и научно-изследователска дейност.

  Учебници

  Принос към научно-преподавателската дейност са издадените ръководства по остри отравяния за общопрактикуващи лекари и студенти под редакцията на доц.Станка Андонова, учебниците по професионални болести и по токсикология, монографиите на доц. Стойнева и д-р Дерменджиев.

  Публикации

  Доц. Златка Стойнева има над 80, д-р Дерменджиев над 30, а д-р Димитров над 10 публикации в наши и международни издания по професионални неврологични, алергологични и токсикологични проблеми.

  Монографии

  Дисертации

  • “Заболеваемост от силикоза в Родопския минен басеин” д-р Кръстю Язов, Пловдив 1979г
  • “Хронично въздействие на пестициди клинични,цитохимични и генетични изследвания” д-р Станка Андонова, Пловдив 1984г.
  • “Остри отравяния клинико-епидемиологична характеристика, здравни последици и токсикологична помощ” д-р Янко Илиев, Пловдив 2000г.
  • “Остри отравяния:клинико епидемиологични ,лабораторни изследвания и антиоксидантна защита” д-р Стоилка Туфкова, Пловдив 2006г.
  • “Сравнителен анализ на алергичните болести с общ и професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион” д-р Светлан Дерменджиев, Пловдив 2012г.