Съобщение за поправителен изпит по „Професионални заболявания и токсикология“