Инспектор обществено здраве

Колектив на специалност Инспектор обществено здраве, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Инспектор обществено здраве, МК, МУ – Пловдив

Контакти

старши преподавател Диана Кирева – Административен отговорник на специалността

Тел:
e-mail: public.health.insp@mc.mu-plovdiv.bg

Инспектор по обществено здраве

Специалност “Инспектор по обществено здраве”

Специалността „Инспектор по обществено здраве“ е създадена през 2000 година. В нея се подготвят специалисти имащи правото да осъществяват контрол в областта на храните и храненето; обектите с обществено предназначение; на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението и факторите на жизнената среда. Съгласно Закона за здравето „Инспектора по обществено здраве“ е държавен служител и единствено той има правото да осъществява Държавен здравен контрол с цел превенция и поддържане на общественото здраве. Дейността на инспектора по обществено здраве е насочена към провеждане и изпълнение на правно нормативните изискванията на националното и европейско законодателство.

Завършилите специалността могат да работят в:

 • Различните отдели на Регионалните здравни инспекции:
 • Областните дирекции по безопасност на храните в отделите Контрол на храните и Граничен контрол;
 • Службите по трудова медицини като специалисти по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Дентални кабинети като дентални асистенти;
 • Дрогери;
 • Частни и публични фирми като Медицински представители и дистрибутори на козметични средства и хранителни добавки;
 • Комисия за защита на потребителите, закрила на детето и други неправителствени и ведомствени организации.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност “Инспектор по обществено здраве”

Учебни програми

Свали учебни програми на специалност “Рехабилитатор”

Учебен план

Свали учебен план на специалност “Инспектор по обществено здраве”

Академични стандартиАкадемичен състав

 • Диана Кирева – Старши преподавател
 • Веска Кафадарова – Старши преподавател
 • Петко Шилев – Преподавател
 • Д-р Галя Петрова – Старши преподавател
 • Ивайло Дагнев, дф – Старши преподавател

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации