Помощник-фармацевт

Колектив на специалност Помощник фармацевт, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Помощник фармацевт, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Старши преподавател Нина Колева – Административен отговорник на специалността

Тел:
e-mail: assist.pharmacist@mc.mu-plovdiv.bg

“Помощник фармацевт

Специалност “Помощник фармацевт”

Специалността е разкрита през 1961 година.

Във времето тя се променя, развива и усъвършенства за да отговори на съвременните потребности, на новите пазарно-икономически условия.

Помощник фармацевтът е специалист, който участва активно в лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението.
Специалистите, които се подготвят приготвят, съхраняват, отпускат лекарствени форми; билкови смеси, козметични средства, диетични продукти, санитарно-хигиенни материали и други.

Със своите компетенции специалистът “Помощник фармацевт” допринася за опазване и подобряване здравето на хората.
За целта Медицински колеж – Пловдив разполага с необходимите ресурси: непрекъснато обновяваща се материално техническа база и високо квалифициран преподавателски състав.

Специалност „Помощник фармацевт“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №27/7.12.2017 г). със срок на валидност 5 години и капацитет от 150 студенти

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност “Помощник фармацевт”

Учебни програми

Свали учебни програми на специалност “Помощник фармацевт”

Учебен план

Свали учебен план за специалност “Помощник фармацевт”

Академични стандартиАкадемичен състав

  • Анна Атанасова Михайлова, дф – Старши преподавател
  • Божидарка Хаджиева – Старши преподавател
  • Д-р Василка Илиева – Старши Преподавател
  • Даниел Аргилашки – Старши преподавател
  • Мая Янева – Старши преподавател

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации