Помощник-фармацевт

Колектив на специалност Помощник фармацевт, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Помощник фармацевт, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Старши преподавател Даниел Аргилашки – Административен отговорник на специалността

Тел: 032 / 200-908
e-mail: assist.pharmacist@mc.mu-plovdiv.bg

“Помощник фармацевт

Специалност “Помощник фармацевт”

Специалността е разкрита през 1961 година.

Във времето тя се променя, развива и усъвършенства за да отговори на съвременните потребности, на новите пазарно-икономически условия.

Помощник фармацевтът е специалист, който участва активно в лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението.
Специалистите, които се подготвят приготвят, съхраняват, отпускат лекарствени форми; билкови смеси, козметични средства, диетични продукти, санитарно-хигиенни материали и други.

Със своите компетенции специалистът “Помощник фармацевт” допринася за опазване и подобряване здравето на хората.
За целта Медицински колеж – Пловдив разполага с необходимите ресурси: непрекъснато обновяваща се материално техническа база и високо квалифициран преподавателски състав.

Специалност „Помощник фармацевт“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №27/7.12.2017 г). със срок на валидност 5 години и капацитет от 150 студенти

Учебна дейност

График за редовна сесия на специалност Помощник фармацевт

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност “Помощник фармацевт”

Учебни програми

Свали учебни програми на специалност “Помощник фармацевт”

Биохимия – учебна програма

Фармацевтична ботаника – учебна програма

Технология на лекарствата с биофармация – учебна програма

Учебна практика – учебна програма

Учебен план

Свали учебен план за специалност “Помощник фармацевт”

Академични стандартиАкадемичен състав

  • Даниел Аргилашки – Старши преподавател, административен ръководител на специалността
  • Анна Атанасова Михайлова, дф – Старши преподавател
  • Божидарка Хаджиева – Старши преподавател
  • Д-р Василка Илиева – Старши Преподавател
  • Мая Янева – Старши преподавател

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации