Рехабилитатор

Колектив на специалност Рехабилитатор, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Рехабилитатор, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Старши преподавател Нина Белчева – Административен отговорник на специалността

Тел: 032 / 200 919
e-mail: rehabilitator@mc.mu-plovdiv.bg

Рехабилитатор

Специалност “Рехабилитатор” е създадена през 1973 година с цел подготовката на медицински специалисти, които владеят и прилагат естествените и преформирани физикални фактори (под формата на кинезитерапия, светлолечение, електролечение, балнеотерапия, климатолечение); участват в комплексната профилактика, лечение и рехабилитация при всички видове заболявания, а също в мероприятия насочени към укрепването на здравето и рекреацията.

Специалност „ Рехабилитатор“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №27/7.12.2017 г). със срок на валидност 6 години.

Учебна дейност

График за редовна сесия на специалност Рехабилитатор

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност “Рехабилитатор”

Учебни програми

Учебна програма по Класически тейпинг в рехабилитационната практика

Учебна програма по Клинична практика

Учебна програма по Комуникативна Компетентност в Здравните Грижи (ККЗГ)

Учебна програма по Лечебен масаж

Учебна програма по Мануално Мускулно Тестуване (ММТ)

Учебна програма по Методика на игрожата дейност в рехабилитацията

Учебна програма по Методика на Войта

Учебна програма по Патокинезиология

Учебна програма по Рехабилитация с терапевтични топки

Учебна програма по Специализирана медицинска терминология по английски, немски, френски език в областта на здравните грижи

Учебна програма по Спортна анимация в туризма

Учебна програма по Адаптирана Физическа Активност (АФА)

Учебна програма по Чужд език

Учебна програма по Ерготерапия

Учебна програма по Физикална терапия

Учебна програма по Кинезиология

Учебна програма по Кинезитерапия

Учебен план

Свали учебен план за специалност “Рехабилитатор”

Академични стандарти
Академичен състав

Проф. д-р Илия Баташки, дм

Тел:
e-mail:

  • Доц. Мария Божкова, дм
  • Доц. Мария Бечева, доктор
  • Петя Каснакова, дм – ст. преподавател
  • Нина Белчева – ст. преподавател
  • Зоя Колева – преподавател
  • Стиляна Йорданова Бекир – преподавател

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации