Рентгенов лаборант

Колектив на специалност Рентгенов лаборант, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Рентгенов лаборант, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Старши преподавател Мария Шангова – Административен отговорник на специалността

Тел:
e-mail: x-ray.assistant@mc.mu-plovdiv.bg

Рентгенов лаборант

Специалност „Рентгенов лаборант“ е създадена през 1972 г. В нея се подготвят рентгенови лаборанти, имащи необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични, социално-хуманитарни и др. науки, даващи им възможност да изпълняват редица дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и др. области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, подпомагащи диагностичния и лечебен процес.

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол № 18/13. 07. 2017 г.) със срок на валидност 5 години и капацитет 90 студенти.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност “Рентгенов лаборант”

Учебни програми

Свали yчебни програми на специалност “Рентгенов лаборант”

Учебен план

Свали учебен план за специалност “Рентгенов лаборант”

Академични стандартиАкадемичен състав

  • Доц. д-р Николета Трайкова, дм
  • Доц. Екатерина Петкова, дм
  • Мария Шангова – ст. преподавател
  • Светлана Каридова – ст. преподавател
  • Мариета Сапунджиева – ст. преподавател
  • Калинка Панамска – ст. преподавател
  • Екатерина Ставрева – ст. преподавател
  • Йордан Марчев – ст. преподавател

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации