Рентгенов лаборант

Колектив на специалност Рентгенов лаборант, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Рентгенов лаборант, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Старши преподавател Мария Шангова – Административен отговорник на специалността

Тел: 032/200-927
e-mail: x-ray.assistant@mc.mu-plovdiv.bg

Рентгенов лаборант

Специалност „Рентгенов лаборант“ е създадена през 1972 г. В нея се подготвят рентгенови лаборанти, имащи необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични, социално-хуманитарни и др. науки, даващи им възможност да изпълняват редица дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и др. области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, подпомагащи диагностичния и лечебен процес.

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол № 18/13. 07. 2017 г.) със срок на валидност 5 години и капацитет 90 студенти.

Учебна дейност

График за редовна сесия на специалност Рентгенов лаборант

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност “Рентгенов лаборант”

Учебни програми

Свали yчебни програми на специалност “Рентгенов лаборант”

Учебен план

Свали учебен план за специалност “Рентгенов лаборант”

Академични стандартиАкадемичен състав

Доц. д-р Николета Трайкова, дм

Тел:
e-mail:

Мария Шангова – ст. преподавател

Тел:
e-mail:

Светлана Каридова – ст. преподавател

Тел:
e-mail:

Мариета Сапунджиева – ст. преподавател

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации