Зъботехник

Колектив на специалност Зъботехник, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Зъботехник, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Административен отговорник на специалността:
Д-р Илия Трайков Наков

e-mail : dental.technician@mc.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Зъботехник

Специалността “Зъботехник“е разкрита през 1974 година.Стоматологичната помощ е най-масовата амбулаторно-поликлинична дейност, която непрекъснато се обновява и усъвършенства.

В стоматологичната практика, важно място намира труда на зъботехника. Това е специалист, който работи самостоятелно, изпълнявайки указанията на лекаря по дентална медицина.
Задачите на зъботехника се определят от многообразието на изработваните протезни конструкции и апарати.

През време на обучението си студентите получават широка теоретическа и практическа подготовка по специалността и готовност да извършват всички практически дейности както в зъботехническата лаборатория, така също и дипломираните зъботехници да ръководят медикотехнически лаборатории по зъботехника.

Преките контакти на специалността с водещи фирми в стоматологичната практика, като Ивоклар, Аустенау (Круп), Шулердентал, Сека и други дава възможност за бързото внедряване в учебните програми на последните постижения на световната стоматологична наука.
Подготовката на студентите се провежда под ръководството на квалифицирани преподаватели преминали курсове и участвали в семинари в изброените по-горе фирми.

Учебна дейност

График за редовна сесия на специалност Зъботехник

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност “Зъботехник”

Учебни програми

Свали учебни програми за специалност “Зъботехник”

Учебeн план

Свали учебен план за специалност “Зъботехник”

Академични стандарти

 • Анатомия, физиология и биомеханика на дъвкателния апарат
 • Зъботехническо материалознание, апаратура и инструментариум
 • Анатомия и морфология на зъбите с рисуване, скулптиране и моделиране
 • Анатомия на човека
 • Латински език с медицински термини
 • Медицинска психология
 • Медицинска етика и деонтология
 • Социология
 • Технология на зъбните протези
 • Физиология на човека
 • Спорт
 • Чужд език
 • Ортодонтия
 • Долекарска помощ
 • Челюстно – лицева протетика
 • Социална медицина и промоция на здравето
 • Медицина на бедствените ситуации
 • Информатика
 • Естетически аспекти в зъбопротезирането
 • Хигиена и екология
 • Социално и здравно законодателство
 • Учебна практика
 • СИП – Непоносимост на организма към стомат. медикаменти и материали
 • СИП – Работа със софтуерни продукти
 • СИП – Гъвкави пластмаси
 • СИП – Специализиран курс по профилирана мед. терминология и комуникация
 • СИП – Профилактика на зъбно-челюстните деформации
 • СИП – Специализиран курс по превод на мед. литература
 • СИП – Керамични фасети
 • СИП – Говорна функция и зъбни протези
 • СИП – Зъбопротезна имплантология
 • ФУД – Специализирана мед. терминология по анг., немски, френски език в областта на здравните грижи
 • Академичен състав

  1. Д-р Илия Трайков Наков – старши преподавател
  2. Д-р Марияна Анатолиевна Александрова – старши преподавател
  3. Д-р Йорданка Колева Димитрова – старши преподавател
  4. Д-р Теодор Илиев Наков – преподавател
  5. Д-р Дафчо Митков Табаков – преподавател
  6. Атанас Георгиев Ботев – старши преподавател
  7. Емил Тенев Тенев – старши преподавател
  8. Светослав Николаев Славов – старши преподавател
  9. Йордан Георгиев Ковачев – старши преподавател
  10. Светозар Костадинов Янков – старши преподавател
  11. Д-р Живка Енева Баташка – преподавател
  12. Красимира Александрова Стойчева – техн. секретар

  Научна дейност

  Учебници

  Публикации

  Монографии

  Дисертации