Катедри

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Подстраници

  • Катедра „Социална медицина и обществено здраве“
  • Катедра „Управление на здравните грижи“
  • Катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването „
  • Катедра „Хигиена“
  • Катедра „Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации“
  • Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение
  • Катедра „Акушерски грижи“
  • Катедра „Сестрински грижи“