Академичен стандарт за дисциплина „Медицина на бедствените ситуации“ за студенти по Медицина