Академичен стандарт за дисциплина „Медицина на бедствените ситуации“ за специалност Акушерка

Академичен стандарт за дисциплина "Медицина на бедствените ситуации" за специалност Акушерка