Академичен стандарт за дисциплина „Медицина на бедствените ситуации“ за специалност Медицинска сестра

Академичен стандарт за дисциплина "Медицина на бедствените ситуации" за специалност Медицинска сестра