Академичен стандарт за дисциплина „Медицина на бедствените ситуации“ за специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт

Академичен стандарт за дисциплина "Медицина на бедствените ситуации" за специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт