Академичен стандарт за дисциплина „Медицина на бедствените ситуации“ за специалност Управление на здравните грижи – магистър

Академичен стандарт за дисциплина "Медицина на бедствените ситуации" за специалност Управление на здравните грижи - магистър