Академичен стандарт за учебната дисциплина „Хигиена и екология на здравното заведение”, специалност „УЗГ“, Бакалавър-редовна форма на обучение