Академичен стандарт за учебната дисциплина „Радиационна хигиена“, специалност Инспектор обществено здраве