Академичен стандарт за учебната дисциплина „Хигиена и екология”, специалност „Помощник-фармацевт“