Академичен стандарт за учебната дисциплина „Хигиена и екология”, специалност „Рентгенов лаборант“