студенти от специалност „Инспектор по обществено здраве“, за провеждане на изпита по Хигиена на хранене I част