Програма за провеждане на преддипломен стаж по хигиена със студенти VIти курс спеицалност „Медицина“