Фармакология

Дата на публикуване в Интернет : 31.01.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция : Фармакология, токсикология и фармакотерапия
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 63. от 30.07.2021 г.
Кандидати : маг. фарм. Елисавета Георгиева Апостолова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2279/08.01.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Илия Димитров Костадинов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Петко Пенков Маринов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Снежа Златева Златева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Резюмета на публикациите на маг. фарм. Eлисавета Апостолова, дм на български и английски език
Заключителни заседание на журито :
07.03.2022 г. от 14.30 ч. в електронната платформа ZOOM.