Фармакоикономика и фармацевтична регулация

Дата на публикуване в Интернет : 09.08.2018 г.
Професионално направление : 7.3. Фармация
Научна или учебна специалност : Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция : катедра „Фармацевтични науки“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г
Кандидати : Гл. ас. Даниела Димитрова Грекова-Кафалова, дф
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-1677/20.07.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. Генка Иванова Петрова, дфн Външен Член Рецензия
3. Проф. Валентина Боянова Петкова, дф Външен Член Становище
4. Акад. д-р Радомир Георгиев Радомиров, дмн Външен Член Становище
5. Доц. Маноела Методиева Манова-Овчарова, дф Външен Член Становище
6. Доц. Людмил Каменов Луканов, дх МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. Калин Валентинов Иванов, дф МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 19.09.2018 г. от 11.00 часа в Заседателна зала на Ректорат