ФАРМАКОЛОГИЯ (ВКЛ. ФАРМАКОКИНЕТИКА И ХИМИОТЕРАПИЯ)

Дата на публикуване в Интернет : 20.12.2023 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция: : Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 59 от 11.07.2023 г.
Кандидат : Гл. ас. Весела Юлиева Кокова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 3054/23.10.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Петко Пенков Маринов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Снежа Златева Златева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
6. Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
Гл. ас. Весела Юлиева Кокова, дм
Заключителното заседание на журито :
22.01.2024 г., от 14.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив