Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

Дата на публикуване в Интернет : 08.08.2023 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Фармакология и клинична фармакология
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32. от 08.04.2023 г.
Кандидати : 1. гл. ас. д-р Даринка Димитрова, дм
2. гл. ас. д-р Христина Златанова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2006/13.07.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция гл. ас. д-р Даринка Димитрова, дм гл. ас. д-р Христина Златанова, дм
1. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
Становище
БГ / EN
2. Чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Румен Павлов Николов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Силвия Ганчева Маринова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Илия Димитров Костадинов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Становище
БГ / EN
7. Доц. Елисавета Георгиева Апостолова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Становище
БГ / EN
Резюмета на гл. ас. д-р Даринка Димитрова, дм
Резюмета на гл. ас. д-р Христина Златанова, дм
Заключителни заседание на журито :
гл. ас. д-р Даринка Димитрова, дм Заключителното заседание на журито: 11.09.2023 г. от 11.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс
гл. ас. д-р Христина Златанова, дм Заключителното заседание на журито: 11.09.2023 г. от 12.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс