Фармакология

Дата на публикуване : 14.04.2016
Професионално направление : 7.1 . Медицина
Научна или учебна специалност : Фармакология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Фармакология и клинична фармакология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 86 от 06.11.2015 г
Кандидати : 1. д-р Илия Димитров Костадинов, дм
Заповед на ректора № 552/15.03.2016г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф.  д-р Иванка Костадинова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Стефка Кузманова, дмн Външен Член Становище
5. проф. д-р Людмил Пейчев, дм Външен Член Становище
6. доц. д-р Галя Ставрева-Маринова, дм Външен Член Становище
7. доц. д-р Иванка Атанасова, дм  Външен Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

20.05.2016 г., 13,00 ч, Ректорска зала на Ректорат