Фармакология (вкл.фармакокинетика и химиотерапия)

Дата на публикуване : 23.03.2016
Професионално направление : 7.1 . Медицина
Научна или учебна специалност : Фармакология (вкл.фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Фармакология и клинична фармакология
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 31 от 28.04.2015 г
Кандидати :

1. д-р Даринка Славчева Димитрова, дм

2. д-р Делян Пенев Делев, дм

Заповед на ректора № 198/04.02.2016г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Димитър Николов Терзииванов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Стефка Вълчева Кузманова, дмн Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Иванка Николова Атанасова, дм Външен Член Становище
5. доц. Галя Цветанова Ставрева-Маринова, дм Външен Член Становище
6. проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм МУ Пловдив Член Становище
7. проф. д-р Маргарита Христова Караиванова,дмн МУ Пловдив Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

28.04.2016 г. от 15.00 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс